Dnes
Teplota: 24.3 °C

Souhrn usnesení z  5.  / 174. /  schůze Rady města Náchoda konané  dne 27. ledna 2022

Rozpočtová opatření od 6.12.2021

Usnesení č. 174/3653/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 77 a doporučuje ZM vzít rozpočtové
opatření č. 77 na vědomí

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 174/3654/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 10357/2021 - výsledek výběrového řízení na pronájem
nebytových prostor v areálu Dětského dopravního hřiště

č. 22/2022 - prodloužení smlouvy o ubytování místnosti č. 12 s paní ********* se standardním nájemným 5.000,- Kč na dobu 01.02.2022 - 28.02.2022

č. 23/2022 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu dle
předloženého návrhu

 

V Náchodě 28. ledna 2022

 

 

Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta  
Ing. Pavla   M a r š í k o v á
místostarostka