Dnes
Teplota: 20.3 °C

Souhrn usnesení z  24.  / 193. /  schůze Rady města Náchoda konané 6. června 2022

Revokace usnesení

Usnesení č. 193/4102/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

zrevokovat usnesení III.a) ze dne 23. května 2022

 

Doplnění Komise pro budoucnost Tepny

Usnesení č. 193/4103/22 - rada města    j m e n u j e

členy Komise pro budoucnost Tepny  Jana Zimu, MUDr. Tomáše                                   Žďárského, Ing. Milana Vika a MgA. Viktora Vlacha

 

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 193/4104/22 - rada města    s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 18.5.2022 vyřazení                             dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku v pořizovací ceně                                od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

 

Usnesení č. 193/4105/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 18.5.2022                               vyřazení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku v ceně                          nad 20.000 Kč/kus

 

Smlouva o úvěru - VAK

Usnesení č. 193/4106/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/3934/2022

 

Oprava zařizovacích předmětů Déčko - Vižňov

Usnesení č. 193/4107/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na výměnu                                  zařizovacích předmětů, sprchových koutů, v táboře SVČ Déčko ve                           Vižňově, pro pana Martina Čepla, Jetřichov 141 54983, IČO
69140561 DIČ CZ7906253223

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 193/4108/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 35 a 36 dle návrhu a doporučuje
zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

V Náchodě 7. června 2022Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta