Dnes
Teplota: 11.0 °C

Souhrn usnesení z   37.  / 206. /  schůze Rady města Náchoda konané 19. září 2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 206/4337/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 1858 - uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy
č. 12331/2022 k 30.9.2022

č. 6342/2022 - uzavření smlouvy o nájmu pozemku
č. SMF/3961/2022 a VS 6408002922 se Správou železnic a revokuje usnesení č. 200/4241/22 ze dne 15.8.2022 pod číslem 6342/2022

č. 7703/2022 - uzavření pachtovní smlouvy č. SMF/3978/2022
s paní Lenkou Voborníkovou

č. 7745/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3982/2022 se společností Internet2 s.r.o.

č. 10060/2022 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3967/2022 se Střední odbornou školou sociální a zdravotnickou - Evangelická akademie

č. 74/2022 - uzavření dohody o splátkách a pro případ porušení ujednání dohody o splátkách ukládá odboru SMF ukončit nájemní vztah k nejbližšímu možnému termínu

č. 3642 - ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2738/2015 dohodou k 30.9.2022

č. 8459/2022 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3953/2022 se společností Delikomat s.r.o.

 

Usnesení č. 206/4338/22 - rada města    p o v ě ř u j e

č. 9297/2022 - starostu města jednat o prodloužení termínu dostavby zbývajících 58 bytových jednotek do 30.4.2024

 

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 206/4339/22 - rada města    s c h v a l u j e

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 103.044,- Kč a   převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Náchod, Myslbekova 4. Finanční prostředky   budou použity na nákup matrací a výrobu skříní

- čerpání fondu investic ve výši 193.641,14 Kč pro Základní školu,   Náchod, Komenského 425. Finanční prostředky budou použity   na nákup interaktivní tabule a mikroskopu Motic Silver 152iX

- čerpání fondu investic ve výši 68.390,- Kč pro Základní
uměleckou školu, Náchod, Tyršova 247. Finanční prostředky   budou použity na nákup akordeonu Carmen 96 Cassotoo

 

Zápisy z jednání komisí rady

Usnesení č. 206/4340/22 - rada města    b e r e    n a     v ě d o m í

- zápis z jednání letopisecké a místopisné komise z  23.8.2022

- zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města   konané 7.9.2022

 

Platy ředitelů PO

Usnesení č. 206/4341/22 - rada města    s t a n o v u j e

- plat ředitele příspěvkové organizace Městské středisko   sociálních služeb Marie v navržené výši od 01.09.2022

- plat ředitele příspěvkové organizace Kino Vesmír Náchod v   navržené výši od 01.09.2022

- plat ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města   Náchoda v navržené výši od 01.09.2022

 

Lesy města Náchoda, spol. s r.o. -  schválení investičního záměru - nákup nového štípacího stroje Spaltfix K-440 včetně příslušenství

Usnesení č. 206/4342/22 - rada města    s c h v a l u j e

investiční záměr a nákup nového štípacího stroje Spaltfix K-440 včetně příslušenství společností Lesy města Náchoda, spol s r.o. dle předloženého návrhu a bere na vědomí způsob financování tohoto nákupu

 

Rozšíření MKDS o dvě kamery

Usnesení č. 206/4343/22 - rada města    s o u h l a s í s realizací rozšíření MKDS dle předložené nabídky

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 206/4344/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 49 až č. 52 dle návrhu a doporučuje
zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Přísedící Okresního soudu Náchod

Usnesení č. 206/4345/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

zvolit paní Svatavu Mědílkovou přísedící Okresního soudu
v  Náchodě

 

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 206/4346/22 - rada města    s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby město Náchod podalo žádosti o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

 

Významné osobnosti města Náchoda

Usnesení č. 206/4347/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozšíření seznamu významných osobností na webových
stránkách města Náchoda o jméno pana Ing. Josefa Zemana

 

Usnesení č. 206/4348/22 - rada města    p o v ě ř u j e

Letopiseckou a místopisnou komisi města Náchoda předložením seznamu jmen významných osobností, který bude včetně
medailonků osobností uveden na webových stránkách města Náchoda

 

Žádost občanů doplnit dopravní značení do ul. Na Strži

Usnesení č. 206/4349/22 - rada města    s o u h l a s í

s provedením místní úpravy provozu, spočívající v doplnění
svislého dopravního značení č. B28 (Zákaz zastavení) v ulici Na Strži

Končící šestileté funkční období ředitelky mateřské školy

Usnesení č. 206/4350/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o končícím šestiletém funkčním období ředitelky
Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304, a nebude na funkci ředitelky vyhlašovat konkurs

Vzdání se pracovního místa ředitelky Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848 a vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky na tuto mateřskou školu

Usnesení č. 206/4351/22 - rada města    b e r e    n a     v ě d o m í

vzdání se pracovního místa ředitelky Mateřské školy, Náchod,
Havlíčkova 1848 Mgr. Michaely Trejtnarové ke dni 31.12.2022.

 

Usnesení č. 206/4352/22 - rada města    s c h v a l u j e

znění inzerátu na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848

 

Poškození cyklostezky Peklo cenová nabídka na opravu

Usnesení č. 206/4353/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO 60838744 na provedení opravy cyklostezky v lokalitě Peklo

 

Výměna svítidel v učebnách MŠ Alšova

Usnesení č. 206/4354/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Martina Hánu, Smetanova 614, 549 31 Hronov IČO 62717685 na provedení výměny a montáže svítidel v hernách MŠ Alšova

 

Rekonstrukce MK ul. Nad Březinkou Náchod, SOD dodatek č. 1

Usnesení č. 206/4355/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavby
rekonstrukce místní komunikace v ulici Nad Březinkou - Náchod se zhotovitelem ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470 o prodloužení termínu provedení díla dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

 

Administrace žádosti o dotaci z 25. výzvy IROP na akci bytový dům č.p. 50, Náchod

Usnesení č. 206/4356/22 - rada města    s c h v a l u j e

vystavení objednávky na administraci žádosti o dotaci z plánované 25. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (specifický cíl 4.2) na projekt „Bytový dům č.p. 50, Náchod"  společnosti 1) Centrum  evropského
projektování a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, IČ
27529576

 

Provizorní komunikace v lokalitě V Kalhotách

Usnesení č. 206/4357/22 - rada města    s o u h l a s í

s předloženou cenovou nabídkou a schvaluje vystavení
objednávky na provedení provizorní úpravy komunikace v lokalitě V Kalhotách pro společnost ALPRIM CZ s.r.o., se sídlem Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811471

 

Oprava chodníku a vjezdu v ulici Václavická a Nemastova

Usnesení č. 206/4358/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO 60838744 na provedení akce: Oprava chodníku a vjezdu
v ulici Václavická a Nemastova

 

ALBERT Česká republika, s.r.o. - Dar nepotřebných zásob

Usnesení č. 206/4359/22 - rada města    s c h v a l u j e

přijetí daru a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

 

Souhlas zřizovatele s přijetím daru PO MěSSS Marie

Usnesení č. 206/4360/22 - rada města    s o u h l a s í

s  přijetím věcného daru chirurgických roušek v počtu 48450 ks  příspěvkovou organizací Městského střediska sociálních služeb Marie, Náchod, Bartoňova 1998, v hodnotě 51331,36,- Kč od
společnosti Rubena  Náchod s.r.o.

 

Žádost schválení částky za realizaci zážitků - Festival zážitků

Usnesení č. 206/4361/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zaslané vyúčtování a nesouhlasí s úhradou nákladů ve výši
50 811,08 Kč za realizaci zážitků v rámci projektu Festival zážitků, který byl realizován destinační společností Kladské pomezí, o.p.s. v letech 2017-2021 včetně rozpočtového opatření do kapitoly 23 a doporučuje ZM žádost zamítnout

 

PD a technický dozor regulace poliklinika Denisovo nábřeží

Usnesení č. 206/4362/22 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana Ing. Jiřího Bohadla, Dlouhá 242, 547 01 Náchod Babí, IČO
13543903

 

Oprava výmalby po výměně svítidel v MŠ Alšova v Náchodě

Usnesení č. 206/4363/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Jiřího Davida, Kladská 108, 547 01 Náchod IČO 73645702 na provedení opravy výmalby po výměně svítidel

 

Propojení veřejného osvětlení ze SUN do ulice Pod Rozkoší

Usnesení č. 206/4364/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost TELKABEL CR s.r.o., Českých bratří 89, 547 01
Náchod, IČO 25289675 na propojení veřejného osvětlení a 4
stožáry veřejného osvětlení ze sídliště u nemocnice do ulice Pod Rozkoší

 

Úpravy elektroinstalace Evangelická akademie

Usnesení č. 206/4365/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost DOMIVO s.r.o., Kladská 104, 547 01 Náchod IČ:
03771351 na provedení úpravy elektroinstalace v objektu
Evangelické akademie

 

Partnerství města při akci Mezinárodní den archeologie

Usnesení č. 206/4366/22 - rada města    s c h v a l u j e

partnerství města při akci Mezinárodní den archeologie, pořádané organizací Muzeum Náchodska, zastoupené Mgr. Oldřichem
Schejbalem - ředitelem, která se uskuteční dne 15. 10. 2022 na Masarykově náměstí a v Parku osobností

 

 

 

Memorandum o spolupráci KAPLICKY CENTRE

Usnesení č. 206/4367/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

ke schválení znění Memoranda o spolupráci mezi městem
Náchodem a organizací Nadační fond KAPLICKY CENTRE

 

Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro rok 2023

Usnesení č. 206/4368/22 - rada města    s c h v a l u j e

odložení vypsání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a zemního plynu, zadávané v režimu otevřeného nadlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek do 41. týdne

 

Oprava místních komunikací na Jizbici - změna objednávky č. 584/2022

Usnesení č. 206/4369/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení změny č. 1 objednávky č. 584/2022 společnosti SILNICE SVOBODA a.s., Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov, IČO: 05438187 na opravu komunikací v místní části Jizbice

 

SVČ Déčko, odstranění závad z revize elektrické instalace - výměna svítidel ve velkém sále a v učebně ve 3 NP

Usnesení č. 206/4370/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro pana Martina Hánu, Smetanova 614, 549 31 Hronov, IČO 62717685 na odstranění závad z revize elektrické instalace v budově čp. 243 Zámecká ulice v Náchodě - SVČ Déčko

 

SVČ Déčko ve Vižňov - odvodnění sklepa

Usnesení č. 206/4371/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro pana Ondřeje Kmocha, Kramolna 115, 547 01 Náchod, IČO 74217585 na zajištění odvodnění sklepa v táborové základně SVČ Déčko ve Vižňově

 

Přeložení sloupů veřejného osvětlení na sídlišti u nemocnice

Usnesení č. 206/4372/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost ELTYM Hronov, spol. s r.o., Husova 207, 549 31
Hronov, IČO 25262033 na přeložení dvou sloupů veřejného
osvětlení

 

Stavební úpravy komunikace na pozemku č. parcelní 418/1 v k. ú. Jizbice

Usnesení č. 206/4373/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky
společnosti SILNICE SVOBODA a.s., Jetřichov 164, 549 83
Jetřichov, IČO 05438187 na stavební úpravy komunikace na
pozemku č. parcelní 418/1 v katastrálním území Jizbice u Náchoda

 

Náchod - Jizbice, splašková kanalizace II. etapa - kanalizační přípojky III.etapa

Usnesení č. 206/4374/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky panu
Milanovi Leinweberovi, Šonov u Nového Města nad Metují 188, 549 08 Provodov-Šonov, IČO 45919518 na stavbu III. etapy
kanalizačních přípojek na Jizbici

 

Oprava střešního pláště a odstranění tepelného mostu u oken na objektu č.p. 897 manželé ****

Usnesení č. 206/4375/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na opravu střešního pláště na objektu č.p. 897, *****, pro pana Jana Soukupa, Meziměstí-Vižňov 250, IČO 11157704

 

Účetní program KEO04 (SMF) - rozšíření o licence na platební terminály, elektronické inventury a oceňování pozemků (SML-00994/22 s ALIS spol. s r.o. IČO 00672416)

Usnesení č. 206/4376/22 - rada města    s c h v a l u j e

zakoupení licencí KEO04 dle předloženého návrhu

 

V Náchodě 20. září 2022

 

 

 

 

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta