Dnes
Teplota: 17.2 °C

Souhrn usnesení z  15.  / 184. /  schůze Rady města Náchoda konané 4. dubna 2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 184/3878/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 38/2022 - uzavření Dohody o splátkách dle předloženého návrhu

č. 8563/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3886/2022 s panem Miroslavem Babkou

č. 2767/2021 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3891/2022 se společností ČEZ Distribuce, a.s.

č. 3125/2021 - uzavření smlouvy o nájmu pozemku č. SMF/3892/2022 se Správou železnic

č. 3063 - vytvoření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. SMF/1639/2010 s PFERDA z.ú panem Mgr. Smekem

 

Usnesení č. 184/3879/22 - rada města    z a m í t á

č. 1670/2022 - žádost pana Tomáše Doležala na vyvěšení bannerů

č. 2845/2022 - žádost pana Václava Zetka o povolení umístění reklamy a naopak pana Václava Zetka vyzývá o jejímu odstranění

č. 3140/2022 - žádost společnosti HOSTALEK-WERBUNG spol. s.r.o. o umístění naváděcího systému pro prodejny Penny Market

č. 3982/2022 - žádost společnosti SAM73 APPAREL s.r.o. o

umístění reklamy v ulici Mlýnská

 

Usnesení č. 184/3880/22 - rada města    d o p o r u č u j e     zastupitelstvu města

schválit : č. 15549/2021/1 - koupi, č. 3125/2022 - směnu pozemků,

č. 3773/2022 - prodej, č. 4018/2022 - prodej, č. 3804/2022 - prodej, č. 3835/2022 - prodej, č. 3564/2021 - prodej, č. 13567/2021 -

prodej, č. 8361/2021 - souhlas s technickými podmínkami, č. 11335/2021/1 - směnu

 

Zápisy z komisí

Usnesení č. 184/3881/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

- zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 22.3.2022

- zápis z jednání sportovní komise ze dne 8.3.2022

 

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 184/3882/22 - rada města    s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby město Náchod podalo žádosti o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

 

Zvláštní užívání veřejného prostranství-předzahrádka kavárny UVA Masarykovo nám.

Usnesení č. 184/3883/22 - rada města    s c h v a l u j e

zvláštní užívání veřejného prostranství - části pozemku p.p.č. 1919/5 v k.ú. Náchod,ve vlastnictví města Náchod dle

předloženého návrhu

 

Žádost Jana Berky o souhlas vlastníka pozemku k záboru veřejného prostranství

Usnesení č. 184/3884/22 - rada města    s c h v a l u j e

užívání veřejného prostranství o ploše 10m2 zmrzlinovým stánkem v ulici Riegrova u č.p. 197 na pozemku p.p.č. 1919/26 v k. ú.

Náchod,vlastník město Náchod, v době od 5.4.2022 do 31.10. 2022

 

Výroční zpráva příspěvkové organizace města Náchoda Kino Vesmír

Usnesení č. 184/3885/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

výroční zprávu za rok 2021 PO Kino Vesmír

 

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - Oblastní charita Červený Kostelec

Usnesení č. 184/3886/22 - rada města    s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě

ve výši 28 040 Kč vč. DPH pro Oblastní charitu Červený Kostelec (IČO 48623814), zastoupenou Ing. Mgr. Miroslavem Wajsarem - ředitelem, při benefičním koncertě Anny K., který se uskuteční dne 28. 4. 2022

 

Doplnění projektové dokumentace rekonstrukce ulice Řezníčkova

Usnesení č. 184/3887/22 - rada města    s o u h l a s í

se žádostí pana Miloslava Kučery, Svitavská 1469/3, 500 12

Hradec Králové 12, IČO 12349615 a schvaluje rozšíření

objednávky na provedení požadovaných úprav projektové

dokumentace na rekonstrukci ulice Řezníčkova

 

Komunikace Zákoutí

Usnesení č. 184/3888/22 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na veřejnou zakázku komunikace Zákoutí mezi objekty č.p.336 až č.p.2151, Náchod, zadanou mimo režim zákona č.

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v souladu se Směrnicí Rady města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2. kategorie a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s

účastníkem STRABAG a.s., se sídlem Kladská 1082, 500 03

Hradec Králové

 

ZŠ 1. Máje Běloves - oprava třídy ve II. NP

Usnesení č. 184/3889/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky s panem Milanem Hejzlarem, Kramolna 69, 547 01 Náchod, IČO 63592592 na provedení opravy třídy ve II. NP v ZŠ 1. Máje Běloves

 

Usnesení č. 184/3890/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky s panem Martinem Hánou, Smetanova 614, 549 31 Hronov IČO 62717685  na provedení opravy elektroinstalace ve třídě ve II. NP v ZŠ 1. Máje Běloves

 

Navýšení kapacit školních družin a školní jídelny pro náchodské základní školy

Usnesení č. 184/3891/22 - rada města    s o u h l a s í

se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků školních družin a školní jídelny dle návrhu

 

Navýšení rozpočtu SVČ Déčko na proplacení odměny z dohody o provedení práce pracovnici v adaptační skupině

Usnesení č. 184/3892/22 - rada města    s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu SVČ Déčko na personální zajištění

adaptační skupiny dle návrhu

 

Přerušení provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2022

Usnesení č. 184/3893/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í    rganizaci provozu v náchodských mateřských školách v

měsících červenci a srpnu 2022 dle návrhu

 

Obnova lázeňského parku ve Starých lázních, smlouva o poskytnutí dotace KHK

Usnesení č. 184/3894/22 - rada města    s o u h l a s í

s přijetím dotace na akci Obnova lázeňského parku ve Starých lázních ve výši 250.000,- Kč z programu Královéhradeckého kraje, dotace na individuální účel - jednorázové akce a schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu

Královéhradeckého kraje č. 22RGI02

 

Žádost o dotaci TJ Sokol Náchod na akci Sokolgym 2022

Usnesení č. 184/3895/22 - rada města     d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit dotaci pro organizaci Tělocvičná jednota SOKOL Náchod (IČO 48621986), zastoupenou panem Filipem Horákem,

jednatelem, ve výši 15.000,- Kč na spolufinancování vystoupení seniorek TJ SOKOL Náchod na akci Sokolgym 2022, která se uskuteční v roce 2022 v Plzni, Brně a Pardubicích

 

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - Policie KHK

Usnesení č. 184/3896/22 - rada města    r e v o k u j e

usnesení č. 173/3633/22 ze dne 24. 1. 2022, kterým schválila slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě při akci „Policista roku 2021" ve výši 25 154 Kč vč. DPH

 

Usnesení č. 184/3897/22 - rada města    s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 30 841  Kč vč. DPH pro organizaci Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, zastoupené brig. gen. Ing. Petrem

Petříkem - ředitelem, při akci „Policista roku 2021" dne 21. 4. 2022

 

Letopisecká a místopisná komise města Náchoda - změna člena komise

Usnesení č. 184/3898/22 - rada města    o d v o l á v á

z funkce člena Letopisecké a místopisné komise města Náchoda pana Martina Zeleného a

j m e n u j e

paní Mgr. Renatu Klimešovou členkou Letopisecké a místopisné komise města Náchoda

 

Reprezentační ples města Náchoda, Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s. - vstupné

Usnesení č. 184/3899/22 - rada města    s c h v a l u j e

výši vstupného na Reprezentační ples města Náchoda, Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s., velký sál 200 Kč, malý sál 150 Kč, stání 100 Kč a cenu jednoho losu do soutěže o ceny 20 Kč

 

Aktualizace Plánu rozvoje sportu pro město Náchod 2019-2025

Usnesení č. 184/3900/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit aktualizaci dokumentu Plán rozvoje sportu pro město Náchod 2019-2025

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2026

Usnesení č. 184/3901/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit změnu Střednědobého výhledu rozpočtu na období

2022 -2026

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. smlouvy SMF/127/2022

Usnesení č. 184/3902/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. smlouvy SMF/127/2022

 

Innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o.- delegace zástupce města na valnou hromadu

Usnesení č. 184/3903/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

zmocnit pana Jana Birke, starostu města, zastupovat město

Náchod na řádné valné hromadě innogy Energetika Plhov -

Náchod, s.r.o.  konané dne 27.5.2022 v rozsahu předložené plné moci a hlasovat v souladu s předloženým programem

 

Akce Náchod - Jizbice  - rozpočtové krytí

Usnesení č. 184/3904/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í    předloženou zprávu

 

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení č. 184/3905/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

- schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda dle

předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí č. SMF/104/2022 až SMF/126/2022 dle předloženého konceptu

- schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda v režimu de minimis dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí č. SMF/40/2022 až SMF/67/2022 dle

předloženého konceptu

- schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/128/2022 a SMF/129/2022 dle návrhů s tím, že do smlouvy SMF/129/2022 bude doplněno : Příjemce se zavazuje umístit logo města Náchoda na veškerých propagačních materiálech k akci Pivobraní

- schválit poskytnutí vyrovnávací platby z rozpočtu města

Náchoda dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí č. SMF/68/2022 až SMF/76/2022 dle

předloženého konceptu

- poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí č. SMF/84/2022 až SMF/103/2022 dle předloženého konceptu

 

Usnesení č. 184/3906/22 - rada města    s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda dle předloženého návrhu a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí

č. SMF/77/2022 - SMF/83/2022 dle předloženého konceptu

 

Smlouva o provedení ohňostroje dne 7. 5. 2019 pod Státním zámkem Náchod

Usnesení č. 184/3907/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o konání ohňostroje dne 7. 5. 2022 ve 21:45 hodin pod Státním zámkem Náchod s firmou Fireworks service

s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pobočka Na Hamrech 874, 547 01 Náchod, zastoupenou jednatelem Tomášem Grossem,  IČO: 24123781 za celkovou částku 145 000 Kč vč. DPH s poskytnutím zálohy ve výši 70 000 Kč do 15. 4. 2022

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 184/3908/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 18 až č. 20 dle návrhu a doporučuje

zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR

Usnesení č. 184/3909/22 - rada města    s o u h l a s í

s přidělením příspěvku (dotace) ve výši 200.000,- Kč z Programu regenerace MPR a MPZ pro Tělocvičnou jednotu Sokol Náchod, IČO 48621986, Tyršova 207, Náchod

 

Usnesení č. 184/3910/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit poskytnutí povinného finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu města Náchoda ve výši 10,12 % z celkových

uznatelných nákladů na obnovu památky sokolovna - tělocvična, čp. 207, Tyršova ulice tj. 65.000,- Kč vlastníkovi kulturní památky Tělocvičné jednotě Sokol Náchod, IČ 48621986, Tyršova 207, Náchod, které bude poskytnut příspěvek (dotace) z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR

 

Dopravní hřiště - úhrada za trvalé odnětí ze  zemědělského půdního fondu

Usnesení č. 184/3911/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

úhradu poplatku za odnětí ze zemědělského půdního fondu  části pozemku  558/3, k.ú. Běloves provozní budova dopravního hřiště a zpevněné plochy

 

II. etapa oprav a nátěrů rámů oken a nátěr okenních křídel na budově ZŠ Drtinovo náměstí

Usnesení č. 184/3912/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Josefa Pavla, Lhotky 37, 547 01 Náchod IČO 65216792 na provedení

nátěru okenních křídel a opravy a nátěry okenních rámů na

budově ZŠ Drtinovo náměstí

 

Dodávka a montáž prken na lavičky v areálu Jiráskova koupaliště v Náchodě

Usnesení č. 184/3913/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Josefa Pavla, Lhotky 37, 547 01 Náchod IČO 65216792 na dodání a

montáž dřevěných hoblovaných prken na lavičky v areálu

Jiráskova koupaliště v Náchodě

 

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - Galavečer fotbalu KHK

Usnesení č. 184/3914/22 - rada města    s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 20 000 Kč vč. DPH pro organizaci Fotbal v kraji, z.s. (IČO 22881107), zastoupenou Ing. Michaelou Zimovou - předsedkyní výkonného výboru, při akci „Galavečer KFS KHK", která se

uskuteční dne 14. 4. 2022

 

Dražba pozemku p.č.st. 29 a p.č. 25 v k.ú. Babí

Usnesení č. 184/3915/22 - rada města    s c h v a l u j e

účast města Náchod na dražbě č. 203EX65675/14-258 dle

předloženého návrhu a pověřuje vedoucí odboru SMF paní Janu Majerovou účastí na této dražbě

 

Úhrada přechodného ubytování a stravy pro uprchlíky

Usnesení č. 184/3916/22 - rada města    s c h v a l u j e

čerpání finanční podpory na ubytování a stravu pro válečné

uprchlíky na základě předložené fakturace za měsíc březen 2022 z rezervy schválené zastupitelstvem města dne 28.02.2022

Pojištění majetku a odpovědnosti města - Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721143466 Kooperativa + aktualizace hodnoty majetku

Usnesení č. 184/3917/22 - rada města    s c h v a l u j e

prodloužení stávající pojistné smlouvy 7721143466 a uzavření příslušného dodatku dle předloženého návrhu

 

Usnesení č. 184/3918/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

způsob a výsledek provedené kalkulace aktualizace hodnoty majetku města dle předloženého návrhu

 

Dodatek č. 1 kupní smlouvy č. IRM/642/21 - „Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání - vybavení"

Usnesení č. 184/3919/22 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. IRM/642/21 k akci Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro

zájmové vzdělávání - vybavení

 

Rekonstrukce MK ul. Nad Březinkou výkon činnosti TDS

Usnesení č. 184/3920/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na výkon činnosti technického dozoru investora na stavbě rekonstrukce MK ul. Nad Březinkou - Náchod pro Ing. Ivana Pauluse, Kapitána Nálepky 652, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČO 74787195

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek stavební úpravy MK ulice Řezníčkovy v Náchodě

Usnesení č. 184/3921/22 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na zakázku zadanou v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění „Stavební úpravy MK ulice Řezníčkovy v

Náchodě" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem

Alprim CZ s.r.o., se sídlem Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811471, nabídková cena 6. 360.109,43 Kč vč. DPH

 

Žádost o souhlas s opravou buňky-novinového stánku, který je v majetku města Náchoda

Usnesení č. 184/3922/22 - rada města    s c h v a l u j e

provedení opravy buňky, respektive novinového stánku v ceně 20.200,-Kč. Opravu provede firma Ladislav Kylar-klempířství, Na Václaváku 161, 547 01 Náchod, IČO 123 45 288

 

Dopis k dalšímu postupu u Spolkového domu

Usnesení č. 184/3923/22 - rada města    s c h v a l u j e

text odpovědi

 

V Náchodě 5. dubna 2022Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta 
Ing. Pavla   M a r š í k o v á
místostarostka