Dnes
Teplota: 21.1 °C

Souhrn usnesení z 19. / 78. / schůze Rady města Náchoda konané 9. dubna 2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 78/1715/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit : č. 2478/2019 - prodej pozemků, č. 3790/2020 prodej b.j.

Usnesení č. 78/1716/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 2010/2017 - záměr koupě pozemku p.č. 290/3 (zahrada) o
výměře 146 m2 v k.ú. Staré Město nad Metují z majetku České republiky - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451 do
vlastnictví města

Usnesení č. 78/1717/20 - rada města u k l á d á

č. 3125/2020 - zpracovat oponentní znalecký posudek

zodpovídá : Ing. L. Šimek

Smlouva o úvěru č. SMF/3480/2020

Usnesení č. 78/1718/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/3480/2020 dle návrhu

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 78/1719/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/56/2020 až SMF/66/2020 dle návrhů

Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 78/1720/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu č. SMF/67/2020 až SMF/73/2020 dle návrhů

Smlouva o spolupráci s prodejcem vstupenek Ticketlive PRO

Usnesení č. 78/1721/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje vstupenek
v Městském informačním centru od provozovatele Ticketlive PRO s.r.o., Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5, IČO 05042160

Návrh na rozdělení dotací na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit spolkům a ostatním neziskovým organizacím pro rok 2020

Usnesení č. 78/1722/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání školské komise konané 4. března 2020

Usnesení č. 78/1723/20 - rada města z a s t a v u j e

vyplácení dotací na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit spolkům a ostatním neziskovým organizacím pro rok 2020

Zapojení Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4 a Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304 do projektu „Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III - obědy do škol pro školní rok 2020/2021"

Usnesení č. 78/1724/20 - rada města s o u h l a s í

se zapojením Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4 a Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304 se zapojením do projektu
„Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III - obědy do škol pro školní rok 2020/2021"

Pokládka umělého trávníku hřiště v Trojické ulici, Náchod

Usnesení č. 78/1725/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost B plus P spol. s r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25297015 na akci položení umělého povrchu na hřišti v ulici Trojická

Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952 - výsledek výběrového řízení

Usnesení č. 78/1726/20 - rada města s o u h l a s í

s nejvýhodnější cenovou nabídkou a schvaluje uzavření smlouvy o dílo v souladu s předloženou cenovou nabídkou na akci
„Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a
přístavba objektu č.p. 952" pro společnost Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ:28969553

Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Tepna - schválení znění zadání soutěže a soutěžních podmínek

Usnesení č. 78/1727/20 - rada města s o u h l a s í

se zněním předloženého Zadání - NOVÁ TEPNA - vrstevnaté centrum Náchoda a zněním Soutěžních podmínek - NOVÁ TEPNA - vrstevnaté centrum Náchoda v předloženém znění a doporučuje postoupit ke schválení zastupitelstvu města

Veřejné osvětlení projektové dokumentace - v návaznosti na investiční akce ČEZ 2021 a 2022

Usnesení č. 78/1728/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovými nabídkami a schvaluje vystavení objednávek na
projektové dokumentace veřejného osvětlení pro společnost MATEX HK s.r.o. Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČO :
259 68807 a pro společnost ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod , IČO 60930888

Zápis z letopisecké komise

Usnesení č. 78/1729/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání letopisecké a místopisné komise konané 4.3.2020

Územní studie lokality Z9/b - proplacení částečného plnění

Usnesení č. 78/1730/20 - rada města s o u h l a s í

s proplacením částečného plnění v rozsahu 50 % smluvní ceny,

dle objednávky 775/2019, zhotoviteli ATELIER TSUNAMI s r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČO 48151122

Žádost o dotaci na převeslování Atlantského oceánu

Usnesení č. 78/1731/20 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro pana Milana Světlíka ve výši 10 000 Kč na uhrazení části nákladů spojených s přeplavbou Atlantského oceánu na člunu poháněném vesly se startem plavby v květnu letošního roku. V případě neuskutečnění akce bude dotace vrácena.

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 78/1732/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 17 dle návrhu a doporučuje ZM vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

Valná hromada VAK Náchod a.s. - delegování zástupce města

Usnesení č. 78/1733/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

za město Náchod na řádnou valnou hromadu delegovat Ing. Pavlu Maršíkovou, místostarostku s tím, že bude pověřena hlasovat
v souladu s navrženými usneseními pořadu jednání řádné valné hromady

Darovací smlouvy

Usnesení č. 78/1734/20 - rada města s c h v a l u j e

- smlouvy č. JB/1/2020, JB/3/2020, JB/4/2020, JB/5/2020, JB/6/2020

- darovací smlouvu od společnosti NUTREND D.S.,a.s. - produkty

v hodnotě 81.034,- Kč, a

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. SMF/3479/2020

V Náchodě 9. dubna 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta