Dnes
Teplota: 21.1 °C

Souhrn usnesení ze  49.  / 168. / schůze Rady města Náchoda konané 20. prosince 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 168/3529/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í připravovanou Směrnici o ceně nájemného za užívání nebytových prostorů v objektech ve vlastnictví města Náchoda a

u k l á d á

odboru SMF projednat se všemi nájemci nebytových prostorů města Náchoda navýšení ceny nájmu a o výsledku jednání informovat radu města

 

Usnesení č. 168/3530/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 232/2021 - prodloužení nájmu v místnosti č. 12 v ubytovně města Náchoda s nájemným 1.000,- Kč pouze do 31.1.2022

č. 233/2021 -  výpověď nájmu bytu č. 9 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě bez výpovědní doby pro porušení nájemní smlouvy zvlášť závažným způsobem. Výpověď bude podaná v lednu 2022 a může být vzata zpět pouze za podmínky úplného uhrazení dluhu

č. 234/2021 - výpověď z nájmu bytu č. 30 v č.p. 1810 v ulici Rybářská v Náchodě pro porušení nájemní smlouvy zvlášť hrubým způsobem podanou v lednu 2022, pokud nájemník do té doby neuhradí všechny dlužné částky.  Výpověď může být vzata zpět pouze za podmínky uhrazení všech dlužných částek

č. 235/2021 - záměr pronájmu prostoru levé části dvojgaráže o velikosti 28 m2, která je součástí stavební parcely č. 11/2 v katastrálním území Staré Město nad Metují, obec Náchod a

- zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na úřední desce městského úřadu o záměru pronájmu prostoru levé části dvojgaráže o velikosti 28 m2, která je součástí stavební parcely č. 11/2 v katastrálním území Staré Město nad Metují, obec Náchod

 

Usnesení č. 168/3531/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 2686 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SM/919/2007 s Lesy města Náchoda, spol. s.r.o.

č. 3281/2021 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3677/2021

s Pražskou pravoslavnou eparchií

č. 12566/2021 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3811/2021 s paní ******

č. 13231/2021 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3810/2021 s GasNet, s.r.o.

č. 14328/2021 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3813/2021 se společností Alprim CZ s.r.o.

č. 15093/2021 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. SMF/3820/2021 se Správou silnic Královéhradeckého kraje

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - Pferda z.ú.

Usnesení č. 168/3532/21 - rada města    s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 20 086 Kč vč. DPH pro organizaci Pferda z.ú. (IČO26657431), zastoupenou paní Mgr. Janou Křížovou - ředitelkou, při benefičním představení Dejvického divadla, které se uskuteční dne 9. 2. 2022

Žádost o slevu z pronájmu městského divadla na akci Anděl mezi zdravotníky

Usnesení č. 168/3533/21 - rada města    s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 14 000 Kč vč. DPH na akci Anděl mezi zdravotníky, pořádané panem Davidem Novotným(IČO 66302129) dne 27.8. 2022

Žádost o partnerství na akcích Muž roku  a Den dobrých skutků

Usnesení č. 168/3534/21 - rada města    s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě  ve výši 19 000 Kč vč. DPH na akcích Muž roku a Den dobrých skutků pořádaných panem Davidem Novotným ve dnech 26. 8. a 3. 9. 2022

Žádost o partnerství města Náchoda na oslavách 150 let PRIMÁTORU

Usnesení č. 168/3535/21 - rada města    s c h v a l u j e partnerství města Náchoda na oslavách 150 let organizace PRIMÁTOR a.s. (IČO: 47468661), zastoupené panem Petrem Kalužou - předsedou představenstva, které se uskuteční dne  25. 6. 2022 na Masarykově náměstí v Náchodě za výše uvedených podmínek

Usnesení č. 168/3536/21 - rada města    u k l á d á

odboru kanceláře tajemníka zpracovat novou obecně závaznou vyhlášku o vymezení doby nočního klidu se zahrnutím akce Oslavy 150 let PRIMÁTOR a.s. s vymezením doby nočního klidu dne 26. 6. 2022 od 1.00 do 6.00 hodin

Žádost o úpravu odpisového plánu pro rok 2021

Usnesení č. 168/3537/21 - rada města    s c h v a l u j e

- snížení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2021 pro   příspěvkovou organizaci města Kino Vesmír Náchod o 4 303 Kč   na celkovou výši odpisu 70 788 Kč. Uspořená částka bude

ponechána v rozpočtu PO pro rok 2021

- navýšení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci města Správa přírodních zdrojů a   lázní Běloves o 7 200 Kč na celkovou výši odpisu 7 200 Kč

Dotační programy na podporu sportu pro rok 2022

Usnesení č. 168/3538/21 - rada města    s c h v a l u j e

vyhlášení dotačních programů města Náchoda na podporu sportu pro rok 2022, a to „Dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu", „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu"  a „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku"

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 168/3539/21 - rada města    s c h v a l u j e

posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby město Náchod podalo žádosti o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Zápisy z jednání komisí

Usnesení č. 168/3540/21 - rada města     b e r e    n a    v ě d o m í - zápis z jednání komise pro řešení budoucnosti areálu Tepny   konané 24. 11. 2021

-  zápis z rozmisťovací komise konané dne 6. 12. 2021

 

Vyhlášení Dotačního programu na podporu sociálních služeb 2022

Usnesení č. 168/3541/21 - rada města    s c h v a l u j e vyhlášení dotačního „Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací  v oblasti sociálních služeb na rok 2022"

 

Kino Vesmír - žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje s převodem do fondu investic a povolení čerpání fondu investic

Usnesení č. 168/3542/21 - rada města    s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 65.500,- Kč s převodem do fondu investic příspěvkové organizace Kino Vesmír, Hurdálkova 147. Současně schvaluje čerpání fondu investic na 2. etapu technického zhodnocení stávající počítačové sítě

 

Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku

Usnesení č. 168/3543/21 - rada města    s o u h l a s í

s umístěním spolku s názvem Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole, Náchod, 1. Máje 365, z. s. do budovy základní školy umístěné na adrese 1. Máje 365, Náchod 547 01 zapsané v katastru nemovitostí vedeném pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Náchod

 

Revokace usnesení č. 166/3500/21 v části jmenování členů školské rady Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55 za zřizovatele

Usnesení č. 168/3544/21 - rada města    r e v o k u j e usnesení č. 166/3500/21 ze dne 06.12.2021 v části jmenování členů školské rady Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55 za zřizovatele

Usnesení č. 168/3545/21 - rada města    j m e n u j e  do školské rady Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55 za zřizovatele Mgr. Pavlu Hoffmanovou a Mgr. Radku Lokvencovou

 

Úprava limitu na odpisy PO pro rok 2021

Usnesení č. 168/3546/21 - rada města    s c h v a l u j e zvýšení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2021 bez navýšení provozního příspěvku v celkové výši 7.287 Kč pro příspěvkové organizace dle návrhu

Zapojení základních škol do programu IROP

Usnesení č. 168/3547/21 - rada města    s o u h l a s í se zapojením Základní školy, Náchod, Komenského 425; Základní školy Náchod - Plhov, Příkopy 1186 a Základní školy, Náchod, Drtinovo náměstí 121 do programu IROP

Účelová neinvestiční dotace na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod na rok 2021

Usnesení č. 168/3548/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

poskytnutí účelové neinvestiční dotace městu Náchod z Ministerstva vnitra  - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR prostřednictvím Královéhradeckého kraje na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů Náchod na rok 2021 ve výši 21 200,00 Kč

 

Rozšíření parkovací kapacity v ul. Krásnohorské - studie

Usnesení č. 168/3549/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod, IČO 25264451 na vypracování studie na rozšíření parkovací kapacity v ul. Krásnohorské

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 21RGI02-0036, projekt Stlačování přírodního CO2 do tlakových lahví z vrtů Běla a Jan

Usnesení č. 168/3550/21 - rada města    s c h v a l u j e uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, projekt stlačování přírodního CO2 do tlakových lahví z vrtů Běla a Jan, č. projektu 21RGI02-0036

TDS na akci víceúčelový bazén na koupališti v Náchodě

Usnesení č. 168/3551/21 - rada města    s c h v a l u j e  cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro PROXION s. r. o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod IČ: 25264451

Stavební úpravy ve 2. NP budovy školního pozemku ZŠ Komenského

Usnesení č. 168/3552/21 - rada města    s c h v a l u j e cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro Milana Hejzlara, Kramolna 69, 547 01 Náchod IČO 63592592

Projektová dokumentace zateplení bytového domu č.p. 391

Usnesení č. 168/3553/21 - rada města    s c h v a l u j e cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro společnost S-atelier s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod, IČO 28778626

Žádost o povolení čerpání fondu investic SVČ Déčko

Usnesení č. 168/3554/21 - rada města    s c h v a l u j e

čerpání fondu investic ve výši 117 816 Kč pro Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243. Finanční prostředky budou použity na pořízení systému generálního klíče

Vratka FRR do zdrojů PO

Usnesení č. 168/3555/21 - rada města    s c h v a l u j e vratku FRR příspěvkovým organizacím do konce roku 2021 dle návrhu

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 168/3556/21 - rada města    s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 65 až č.70 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dodatek č. 2 ke stanovám  Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

Usnesení č. 168/3557/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke stanovám svazku Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka

Smlouva o financování mikroprojektu typu B a C

Usnesení č. 168/3558/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením smluv o financování mikroprojektu typu B s názvem Sportujeme společně, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002897 a typu C s názvem Bezpečně v Evropském městě Náchod-Kudowa-Zdrój, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002910, realizovaných z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

PD veřejného osvětlení v trasách rušení sloupů ČEZ - změna č. 4 termínu dodání PD

Usnesení č. 168/3559/21 - rada města    s o u h l a s í s prodloužením termínu do 30. 04. 2022 pro společnost ELEKTROIN spol. s r.o. , Čechova 326, 547 01 Náchod, IČO 60930888, na dodání projektové dokumentace veřejného osvětlení v lokalitě Příkopy a Klínek

Stavební akce „III/28526 Jizbice - opěrná zeď" - zajištění inženýrské činnosti

Usnesení č. 168/3560/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky společnosti ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 24668 613 na zajištění inženýrské činnosti na akci „III/28526 Jizbice - opěrná zeď"

Žádost o zeminu

Usnesení č. 168/3561/21 - rada města    s o u h l as í s poskytnutím zeminy z deponie města s tím, že dopravu si zajistí žadatel na vlastní náklady

Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod - dodatek č. 1

Usnesení č. 168/3562/21- rada města    s c h v a l u j e  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2021 na akci Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod se zhotovitelem TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 47307781 dle předloženého návrhu

 

V Náchodě 21. prosince 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta