Dnes
Teplota: 16.6 °C

Souhrn usnesení z  23.  / 192. /  schůze Rady města Náchoda konané 30. května 2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 192/4044/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit : č. 13952/2021 - bezúplatný převod, č. 5265/2022 - bezúplatný převod,

 

Usnesení č. 192/4045/22 - rada města    z a m í t á

č. 4146/2022 - záměr prodeje části pozemku p.č.  110/87 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 21 m2 a část p.č. 110/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 45 m2 v k.ú. Staré Město nad Metují

 

Usnesení č. 192/4046/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 6494/2022 - uzavření pachtovní smlouvy č. SMF/3928/2022 s panem Miroslavem Preclíkem

č. 2242 - uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č.
12385/2003

č. 3636 - uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání č. SMF/2703/2015

č. 6519/2022 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3926/2022 se
Správou přírodních zdrojů a lázní Běloves

č. 6630/2022 - uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č.
SMF/710/06

č. 7298/2022 - Smlouvu o jednostranném závazku výstavby s manželi Michalem Zvěřinou, Osice 31, 503 26 Osice a Veronikou Zvěřinovou, Orlické Záhoří 16, 517 64 Orlické Záhoří

 

Usnesení č. 192/4047/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 49/2022 -  ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 50 v č.p. 1810 v ulici Rybářská v Náchodě dohodou k 31.5.2022

č. 50/2022 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v ulici Krámská 727 v Náchodě dle předloženého návrhu

č. 51/2022 - uzavření dohody o splácení s paní ********* dle předloženého návrhu

č. 52/2022 - uzavření dohody o splácení dle předloženého návrhu. Pro případ, že nebudou splněny podmínky pro uzavření dohody o
splácení ze strany nájemnice, schvaluje rada města výpověď z nájmu pro porušení nájemní smlouvy zvlášť závažným způsobem

 

Dřevěné kryty na odvětrávací potrubí strojovny na Jiráskově koupališti v Náchodě

Usnesení č. 192/4048/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Josefa
Pavla, Lhotky 37, 547 01 Náchod IČO 65216792 na provedení dvou
dřevěných krytů na odvětrávací potrubí

 

Oprava chodníku v ulici Němcové - změna termínu

Usnesení č. 192/4049/22 - rada města    s o u h l a s í

s provedením změny objednávky č. 123/2022, posunutí termínu
dokončení, na oprava chodníku v ulici Němcové, uzavřenou se
společností SILVAGRO s.r.o., Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený
Kostelec, IČO 27476162

 

Oprava chodníku ulice Sokolská

Usnesení č. 192/4050/22 - rada města    s c h v a l u j e

změnu objednávky číslo 124/2022, na opravu chodníku v ulici
Sokolská se zhotovitelem BEZEDOS s.r.o.,Náchodská 628,549 32 Velké Poříčí

 

Cenová nabídka na opravu komunikace Nový Svět

Usnesení č. 192/4051/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO 60838744 na provedení opravy komunikace Nový Svět

 

Koordinátor BOZP skladovací hala s garáží v Náchodě

Usnesení č. 192/4052/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro pana Karla Fejka, Nové Lesy 18,  Dvůr Králové nad Labem 544 01, na výkon činnosti koordinátora BOZP

 

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C", JSDH Náchod, smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 192/4053/22 - rada města    s o u h l a s í

s přijetím dotace na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C", JSDH Náchod, ve výši 20.000,- Kč z programu Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji, číslo programu 22RRD12 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 22RRD12-0008

 

Dodávka a montáž čerpadla v krytém plaveckém bazénu v Náchodě

Usnesení č. 192/4054/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Josefa
Macka, U Letiště 234, 549 01 Nové Město nad Metují IČO 72851040 na dodávku a montáž čerpadla na přívodu vody do sprch
v krytém plaveckém bazénu v Náchodě

 

Polep zastávek místní autobusové dopravy

Usnesení č. 192/4055/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost Elektro Drapač s.r.o., Žďárecká 177, 549 32 Velké Poříčí  IČO 25280236 na provedení polepení zastávek místní
hromadné dopravy a pověřuje odbor komunikace a cestovního ruchu realizací akce

 

Doplnění svislého dopravního značení na Dobrošově

Usnesení č. 192/4056/22 - rada města    s o u h l a s í

s předloženým návrhem dopravního značení na Dobrošově a
pověřuje odbor dopravy k vydání povolení nového stanovení místní úpravy provozu na této komunikaci

 

Omezení tonáže na místní komunikaci na Lipí

Usnesení č. 192/4057/22 - rada města    s o u h l a s í

s předloženým návrhem dopravního značení na Lipí a pověřuje
odbor dopravy k vydání povolení nového stanovení nejprve
přechodné a poté místní úpravy provozu na této komunikaci

 

Doplnění nového vodorovného dopravního značení v ul. Promenádní v k. ú. Běloves

Usnesení č. 192/4058/22 - rada města    s o u h l a s í s doplněním nového vodorovného dopravního značení v ul.
Promenádní v k. ú. Běloves a pověřuje odbor dopravy k vydání
povolení nového stanovení místní úpravy provozu

 

Dohoda o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů

Usnesení č. 192/4059/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Dohody o prodloužení smlouvy o umístění Technického
zařízení a instalaci Systému určeného pro zpracování
digitalizovaných fotografií a podpisů v předloženém znění

 

Odpověď na petici „Za celkovou rekonstrukci tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi"

Usnesení č. 192/4060/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

návrh odpovědi na petici „Za celkovou rekonstrukci tenisového
areálu v Náchodě - Bělovsi"

 

Stanovení počtu členů zastupitelstva města

Usnesení č. 192/4061/22 - rada města    d o p o r u č u j e     zastupitelstvu města

přijmout toto usnesení : Zastupitelstvo města stanoví, v souladu
s § 67 a s přihlédnutím k § 68 zákona o obcích, počet členů ZM na
volební období 2022 - 2026 na 27 členů

 

Změna jízdního řádu MHD od  12. 06. 2022 - linka č. 645121

Usnesení č. 192/4062/22 - rada města    s c h v a l u j e

změnu jízdního řádu MHD linky č. 645121 od 12. 06. 2022
v předloženém znění

 

Žádost o schválení nákupu svozového vozidla pro TS Náchod

Usnesení č. 192/4063/22 - rada města    s c h v a l u j e

nákup nového svozového vozidla za cenu cca 5.000.000,-Kč bez DPH s tím, že nákup bude hrazen z prostředků firmy Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, 547 01 Náchod, IČO 252 70 095

 

Návrh na odměny ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí 2022

Usnesení č. 192/4064/22 - rada města    s o u h l a s í

s vyplacením odměn ředitelům PO za 1. pololetí roku 2022 dle návrhů

 

Navýšení rozpočtu ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 192/4065/22 - rada města    s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu PO Základní škola T. G. Masaryka, Bartoňova 1005 o 10.000 Kč na uspořádání florbalového turnaje

 

Žádost o návratnou finanční výpomoc ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55

Usnesení č. 192/4066/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o návratné finanční výpomoci na financování
projektu „Modernizace multimediální učebny - Základní škola,
Náchod, Pavlišovská 55" v rámci výzvy „MAS Stolové hory - IROP - Vzdělávací infrastruktura" v celkové výši 1.039.814,90 Kč

 

Zahraniční cesta ředitele ZUŠ Náchod do města Persan ve Francii

Usnesení č. 192/4067/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zahraniční cestu ředitele Základní umělecké školy, Náchod,

Tyršova 247 Mgr. Zbyňka Mokrejše do města Persan ve Francii ve dnech 22. - 29.6.2022

 

Schválení prodejní ceny mapy Kladského pomezí a Náchodska

Usnesení č. 192/4068/22 - rada města    s c h v a l u j e

prodejní cenu mapy Kladského pomezí a Náchodska za 50 Kč vč.
DPH/ks

 

Obchvat města Náchoda - Prolongace konečné splatnosti poskytnutých finančních prostředků obcím Vysokov a Kramolna

Usnesení č. 192/4069/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce ze dne 30.5.2001 a
Dodatek č. 5 ke smlouvě o půjčce ze dne 30.4.1999 dle
předloženého návrhu

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/142/2022

Usnesení č. 192/4070/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/142/2022

 

Zábor pozemku - AGRO CS a.s. - 30 park. míst na parkovišti u hotelu Beránek

Usnesení č. 192/4071/22 - rada města    s c h v a l u j e

žádost společnosti AGRO CS a.s., o zábor 30 parkovacích míst na
přilehlém parkovišti u hotelu Beránek na Masarykově náměstí
v Náchodě dle předloženého návrhu

 

Medvědárium - Zajištění kurzů pro chovatele a úhrada poplatku za prodloužení chovu

Usnesení č. 192/4072/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o povinnosti zajistit školení pro ošetřovatele medvědů a o prodloužení povolení chovu medvědů hnědých

 

Žádosti o povolení čerpání fondů

Usnesení č. 192/4073/22 - rada města    s c h v a l u j e

- čerpání fondu investic ve výši 192.070,- Kč pro Základní
uměleckou školu, Náchod, Tyršova 247. Finanční prostředky   budou použity na generální opravu klavírního křídla PETROF a   nákup multifunkčního zařízení Kyocera TASKalfa

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 931.651,-Kč a   převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní   škola, Náchod, Komenského 425. Finanční prostředky budou   použity na předfinancování projektu v rámci IROP -
Rekonstrukce a vybavení učeben pracovních činností a
přírodních věd

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 54.727,10 Kč a   převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní   škola, Náchod, Pavlišovská 55. Finanční prostředky budou
použity na spoluúčast při realizaci projektu v rámci IROP -
Modernizace  multimediální učebny

 

Zábor veřejného prostranství Eliška Kubíková, Husovo nám., předzahrádka

Usnesení č. 192/4074/22 - rada města    s c h v a l u j e

zábor veřejného prostranství pro umístění předzahrádky na části
pozemku p.p.č. 1995/2 v k.ú. Náchod před kavárnou č.p. 1022 a dále umístění reklamního zařízení „A" (do 0,6 m2) dle
předloženého návrhu

 

Výpověď servisní smlouvy na posuvnou bránu v hasičské zbrojnici v Náchodě

Usnesení č. 192/4075/22 - rada města    s c h v a l u j e

výpověď servisní smlouvy na posuvnou bránu v hasičské
zbrojnici v Náchodě uzavřenou s p. Richardem Beněm, Na Drážce 1561, 530 03 Pardubice

 

Smlouva o budoucí smlouvě o závazku veřejné služby

Usnesení č. 192/4076/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

- schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, na základě které
bude mezi městem Náchodem a společností CDS s.r.o. Náchod   po splnění veškerých podmínek právních předpisů evropských a
českých uzavřena smlouva o závazku veřejné služby
provozování městské hromadné dopravy dle předloženého   konceptu,

- a ponechat ve zbytkové působnosti rady města všechna ostatní
rozhodnutí v této věci, tedy zejména rozhodnutí o textu smlouvy   o budoucí smlouvě, rozhodnutí o uzavření smlouvy budoucí a
rozhodnutí o finálním textu smlouvy budoucí

 

Žádost o schválení odstranění příčného prahu v u. Na Václaváku

Usnesení č. 192/4077/22 - rada města    s c h v a l u j e

odstranění příčného prahu, který je v bezprostřední blízkosti
nemovitostí čp. 137, 138, 161, 194, 195, 196 a 197 v ulici Na
Václaváku v Náchodě

 

Žádost o schválení odvodnění pozemku p. č. 1134/9 v k. ú. Náchod, který je ve vlastnictví města Náchoda

Usnesení č. 192/4078/22 - rada města    s c h v a l u j e

odvodnění pozemku p. č. 1134/9 který je ve vlastnictví města
Náchoda a cenovou nabídku firmy TS Náchod, Bílkova 196, 547 01
Náchod, IČO 252 70 095, ve výši 275.654,-Kč bez 21% DPH

 

Smlouva o poskytnutí licence na vydání publikace „Ing. arch. František Kulhánek pohledem městského architekta", schválení prodejní ceny

Usnesení č. 192/4079/22 - rada města     s c h v a l u j e

- uzavření Smlouvy o poskytnutí licence na vydání publikace „Ing.
arch. František Kulhánek, Náchod pohledem městského
architekta" Smlouva bude uzavřena s Fotoklubem Náchod,
Pavlišov 80, 547 01 Náchod, IČ: 26680041, zastoupeným Petrem   Šulcem - předsedou

- zvýhodněnou cenu publikace „Ing. arch. František Kulhánek,
Náchod pohledem městského architekta" při křtu knihy 260 Kč   vč.DPH/ks, prodejní cenu v Městském informačním centru 310Kč   vč. DPH/ks a prodejní cenu pro knihkupectví a knihovny 260 Kč   vč. DPH/ks

 

Žádost člena ZM

Usnesení č. 192/4080/22 - rada města se seznámila se žádostí člena ZM p. Kudrnáče o poskytnutí videozáznamu ze zasedání ZM dne 23.5.2022 a
pověřuje starostu odpovědí dle návrhu, kde bude sděleno, k čemu videozáznam slouží a že jej město nemá k dispozici

 

Rozbor hospodaření za I.Q.2022

Usnesení č. 192/4081/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozbor hospodaření za I.Q.2022 bez výhrad

 

Závěrečný účet města za rok 2021

Usnesení č. 192/4082/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit tyto návrhy na usnesení:

- Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města a souhlasí s
celoročním hospodařením města za rok 2021 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 bez
výhrad

- Zastupitelstvo města jako schvalující účetní jednotka schvaluje
roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2021 včetně všech
příloh

 

Oprava učeben v budově Střední odborné školy sociální a zdravotnické - Evangelická akademie

Usnesení č. 192/4083/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
DOMIVO s. r. o., Kladská 104, 547 01 Náchod IČO 03771351 na provedení oprav v učebnách a výměnu osvětlení na chodbách v budově Střední odborné školy sociální a zdravotnické -
Evangelická  akademie v tomto rozsahu provedení : učebny : 2, 3, 5, 41, 42, 44 a osvětlení chodeb a schodiště

 

Výměna osvětlení v mateřských školkách a SVČ Déčko

Usnesení č. 192/4084/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro pana
Martina Hánu, Smetanova 614, 549 31 Hronov IČO 62717685, na
provedení výměny osvětlení v MŠ Myslbekova - budova U
Kočovny, MŠ Březinova, MŠ Alšova, MŠ Vítkova a v SVČ Déčko

 

Spolkový dům Náchod - výkon činnosti autorského dozoru

Usnesení č. 192/4085/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na výkon
činnosti autorského dozoru stavby Spolkový dům Náchod, pro
projekční společnost Tomáš Vymetálek Architects s.r.o.,
Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové, IČO 27524906

 

Oprava MK V Úvozu

Usnesení č. 192/4086/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
provedení opravy místní komunikace V Úvozu, pro společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 54932 Velké Poříčí, IČO27504867

 

Rozpočtová opatření od 2.5.2022

Usnesení č. 192/4087/22 - rada města    s c h v a l u j e

schvaluje rozpočtové opatření č. 33 a  č. 34 dle návrhu a
doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Pojmenování ulic

Usnesení č. 192/4088/22 - rada města     r e v o k u j e

své usnesení č. 188/3993/22 ze dne 2. 5. 2022 z důvodu chybně
uvedeného čísla pozemkové parcely

Usnesení č. 192/4089/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit pojmenování ulice na p.p.č 1144/1 a p.p.č. 2067/126 v k.ú.
Náchod jménem „Poštovní" dle uvedeného návrhu Letopisecké a
místopisné komise Rady města Náchoda

 

Informace o konání kulturní akce „Oslava 150 let Primátoru a.s." a změny místa odpálení ohňostroje

Usnesení č. 192/4090/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informace o konání kulturní akce „Oslava 150 let Primátoru a.s." včetně změny místa odpálení ohňostroje

 

Žádost o dotaci Petr Frýba

Usnesení č. 192/4091/22 - rada města    s c h v a l u j e

dotaci pro pana Petra Frýbu (bytem Lhotská 94, Rtyně
v Podkrkonoší) ve výši 20 000 Kč na celoroční sportovní přípravu v para plavání

 

Bannery s logem města na sportoviště

Usnesení č. 192/4092/22 - rada města    s c h v a l u j e

výrobu bannerů s logem města dle finanční nabídky u společnosti Vella s.r.o. včetně rozpočtového opatření ve výši 26 800 Kč do kapitoly 16-Kultura

 

Žádost o dotaci ZUŠ Náchod - Akademie 60+

Usnesení č. 192/4093/22 - rada města    s c h v a l u j e

dotaci ve výši 192 000 Kč pro organizaci ZUŠ Náchod (IČO
67439241), zastoupenou panem Mgr. Zbyňkem Mokrejšem -
ředitelem, na realizaci projektu Akademie 60+ v měsících říjen, listopad a prosinec 2022 včetně rozpočtového opatření do
kapitoly 16-Kultura

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/143/2022

Usnesení č. 192/4094/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu městaschválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/143/2022

 

Pojištění majetku a odpovědnosti - Uzavření pojistné smlouvy č. 8077169611 s ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

Usnesení č. 192/4095/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Pojistné smlouvy č. 8077169611 (pojištění majetku a odpovědnosti) s ČSOB Pojišťovna, a.s. , člen holdingu ČSOB, IČO 45534306 dle předloženého návrhu

 

BERÁNEK Náchod a.s. - Změna výše dotací investice vs. opravy - Dodatky č. 1 k uzavřeným smlouvám SMF/8/2022 a SMF/9/2022

Usnesení č. 192/4096/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/8/2022 a SMF/9/2022

 

Žádost o partnerství města spolek Antares

Usnesení č. 192/4097/ - rada města    s c h v a l u j e

partnerství města na akci Historické odpoledne, pořádané
organizací Historický spolek Antares (IČO 05267820), zastoupené panem Lubošem Plundrou, zástupcem jednatele, která se
uskuteční dne 20. 8. 2022 v areálu náchodské sokolovny

 

SVČ Déčko - výmalba družiny v 1. NP

Usnesení č. 192/4098/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
výmalbu družiny v 1. NP budovy čp. 243 Zámecká ulice v Náchodě - SVČ Déčko pro pana Martina Lelka, IČO: 42253586, Kramolna 238, 547 01 Náchod

 

Dodatek č. 2 SOD na akci „Nový víceúčelový bazén na koupališti v Náchodě"

Usnesení č. 192/4099/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/631/21 o změně ceny díla, na základě změnových listů, na akci „Nový víceúčelový bazén na koupališti v Náchodě." se zhotovitelem BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice 1312, 739 95 Bystřice IČO 25855247 a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění a zapracoval případné připomínky právníka města

 

Správa budov Náchod - změna mandátní smlouvy

Usnesení č. 192/4100/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 4 k mandátní smlouvě č. SMF/2010/2011

 

Fin. podpora pro Dokořán, z.s. - rozšíření služby v KC Kladská

Usnesení č. 192/4101/22 - rada města    s o u h l a s í

s finanční podporou Dokořán,z.s. v souvislosti s rozšířením
sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Komunitním centru Kladská 445. Pro rok 2022 schvaluje částku ve výši 75 000 Kč

 

V Náchodě 31. května 2022



Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta