Dnes
Teplota: 11.8 °C

Souhrn usnesení z 10. / 17. / schůze Rady města Náchoda konané 25. března 2019

Majetkoprávní úkon obce č. 3064

Usnesení č. 17/433/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 3064-I. a 3064-II. - informace JUDr. Josefa Svobody k dané problematice

Výroční zprávy MŠ Vančurova, ZUŠ a ZŠ Pavlišovská za školní rok 2017/2018

Usnesení č. 17/434/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávy PO MŠ, Náchod, Vančurova 1345; ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 a ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 17/435/19 - rada města r e v o k u j e

č. 12452/2018 - usnesení č. 14/318/19 ze dne 25. 2. 2019 týkající se části č. 12452/2018 a z a m í t á žádost společností Pavigo s.r.o., IČO 26236621

Usnesení č. 17/436/19 - rada města s o u h l a s í

č. 12818/2018 - s umístěním sídla spolku Liga proti rakovině Náchod, z.s., IČO 48622435, v budově v ulici Pražská č.p. 1759, 547 01 Náchod

Usnesení č. 17/437/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 3071/2019 - smlouvu o umístění reklamy č. SMF/3289/2019 se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, v předloženém znění. Smlouva se týká umístění reklamní tabule o výměře do 2 m2 na části pozemkové parcely č. 576/1 v katastrálním území Běloves při konání akce „Den s policií" dne 18.5.2019. Smlouva se uzavírá na dobu od 17.5.2019 do 20.5.2019. Cena za umístění reklamy je stanovena dohodou ve výši 10.000,- Kč + DPH

č. 3222/2019 - nájemní smlouvu č. SMF/3283/2019 se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, v předloženém znění. Smlouva se týká pronájmu části pozemkové parcely č. 524/12 o výměře 2 m2 v katastrálním území Běloves, za účelem umístění reklamního panelu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.4.2019 do 30.6.2019. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 5.000,- Kč + DPH

č. 3526/2019 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3285/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Zemní kabelové vedení nn bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 418/1 v katastrálním území Jizbice u Náchoda v předpokládané délce cca 10 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 250,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 3538/2019 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3286/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Zemní kabelové vedení VN a zemní optické komunikační sítě budou umístěny pod povrchem pozemkové parcely č. 1006/2, č. 1097/3, č. 1099/1, č. 1101/1, č. 1101/3, č. 2001, č. 2020/2, č. 2021, č. 2088/6 a č. 2088/14, stavební parcely č. 1263 a č. 1264, všechny v katastrálním území Náchod a pozemkové parcely č. 110/1, č. 110/54, č. 110/55, č. 110/62, č. 110/84, č. 110/86, č. 491/15, č. 491/16 a stavební parcely č. 539, všechny v katastrálním území Staré Město nad Metují v předpokládané délce cca 503 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 250,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 17/438/19 - rada města s o u h l a s í

č. 19023 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p. *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.04.2019 do 30.06.2019

č. 19024 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem *******, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.04.2019 do 30.06.2019

č. 19025 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 9 *******, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.04.2019 do 30.06.2019

č. 19026 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 1 *******, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.04.2019 do 30.06.2019

č. 19027 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 12 se *******, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.04.2019 do 30.06.2019

č. 19028 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 8 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.04.2019 do 30.06.2019

č. 19029 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 10 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.04.2019 do 30.06.2019

č. 19030 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.04.2019 do 30.06.2019

č. 19031 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.04.2019 do 30.06.2019

č. 19032 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 5 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.04.2019 do 30.04.2019

Usnesení č. 17/439/19 - rada města t r v á

č. 19033 - na usnesení 14/317/19 ve věci schválení výpovědi

Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb.

Usnesení č. 17/440/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19034 - výsledek výběrového řízení bytu č. 11 v č.p. 277 v ul. Bartoňova v Náchodě a další nabídku bytu k nájmu za podmínek uvedených v podmínkách výběrového řízení

č. 19036 - provedení prací v č.p. 269 v ulici Duhová v Náchodě v rozsahu a ceně uvedené v příloze návrhu a

s o u h l a s í

- se způsobem financování akce

- s vystavením objednávky na opravu schodů a schodiště v č.p.

269 v ulici Duhová v Náchodě na firmu Michal Hes, Černilov č.p.

429, IČO 05295921 za Kč 495.203,00 bez DPH

Usnesení č. 17/441/19 - rada města r e v o k u j e

č. 19035 - usnesení 14/317/19 ve věci schválení výpovědí 8 Smluv o nájmu nebytových prostor - garážových stání v č.p. 269 v ulici Duhová v Náchodě a pověření odbor SMF k zajištění odhadů ke zjištění ceny jednotlivých garážových stání a

s c h v a l u j e

- uzavření dodatků k 8 smlouvám na nájem nebytového prostoru -

garážových stání v č.p. 269 v ulici Duhová v Náchodě ve věci

změny doby trvání smluv na tři měsíce s opakováním

- zveřejnění oznámení o majetkoprávních úkonech města na

úřední desce ve věci uzavření dodatků k 8 smlouvám pronájmu

nebytového prostoru /garážových stání/ v č.p. 269 v ulici Duhová

v Náchodě - změna trvání smluv a

p o v ě ř u j e

odbor SMF k zajištění odhadu ke zjištění ceny nebytového prostoru č. 269/100 v č.p. 269 v ulici Duhová v Náchodě

Usnesení č. 17/442/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 14391/2018 - schválit prodej, č. 9725/2018/1 - revokovat usnesení a č. 9725/2018/2 schválit prodej, č. 2337/2019 - schválit prodej, č. 12020 - schválit prodej

Usnesení č. 17/443/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

žádost č. 3959/2019

Usnesení č. 17/444/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 14613/2018 - dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SMF/3247/2018 s příspěvkovou organizací Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, IČO 06435483, v předloženém znění

č. 4221/2019 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3291/2019 mezi městem Náchod a příspěvkovou organizací Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, IČO 06435483, v předloženém znění. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do dočasného bezplatného užívání automobil Škoda Praktik. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 26.3.2019

Usnesení č. 17/445/19 - rada města s ch v a l u j e

č. 19037 - výsledky výběrového řízení na obsazení bytu č. 16 v č.p.

294 v ulici Borská v Náchodě dle návrhu výběrové komise a

uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16 p. 294 v ulici Borská v Náchodě s paní ************** na období 01.04.2019 - 30.06.2019, cena Kč 85,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 9.500,00

Plnění rozpočtu za únor 2019

Usnesení č. 17/446/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Metodický pokyn č. 1/2019 - investice Správa budov Náchod

Usnesení č. 17/447/19 - rada města s c h v a l u j e

- vystavení objednávek na rekonstrukci bytů č. 1, 2 a 4 v domě čp. 32 Broumovská ulice, a to na:

Jiří Lelek Stavitelství, IČ 12939498 na částku 110 254,- Kč bez DPH

OGAR-SOLAR s.r.o., IČ 07418388 na částku 43 317,- Kč bez DPH

Elektroinstalace Vlastimil Matuška, IČ 74342126 na částku 76 649,- bez DPH

- vystavení objednávky na změnu topného systému v bytě č. 1 Na Drážkách 100 na Elektroinstalace Vlastimil Matuška, IČ 74342126 na částku 38 816,- Kč bez DPH

Darovací smlouva č. SMF/3288/2019

Usnesení č. 17/448/19 - rada města s c h v a l u j e

darovací smlouvu č. SMF/3288/2019

Smlouva o výkonu funkce jednatele společnosti

Usnesení č. 17/449/19 - rada města s c h v a l u j e

nové znění Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Lesy města Náchoda, spol. s r.o.

Žádost o parkovací místo pro držitele průkazu ZTP

Usnesení č. 17/450/19 - rada města s o u h l a s í

se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro *******, držitele ZTP průkazu v ul. Růžová, naproti vchodu do domu čp. 1952, na pozemku p. č. 110/9 v k. ú. Staré Města nad Metují na náklady žadatele

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/4/2019

Usnesení č. 17/451/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/4/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Dodatek č. 2 Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy

Usnesení č. 17/452/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v předloženém znění

Dodatek č. 3 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod

Usnesení č. 17/453/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod, č. smlouvy ES 11712, v předloženém znění

Schválení zahraniční pracovní cesty - ředitel MěSSS Marie

Usnesení č. 17/454/19 - rada města s c h v a l u j e

zahraniční pracovní cestu řediteli MěSSS Marie Mgr. Jaromíru Vejrychovi na konferenci do města Swidnica v Polsku v termínu 27.3.2019 včetně použití služebního automobilu MěSSS

Dodatek č. 2 Organizačního opatření č. 4/2011 - Zásady vedení hmotného a nehmotného majetku a zásob

Usnesení č. 17/455/19 - rada města s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 Organizačního opatření č. 4/2011 - Zásady vedení hmotného a nehmotného majetku a zásob

Žádost firmy GASTRO ABC s.r.o. o poskytnutí výjimky z doby nočního klidu

Usnesení č. 17/456/19 - rada města s o u h l a s í

s výjimkou z nočního klidu v době od 22:00 dne 07. 06. 2019 do 01:30 dne 08. 06. 2019 z důvodu konání akce „Hudební koncert skupiny pod vedením p. Flégla - instrumentální folková skupina".

Nákup vysavače na odpadky všeho druhu značky GLUTTON

Usnesení č. 17/457/19 - rada města s o u h l a s í

s nákupem vysavače značky GLUTTON dle cenové nabídky firmy HAITECO CZ s.r.o., za cenu 412.397,-Kč bez DPH a

u k l á d á

odboru SMF vytvořit rozpočtové opatření ve výši 499.000,-Kč na nákup vysavače GLUTTON a vystavit objednávku na nákup vysavače GLUTTON od firmy HAITECO CZ s.r.o., za cenu dle cenové nabídky

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Malém Poříčí

Usnesení č. 17/458/19 - rada města s o u h l a s í

s rekonstrukcí veřejného osvětlení v Malém Poříčí za cenu 85.682,34Kč bez DPH, kterou zajistí TS Náchod a

u k l á d á

odboru SMF vystavit objednávku na rekonstrukci veřejného osvětlení v Malém Poříčí pro TS Náchod za cenu dle cenové nabídky

Oprava osvětlení v Medvědáriu

Usnesení č. 17/459/19 - rada města s o u h l a s í

s opravou osvětlení medvědária výměnou svítidel za cenu 29.620,09Kč bez DPH, kterou zajistí TS Náchod a

u k l á d á

odboru SMF vystavit objednávku na opravu osvětlení medvědária pro TS Náchod za cenu dle cenové nabídky

Plat ředitele příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

Usnesení č. 17/460/19 - rada města s t a n o v u j e

plat ředitele příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves v navržené výši od 01.04.2019

Žádost o pokrytí nákladů na pořízení monitorující kamery

Usnesení č. 17/461/19 - rada města s c h v a l u j e

žádost paní Marcely Kollertové, ředitelky společnosti Beránek Náchod a.s., o pokrytí nákladů na pořízení 1 ks monitorující kamery do prostor recepce Hotelu U Beránka ve výši 9 000 Kč vč. DPH včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Doplnění betlému o zastřešení MAŠTAL

Usnesení č. 17/462/19 - rada města s c h v a l u j e

výrobu dřevostavby zastřešení Betlému uměleckým řezbářem Miroslavem Křížem, Jasenná u Jaroměře 263, 552 22, IČO: 741 44 782 v hodnotě 60 000 Kč vč. DPH dle doporučení kulturní komise

Žádost o dotaci Dotkni se křídel z.s.

Usnesení č. 17/463/19 - rada města n e s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Dotkni se křídel z.s. (IČO 06467521), zastoupenou paní Ivanou Jirsovou - předsedkyní spolku, na tři akce pro veřejnost s možností prezentace dravců

Smlouva o provedení ohňostroje dne 7. 5. 2019 pod Státním zámkem Náchod

Usnesení č. 17/464/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o konání ohňostroje dne 7. 5. 2019 ve 21:45 hodin pod Státním zámkem Náchod s firmou Fireworks service s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pobočka Na Hamrech 874, 547 01 Náchod, zastoupenou jednatelem Tomášem Grossem, IČO: 24123781 za celkovou částku 145 000 Kč vč. DPH s poskytnutím zálohy ve výši 70 000 Kč do 9. 4. 2019

Ohňostroj k výročí osvobození republiky - nájemní smlouva

Usnesení č. 17/465/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod Státním zámkem Náchod pro konání ohňostroje dne 7. 5. 2019 s Národním památkovým ústavem, územní památková správa na Sychrově, pracoviště NKP Státní zámek Náchod, Smiřických 1282, Náchod 547 01, zastoupený vedoucím správy Jiřím Růžičkou za nájemné 20 000 Kč včetně DPH

Kupní smlouva mezi SŽDC a městem Náchodem

Usnesení č. 17/466/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením kupní smlouvy č. K 640 003 120 19 mezi SŽDC, Dlážděná 1003/7, Praha - 1, PSČ 110 00, IČO 709 94 234 a městem Náchodem na odkup mechanických závor za cenu 10.000,-Kč + DPH 21%

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 17/467/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 19 až 21 a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Změna mzdového limitu pro rok 2019

Usnesení č. 17/468/19 - rada města s c h v a l u j e

navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves na 488 460 Kč včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura, položky 2310-641-5331 ve výši 148 000 Kč

Oprava anglických dvorků jižní části budovy knihovny

Usnesení č. 17/469/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na akci „Oprava anglických dvorků jižní části budovy knihovny" spol. ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO 25931300

Zatrubení potoka v ul. Za Přádelnou ve Starém Městě nad Metují - darování projektové dokumentace

Usnesení č. 17/470/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit uzavření darovací smlouvy na darování projektové dokumentace na akci s názvem „Staré Město n.M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,660, IDVT 10168128, v k. ú. Staré Město n. Met. a k. ú. Náchod" mezi Městem Náchod a Povodím Labe s.p. v předloženém znění

Externí administrace výběrového řízení na rekonstrukci osvětlení krytého plaveckého bazénu v Náchodě

Usnesení č. 17/471/19 - rada města s c h v a l u j e

- uzavření objednávky na administraci výběrového řízení pro Ing.

Petra Vláška, Karla Poura 311, 533 75 Dolní Ředice,

IČ: 74836994

- smlouvu o dílo na rekonstrukci osvětlení v krytém plaveckém

bazénu v Náchodě v platném znění

- zadávací dokumentaci pro výběrové řízení

Oprava komunikace Vítkova - 2.etapa od křižovatky Müllerova po ul. 1. Máje

Usnesení č. 17/472/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci ,, Oprava komunikace Vítkova - 2.etapa od křižovatky Müllerova po ul. 1. Máje" firmě STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO : 60838744

Veřejný stadion Hamra - Víceúčelové hřiště - oprava tribuny

Usnesení č. 17/473/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky společnosti BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, na provedení opravy tribuny na víceúčelovém hřišti Hamra

Územní studie proveditelnosti objektu TEPNA

Usnesení č. 17/474/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení územní studie proveditelnosti objektu TEPNA v ulici Plhovská 290 v Náchodě pro společnost Tomáš Vymetálek Architects s.r.o.

Stavební úpravy opravy topného systému a rozvodů ZTI v základní škole T.G.Masaryka v Náchodě, objekt čp. 1006 - I. etapa

Usnesení č. 17/475/19 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dílo na akci stavební úpravy vč. opravy topného systému, rozvodů ZTI a dodávku lapolu v základní škole T.G.Masaryka v Náchodě, objekt čp. 1006 - I. etapa" se společností Silvagro s.r.o., Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec IČ: 27476162

Žádost dopravní komise

Usnesení č. 17/476/19 - rada města s c h v a l u j e

Pracovní tým komise pro cyklotrasy ve složení :

vedoucí - Pavel Sokolář, členové - Jiří Prokop, Petr Benda, Ing.Tomáš Šubert, Ing.Jan Řehák, Tomáš Böhm, Ivan Chocholouš, Petr Břenda, Jan Jelínek, MUDr.Tomáš Žďárský, Tomáš Unger, Ing. Jaroslav Rohulán

Pracovní tým komise pro MHD ve složení :

vedoucí - Jiří Prokop, členové - Petr Jirásek, Ing. Robert Patzelt, Jaroslav Manych, Radek Papež, Ivan Chocholouš, Mgr. Denisa Pokorná, Michal Kudrnáč

Dotace na sociální služby 2019

Usnesení č. 17/477/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání sociální komise ze dne 18. 3. 2019

Usnesení č. 17/478/19 - rada města s c h v a l u j e

předložený návrh rozdělení dotací na sociální služby na rok 2019

Souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti ředitelky Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4

Usnesení č. 17/479/19 - rada města s o u h l a s í

s výkonem výdělečné činnosti ředitelky MŠ, Náchod, Myslbekova 4, Jaroslavy Duškové jako koordinátora v projektu Šablony - MŠ Myslbekova

Povolení výjimky z počtu dětí v náchodských mateřských školách na školní rok 2019/2020

Usnesení č. 17/480/19 - rada města s c h v a l u j e

výjimku z počtu dětí na školní rok 2019/2020 v mateřských školách, jejichž činnost vykonává: Mateřská škola, Náchod, Březinova 669; Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848; Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4; Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 a Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 dle návrhu

Konkursní řízení - Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345-členové konkursní komise

Usnesení č. 17/481/19 - rada města j m e n u j e

členy konkursní komise v konkursním řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345

Žádost ředitelky Mateřské školy, Náchod, Alšova 952 o souhlas se zapojením do projektu „Šablony II" a o souhlas k výkonu jiné výdělečné činnosti

Usnesení č. 17/482/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením Mateřské školy, Náchod, Alšova 952 do projektu

„Šablony II" v celkové výši 448 508 Kč

Usnesení č. 17/483/19 - rada města s o u h l a s í

s výkonem jiné výdělečné činnosti ředitelky Mateřské školy, Náchod, Alšova 952, Kláry Skleničkové, jako vedoucí administrátorky v projektu „Šablony II"

Žádost ředitele Základní školy, Náchod, Komenského 425 o finanční příspěvek

Usnesení č. 17/484/19 - rada města s c h v a l u j e

finanční příspěvek Základní škole, Náchod, Komenského 425 ve výši 22 320 Kč na pokrytí cestovného do partnerského města Halberstadtu a zároveň schvaluje navýšení rozpočtu v této výši

Zápis z jednání školské komise

Usnesení č. 17/485/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání školské komise ze dne 20. 3. 2019

Návrh na rozdělení dotací na podporu vzdělávání spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2019

Usnesení č. 17/486/19 - rada města s c h v a l u j e

návrh na rozdělení dotací na podporu vzdělávání spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2019 v předložené výši

Žádost o vydání povolení k uspořádání ohňostroje

Usnesení č. 17/487/19 - rada města s o u h l a s í

s vydáním povolení pro SDH Běloves k uspořádání ohňostroje dne 30. 04. 2019, čas zahájení 21:45 hodin a čas ukončení 22:00 hodin, pod odborným dozorem proškolené osoby v rámci tradiční akce „Pálení čarodějnic" pořádané SDH Běloves, pan Pavel PUNAR - osoba provádějící ohňostroj

Vybavení přírodovědné a jazykové učebny Déčka Náchod - výzva MAS Stolové hory - IROP - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - I

Usnesení č. 17/488/19 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o podporu projektu „Vybavení přírodovědné a jazykové učebny Déčka Náchod" do 7. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Stolové hory - IROP - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - I.

Neproduktivní investice v lese Montace v Náchodě

Usnesení č. 17/489/19 - rada města r e v o k u j e

usnesení číslo 14/340/19 ze dne 25. 2. 2019

Chodník u železniční zastávky Náchod - Běloves

Usnesení č. 17/490/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na realizaci chodníku u přemístěné železniční zastávky v Bělovsi, společnosti EUROVIA CS, a.s.,odštěpný závod, oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, IČO 75043670

Propojení ulic Raisova - Parkány - úprava plynové přípojky

Usnesení č. 17/491/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávek souvisejících s úpravou plynovodní přípojky v ulici Raisova související s výstavbou nové komunikace propojení ulic Raisova - Parkány

Termínovaný vklad KB, a.s.

Usnesení č. 17/492/19 - rada města s o u h l a s í

s uložením dočasně volných disponibilních zdrojů u KB, a.s.

V Náchodě 26. března 2019Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
2. místostarosta