Dnes
Teplota: 17.2 °C

Souhrn usnesení ze  48. / 167. / schůze Rady města Náchoda konané dne 13. prosince 2021

Prodloužení termínu na zhotovení PD nástavby hasičské zbrojnice v Bělovsi

Usnesení č. 167/3525/21 - rada města    s c h v a l u j e

změnu č. 1 objednávky č. 118/2021 na vypracování projektové

dokumentace na přístavbu a nástavbu hasičské zbrojnice v Bělovsi, pro Ing. Jana Matoulka, Promenádní 4, 547 01 Náchod IČO 08329826

VAK - úročení úvěrů poskytovaných městem Náchod_částečná revokace usnesení 166/3516/21

Usnesení č. 167/3526/21 - rada města    r e v o k u j e

své usnesení č. 166/3516/21 v části max.splatnosti úvěrů a nově

schvaluje možnost poskytování úvěrů se splatností až 10 let

Termínovaný vklad ČSOB - Svěření pravomoci RM rozhodnout o využití depozitních produktů ČSOB a KB včetně uzavření příslušné smluvní dokumentace

Usnesení č. 167/3527/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o účtu termínovaný vklad u ČSOB dle

předloženého návrhu

 

Usnesení č. 167/3528/21 - rada města    s v ě ř u j e

pravomoc rozhodovat o využití depozitních produktů ČSOB, a.s.,

anebo KB, a.s.,  včetně uzavření příslušné smluvní dokumentace

společně starostovi města a obecnímu úřadu

 

V Náchodě 14. prosince 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta