Dnes
Teplota: 23.8 °C

Souhrn usnesení z 28. / 35. / schůze Rady města Náchoda konané 24. června 2019

Pořízení hydraulické ruky s drapákem na dřevo - výzva MAS Stolové hory - PRV

Usnesení č. 35/835/19 - rada města s o u h l a s í

s tím, aby společnost Lesy města Náchoda, spol. s r.o., Dobrošovská 1443, Náchod, IČO 60109866 předložila žádost o podporu na pořízení hydraulické ruky s drapákem na dřevo v pořizovací ceně do 600 000 Kč do 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova vyhlášené MAS Stolové hory. Nákup je podmíněn získáním dotace

Revokace usnesení č. 34/826/19

Usnesení č. 35/836/19 - rada města r e v o k u j e

usnesení č. 34/826/19 ze dne 17. 6. 2019 a

s o u h l a s í

s uzavřením partnerství se spolkem Bavíme se sportem z. s. za podmínky dodržení změny sídla nově vzniklé dětské skupiny Cipísek na adresu Bartoňova 1005, 547 01 Náchod s tím, že volná místa budou přednostně nabídnuta dětem zaměstnanců Oblastní nemocnice Náchod

Služební cesta

Usnesení č. 35/837/19 - rada města s c h v a l u j e

služební cestu Jana Birke a Ing. Jana Čtvrtečky ve dnech 2. a

3. 7.2019 do Holandska za účelem jednání o záměru nákupu „Bílé Tepny"

V Náchodě 25. června 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta