Dnes
Teplota: 21.4 °C

Souhrn usnesení ze  44. / 163. / schůze Rady města Náchoda konané 15. listopadu 2021

Innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o. - investice do nového parního kotle K10, cena tepla 2022, zmocnění na VH

Usnesení č. 163/3435/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

- schválit finanční zajištění investice kotle K10 dle předloženého   návrhu

- schválit finální kalkulaci ceny tepla od ledna 2022 dle   předloženého návrhu

- zmocnit starostu města pana Jana Birke k zastupování města   Náchod na valné hromadě innogy Energetika a hlasování o   jednotlivých bodech programu VH v rozsahu plné moci dle   předloženého dokumentu

- uložit vedení města Náchod připravit příslušné smluvní   dokumenty

 

V Náchodě 15. listopadu 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta