Dnes
Teplota: 20.0 °C

Souhrn usnesení z 26. / 145. /  schůze Rady města Náchoda konané 7. července 2021

Spolkový dům Náchod -  geodetické vytyčení pro záchranný archeologický výzkum

Usnesení č. 145/3101/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky na
provedení geodetického vytyčení  souvisejícího se záchranným                            archeologickým výzkumem na akci „Spolkový dům v Náchodě" se                                   zhotovitelem Geodézie Náchod s.r.o. Hrašeho 15,547 01 Náchod,                                  IČO 48153885

 

Spolkový dům v Náchodě  -  archeologický záchranný výzkum

Usnesení č. 145/3102/21 - rada města    s c h v a l u j e

výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Spolkový dům                                   v Náchodě - archeologický záchranný výzkum" zadanou mimo                           režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v souladu s vnitřním předpisem Města Náchod pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu 2. kategorie a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s účastníkem Muzeum Náchodska,
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930 za
nabídkovou cenu 3.870.336,25 Kč včetně DPH (3.198.625,- Kč bez                            DPH)

 

Stlačování přírodního oxidu uhličitého do tlakových lahví - vypsání zadávacího řízení na dodávky v režimu otevřené nadlimitní řízení, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 145/3103/21 - rada města    s c h v a l u j e

- vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce stlačování
přírodního oxidu uhličitého do tlakových lahví v režimu otevřené                               nadlimitní řízení

- zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle předloženého
návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o                              jejím finálním znění

 

Usnesení č. 145/3104/21 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek                                   k veřejné zakázce stlačování přírodního oxidu uhličitého do
tlakových lahví, ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník,                            Miroslav Petr (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Ing. Romana
Pichová, Eva Zákravská), s tím,  že komise je usnášeníschopná za                          předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném                          jednání

 

MěSSS Marie - Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/3/2021

Usnesení č. 145/3105/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č.
SMF/3/2021 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu

 

V Náchodě 8. července 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta