Dnes
Teplota: 24.2 °C

Souhrn usnesení z 38. / 45. / schůze Rady města Náchoda konané 16. září 2019

Kontrola usnesení

Usnesení č. 45/1061/19 - rada města u k l á d á

zpracovat dodatek ke zřizovací listině PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - provozování dopravního hřiště

zodpovídá : R. Toušek

Usnesení č. 45/1062/19 - rada města u k l á d á

zajistit revize budov v majetku města, které nespravuje Správa budov Náchod s.r.o. jedním pracovníkem úseku kanceláře tajemníka nebo externí firmou zodpovídá : Mgr. Mílová

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 45/1063/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 3860 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/3031/2017 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, v předloženém znění

č. 193/2019 - Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. SMF/3264/2019 se spolkem Konfederace politických vězňů České republiky, IČO 00417581, v předloženém znění. Smlouva bude ukončena dohodou k 30.9.2019 podle článku VIII. odst. 1. smlouvy o výpůjčce

č. 12380/2019 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. 9/40/19/0201/Ha/N, naše číslo SMF/3403/2019 s příspěvkovou organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996. Smlouva se týká bezplatného dočasného užívání části pozemkové parcely č. 435/1 o výměře 176 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda, za účelem výstavby chodníku podél krajské silnice III/3034. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. od uzavření této smlouvy, kdy městu Náchodu vzniká právo užívat část pozemku, až do doby uskutečnění převodu pozemkové parcely do vlastnictví města Náchoda, tzn., že končí dnem doručení pravomocného rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště v Náchodě o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Plnění rozpočtu za srpen 2019

Usnesení č. 45/1064/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

MěSSS Marie - nákup vozidla VW CADDY

Usnesení č. 45/1065/19 - rada města s c h v a l u j e

nákup vozidla VW Caddy pro MěSSS Marie z vlastních prostředků organizace (fond investic) a současně schvaluje převod potřebné částky Kč 368 000,- z fondu rezerv a rozvoje MěSSS Marie do fondu investic

Cenová nabídka na dodávku a montáž elektroinstalace a řídícího systému pro úpravnu přírodní léčivé minerální vody ze zdrojů HJ1005 a HJ1006 v Bělovsi

Usnesení č. 45/1066/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou na akci dodávka a montáž elektroinstalace a řídícího systému pro úpravnu přírodní léčivé minerální vody ze zdrojů HJ1005 a HJ1006 v Bělovsi firmě RYBA Elektro Praha, s. r. o., Vlkýšská náves 37/19, 318 00 Plzeň, IČO: 03688615

„Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod-I.etapa" Smlouva o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku

Usnesení č. 45/1067/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku (pozemkové parcely vozovky silnice III/28526, Bartoňova ul. v Náchodě) ke stavební činnosti po dobu stavby „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa" s příspěvkovou organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje v předloženém znění

"Parkovací stání u čp. 1845 Zámecká ul. Náchod" - zpracování PD k vydání územního

souhlasu

Usnesení č. 45/1068/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na zpracování projektové dokumentace k vydání územního souhlasu na akci "Parkovací stání u čp. 1845 Zámecká ul. Náchod" projektantovi p. Miloslavu Kučerovi, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové, IČO 12349615

Dešťová kanalizace ul. Za Kapličkou, k.ú. Náchod - zhotovitel

Usnesení č. 45/1069/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a souhlasí s vystavením objednávky pro společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, na provedení stavby „Dešťová kanalizace v ulici Za Kapličkou, Náchod"

Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě

Usnesení č. 45/1070/19 - rada města s c h v a l u j e

pasporty vytvořené v rámci projektu „Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007433 spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost
1/ Pasport místních komunikací a dopravního značení

2/ Pasport zeleně

3/ Pasport veřejného osvětlení a mobiliáře

Oprava darované sochy Vítězslava

Usnesení č. 45/1071/19 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí do vyřešení pojistné události

Služební cesta do francouzského města Persan při příležitosti oslav 40. výročí Conservatoire de Musique

Usnesení č. 45/1072/19 - rada města o d r o č u j e

služební cestu a pověřuje Bc. K. Krunku vypracováním omluvného dopisu

Zápis ze zasedání finančního výboru

Usnesení č. 45/1073/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání FV konaného 9. 9. 2019

Výplata pojistného - ZŠ Komenského

Usnesení č. 45/1074/19 - rada města s c h v a l u j e

výplatu pojistného Kč 14 980,- za pojistnou událost ZŠ Komenského, a to celkovým zvýšením příspěvku na položku 14-3113-219-5331 Příspěvek - ZŠ Komenského

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 45/1075/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 60 až č. 63 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 45/1076/19 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole, Náchod, Pavlišovská 55 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 4 508 Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Převod majetku Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 na město

Usnesení č. 45/1077/19 - rada města s c h v a l u j e

převedení neupotřebitelného majetku z Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 v pořizovací hodnotě 138 251,50 Kč do majetku Města Náchod

Souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti Mgr. Zuzany Hoffmannové ředitelky Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55

Usnesení č. 45/1078/19 - rada města s o u h l a s í

s výkonem výdělečné činnosti ředitelky Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55 Mgr. Zuzany Hoffmannové - odborné vedení projektu Šablony II.

Úprava platu ředitelky Mateřské školy, Náchod, Březinova 669

Usnesení č. 45/1079/19 - rada města s o u h l a s í

se stanovením platu ředitelky Mateřské školy, Náchod, Březinova 669 od 01.10.2019 v navrhované výši

Povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole, Náchod, Komenského 301

Usnesení č. 45/1080/19 - rada města s c h v a l u j e

výjimku z počtu dětí v Mateřské škole, Náchod, Komenského 301 dle návrhu

Žádost ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o změnu závazného ukazatele

Usnesení č. 45/1081/19 - rada města s o u h l a s í

se zrušením závazného ukazatele na investiční příspěvek Základní školy Náchod-Plhov, Příkopy 1186 ve výši 65.000 Kč z důvodu realizace z jiných zdrojů

Změna tajemníka sociální komise

Usnesení č. 45/1082/19 - rada města o d v o l á v á

z funkce tajemníka komise Mgr. Marcelu Šťastnou a

j m e n u j e

tajemníkem sociální komise Mgr. Kateřinu Tylšovou od 20.9.2019

Senior taxi v Náchodě - změna názvu a úprava povinností dle GDPR + Dodatek č.1

Usnesení č. 45/1083/19 - rada města s c h v a l u j e

změnu názvu Senior taxi na : Městská doprava seniorů Náchod

Usnesení č. 45/1084/19- rada města s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.2/SV/2019, kterým se název služby mění ze Senior taxi na Městská doprava seniorů Náchod a mění ustanovení smlouvy vztahující se k povinnostem ohledně zpracování osobních údajů

Nákup parkovacích dorazů

Usnesení č. 45/1085/19 - rada města s o u h l a s í

s nákupem 30ks parkovacích dorazů. Parkovací dorazy dodá firma B2B Partner s.r.o., Plzeňská 3070, 700 30 Ostrava, IČO 278 30 306 za cenu 31.265,19Kč včetně 21% DPH

Rozšíření veřejného osvětlení na Mánesově nábřeží v Náchodě

Usnesení č. 45/1086/19 - rada města s o u h l a s í

s rozšířením veřejného osvětlení na Mánesově nábřeží v Náchodě.

Rozšíření veřejného osvětlení provedou Technické služby Náchod s.r.o. za cenu 17.436,40Kč včetně DPH

Oprava herního prvku na dětském hřišti v Náchodě, Branka - vahadlová houpačka

Usnesení č. 45/1087/19 - rada města s o u h l a s í

s výměnou vahadlové houpačky na dětském hřišti na sídlišti Branka. Výměnu provede firma B plus P s.r.o., IČO 252 97 015, Havlíčkova 375, Červený Kostelec, za cenu 21.722,-Kč včetně DPH

Smlouva o výpůjčce prostor pro kancelář odboru kultury, sportu a cest. ruchu

Usnesení č. 45/1088/19 - rada města s c h v a l u j e

smlouvu o výpůjčce č. SMF/3405/2019 se společností BERÁNEK Náchod a.s., IČO 64829472, v předloženém znění. Smlouvou se přenechávají do bezplatného užívání nebytové prostory v 5. nadzemním podlaží budovy Masarykovo náměstí č.p. 74
v Náchodě, a to kancelář č. 426 o výměře 17,7 m2, kancelář č. 427 o výměře 15,9 m2, kancelář č. 429 o výměře 19,2 m2 a místnost č. 428 před výtahem o výměře 5 m2, za účelem využití pro kancelářskou činnost zaměstnanců města Náchoda a jejich klientům. Celková výměra nebytových prostorů činí 57,8 m2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne 17. 9. 2019, případně dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv, nastane-li tento den později. Město Náchod bude hradit náklady na energie a služby s výpůjčkou spojených

Záštita města nad akcí CVVZ 2019

Usnesení č. 45/1089/19 - rada města s c h v a l u j e

udělení záštity nad akcí Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2019 pořádanou paní Ing. Ludmilou Pohankovou, Radou dětí a mládeže Královéhradeckého kraje a Občanským spolkem JAK ve dnech 15. a 16. 11. 2019 v Náchodě

Vybavení pro zimní stadion Náchod

Usnesení č. 45/1090/19 - rada města s c h v a l u j e

nákup nových mantinelů dle předloženého návrhu pro Zimní stadion Náchod včetně rozpočtového opatření do kapitoly „15-3412-3504-5171 dětské mantinely" ve výši 23 150,-- Kč včetně DPH

Žádost o prodloužení nočního klidu

Usnesení č. 45/1091/19 - rada města s o u h l a s í

s prodloužením nočního klidu, resp. s výjimkou z doby nočního klidu, dne 15. 08. 2020 dle žádosti pana Leoše Malíka a

u k l á d á

tajemnici MěÚ zpracovat a předložit do ZM 9.12.2019 úpravu OZV

číslo 1/2017 zodpovídá : Mgr. Mílová

Výsledek místního šetření ohledně podané petice občanů ul. Pod Lipím

Usnesení č. 45/1092/19 - rada města s o u h l a s í

se změnou dodatkové tabulky a s navýšením počtu příměstských částí ve znění „Mimo dopravní obsluhu ulice Pod Lipím a obyvatel Lipí, Jizbice a Dobrošov" případně jiného znění dodatkové tabulky a s umístěním ostatních avizačních dopravních značek

Oprava chodníku Plhovská ulice

Usnesení č. 45/1093/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro společnost Vše pro stavby, Kamenice 113, 547 01 Náchod IČ: 28969553 na provedení opravy chodníku Plhovská ulice

Přípojka splaškové kanalizace - pro sanitární buňku na víceúčelovém hřišti Hamra

Usnesení č. 45/1094/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky zhotoviteli SILVAGRO s.r.o., Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 274 76 162, na realizaci akce přípojka splaškové kanalizace - pro sanitární buňku na víceúčelovém hřišti Hamra

MŠ Myslbekova - projektová dokumentace - hlavní rozvod vody

Usnesení č. 45/1095/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro pana Ing. Jiřího Litoše, Palachova 1742, 547 01 Náchod IČ: 72853263.

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 45/1096/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 33 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848. Finanční prostředky budou použity na posílení rozpočtu dle rozpisu a nákupu 5 ks sušáků na obuv

Úprava rozpočtu na rok 2019

Usnesení č. 45/1097/19 - rada města s c h v a l u j e

navržené rozpočtové úpravy na rok 2019

Úspory v rozpočtu 2019 a jejich využití

Usnesení č. 45/1098/19 - rada města s c h v a l u j e

navržené úspory a jejich použití v roce 2019

Studie skatepark Náchod

Usnesení č. 45/1099/19 - rada města s o u h l a s í

s nabídkou firmy Mystic Constructions s.r.o. a schvaluje uzavření objednávky na studii skateparku

KB SmartPay

Usnesení č. 45/1100/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Formuláře změny provize s Worldline Czech Republic s.r.o.

V Náchodě 17. září 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta