Dnes
Teplota: 11.1 °C

Souhrn usnesení z 50. / 57. / schůze Rady města Náchoda konané 16. prosince 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 57/1331/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 15114/2019 - uzavření pachtovní smlouvy č. SMF/3433/2019 s paní ****** z Náchoda. Smlouvou se přenechává do dočasného užívání část pozemkové parcely č. 274, díl č. 14 o výměře 349 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda, za účelem zřízení zahrádky a užívání chaty.Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 2.075,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2020

č. 15652/2019 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3431/2019 se společností HRONOVSKÝ s.r.o., IČO 26000458, na pronájem části stavební parcely č. 338/1 o výměře 2700 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zřízení dočasné plochy pro parkování
osobních a nákladních vozidel společnosti, jejich zaměstnanců a obchodních partnerů. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
jednoho roku s účinností od 1.1.2020, případně dnem uveřejnění v registru smluv, nastane-li tento den později, do 31.12.2020.
Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 33.000,- Kč/rok + DPH.

č. 3913/2019 - Dohodu o parcelaci č. SMF/3442/2019 ******* a Správou silnic Královéhradeckého kraje, IČO: 70947996, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové

- postup nabídky na řešení situace ohledně tzv. „bílé" Tepny a u k l á d á

vedení města odeslat příslušný dopis stávajícím majitelům tzv. „bílé" Tepny

Usnesení č. 57/1332/19 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 15598/2019 - uzavření pachtovní smlouvy č. SMF/3434/2019 s panem ******** z Náchoda

Usnesení č. 57/1333/19 - rada města z a m í t á

č. 16193/2019 - žádost pana ******** z Náchoda týkající se pronájmu části pozemkové parcely č. 1151/7 o výměře cca 188 m2 v katastrálním území Náchod v ul. Dvořákova, za účelem příjezdu k zadnímu vchodu bytového domu č.p. 1042 a parkování vlastníků tohoto bytového domu z důvodu zachování průjezdnosti po
pozemku pro vozidla IZS k zadním částem bytových domů a RM požaduje odstranění dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhu č.p. 1042" a dále umístění dopravní značky, která bude zakazovat parkování na tomto pozemku.

Usnesení č. 57/1334/19 - rada města s o u h l a s í

č. 19176 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na
místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s ******** , kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2020 do 31.03.2020

č. 19177 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na
místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem
********, kterým se prodlužuje tato smlouva od

01.01.2020 do 31.03.2020

č. 19178 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 12 se ********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2020 do 31.03.2020

č. 19179 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 10 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní
**********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2020 do 31.03.2020

č. 19180 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní
**********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2020 do 31.03.2020

č. 19181 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2020 do 31.03.2020

č. 19182 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 1 **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2020 do 31.01.2020

Usnesení č. 57/1335/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19183 - Dodatek ke Smlouvě o nájmu bytu č. 1 v č.p. 242 v ulici Zámecká v Náchodě z 21.07.2011 s tím, že nájem bude uzavřen na dobu určitou s tříměsíčním opakováním nájemního období

č. 19184 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 6 č.p. 276 v ul.
Bartoňova v Náchodě dohodou k 30.11.2019

č. 19185 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 6 č.p. 276 v ul.
Bartoňova v Náchodě s pí ********** na dobu
01.01.2020 - 31.03.2020, nájem Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota Kč 18.000,00 a Dohodu o splácení jistoty bytu č. 6 po Kč 1.200,00/měsíčně od ledna 2020

č. 19186 - ukončení Nájemní smlouvy bytu č. 3 č.p. 97 v ul.
Kladská v Náchodě dohodou k 31.12.2019

č. 19187 - jako podmínku prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 4 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě dání bytu do původního stavu vlastními silami a z vlastních prostředků nájemníka. Termín: do 24.01.2020. V případě nesplnění podmínky bude
nájemní vztah k bytu č. 4 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě ukončen k 31.01.2020 bez náhrady

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 57/1336/19 - rada města s c h v a l u j e

- čerpání fondu investic ve výši 51 990 Kč pro Základní uměleckou školu, Náchod, Tyršova 247. Finanční prostředky budou použity na nákup akordeonu Delicia Arnaldo 07

- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 164 681 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda, Náchod, Pražská 178. Finanční prostředky
budou použity na úhradu faktury vs. 19052, vystavené firmou PHILIPP green servis s.r.o, Praha 6

Plnění rozpočtu za listopad 2019

Usnesení č. 57/1337/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Zápis z kontroly FV ZM

Usnesení č. 57/1338/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vzít zápis z kontroly provedené finančním výborem ZM dne 29.11.2019 na vědomí

Vyhlášení Dotačního programu na podporu sociálních služeb 2020

Usnesení č. 57/1339/19 - rada města s c h v a l u j e

vyhlášení dotačního „Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2020"

Snížení závazného ukazatele na investice na rok 2019

Usnesení č. 57/1340/19 - rada města s c h v a l u j e

snížení závazného ukazatele na investice na rok 2019 pro
Mateřskou školu, Náchod, Vančurova 1345 na výslednou výši 209.053 Kč

Žádost ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 o schválení projektových záměrů na rok 2020

Usnesení č. 57/1341/19 - rada města s c h v a l u j e

projektové záměry Střediska volného času Déčko, Náchod,
Zámecká 243 na rok 2020 v celkové výši 70.000 Kč

Vyhlášení dotačního programu na podporu vzdělávání a volnočasových aktivit

Usnesení č. 57/1342/19 - rada města s c h v a l u j e

vyhlášení dotačního „Programu na podporu vzdělávání a
volnočasových aktivit spolkům a ostatním neziskovým
organizacím na rok 2020"

Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací od 01.01.2020

Usnesení č. 57/1343/19 - rada města s t a n o v u j e

- platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.01.2020
v navrhované výši

- plat ředitele příspěvkové organizace Městské středisko
sociálních služeb Marie v navržené výši od 01.01.2020

- plat ředitele příspěvkové organizace Kino Vesmír Náchoda v
navržené výši od 01.01.2020

- plat ředitele příspěvkové organizace Správa přírodních
zdrojů a lázní Běloves v navržené výši od 01.01.2020

- plat ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda v navržené výši od 01.01.2020

Zápis z jednání školské komise

Usnesení č. 57/1344/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání školské komise konané 4. prosince 2019

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 57/1345/19 - rada města s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Program prevence kriminality pro rok 2020

Usnesení č. 57/1346/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise prevence kriminality konané 4. 11. 2019

Usnesení č. 57/1347/19 - rada města s c h v a l u j e

vyhlášení Programu prevence kriminality pro rok 2020

Nový organizační řád Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 57/1348/19 - rada města s c h v a l u j e

s účinností od 1.1.2020 organizační řád Městského úřadu Náchod v předloženém znění

Vytvoření 1 funkčního místa Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 57/1349/19 - rada města s c h v a l u j e

s účinností od 01.01.2020 vytvoření 1 funkčního místa - 1
pracovníka péče o medvědy na odboru správy majetku a
financování

Usnesení č. 57/1350/19 - rada města s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 190, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců
uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.01.2020

Převzetí objektů do správcovství Správou budov Náchod s.r.o.

Usnesení č. 57/1351/19 - rada města u k l á d á

- Správě budov Náchod s.r.o. převzít do správy celý objekt č.p. 129 v k.ú. Běloves a zřídit pro tento objekt samostatné účetní středisko

- Správě budov Náchod s.r.o. převzít do správy celý objekt č.p. 64 v k.ú. Dobrošov

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/146/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 57/1352/19 - rada města s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/146/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

MěSSS Marie - schválení sponzorského daru

Usnesení č. 57/1353/19 - rada města s c h v a l u j e

v souladu se směrnicí RM č. 1/2015 přijetí sponzorského daru od firmy HARTMANN - RICO a.s., se sídlem Veverská Bítýška,
Masarykovo nám. 77 pro MěSSS Marie

Komunitní centrum v Náchodě - prodloužení zkušební doby

Usnesení č. 57/1354/19 - rada města p r o d l u ž u j e

zkušební dobu činnosti nového správce Komunitního centra v Náchodě do 30. 4. 2020

Smlouva o zprostředkování prodeje vstupenek

Usnesení č. 57/1355/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje vstupenek
v Městském informačním centru od poskytovatele p. Ctibora
Podmanického, Habřina 121, 503 03 Smiřice, IČO 45932891

Prodej rolby Destarol LX

Usnesení č. 57/1356/19 - rada města s c h v a l u j e

prodej rolby Destarol LX, která již nevyhovuje hygienickým
podmínkám pro provoz v uzavřeném prostoru, panu **********, bytem Na Skalce 112, 547 01 Náchod, za cenu 15 000 Kč včetně DPH

Zavedení poplatků za osušky/prostěradla v sauně plaveckého bazénu

Usnesení č. 57/1357/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informace o plánovaném zavedení poplatku za zapůjčení osušky a prostěradla do sauny plaveckého bazénu v Náchodě

Dotační programy na podporu sportu pro rok 2020

Usnesení č. 57/1358/19 - rada města s c h v a l u j e

vyhlášení dotačních programů na podporu sportu pro rok 2020,
a to „Dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu", „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu" a „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu
individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku"

Žádost o čerpání vlastního rezervního fondu organizace SZMN

Usnesení č. 57/1359/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání vlastního rezervního fondu organizace Sportovní zařízení města Náchoda na nutné opravy ve výši 162 745,15 Kč

Žádost o úpravu odpisového plánu pro rok 2019

Usnesení č. 57/1360/19 - rada města s c h v a l u j e

snížení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2019 pro příspěvkovou organizaci města Kino Vesmír Náchod o 9 955,-- Kč na celkovou výši odpisu 68 656,-- Kč. S tím, že uspořená částka se ponechá v rozpočtu PO pro rok 2019

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE a umístění v Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 57/1361/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z rozmísťovací komise ze dne 11.12.2019

Usnesení č. 57/1362/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy v Domě s byty zvláštního určení Harmonie dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od 01.12.2019 do 29.02.2020, kauce na byt není stanovena

Zápis z komise CR

Usnesení č. 57/1363/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise cestovního ruchu konané 11.12.2019

Žádost o změnu dopravního značení v ul. Pod Lipím (v souvislosti s podanou peticí občanů této ulice)

Usnesení č. 57/1364/19 - rada města n e s o u h l a s í

se změnou dodatkové tabulky v původním znění a požaduje
rozšíření současného znění „Mimo dopravní obsluhu ulice Pod Lipím a obyvatel Lipí, Jizbice, Dobrošova, ul. Nyklíčkova, Bražce, Starého Města nad Metují, SUN, Branky"

Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě

Usnesení č. 57/1365/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informaci o tom, že město souhlasilo s uvolněnou finanční

částkou v Integrovaném regionálním operačním programu ve výzvě č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)" pro projekt „Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004187 a má zájem nadále tento projekt realizovat a ukládá rozpočtovým opatřením odboru SMF v roce 2020 akci pokrýt částkou 11.511.120,86 Kč

Smlouva o financování mikroprojektu typu A

Usnesení č. 57/1366/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o financování mikroprojektu typu A č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002082 s názvem „Setkávání seniorů v Evropském městě - Náchod - Kudowa - Zdroj" realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci
Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Výměna oken a podlah v komunitním centru v Náchodě

Usnesení č. 57/1367/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro společnost DOMIVO s. r. o., Kladská 104, 547 01 Náchod IČ: 03771351 na opravu komunitního centra
Náchod

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 57/1368/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 87 až č.89 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

KHK - Obnova hasičské techniky pro obce s JPO, předložení žádosti o dotaci

Usnesení č. 57/1369/19 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci do programu Obnova hasičské techniky pro obce s JPO, číslo programu 20RRD01 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na pořízení požárního automobilu - velitelského automobilu pro JSDH Náchod a dále RM souhlasí se spolufinancováním uvedené akce ve výši rozdílu mezi celkovými uznatelnými výdaji a dotací a s financováním 100 % případných neuznatelných výdajů

Slavnostní otevření Malé lázně Běloves, PD ul. U Zbrojnice, software pro úpravu minerálky, předložení žádosti o dotaci na KHK

Usnesení č. 57/1370/19 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci do programu Dotace na
individuální účel - jednorázové akce - 20RGI02 vyhlášeného
Královéhradeckým krajem na projekt řešící slavnostní otevření Malých lázní Běloves, zpracování projektové dokumentace ul. U Zbrojnice a pořízení softwaru pro úpravu minerálky

,,Chodník od ZŠ Babí u Náchoda po ul. Třešňová - prodloužení termínu"

Usnesení č. 57/1371/19 - rada města s o u h l a s í

s prodloužením termínu objednávky č.203/2019 zhotoviteli
Miloslav Kučera PRODIS projektování dopravně inženýrských staveb, Svitavská 1469, 500 02 Hradec králové, IČ:12349615.
Termín bude prodloužen do 01. 05. 2020

,,Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Tepna - jmenování poroty"

Usnesení č. 57/1372/19 - rada města s o u h l a s í

s předloženým vzorem pro jmenování členů hodnotící poroty a

jmenuje členy poroty dle návrhu pro urbanisticko-
architektonickou soutěž o návrh TEPNA

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 57/1373/19 - rada města s o u h l a s í

č. 15807/2019 - s nabízenou cenou ve výši 13 500 000,- Kč za nákup staré polikliniky vč. pozemků a

p o v ě ř u j e

Ing. Pavlu Maršíkovou přípravou návrhu na výmaz věcného
břemene a materiálu pro schválení v zastupitelstvu města

V Náchodě 17. prosince 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta