Dnes
Teplota: 11.1 °C

Souhrn usnesení z  35.  / 154. /  schůze Rady města Náchoda konané  30. srpna 2021

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 154/3219/21 - rada města    s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 41 588 a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005. Finanční prostředky budou použity na opravu konvektomatu ve školní jídelně

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Usnesení č. 154/3220/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/136/2021

 

VAK Náchod a.s.

Usnesení č. 154/3221/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

revokovat  usnesení č. II h) ze dne 26.4.2021 v plném rozsahu

 

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2021

Usnesení č. 154/3222/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2021

 

Smlouva o poradenství Deloitte - Přistoupení Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

Usnesení č. 154/3223/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 2460/2021 - uzavření třístranné Dohody o přistoupení ke smlouvě uzavřené dne 28.7.2021 dle předloženého návrhu

 

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE  a umístění v Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 154/3224/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í zápis z rozmísťovací komise ze dne 27.08.2021 a s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy v Domě s byty zvláštního určení Harmonie dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od 01.09.2021 do 01.11.2021, kauce na byt není stanovena

 

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - společenský večer hasičů

Usnesení č. 154/3225/21 - rada města    s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě pro organizaci Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje z.s. (IČ 70809372), zastoupené panem Mgr. Josefem Hankem - více  presidentem SKH KHK, ve výši 20 000 Kč vč. DPH na akci společenský večer hasičů, který se uskuteční dne 11. 9. 2021

 

Zápisy z komisí

Usnesení č. 154/3226/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

- zápis z jednání sociální komise ze dne 12. 7. 2021

- zápis z jednání sportovní komise ze dne 9. 8. 2021

 

V Náchodě 31. srpna 2021

                             

Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta