Dnes
Teplota: 21.4 °C

Souhrn usnesení z  8.  / 177. / schůze Rady města Náchoda konané pondělí  21. února  2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 177/3713/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 1387/2022 - pachtovní smlouvu č. SMF/3838/2022 s manželi Zárubovými

č. 3258 - odpuštění nájemného za 1. měsíc paní Jiráské za
nápojový automat.

č. 3896 - Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. SMF/3071/2017

č. 14972/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3841/2022 s panem Bc. Filipem Adlerem

č. 14613/2018 -  uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce
č. SMF/3807/2021 dle předloženého návrhu

 

Usnesení č. 177/3714/22 - rada města    o d r o č u je

č. 1269/2022, č. 1086/2022

 

Usnesení č. 177/3715/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 27/2022 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt,  uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s Vlastislavem Vrbickým, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.03.2022 do 31.03.2022

č. 28/2022 - uzavření Dohody o splátkách v rozsahu předloženého návrhu

- návrh na úpravu ceny nájemného v nájemných bytech města dle   předloženého návrhu

- Smlouvu o ubytování a Dodatek  Smlouvy o ubytování
v předloženém rozsahu jako vzory dokumentů pro účely
ubytování v městské ubytovně s platností od 01.03.2022

 

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 177/3716/22 - rada města    s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby město Náchod podalo žádosti o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

 

Zápisy z jednání komisí

Usnesení č. 177/3717/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

- zápis z dopravní komise konané dne 9.2.2022

- zápis z komise výstavby a územního plánování konané 16.2.2022

 

Návrh na odvolání člena správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda a jmenování nového člena na uvolněné místo

Usnesení č. 177/3718/22 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

- odvolat pana Romana Touška z funkce člena správní rady
Kulturní a sportovní nadace

- jmenovat Mgr. Han Mílovou členkou správní rady Kulturní a   sportovní nadace

 

Výroční zpráva MěSSS Marie za rok 2021

Usnesení č. 177/3719/22 - rada města     b e r e    n a    v ě d o m í

výroční zprávu MěSSS Marie za rok 2021

Zpráva o činnosti Městského informačního centra Náchod za červenec-prosinec 2021

Usnesení č. 177/3720/22 - rada města     b e r e    n a    v ě d o m í

Zprávu o činnosti Městského informačního centra Náchod za období červenec - prosinec 2021

 

Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. 2/KCR/2022

Usnesení č. 177/3721/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů č. 2/KSCR/2022 se společností Kladské pomezí, o. p. s., se sídlem Karlovo náměstí 179, 547 01 Náchod, zastoupenou Markétou Venclovou,
ředitelkou, IČO: 25915096 a pověřuje starostu města Jana Birke jejím podpisem

 

Licenční smlouva k poskytnutí práv k užití 1 ks fotografie pro účely vytvoření nového turistického suvenýru

Usnesení č. 177/3722/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření licenční smlouvy č. A1/KCR/2022 k poskytnutí práv k užití fotografie pro účely vytvoření nového turistického suvenýru společnosti Wander Book s.r.o. se sídlem Hodkovická 20/20, 460 06 Liberec - Rochlice, IČ: 07662301, DIČ: CZ07662301, zastoupené Ing. Rudolfem Ropkem, jednatelem společnosti, a pověřuje
starostu města Jana Birke jejím podpisem

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice - NÁBYTEK

Usnesení č. 177/3723/22 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na zakázku malého rozsahu na dodávky „Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice - NÁBYTEK" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem Robert Janovský, IČ
45574332 se sídlem Kramolna 263, 547 01 Kramolna za
nabídkovou cenu 499.106,85,- Kč včetně DPH

 

Realizace parkoviště ulice Na Přadýnku

Usnesení č. 177/3724/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost SILVAGRO s.r.o., Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO 274 76 16 na realizaci parkoviště  ulice Na Přadýnku

 

Dotace na provoz sportovně kulturního centra SK Star Babí

Usnesení č. 177/3725/22 - rada města    s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci SK Star Babí z. s., zastoupenou panem Janem Říhou - předsedou, ve výši 40 000 Kč na úhradu nákladů spojených s údržbou a provozem budovy sportovně kulturního centra č. p. 275 v Náchodě-Babí (elektrická energie, vodné,
stočné, dodávka plynu, svoz odpadu) na rok 2022 včetně
rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura a pověřuje odbor kultury a sportu zahrnutím této položky do návrhu rozpočtu města na rok 2023

 

Kulturní akce - březen

Usnesení č. 177/3726/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

přehled akcí plánovaných v měsíci březen 2022

 

Jmenování člena dozorčí rady Náchodské Prima sezóny, o.p.s.

Usnesení č. 177/3727/22 - rada města    o d v o l á v á

pana Romana Touška z funkce člena dozorčí rady Náchodské Prima sezóny, o.p.s. a

j m e n u j e

paní Mgr. Hanu Mílovou, tajemnici MěÚ Náchod, členem dozorčí
rady Náchodské Prima sezóny, o.p.s. (IČO 70805695)

PD zateplení bytového domu č.p. 391 - změna objednávky

Usnesení č. 177/3728/22 - rada města    s o u h l a s í

se změnou objednávky pro společnost S-atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod IČO 8778626, na zhotovení projektové
dokumentace zateplení bytového domu č.p. 391 v Bělovsi

 

Oprava střechy obřadní síň na hřbitově v Náchodě

Usnesení č. 177/3729/22 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana Miloše Habra, Václavická 1179, 547 01 Náchod IČO 16273788, na opravu střešního pláště obřadní síně na hřbitově v Náchodě

 

Oprava chodníku v ulici Němcové

Usnesení č. 177/3730/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost SILVAGRO s.r.o., Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO 274 76 162 na opravu chodníku v ulici Němcové

 

Oprava komunikace a chodníku v ulici Čermákova

Usnesení č. 177/3731/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost SILVAGRO s.r.o., Zábrodí č.p. 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO 274 76 162 na opravu komunikace a chodníku v ulici Čermákova v Bělovsi

 

Přístřešek na kola u budovy městského úřadu Němcové

Usnesení č. 177/3732/22 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana Jaroslava Pařízka, Zbečník 352, Hronov 549 31, IČO 88829111 na zhotovení přístřešku pro jízdní kola u budovy Němcové

 

Oprava střešního pláště na objektu kina Vesmír

Usnesení č. 177/3733/22 - rada města    s o u h l a s í

se zvýšením ceny schválené cenové nabídky, z důvodu změny materiálu dle požadavku Národního památkového ústavu a
schvaluje vystavení objednávky na opravu  střešního pláště na objektu kina Vesmír, pro pana Jana Soukupa, Meziměstí-Vižňov 250, IČO 11157704

 

Žádost o záštitu a podporu projektu Na kole jen s přilbou

Usnesení č. 177/3734/22 - rada města    n e s c h v a l u j e

záštitu a podporu projektu Na kole jen s přilbou

 

Plán dopravní obslužnosti území města Náchoda na období r. 2022 - 2026

Usnesení č. 177/3735/22 - rada města    s c h v a l u j e

Plán dopravní obslužnosti území města Náchoda na období
r. 2022 - 2026 v předloženém znění  a

u k l á d á

odboru DSH a IRM prověřit body uvedené v krátkodobém a

střednědobém plánu

 

Úprava limitu na odpisy ZŠ Náchod, Komenského 425 na rok 2021

Usnesení č. 177/3736/22 - rada města    s c h v a l u j e

snížení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2021 pro Základní školu, Náchod, Komenského 425 na celkovou částku 220.804 Kč

 

Žádost ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243  o schválení záměru projektových žádostí pro rok 2022

Usnesení č. 177/3737/22 - rada města    s c h v a l u j e

záměr projektových žádostí Střediska volného času Déčko,
Náchod, Zámecká 243 pro rok 2022 ve výši 171.200 EUR bez
dofinancování zřizovatele

 

Přeplatky energií PO za rok 2021

Usnesení č. 177/3738/22 - rada města    s c h v a l u j e

v souladu se zněním Směrnice RM č. 2/2019 část 5.4. převod úspor za energie PO do rozpočtu města Náchoda, a to ve výši 1 708 882,- Kč, pro jiné použití a ukládá odboru SMF
informovat jednotlivé PO. RM souhlasí s tím, aby u ZŠ Plhov byl rozdíl vratky příspěvku ve výši 140 495,58 Kč pokryt ze zůstatku FRR této organizace a

p o v ě ř u j e

odbor SMF a školství prověřením vyúčtování za rok 2021 za
jednotlivé školy a doplatky předložit radě města v rámci
rozpočtových opatření

 

Oprava kanalizace a oplocení MŠ Vítkova

Usnesení č. 177/3739/22 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro
společnost DOMIVO s. r. o., Kladská 104, 547 01 Náchod IČO 03771351, na akci oprava kanalizace, oprava plotu a zhotovení nového plotu u MŠ Vítkova

 

Oprava chodníku ul. Sokolská

Usnesení č. 177/3740/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 275 04 867 na opravu chodníku v ulici Sokolská v Náchodě

 

Záchranná stanice Jaroměř

Usnesení č. 177/3741/22 - rada města    s c h v a l u j e

příspěvek Záchranné stanici Jaroměř ve výši 20.000,- Kč

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 177/3742/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 10 a č.11 dle návrhu a doporučuje
zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Vybavení přírodovědné a jazykové učebny Déčka Náchod - objednávka nábytku

Usnesení č. 177/3743/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje  vystavení objednávky na
výrobu a montáž nábytku v rámci projektu vybavení přírodovědné a jazykové učebny Déčka Náchod pro pana Petra Nývlta, Rybářská 97, 547 01 Náchod, IČO 67471374 dle předložené cenové nabídky

 

Park u města Prahy - cenová nabídka na skluzavku

Usnesení č. 177/3744/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
dodávku a montáž skluzavky v parku u města Prahy,  pro
společnost B plus P spol. s  r. o.,Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec,  IČO 25297015

 

Modernizace páteřních rozvodů vodovodu v objektu MŠ Myslbekova v Náchodě a AD/ TDS

Usnesení č. 177/3745/22 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana Tomáše Peroutku, Slunečná 2106, 547 01 Náchod IČO 63188899 na akci modernizace páteřních rozvodů vodovodu v objektu MŠ Myslbekova

 

Usnesení č. 177/3746/22 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana Ing. Jiřího Litoše, Pavlišov 12, 547 01 Náchod IČO 72853263 na výkon autorského/technického dozoru na akci modernizace
páteřních rozvodů vodovodu v objektu MŠ Myslbekova

 

Pojištění majetku a odpovědnosti města - informace o výběru pojišťovacího makléře (pojištění majetku a odpovědnosti)

Usnesení č. 177/3747/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

výběr pojistného makléře RENOMIA, a.s. IČO 48391301 dle
předloženého návrhu

 

Dohody o pracovní činnosti - pracovníci čištění města

Usnesení č. 177/3748/22 rada města    s c h v a l u j e

s účinností od 01.03.2022 zaměstnat 8 pracovníků čištění města na dohodu o pracovní činnosti

 

Tenisový klub Náchod nákup antuky na údržbu tenisových kurtů

Usnesení č. 177/3749/22 - rada města    s o u h l a s í

s nákupem antuky na úpravu tenisových kurtů v Bělovsi, pro tenisový klub Náchod a souhlasí s uzavřením objednávky na nákup antuky, včetně dopravy, pro společnost CIVAS s. r. o., Hálkova ulice 1558, Kostelec nad Orlicí 517 41 IČO 25281810 a pověřuje odbor správy majetku a financování jejím vystavením

 

Stavební úpravy MK ulice U Zbrojnice v Náchodě Bělovsi - přípojky kanalizace

Usnesení č. 177/3750/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 421 96 868 na realizaci přípojek na splaškovou kanalizaci v ulici U Zbrojnice v Náchodě Bělovsi

 

V Náchodě 22. února 2022Jan    B i r k e
starosta
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta