Dnes
Teplota: 16.6 °C

Souhrn usnesení ze 7. / 66. / schůze Rady města Náchoda konané 9. března 2020

Výroční zprávy za rok 2019

Usnesení č. 66/1588/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávy : PO Kino Vesmír, Náchodská Prima sezóna o.p.s.,

Městská policie Náchod

Usnesení č. 66/1589/20 - rada města p o v ě ř u j e

Ing. Čtvrtečku přípravou projektové dokumentace na Kino Vesmír a Městskou policii, která bude souviset s projektovou
dokumentací Spolkového domu

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 66/1590/20 - rada města z a m í t á

č. 3422/2020 - nabídku na koupi pozemků p.č. 519 (trvalý travní porost) o výměře 3672 m2, p.č. 521 (trvalý travní porost) o výměře 590 m2, p.č. 522/1 (orná půda) o výměře 192866 m2 v k.ú. Horní Adršpach a p.č. 984/1 (orná půda) o výměře 81194 m2, p.č. 1168/1 (vodní plocha) o výměře 465 m2 v k.ú. Dolní Adršpach z majetku ********* 290 01 Poděbrady

Usnesení č. 66/1591/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 3001/2020 - uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na
sousední pozemek při zateplení budovy č. SMF/3471/2020 pro Společenství jednotek Hronova 1561, IČO: 25957821, Hronova 1561, 547 01 Náchod, zastoupené panem ********* -

předsedou výboru a paní *********, místopředsedou výboru, za finanční náhradu 6.916,- Kč + DPH

č. 2885/2020 - pachtovní smlouvu č. SMF/3470/2020 s paní
********* z Náchoda. Smlouvou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 711/1, díl č. 2 o výměře 146 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zřízení zahrádky a
užívání dřevěné chatky o výměře 6 m2. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 820,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s účinností od 1.4.2020

č. 5961/2018 - dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
č. SMF/3172/2018 s příspěvkovou organizací Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, IČO 06435483

č. 3790/2020 - výběrové řízení formou obálkové metody na prodej volné bytové jednotky č. 1346/10 o velikosti 1+1, o výměře 54,20 m2 včetně podílu o velikosti 5420/63575 na společných částech bytového domu č.p. 1346 a pozemku p.č.st. 1506 v obci a
katastrálním území Náchod za vyvolávací cenu 800.000,- Kč

Usnesení č. 66/1592/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit : č. 3143/2020 - bezúplatný převod, č. 3591/2020 - koupi pozemku

Usnesení č. 66/1593/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 20033 - uvolnění bytu č. 46 v č.p. 1810 v ulici Rybářská
v Náchodě k 29.02.2020

Usnesení č. 66/1594/20 - rada města p o n e c h á v á

č. 20034 - v platnosti Podmínky pro žadatele o byt v majetku

města Náchoda formou výběrového řízení a Podmínky pro
žadatele o byt - žádost v původním znění. Po dobu, kdy bude žadatel dlužníkem, bude aktivně spolupracovat na snižování
dlužné částky

Usnesení č. 66/1595/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 20035 - umístění reklamního poutače mezi domy č.p. 921 a č.p. 84 v ulici Palackého v Náchodě na dobu 01.04. - 31.10.2020 dle předložené smlouvy

č. 20036 - ukončení Smlouvy o nájmu jednotky SMF/3128/2018 dle ustanovení bodu IX., IX.3. b) této smlouvy

Změna rozpočtové skladby

Usnesení č. 66/1596/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

změnu ve schváleném rozpočtu z důvodu změny rozpočtové skladby, kterou byla zrušena položka 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity a převedení částky Kč 210 000,- z uvedené položky na novou položku 1342 - Poplatek z pobytu

Podpora financování obědů - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 66/1597/20 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis č. SMF/46/2020 až č. SMF/48/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/45/2020

Usnesení č. 66/1598/20 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
č. SMF/45/2020

Plán účetního odpisu majetku Města Náchoda na rok 2020

Usnesení č. 66/1599/20 - rada města s c h v a l u j e

v souladu s Organizačním opatřením č. 4/2011 Města Náchoda

- Zásady vedení hmotného a nehmotného majetku a zásob

- Plán účetního odpisu majetku Města Náchoda na rok 2020

Inventarizační zpráva - výsledky inventarizace majetku a závazků v roce 2019

Usnesení č. 66/1600/20 - rada města s c h v a l u j e

Inventarizační zprávu o výsledcích inventarizace provedené
k 31.10.2019 a k 31.12.2019 a schvaluje skutečnosti uvedené ve zprávě

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. - Dodatky ke smlouvám

Usnesení č. 66/1601/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit dodatky k již uzavřeným úvěrovým smlouvám, a to

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. SMF/2890/2016

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3412/2019

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3013/2017

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3014/2017

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3053/2017

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3146/2018

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3227/2018

Uzavření smluv o horizontální spolupráci a centralizovaném zadávání rámci projektu

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého

kraje II

Usnesení č. 661602/20/ - rada města s o u h l a s í

se zapojením Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Náchodě do projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II.

Usnesení č. 66/1603/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smluv o horizontální spolupráci a centralizovaném
zadávání mezi Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a
Městem Náchod v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II.

Smlouva o pořádání Náchodských farmářských trhů

Usnesení č. 66/1604/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření „Smlouvy o pořádání Náchodských farmářských trhů číslo SMF/3469/2020" na období 2020 až 2022, tj. na tři roky,
v předložené podobě s panem Petrem Konopkem, Klášterní Lhota 43, PSČ 543 71, IČO 880 50 289

Zápis z dopravní komise

Usnesení č. 66/1605/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise konané 26. 2. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/49/2020

Usnesení č. 66/1606/20 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
- podpora de minimis č. SMF/49/2020

Plnění rozpočtu za únor 2020

Usnesení č. 66/1607/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Dotace na sociální služby 2020

Usnesení č. 66/1608/20 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí

„Oranžové dětské hřiště Kašparák - Náchod" a oprava přilehlého sportoviště

Usnesení č. 66/1609/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na akci: „Oranžové dětské hřiště Kašparák - Náchod" pro společnost B plus P spol. s r. o.,Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25297015

Usnesení č. 66/1610/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na akci: „Oprava sportovního hřiště Kašparák - Náchod" pro společnost B plus P spol. s r. o.,Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25297015

Propojení ulice Jílové s autobusovou zastávkou v ulici Krkonošská, komunikací pro pěší - studie proveditelnosti

Usnesení č. 66/1611/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na akci „Propojení ulice Jílové s autobusovou zastávkou v ulici
Krkonošská, komunikací pro pěší - studie proveditelnosti"
zhotoviteli Ing. Filip Eichler, Ph.D., Nábřežní 322, 549 01 Nové

Město nad Metují, IČO: 76176355

Úprava kontejnerových stání na rok 2020

Usnesení č. 66/1612/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
realizaci vybraných kontejnerových stání a uzavření smlouvy o dílo na akci „Úprava kontejnerových stání na rok 2020„ se
společností ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 54701 Náchod, IČO : 60930888

Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úpravy a přístavba objektu čp. 952 - výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Usnesení č. 66/1613/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovými nabídkami a schvaluje vystavení objednávek na výkon služeb technického dozoru stavebníka a na výkon koordinátora BOZP na investiční akci „Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úpravy a přístavba objektu čp. 952", panu Michalu
Novákovi, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, IČO 87825848.

Osvětlení lávek Náchod

Usnesení č. 66/1614/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Elektro Drapač, s.r.o., Žďárecká 177, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 25280236, na osvětlení lávky „U Macka" za Kč 132 770,- bez DPH

Usnesení č. 66/1615/20 - rada města u k l á d á

odboru SMF objednat u Technických služeb Náchod úpravu VO - nasvícení lávky u zimního stadionu silnými LED zaměřenými na lávku

Spolkový dům - geodetické zaměření

Usnesení č. 66/1616/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
geodetické zaměření pro akci výstavby nového spolkového domu pro společnost Geodézie - TOPOS a.s., Pulická 377, 518 01
Dobruška, IČ:25278878, DIČ: CZ25278878

Kamerový systém pro Mateřskou školu, Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 66/1617/20 - rada města s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304 na pořízení kamerového systému dle návrhu

Žádost Základní školy, Náchod, 1. Máje 365 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 66/1618/20 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole,
Náchod, 1. Máje 365 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 1 276 Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Výuka plavání v mateřských školách

Usnesení č. 66/1619/20 - rada města s o u h l a s í

s navýšením příspěvku Mateřské škole, Náchod, Alšova 952 a Mateřské škole, Náchod, Komenského 301 na výuku plavání

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací k 31.12.2019

Usnesení č. 66/1620/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1621/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Komenského 301, 547 01 Náchod , sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1622/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1623/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Březinova 669, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1624/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vančurova 1345, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1625/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Alšova 952, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1626/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Myslbekova 4, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,

který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1627/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace, Kino Vesmír, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1628/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Středisko volného času Déčko, Zámecká 243, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1629/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Městské středisko
sociálních služeb Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod,
sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1630/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Tyršova 247, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem
hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1631/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace, Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1632/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, 1. Máje 365, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1633/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací,

který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1634/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
T. G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod,
sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1635/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019
počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1636/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Drtinovo nám. 121, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1637/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Pavlišovská 55, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 66/1638/20 - rada města s c h v á l i l a

účetní závěrku příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2019 počtem hlasů: 8/0/0

O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě
protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 66/1639/20 - rada města s c h v a l u j e

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. smluv SMF/50/2020 až č. SMF/52/2020

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/53/2020

Usnesení č. 66/1640/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/54/2020 a SMF/55/2020 dle návrhů

Dohoda o zajištění Vavřinecké pouti 2020

Usnesení č. 66/1641/20 - rada města s c h v a l u j e

znění dohody o zajištění Vavřinecké pouti v Náchodě pro rok 2020
s firmou Jan Pazdera, Máchova 539, Jaroměř, IČO: 115 93 202. Pořadatelem akce bude Jan Pazdera, David Novotný a město Náchod

Nabídka na vystoupení rumunského folklorního souboru

Usnesení č. 66/1642/20 - rada města n e s c h v a l u j e

nabídku na vystoupení rumunského folklorního souboru
„Ciobonasul din Radauti"

Žádost o slevu z pronájmu městského divadla na akci Nej sestřička

Usnesení č. 66/1643/20 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla dr. J. Čížka v Náchodě
ve výši 14 000 Kč vč. DPH na akci Nej sestřička pořádané panem Davidem Novotným (IČO 66302129) dne 12. 9. 2020

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 66/1644/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 10 a č. 11 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR

Usnesení č. 66/1645/20 - rada města s o u h l a s í

s rozdělením příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ pro vlastníky kulturních památek dle předloženého návrhu

Usnesení č. 66/1646/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit poskytnutí povinného finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu města Náchoda ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů na obnovu památky vlastníkům kulturních památek,
kterým bude poskytnut příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR dle předloženého návrhu takto:

- Činžovní dům, čp.163, Riegrova ul., oprava dvorní omítky domu, demontáž balkonu, oprava rámů oken a vnitřních parapetů na schodišti, 47 000 Kč,

- Děkanství čp. 75, Masarykovo náměstí, obnova dřevěných oken a dveří na vnějším plášti budovy,50 000 Kč,

- Sokolovna - tělocvična čp. 207, Tyršova ul., výměna okna v tělocvičně, 17 000 Kč.

Žádost o souhlas se zpevněním komunikace

Usnesení č. 66/1647/20 - rada města s o u h l a s í

s tím, že stavebník na svoje náklady provede zpevnění
komunikace ve vlastnictví města Náchoda na pozemku p. č. 418/2 a 418/3 v délce cca 35,50m a v šířce 2,50m kamennou drtí
(štěrkem) tak, aby bylo možno zahájit stavební řízení a následně mohlo dojít k realizaci záměru, tj. stavby RD na pozemku p. č. 93/1 a 91/2 v k. ú. Jizbice za dodržení následujících podmínek:

a) Stavebník provede zpevnění komunikace v uvedené délce a šířce výhradně na své náklady

b) Stavebník nebude před ani po realizaci zpevnění komunikace požadovat od vlastníka komunikace finanční spoluúčast.

c) Stavebník si bude na vlastní náklady udržovat takto zpevněnou komunikaci v provozuschopném stavu a nebude požadovat po městu Náchod materiální ani finanční spoluúčast

d) Po dokončení stavby RD a schválení sjezdu na komunikaci číslo III-285-26 (komunikace vedoucí z Náchoda na Jizbici a dále) ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, stavebník oznámí tuto skutečnost písemně městu Náchod a na případnou výzvu vlastníka pozemků, uvede pozemky 418/2 418/3 v k. ú. Jizbice, ve vlastnictví města Náchoda, do původního stavu.

Žádost o souhlas s výměnou asfaltu za žulové kostky

Usnesení č. 66/1648/20 - rada města s o u h l a s í

s tím, že pan Jindřich Vlášek (jako stavebník) provede výměnu asfaltu za žulové kostky před garáží čp. 841 a 842 na pozemku p. č. 985/6 bez zásahu do tělesa komunikace ulice Šaldova v délce 7,0m a v šířce 4,0m a vytěžený asfalt odveze na skládku
stavebních materiálů města Náchoda za dodržení následujících podmínek :

a) Stavebník provede výměnu asfaltu za žulové kostky v uvedené délce a šířce výhradně na své náklady.

b) Stavebník nebude před ani po realizaci výměny asfaltu za
žulové kostky požadovat od vlastníka pozemku p. č. 985/6
finanční spoluúčast.

c) Stavebník si bude na vlastní náklady udržovat takto upravenou plochu před garáží čp. 841 a 842 v ul. Šaldova
v provozuschopném stavu a nebude požadovat po městu
Náchod materiální ani finanční spoluúčast.

d) Stavebník bere na vědomí, že v případě potřeby provedení zemních nebo jiných prací ve prospěch města Náchoda
v uvedeném prostoru před garáží čp. 841 a 842, na základě výzvy musí toto místo uvolnit a žulové kostky odstranit
v nutném rozsahu na vlastní náklady.

Oprava třídy družiny a opěrné zdi ZŠ Pavlišovská Babí

Usnesení č. 66/1649/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost Vše pro stavby s. r. o., Kamenice 113, 547 01 Náchod IČ: 28969553

Stavební úpravy vstupního vestibulu ZŠ 1. Máje

Usnesení č. 66/1650/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na akci stavební úpravy vstupního vestibulu ZŠ 1. Máje, pro Milana
Hejzlara, Kramolna 69, 547 01 Náchod, IČ:63592592

Stavební úpravy chodníků a zastávky MHD v rámci stavby KHK „III/28526 Jizbice - opěrná zeď"

Usnesení č. 66/1651/20 - rada města s c h v a l u j e

- stavební objekty, které budou součástí PD na akci „III/28526
Jizbice - opěrná zeď"

- uzavření Smlouvy o spolupráci, mezi Královéhradeckým krajem a Městem Náchod na vypracování dokumentace veřejné zakázky „III/28526 Jizbice - opěrná zeď" dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Příčka v MŠ Vančurova

Usnesení č. 66/1652/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost SILVAGRO s. r. o., Zábrodí 120, 549 41 Červený
Kostelec IČ: 27476162

Zvonička smlouva o spolupráci při výstavbě

Usnesení č. 66/1653/20 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o spolupráci při výstavbě se společností AGRO CS, a.s. IČO 64829413 Říkov č.p. 265, Říkov 552 03 na
realizaci opravy chaty Zvonička, Zahrádky č.p.32, Pec pod
Sněžkou, dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění.

Spolkový dům - zajištění kopaných sond

Usnesení č. 66/1654/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
zajištění kopaných sond na akci Spolkový dům zhotoviteli pro společnost SILVAGRO s.r.o., č.p. 120, 549 41 Zábrodí,
IČ:27476162, DIČ: CZ27476162.

Lesy města Náchoda, spol. s r.o. - obchvat

Usnesení č. 66/1655/20 - rada města u k l á d á

a) odboru SMF alokovat finanční prostředky z prodeje lesních pozemků na nově zřízený analytický účet pro opětovný nákup nově nabízených lesních pozemků, či spoluvlastněných podílů v lesích tak, aby Město Náchod bylo jejich 100 % vlastníkem.

b) odboru SMF, aby příjmy za trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa ve výši připadající na Město budou
alokovány na nově zřízený analytický účet

c) odboru SMF aby do kupních smluv o prodeji lesních pozemků pro obchvat s novým vlastníkem zakomponoval, že veškeré těžební práce v lesích na přípravě obchvatu Náchoda bude provádět společnost Lesy města Náchoda, spol. s r.o.

- bude zde zachována ochrana lesních cest (bude se zde pohybovat pouze technika Lesů města Náchoda, spol. s.r.o.)

Usnesení č. 66/1656/20 - rada města r o z h o d u j e,

že výnosy z prodeje dřevní hmoty v lesích určených k záboru obchvatem budou alokovány u Lesů města Náchoda, spol. s r.o. pro případné vyrovnání s kupující stranou

Evangelická akademie

Usnesení č. 66/1657/20 - rada města u k l á d á

odboru IRM zjistit očekávané náklady na rekonstrukci elektrické instalace dle požadavku ředitele Evangelické akademie ze dne 4.3.2020 a tyto náklady následně předložit radě města
k rozhodnutí o dalším postupu vyřizování žádosti

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 66/1658/20 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 5.3.2020 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 66/1659/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného

majetku v ceně nad 20 000 Kč/kus dle návrhu

Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952

Usnesení č. 66/1660/20 - rada města s o u h l a s í

se zněním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Přístavba šaten u MŠ Alšova v Náchodě, stavební úprava a přístavba objektu č.p. 952"

Oprava chodníku v ulici Raichlové

Usnesení č. 66/1661/20 - rada města s o u h l a s í

s nejvýhodnější cenovou nabídkou a schvaluje vystavení
objednávky na opravu chodníku v ulici Raichlové pro společnost SILVAGRO s.r.o., Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 274 76 162

Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Tepna - zajištění činnosti poroty a participační činnost

Usnesení č. 66/1662/20 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky na zajištění činnosti porotců nezávislé části v soutěži o návrh Tepna Náchod dodavateli: CCEA MOBA z.s., U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1, IČ: 26546370.

Usnesení č. 66/1663/20 - rada města s o u h l a s í

s prodloužením termínu plnění objednávky č.746/2019 dodavateli: CCEA MOBA z.s., U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1, IČ: 26546370 k datu plnění 01. 11. 2020

Ordinace Marie - provedení prací nad nabídku

Usnesení č. 66/1664/20 - rada města s c h v a l u j e

změnu objednávky pro společnost ENTAZE s. r. o. Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod IČ: 25931300

AQUA MINERALIS GLACENSIS

Usnesení č. 66/1665/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

stanovisko Řídícího orgánu k žádosti o přezkum o udělení
finanční opravy a výzvu vč. její opravy k vrácení prostředků pro projekt „AQUA MINERALIS GLACENSIS", CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 a

s o u h l a s í

s vrácením prostředků v uvedené výši

Veřejná zakázka „MOST PŘES METUJI, NÁCHOD - BĚLOVES, UL. U ZBROJNICE", výsledek zadávacího řízení

Usnesení č. 66/1666/20 - rada města s c h v a l u j e

rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „MOST PŘES METUJI, NÁCHOD - BĚLOVES, UL. U ZBROJNICE", konkrétně účastníka MADOS MT s.r.o., č.p. 51, 517 41 Lupenice, IČO
25297899, nabídková cena 26 900 000,00 Kč bez DPH a dále s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „MOST PŘES METUJI, NÁCHOD - BĚLOVES, UL. U ZBROJNICE" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: MADOS MT s.r.o., č.p. 51, 517 41 Lupenice, IČO
25297899, nabídková cena: 26 900 000,00 Kč bez DPH (32 549 000,00 Kč vč. DPH)

Pořadí č. 2: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, nabídková cena: 26 957 141,99 Kč bez DPH (32 618 141,82 Kč vč. DPH)

Pořadí č. 3: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 25253361, nabídková cena 29 966 782,82 Kč bez DPH (36 259 807,21 Kč vč. DPH)

Žádost o umístění přenosného stožáru pro jednotku bezdrátového datového spoje na střechu budovy restaurace Jiráskova koupaliště

Usnesení č. 66/1667/20 - rada města s o u h l a s í

s umístěním přenosného stožáru pro jednotku bezdrátového datového spoje na budovu restaurace Jiráskova koupaliště
v Náchodě s tím, že firma Internet2 s.r.o., se v nájemní smlouvě s Městem Náchod zaváže, že na instalovaném stožáru bude
rezervovat místo pro technologii za účelem vybudování WIFI Free zóny v areálu Jiráskova koupaliště pro návštěvníky koupaliště. Tato WIFI Free zóna bude pro Město Náchod zdarma, tedy bez měsíčních poplatků.

Vytvoření 1 funkčního místa Městského úřadu Náchod a stanovení celkového počtu zaměstnanců města zařazených v MěÚ dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s účinností od 01.05.2020

Usnesení č. 66/1668/20 - rada města s c h v a l u j e

s účinností od 01.05.2020 vytvoření 1 funkčního místa - matrikáře/matrikářky na odboru správním

Usnesení č. 66/1669/20 - rada města s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 192, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců
uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.05.2020

Nabídka uspořádání finále závodu Světového poháru a paralympijské kvalifikace v lukostřelbě v Náchodě

Usnesení č. 66/1670/20 - rada města s c h v a l u j e

nabídku pana Libora Šnajdra, ředitele Sportovního klubu Nové Město nad Metují, na uspořádání finále závodu Světového poháru a paralympijské kvalifikace v lukostřelbě na Masarykově náměstí v Náchodě ve dnech 18. - 20. 6. 2020 za požadovaných podmínek včetně rozpočtového opatření ve výši 350 000 Kč

Parkovací automaty

Usnesení č. 66/1671/20 - rada města s c h v a l u j e

záměr nákupu 1 parkovacího automatu a jeho umístění na
Masarykově náměstí a souhlasí s přemístěním stávajícího
parkovacího automatu

Usnesení č. 66/1672/20 - rada města s c h v a l u j e

výsledek poptávkového řízení a souhlasí s vystavením
objednávky na nákup 1 parkovacího automatu na Masarykovo náměstí na firmu Siemens Mobility s.r.o. IČO 06931995 za
nabídkovou cenu Kč 183 315,-

Stavební úpravy chaty Zvonička - zadávací dokumentace

Usnesení č. 66/1673/20 - rada města r u š í

výběrové řízení schválené radou města dne 10. 02. 2020 na
stavební úpravy chaty Zvonička, Zahrádky č.p.32, Pec pod
Sněžkou

Usnesení č. 66/1674/20 - rada města s o u h l a s í

se zněním výzvy k novému podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební úpravy chaty Zvonička, Zahrádky č.p.32 Pec pod Sněžkou

V Náchodě 10. března 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta