Dnes
Teplota: 23.8 °C

Souhrn usnesení z 2. schůze Rady města Náchoda konané 19. listopadu 2018

Návrh rozpočtu 2019

Usnesení č. 2/37/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

přijmout tento návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Náchoda na rok 2019 členěný dle kapitol včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:

  • 1. finančními prostředky zminulých let vobjemu 38 mil. Kč
  • 2. smluvně zabezpečeným krátkodobým revolvingovým úvěrem vobjemu 30 mil.Kč
  • 3. smluvně zabezpečeným střednědobým revolvingovým úvěrem přecházejícím zroku 2018 vobjemu 28,682 mil.Kč
  • 4. smluvně zabezpečeným střednědobým úvěrem 2019/2020 vobjemu 68,8 mil.Kč.

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak. Provedená rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních částkách a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu.

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším Zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023

Usnesení č. 2/38/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023 dle návrhu

Střednědobý plán investic na období 2019-2022

Usnesení č. 2/39/18 - rada města s c h v a l u j e

předložený střednědobý plán investic na období 2019-2022 a ukládá jej odboru SMF zanést do návrhu rozpočtu 2019.

Rozpočtová opatření od 10.09.2018

Usnesení č. 2/40/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 103 a č. 104 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí daná rozpočtová opatření

Střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty za PO města Náchoda

Usnesení č. 2/41/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit rozpočtové výhledy rozpočtu za příspěvkové organizace města NáchodaJan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta