Dnes
Teplota: 12.1 °C

Souhrn usnesení ze 13. / 20. / schůze Rady města Náchoda konané 8. dubna 2019

Majetkoprávní úkon obce č. 3064

Usnesení č. 20/501/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 3064-I. a 3064-II. - zamítnout žádost společnosti Leademark IČO 2529981 zastoupenou ing. Mikšovským na změnu smlouvy ze dne 25.5.2010 spočívající ve snížení částky za věcné břemeno

Usnesení č. 20/502/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 3668, 3669 - uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. SMF/2741/2015 a dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. SMF/2742/2015 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866.

Dodatkem č. 1 k pachtovní smlouvě č. SMF/2741/2015 se sjednává, že pachtovné v roce 2019 bude uhrazeno tak, že částku 32.310,- Kč + DPH uhradí Lesy města Náchoda, spol. s r.o. v řádném termínu v roce 2019 a splatnost zbylých 600.000,- Kč + DPH se odkládá do roku 2025.

Dodatkem č. 1 k pachtovní smlouvě č. SMF/2742/2015 se sjednává, že pachtovné v roce 2019 bude uhrazeno tak, že částku 51.167,- Kč + DPH uhradí Lesy města Náchoda, spol. s r.o. v řádném termínu v roce 2019 a splatnost zbylých 150.000,- Kč + DPH se odkládá do roku 2025.

č. 3368 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2233/2012 s paní ********* z Náchoda, v předloženém znění. Smlouva bude ukončena dohodou k 30.4.2019 podle článku VI. odst. 1. nájemní smlouvy

č. 6838/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3258/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Kabelové vedení NN je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2046/3 v katastrálním území Náchod o celkové délce 19 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 12452/2018 - uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání SMF/3235/2018 se společností Pavigo s.r.o., IČO 26236621, v předloženém znění. Smlouva bude ukončena dohodou k 30.4.2019 podle článku VIII. odst. 7. smlouvy

Usnesení č. 20/503/19 - rada města s o u h l a s í

s převodem práv a povinností k bytu č.269/61 ul. Duhová

Usnesení č. 20/504/19 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 19038 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu v lokalitě Broumovská ulice v Náchodě ************

Usnesení č. 20/505/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19039 - vynětí bytu č. 1 v č.p. 1005 v ulici Bartoňova v Náchodě z bytového fondu města Náchoda s okamžitou platností

Usnesení č. 20/506/19 - rada města s o u h l a s í

č. 19040 - s tím, aby Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace Náchod, p.s., IČO 750 83 221 si nechalo adresu Rybářská č.p. 1819 v Náchodě zapsat jako sídlo spolku do příslušného spolkového rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové

Usnesení č. 20/507/19 - rada města o d r o č u j e č. 19041

Usnesení č. 20/508/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 4628/2019 - schválit prodej, č. 3615/2019 - schválit prodej,

č. 3619/2019 - schválit prodej, č. 4821/2019 - schválit prodej,

č. 4851/2019 - schválit prodej, č. 4858/2019 - schválit prodej

Usnesení č. 20/509/19 - rada města r e v o k u j e

č. 19042 - usnesení 14/317/19 ve věci schválení výpovědi Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb. a usnesení 17/439/19 z 25.03.2019 ve věci trvání na usnesení 14/317/19 z 25.0.2019 ve schválení výpovědi Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 276 v ulici Bartoňova a

s c h v a l u j e

na základě výjimky ze zásad pro žadatele o nájmu bytu v majetku města Náchoda, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s *********na dobu 15.04.2019 - 30.06.2019, nájemné Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 7.500,00 a Dohodu o splácení dluhu na nájmu bytu č. 4 / č.p. 276 ********* dle návrhu

Smlouvy o poskytnutí dotací - RM

Usnesení č. 20/510/19 - rada města s c h v a l u j e

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/28/2019

dle návrhu

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města - podpora de

minimis SMF/32/2019 až č. SMF/35/2019 dle návrhu

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/56/2019 až č. SMF/58/2019 a č. SMF/60/2019 dle návrhů

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. smlouvy SMF/103/2019 dle návrhu

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. smluv SMF/104/2019 až č. SMF/106/2019

dle návrhů

Smlouvy o poskytnutí dotací - pro ZM

Usnesení č. 20/511/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/29/2019 až SMF/31/2019 dle návrhů

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/36/2019 dle návrhu

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/37/2019 až č. SMF/55/2019 dle návrhů

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. smluv SMF/61/2019 až č. SMF/83/2019 dle návrhů

- Smlouvy o dotaci z rozpočtu města Náchoda - podpora de

minimis č. SMF/84/2019 až č. SMF/92/2019 dle návrhů

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. smlouvy SMF/101/2019 dle návrhu

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. smlouvy SMF/102/2019 dle návrhu

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/107/2019 dle návrhu

Valná hromada VAK Náchod a.s. - delegování zástupce města

Usnesení č. 20/512/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

za město Náchod na řádnou valnou hromadu delegovat ing. Pavlu Maršíkovou, místostarostu s tím, že bude pověřena hlasovat v souladu s navrženými usneseními k bodům 1 až 9 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2018

Usnesení č. 20/513/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

příspěvkových organizací za rok 2018 do fondu odměn a rezervního fondu dle požadavků PO a odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) ve výši Kč 597 327,40

Aktualizovaný seznam objektů

Usnesení č. 20/514/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Zápisy ze sportovní komise

Usnesení č. 20/515/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- zápis z jednání sportovní komise konané 13.3.2019

- zápis z jednání sportovní komise konané 25.3.2019

Žádost o dotaci SKP Judo Náchod

Usnesení č. 20/516/19 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci SKP Judo Náchod z.s. (IČO 015 54 816), zastoupenou panem Oldřichem Kolínem - předsedou spolku, ve výši 12 000 Kč na uhrazení nákladů spojených s nákupem letenky pro členku oddílu Kláru Krátkou, která byla zařazena do reprezentačního výběru, účastnícího se tréninkové přípravy v Japonsku v srpnu letošního roku

Žádost o dotaci Klub Montace Náchod

Usnesení č. 20/517/19 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Klub Montace Náchod, z. s., zastoupenou panem Alešem Balcarem - předsedou spolku, ve výši 15 000 Kč, z toho 10 000 Kč na opravu elektrického vedení (elektrické přípojky) a 5 000 Kč na propagaci činnosti organizace včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura za podmínky umístění loga města na propagačních materiálech financovaných z dotace

Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2019

Usnesení č. 20/518/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

ke schválení návrh odboru kultury, sportu a cest. ruchu na rozdělení dotací z „Dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu" a z „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu" pro rok 2019

Usnesení č. 20/519/19 - rada města s c h v a l u j e

návrh odboru kultury, sportu a cest. ruchu na rozdělení dotací z „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku" pro rok 2019

Připomínka 30. výročí od sametové revoluce

Usnesení č. 20/520/19 - rada města s c h v a l u j e

uspořádání akcí a výrobu propagačních materiálů města Náchoda k 30. výročí od sametové revoluce dle návrhu včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura, položky 16-3399-574-5169 ve výši 65 000 Kč a pověřuje odbor kultury, sportu a cestovního ruchu jejich realizací

Usnesení č. 20/521/19 - rada města s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci do programu Podpora oslav 30 let demokracie a svobody, 20 let členství ČR v NATO a 15 let členství ČR v EU vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR na uspořádání připomínkové akce k 30. výročí od sametové revoluce a výrobu brožury

Žádost o umístění banneru k výstavě

Usnesení č. 20/522/19 - rada města s c h v a l u j e

bezplatné umístění venkovního banneru na Masarykově náměstí v klidové zóně u kostela sv. Vavřince k propagaci výstavy s názvem „SVĚTLO TANČÍ", která bude umístěna v Galerii Nola od 9. 5. do 7. 6. 2019

Nová obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o udržování čistoty veřejných prostranství a ochraně zařízení města

Usnesení č. 20/523/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o udržování čistoty veřejných prostranství a ochraně zařízení města, v předloženém znění

Volba přísedící Okresního soudu v Náchodě

Usnesení č. 20/524/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

zvolit přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Blaženu Schmidtovou

Rozpočtová opatření od 11.02.2019

Usnesení č. 20/525/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 22 až 25 a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Plnění rozpočtu za březen 2019

Usnesení č. 20/526/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Ceník Dětského dopravního hřiště Běloves

Usnesení č. 20/527/19 - rada města s c h v a l u j e

ceník na akce konané na Dětském dopravním hřišti Běloves

Oprava zdroje tepla a topného systému MŠ Březinova

Usnesení č. 20/528/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na výměnu kotlů, úpravy rozvodů

systému ústředního topení, rozvodu plynu a odvodu spalin s Tomášem Peroutkou, Slunečná 2106, 547 01 Náchod IČ: 63188899

„Propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace Náchod"- dodatek č.1

Usnesení č. 20/529/19 - rada města s o u h l a s í

se změnovými listy č.1, 2, 3 a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo IRM/521/18 na akci „Propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace Náchod" se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 74 924

,,Stavební úpravy speciální učebny péče o nemocné - SOŠ sociální a zdravotnická Evangelická akademie, Náchod"

Usnesení č. 20/530/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Stavební úpravy speciální učebny péče o nemocné - SOŠ sociální a zdravotnická Evangelická akademie" zhotoviteli: Milan Hejzlar, Kramolna 69, 547 01 Náchod, IČO: 63592592

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod

Usnesení č. 20/531/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod

Souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4 do projektu Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III

Usnesení č. 20/532/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4 do projektu Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III - obědy do škol pro školní rok 2019/2020

Žádost o souhlas se zapojením do projektu PO Základní škola, Náchod, 1. Máje 365

Usnesení č. 20/533/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením PO Základní škola, Náchod, 1. Máje 365 do dotačního programu OPVVV, Prioritní osy PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Šablony pro MŠ a ZŠ II v předpokládané výši 694. 400 Kč

Žádost o souhlas se zapojením do projektu PO Základní škola, Náchod,Pavlišovská 55

Usnesení č. 20/534/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením PO Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55 do dotačního programu OPVVV, Prioritní osy PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Šablony pro MŠ a ZŠ II v předpokládané výši 660.000 Kč

Žádost ředitele Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 o schválení zahraniční pracovní cesty

Usnesení č. 20/535/19 - rada města s c h v a l u j e

zahraniční pracovní cestu řediteli Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247, Mgr. Zbyňku Mokrejšovi do Baskitska v termínu od 18.6. do 26.6.2019

Zápis z komise ŽP a čistoty města

Usnesení č. 20/536/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města ze dne

3.4.2019

Schválení výzvy na veřejnou zakázku ,,Senior taxi v Náchodě"

Usnesení č. 20/537/19 - rada města s c h v a l u j e

vyhlášení výzvy na službu „Senior taxi v Náchodě". Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Senior taxi v Náchodě" - ve složení Ing. Pavla Maršíková (náhradník Ing. Jan Čtvrtečka), Bc. Pavel Schuma (náhradník Mgr. Kateřina Tylšová), Ing. Lucie Jetmarová (náhradník Ing. Romana Pichová) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Výběrové řízení „Dodávka rolby na úpravu ledové plochy"

Usnesení č. 20/538/19 - rada města s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci veřejné zakázky VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU: „DODÁVKA ROLBY NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY" včetně smlouvy o dílo a

u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a hodnoticí komisi pro veřejnou zakázku „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU: „DODÁVKA ROLBY NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Michal Kubeček (náhradník Roman Toušek), Bc. Marek Labík (náhradník Bohuslav Voborník)

Návrh na schválení poskytnutí 10 dotací v rámci Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda /pravidel pro poskytování finančních prostředků/

Usnesení č. 20/539/19 - rada města s c h v a l u j e

poskytnutí 10 dotací v rámci Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda /pravidel pro poskytování finančních prostředků/ a

p o v ě ř u j e

Ing. Jana Čtvrtečku úpravou pravidel

Metodický pokyn č. 1/2019 - investice Správa budov Náchod

Usnesení č. 20/540/19 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 17/447/19 v části vystavení objednávek na rekonstrukci bytů č. 1,2 a 4 v domě čp. 32 Broumovská ulice a

s c h v a l u j e

- vystavení objednávek na rekonstrukci bytu č. 1 v domě čp. 32 Broumovská ulice, a to na :

Jiří Lelek Stavitelství, IČ 12939498 na částku 110 254,- Kč bez DPH

OGAR-SOLAR s.r.o., IČ 07418388 na částku 43 317,- Kč bez DPH

Elektroinstalace Vlastimil Matuška, IČ 74342126 na částku 76 649,- Kč bez DPH

- vystavení objednávek na rekonstrukci bytu č. 2 v domě čp. 32 Broumovská ulice, a to na :

Jiří Lelek Stavitelství, IČ 12939498 na částku 101 130,- Kč bez DPH

OGAR-SOLAR s.r.o., IČ 07418388 na částku 43 317,- Kč bez DPH

Elektroinstalace Vlastimil Matuška, IČ 74342126 na částku 76 649,- Kč bez DPH

- vystavení objednávek na rekonstrukci bytu č. 4 v domě čp. 32 Broumovská ulice, a to na:

Jiří Lelek Stavitelství, IČ 12939498 na částku 49 996,- Kč bez DPH

OGAR-SOLAR s.r.o., IČ 07418388 na částku 43 317,- Kč bez DPH

Elektroinstalace Vlastimil Matuška, IČ 74342126 na částku 67 951,-

Kč bez DPH

Žádost o pronájem veřejného prostranství

Usnesení č. 20/541/19 - rada města s o u h l a s í

s pronájmem části veřejného prostranství na pozemku p. č. 2238 v k. ú. Náchod, vlastník Město Náchod, tj. v prostoru mezi prodejnou Albert a Penny, za účelem realizace podnikatelského zájmu spojeného s prodejem zmrzliny a tím spojeným dočasným umístěním zařízení na prodej zmrzliny o ploše cca 3,0m x 2,0m na pozemku 2238 v době od května roku 2019 do září roku 2019 za podmínky, že:

a) žadatel má od společnosti CD BHV s.r.o., Zbudovská 1001/14, 142 00 Praha - Libuš, provozující prodejnu Albert na adrese ul. Bratří Čapků čp. 1764, 547 01 Náchod, schválenou žádost k přístupu k vodě a ke zdroji elektrické energie z uvedené prodejny a že současně bude využívat i jejich toalety,

b) napojení na vodu a elektrickou energii bude uloženo v pozemní chráničce bez zásahu do pozemku Města Náchoda,

c) z prodejny zmrzliny nebudou vypouštěny odpadní vody a bude zajištěn trvalý pořádek v souladu s vyhláškou Města Náchoda.

d) nájemce zajistí každý den úklid pronajatých prostor a bezprostředního okolí

Žádost o souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství v ul. Kamenice - předzahrádky

Usnesení č. 20/542/19 - rada města s o u h l a s í

se zvláštním užíváním veřejného prostranství v ul. Kamenice, tj. s vybudováním předzahrádek před domy čp. 106 - kavárna Prima sezóna a čp. 144 - kavárna VINCAFE za podmínky dodržení odstupu 1,0m od vnější hranice komunikace,nejdéle do 31.10.2019

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 20/543/19 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3.4.2019 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 20/544/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- schválit vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného

majetku v ceně nad 20 000 Kč/kus dle návrhu

- schválit odpis neuhrazené pohledávky za firmou Náchod NET

s.r.o. ve výši Kč 72.000,-

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis číslo smluv SMF/108/2019 a SMF/109/2019

Usnesení č. 20/545/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis číslo smluv SMF/108/2019 a SMF/109/2019 dle návrhů

Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. smluv SMF/99/2019 a SMF/100/2019

Usnesení č. 20/546/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. smluv SMF/99/2019 a SMF/100/2019 dle návrhů

Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. smlouvy SMF/93/2019 až č. SMF/98/2019

Usnesení č. 20/547/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. smlouvy SMF/93/2019 až č. SMF/98/2019 dle návrhů

Žádost o umístění lavicového setu o počtu dvou kusů na pozemku města Náchoda

Usnesení č. 20/548/19 - rada města s o u h l a s í

s umístěním lavicového setu v počtu dvou kusů, před prodejnou Zmrzlina a cafe U ZVONU na pozemku p. č. 421/6 v k. ú. Náchod, za podmínky, že:

a) umístění lavic bude dočasné v době od dubna roku 2019 do září

roku 2019,

b) u lavic budou odpadkové koše a personál bude provádět denní úklid kolem lavic,

c) pokud budou lavice ponechány na místě i během noci, pak pouze na vlastní riziko žadatele,

d) žadatel po ukončení sezóny provede úpravu zeleně dle požadavku odboru ŽP, který bude součástí případného písemného souhlasu vlastníka pozemku.

Stacionář Cesta Náchod z.ú. - souhlas s užíváním objektu

Usnesení č. 20/549/19 - rada města s o u h l a s í

s využitím a stavebními úpravami budovy současného Denního stacionáře v ul. Vítkova 3 v souladu se žádostí ze dne 3.4.2019

Smlouva o spolupráci při zajištění Integrovaného dopravního systému IREDO v městské hromadné dopravě

Usnesení č. 20/550/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění Integrovaného dopravního systému IREDO v městské hromadné dopravě, v předloženém znění

Dodatek č. 3 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod

Usnesení č. 20/551/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í,

že usnesení rady města č. 17/453/19 ze dne 25. března 2019 nebylo realizováno z důvodu překážky na straně dopravce

Usnesení č. 20/552/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod, č. smlouvy ES 11712, v předloženém znění

Založení společenství vlastníků jednotek, schválení stanov - Duhová ul., Náchod

Usnesení č. 20/553/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit :

- založení Společenství vlastníků Duhová 269, Náchod,

- sepsání notářského zápisu o schválení stanov Společenství

vlastníků Duhová 269, Náchod, v předloženém znění

Usnesení č. 20/554/19 rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit:

- postup spočívající ve schválení stanov Společenství vlastníků Duhová 265, 266, Náchod, v předloženém znění, a to na první schůzi shromáždění tohoto již vzniklého společenství vlastníků, za účasti notáře, který o průběhu schůze, zejména o schvalování stanov pořídí notářský zápis,

- postup spočívající ve schválení stanov Společenství vlastníků Duhová 267, 268, Náchod, v předloženém znění, a to na první schůzi shromáždění tohoto již vzniklého společenství vlastníků, za účasti notáře, který o průběhu schůze, zejména o schvalování stanov pořídí notářský zápis

Propojení ulic Raisova -Parkány - dodatečné průzkumy a přeložky

Usnesení č. 20/555/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávek souvisejících s realizací akce „Propojení ulic Raisova -Parkány, nová místní komunikace"

Předložení žádosti na Královéhradecký kraj o individuální dotaci - na vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky JSDH Náchod

Usnesení č. 20/556/19 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti na Královéhradecký kraj o individuální dotaci z rozpočtu kraje ve výši 250.000,-- Kč na zakoupení osobních ochranných pracovních prostředků pro JSDH Náchod.

Směrnice, kterou se stanoví postupy pro případ obdržení žádosti o souhlas s fyzickým zásahem do pozemku či stavby města

Usnesení č. 20/557/19 - rada města s c h v a l u j e

Směrnici, kterou se stanoví postupy pro případ obdržení žádosti o souhlas s fyzickým zásahem do pozemku či stavby města, v předloženém znění

Žádost firmy GASTRO ABC s.r.o. o poskytnutí výjimky z doby nočního klidu

Usnesení č. 20/558/19 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 17/456/19 ze dne 25. března 2019

V Náchodě 9. dubna 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta