Dnes
Teplota: 14.3 °C

Souhrn usnesení z 30.  / 149. / schůze Rady města Náchoda konané dne 4. srpna 2021

Veřejná zakázka na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „2 BYTOVÉ DOMY - SUN NÁCHOD, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY" - vypsání veřejné zakázky, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 149/3170/21 - rada města    s c h v a l u j e

- vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce   „2 BYTOVÉ DOMY - SUN NÁCHOD, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ   PLOCHY" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §   53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve   znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")

- výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a pokyny pro   zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a pověřuje   městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění.

 

Usnesení č. 149/3171/21 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na stavební práce „2 BYTOVÉ DOMY - SUN NÁCHOD, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY" zadávané dle zákona ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Eva Zákravská (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Miroslav Petr, Bc. Marek Labík), s tím, že komise je usnášeníschopná za

předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

 

Vestavba podkroví č.p. 371, Hurdálkova ulice, Náchod

Usnesení č. 149/3172/21 - rada města    s o u h l a s í

se změnou č. 3 objednávky č. 885/2020 - termínu plnění na

zpracování projektové dokumentace na akci: „Vestavba podkroví č.p. 371, Hurdálkova ulice, Náchod"., zhotovitel: Ing. Arch. Štěpán Tér, Bědovická 1423, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO: 87743388

 

Souhlas s určením Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

k poskytování bezplatné přípravy k začlenění žáků - cizinců plnících povinnou školní docházku

Usnesení č. 149/3173/21 - rada města    s o u h l a s í

s určením Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005   k poskytování bezplatné přípravy k začlenění žáků - cizinců

plnících povinnou školní docházku do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků

 

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 149/3174/21 - rada města    z a m í t á

č. 9232/2021 - koupi pozemku st.p.č. 105 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 47 m2, jehož součástí je stavba bez č.p. (jiná stavba) v k.ú. Malé Poříčí od společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod

 

 

 

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 149/3175/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 41 až č. 43 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí


V Náchodě 5. srpna 2021

Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta