Dnes
Teplota: 11.6 °C

Souhrn usnesení z  19.  / 138. / schůze Rady města Náchoda konané 17. května 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 138/2893/21 - rada města    s o u h l a s í

č. 90/2021 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na                           místnost č. 1 se *********, kterým se prodlužuje tato                                    smlouva od 01.06.2021 do 30.06.2021

č. 91/2021 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na          místnost č. 2 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce        od 01.06.2021 do 30.06.2021

č. 92/2021 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na                           místnost č. 4 s *********, kterým se prodlužuje tato
smlouva od 01.06.2021 do 31.08.2021

č. 93/2021 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s     uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p.   2013 v ul. Běloveská v Náchodě s *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.06.2021 do        30.06.2021

č. 94/2021 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na          místnost č. 8 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s *********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce        od 01.06.2021 do 30.06.2021

č. 95/2021 -  s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na          místnost č. 10 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s *********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.06.2021 do     31.08.2021

 

Usnesení č. 138/2894/21 - rada města    r e v o k u j e

č. 96/2021 - usnesení 134/2807/21 z 19.04.2021 ve věci ukončení         Smlouvy o ubytování na místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská      v Náchodě k 30.04.2021 a

s o u h l a s í

- v rámci 2. šance s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování              na místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě
s *********, kterým se prodlužuje tato smlouva od          01.05.2021 do 31.05.2021

- s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 11                           v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s *********,                                kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.06.2021 do 30.06.2021

 

Usnesení č. 138/2895/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 97/2021 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 15 v č.p. 293 v ulici     Borská v Náchodě s ********* na období 01.06.2021 -          31.08.2021, nájemné  70,00 Kč/m2 podlahové plochy,  jistota   7.000,00 Kč

č. 98/2021 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s       *********, Komenského č.p. 277 v Náchodě

č. 99/2021 - pořízení a výměnu zařizovacích předmětů dle          předloženého seznamu

 

Usnesení č. 138/2896/21 - rada města    n e s c h v a l u j e

- uzavření nájemní smlouvy s p. *********v Domě s byty                                  zvláštního určení Harmonie

- uzavření smlouvy o ubytování v Městské ubytovně v Bělovsi

Usnesení č. 138/2897/21 - rada města    u k l á d á

č. 120/2021 - odboru SMF zadat vytyčení pozemku s použitím                               trvalé stabilizace za cenu 6.550,- Kč

 

Usnesení č. 138/2898/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit : č. 5500/2021 koupi pozemku, č. 5503/2021/1 - koupi          pozemku, č. 5503/2021/1 - bezúplatný převod, č. 5536/2021 -           směnu pozemků, č. 294/2021 - směnu pozemku

 

Usnesení č. 138/2899/21 - rada města    z a m í t á

č. 2493 - žádost paní MUDr. Semerákové na snížení nájemného                  v období od 1.6.2021 do 31.8.2021.

 

Usnesení č. 138/2900/21 - rada města    s c h v a l u j e

č. 7517/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -                   služebnosti č. SMF/3673/2021 se společností ČEZ Distribuce, a.s.

č. 5410/2021 - zařazení kůlny do majetku města za odhadnutou cenu 20.000,- Kč a vyvěšení záměru kůlnu pronajmout - nájemné ve výši 3.600 Kč/rok

č. 4365/2018 - odpuštění nájemného za rok 2021

 

Usnesení č. 138/2901/21 - rada města    s o u h l a s í

č. 5195/2021 - se zveřejněním záměru a výpůjčkou pozemkové                             parcely č. 521/1 v katastrálním území Běloves

 

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení č. 138/2902/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města                                      schválit

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis č. SMF/94/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis č. SMF/95/2021 a SMF/96/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
č. SMF/97/2021 až č. SMF/103/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
č. SMF/110/2021 až č. SMF/116/2021

 

Usnesení č. 138/2903/21 - rada města    s c h v a l u j e

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis č. SMF/93/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č.
SMF/104/2021 až č. SMF/106/2021

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis č. SMF/107/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis č. SMF/108/2021 a č. SMF/109/2021

 

Zápis z jednání komise pro záměry města

Usnesení č. 138/2904/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání komise pro záměry města konané 28. dubna 2021

 

Změna dodatkové tabulky v ul. Za Tratí v Náchodě

Usnesení č. 138/2905/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

dopis občanů z 18. dubna 2021 a

p o n e c h á v á

stávající dopravní značení, tj. s dodatkovou tabulkou ve znění:                                    „Mimo obyvatel města Náchoda"

 

Usnesení č. 138/2906/21 - rada města    u k l á d á

odboru IRM prověřit možnost zřízení chodníku a rozšíření
komunikace vč. výhyben

 

Zpráva o činnosti MP Náchod za rok 2020

Usnesení č. 138/2907/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou zprávu

 

Úprava parkování ul. Purkyňova

Usnesení č. 138/2908/21 - rada města    s c h v a l u j e

zřízení tří vyhrazených parkovacích míst na prvních třech místech                                v parkovacím zálivu v ulici Purkyňova mezi ulicemi Nemocniční a                           Smetanova ve směru jízdy k pivovaru a

u k l á d á

odboru dopravy sledovat situaci ohledně parkování v ulici
Purkyňova a po vyhodnocení dopravní situace v případě potřeby                               předložit RM návrhy na změnu režimu parkování

 

Úprava parkování ul. Zborovská, Orlická, Praizlerova, Nemocniční, Smetanova, Alšova a Svolinského

Usnesení č. 138/2909/21 - rada města    s c h v a l u j e

variantu 3

 

Úprava parkování, nahrazení vyhrazeného místa pro konkrétního ZTP za místo veřejné pro ZTP

Usnesení č. 138/2910/21 - rada města    s o u h l a s í

s úpravou parkování, nahrazení vyhrazeného místa pro ZTP za                              místo veřejné pro ZTP a souhlasí s označením místa v ulici
Mánesovo nábřeží za č.p. 1672 a svislým a vodorovným
dopravním značením dle daných předpisů

 

Správa budov Náchod s.r.o. - výroční zpráva za rok 2020

Usnesení č. 138/2911/221 - rada města dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. C) zákona o                            obcích ve věcech města jako jediného společníka obchodní
společnosti Správa budov Náchod s.r.o.

s c h v a l u j e

- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2020

- Roční účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad

- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o
vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9)                           podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2020

- Zprávu dozorčí rady za rok 2020

- Plán činnosti společnosti na rok 2021

 

Zvláštní užívání veřejného prostranství v ul. Komenského - předzahrádka

Usnesení č. 138/2912/21 - rada města    s o u h l a s í

se zvláštním užíváním veřejného prostranství - části pozemku

p.p.č. 1929 v k.ú. Náchod, vlastník město Náchod, tj.
s vybudováním předzahrádky před domem č.p. 495 v ul.
Komenského v Náchodě, za podmínky zachování prostoru v šíři                          minimálně 1,5 m od místa záboru k okraji chodníku pro pěší. Po                                    ukončení provozu předzahrádky žadatel uvede chodník do
původního stavu tím, že vymění poškozené kusy zámkové dlažby                                 (navrtané otvory s hmoždinkami) na svoje náklady

 

Darovací smlouva

Usnesení č. 138/2913/21 - rada města    r e v o k u j e

své usnesení č. 136/2857/21

 

Usnesení č. 138/2914/21 - rada města    s c h v a l u j e

Darovací smlouvu  č. SM/3672/2021 mezi obchodní společností                             Primátor a.s. - dárcem a městem Náchod, jako obdarovaným

 

Informace o činnosti odboru kultury, sportu a cestovního ruchu v době epidemie

Usnesení č. 138/2915/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informace o činnosti odboru kultury, sportu a cestovního ruchu

 

Náchodské Kuronské slavnosti v roce 2021

Usnesení č. 138/2916/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informaci týkající se pořádání akce Náchodské Kuronské
slavnosti na náchodském zámku, které se budou konat 11. září                          2021. Hlavním hostem akce bude zpěvačka Monika Absolonová.                           Průběh akce se bude řídit aktuálními vládními nařízeními

 

Otevření lázeňské sezóny

Usnesení č. 138/2917/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o pořádání akce Slavnostní otevření lázeňské sezóny                                dne 20. června 2021 v areálu Malých lázní Běloves. Akce se
uskuteční za předpokladu příznivých epidemiologických
podmínek a bude se řídit aktuálními vládními nařízeními.

 

Výstava fotografií z festivalů Náchodská Prima sezóna a Camerata Nova Náchod

Usnesení č. 138/2918/21 - rada města    s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Náchodská Prima sezóna, o.p.s. (IČ
70805695) ve výši 15 000 Kč na realizaci výstavy fotografií
z proběhlých ročníků festivalů Náchodská Prima sezóna a
Camerata Nova Náchod, která se uskuteční na Masarykově
náměstí v Náchodě v termínu 17. 5. - 30. 6. 2021

 

Usnesení č. 138/2919/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření v rámci kapitoly 16 - Kultura ve výši 15 000                             Kč z položky 2419-3505-5169 „Olympiáda - Hamra" do položky                             3319- 356-5221 „Dotace- Prima sezóna"

 

Usnesení č. 138/2920/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření v rámci kapitoly 16 - Kultura ve výši 85 000                             Kč z položky 2419-3505-5169 „Olympiáda - Hamra" do položky                             2143-565-5138 „MIC - Nákup zboží"

 

Žádost o dotaci na vydání publikace „V našem poníženém způsobu: Kati, rasi a biřici v raně novověkých městech východních  Čech"

Usnesení č. 138/2921/21 - rad města    n e s c h v a l u j e

dotaci pro nakladatelství Bohumír Němec - Veduta (IČ 60645628),                                   ve výši 10 000 Kč vč. DPH na vydání publikace „V našem
poníženém způsobu: Kati, rasi a biřici v raně novověkých městech                         východních Čech"

 

Záměr na vydání knihy textů paní Lydie Baštecké

Usnesení č. 138/2922/21 - rada města    s c h v a l u j e

záměr na vydání publikace textů paní Lydie Baštecké
a pověřuje odbor kultury, sportu a cestovního ruchu předložit                                  radě města ke schválení rozpočet na vydání knihy

 

Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na realizaci projektu v Městském informačním centru

Usnesení č. 138/2923/21 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje v režimu de minimis  č. 21CRG04-0005                                  na realizaci projektu v Městském informačním centru s
Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03
Hradec Králové, IČO: 70889546, zastoupeného Mgr. Martinem                                    Červíčkem, hejtmanem

 

Provoz ledové plochy na ZS Náchod od 1.6.2021

Usnesení č. 138/2924/21 - rada města    s c h v a l u j e

znovuotevření zimního stadionu včetně ledové plochy od 1.6.2021                                   včetně počtů hodin pro místní kluby a nového ceníku zimního                           stadionu pro sezonu 2021/2022 za předpokladu, že to
epidemiologická situace v přijatelné míře dovolí

 

Zrušení akce Fotbalové slavnosti

Usnesení č. 138/2925/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zrušení akce Fotbalové slavnosti

 

Nabídka pojízdného letního kina

Usnesení č. 138/2926/21 - rada města    n e s c h v a l u j e

filmovou projekci společnosti TSProduction.cz v Náchodě

 

Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SMF/3679/2021

Usnesení č. 138/2927/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene č. SMF/3679/2021 se
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. (jako zmocněnec                             investora CETIN, a.s.). Telekomunikační vedení bude umístěno                                   v pozemku p.p.č. 716/5, 1990/2, 612/2, 612/7, 1985/2, 2168 v k.ú.                             Náchod, vlastník město Náchod, v celkové délce cca 35 m

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 138/2928/21 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 23 až č.26 dle návrhu a doporučuje ZM vzít                             daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Výroční zprávy organizací města Náchoda

Usnesení č. 138/2929/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

- výroční zprávu za rok 2020 PO Správa přírodních zdrojů a lázní

Běloves

- výroční zprávu za rok 2020 PO Sportovní zařízení města
Náchoda

- výroční zprávu za rok 2020 PO Kino Vesmír

- výroční zprávu za rok 2020 PO Náchodská Prima sezóna, o.p.s.

- výroční zprávu za rok 2020 Městská knihovna Náchod, o.p.s.

 

Závěrečný účet 2020

Usnesení č. 138/2930/21 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit tyto návrhy na usnesení:

- Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města a
souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2020 včetně                            zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020                              bez výhrad.

- Zastupitelstvo města jako schvalující účetní jednotka schvaluje                               roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2020 včetně všech                            příloh

 

Vytvoření 1 funkčního místa Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 138/2931/21 - rada města    s c h v a l u j e

s účinností od 01.07.2021 vytvoření 1 funkčního místa -
odborného pracovníka registru vozidel na odboru dopravy a
silničního hospodářství

 

Usnesení č. 138/2932/21 - rada města    s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců                          města zařazených v městském úřadu na 194, bez zaměstnanců na                              mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců
uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.07.2021

 

Informace k instalaci videoboxů ke sběru dopravních informací

Usnesení č. 138/2933/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informace k instalaci ke sběru dopravních informací

 

Dodatek č. 2  ke Smlouvě o zajištění služeb č.23/KSCR/2019

Usnesení č. 138/2934/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

prodloužení realizace celého projektu „Přeshraniční
mezigenerační integrace" reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17
_028/0001652 do 30. 6. 2022

 

Usnesení č. 138/2935/21 - rada města    s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb
č. 23/KSCR/2019 s poskytovatelem služeb Základní uměleckou                              školou, Náchod, Tyršova 247 a současně pověřuje městský úřad,                                  aby rozhodl o jeho finálním znění

 

OPŽP  - Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod - vypsání zadávacího řízení, schválení zadávacích             podmínek, komise

Usnesení č. 138/2936/21 - rada města    s c h v a l u j e

- vypsání zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce
„Realizace varovných protipovodňových opatření pro město
Náchod", a to zadávacího řízení otevřeného,

- zadávací podmínky k předmětné zakázce a pověřuje městský                          úřad, aby samostatně rozhodl o jejich finálním znění

 

Usnesení č. 138/2937/21 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání nabídek a posouzení a hodnocení nabídek                             k nadlimitní veřejné zakázce „Realizace varovných
protipovodňových opatření pro město Náchod", ve složení Ing.                             Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Ing. Pavel Stryhal (náhradníci                               Ing. Pavla Maršíková, Miroslava Petrová, Ing. Petr Jonáš), s tím, že                                  komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna
nadpoloviční účast členů na daném jednání

 

OPŽP  - Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod, změna č. 1 objednávky na zajištění  výběrových/zadávacích řízení

Usnesení č. 138/2938/21 - rada města    s c h v a l u j e

změnu termínu pro ukončení zadávacích/výběrových řízení
k objednávce č. 27/2021 na zajištění výběrových/zadávacích řízení                                   pro projekt „Realizace varovných protipovodňových opatření pro                             město Náchod, CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_102/0009092" uzavřené s Ing.                               Františkem Balkem, Pacltova 505/1, 463 12, Liberec - Liberec XXV-                          Vesec, IČO 04208242

 

Demolice objektů v majetku města

Usnesení č. 138/2939/21 - rada města    s c h v a l u j e

demolici uvedených objektů a pověřuje odbor investic
zajištěním jejich likvidace

 

Zámecký kopec veřejné osvětlení

Usnesení č. 138/2940/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s vystavením objednávky na akci                            veřejného osvětlení na zámeckém kopci pro společnost
Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice,  IČO
27263827,  DIČ CZ27263827

 

PD přístavba požární zbrojnice na Lipí

Usnesení č. 138/2941/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro
společnost PROXION s. r. o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod IČO                                  25264451 na vypracování projektové dokumentace pro provedení                                stavby přístavba požární zbrojnice Lipí

 

Výstavba technické infrastruktury pro dva bytové domy na SUN

Usnesení č. 138/2942/21 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před
dokončením na výstavbu technické infrastruktury pro dva bytové                                    domy na SUN společnosti INS spol. s. r. o., projektový a
inženýrský atelier, Parkány 413, 547 01 Náchod, IČO 60109971

 

Výměna zábradlí u zimního stadionu

Usnesení č. 138/2943/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro
společnost DOMIVO s. r. o., Kladská 104, 547 01 Náchod IČO

03771351, na opravu zábradlí u zimního stadionu v Náchodě

 

Oprava elektroinstalace a osvětlení Evangelické akademie

Usnesení č. 138/2944/21 - rada města    s o u h l a s í

s  cenovou nabídku a schvaluje vystavení objednávky pro


společnost ELTYM Hronov, spol. s r.o. Husova 207, 549 31 Hronov                                    IČO 25262033, na provedení opravy elektroinstalace v Evangelické                                  akademii v Náchodě

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/1/2021 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 138/2945/21 - rada města    d o p o r u č u j e     zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.
SMF/1/2021 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu

Projektová dokumentace „Tenisová hala, úpravy zázemí a rekonstrukce tenisových hřišť v Náchodě - Bělovsi"

Usnesení č. 138/2946/21 - rada města    s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky na
zpracování  projektové dokumentace na akci tenisová hala
v Náchodě - Bělovsi pro  projekční atelier Ing. Jan Matoulek,                                Promenádní 4, 547 01 Náchod,  IČO 08329826.

VZOR smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek - zateplení

Usnesení č. 138/2947/21 - rada města    s c h v a l u j e

a. Vzor smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek                         k zateplení včetně Finančního modelu

b. Nový proces zpracování smlouvy:

i.     Pracovník SMF připraví draft smlouvy s využitím schváleného vzoru, přičemž je oprávněn zasahovat pouze do zeleně psaných pasáží (zpravidla záhlaví smlouvy, podpisová část, označení pozemků a výše jednorázové úplaty); Pro stanovení výše jednorázové úplaty je oprávněn použít výhradně Finanční model; Vytvořený dokument si sám zkontroluje;

ii.     Další pracovník SMF zkontroluje, zda byl vzor smlouvy doplněn řádně, správně a je možné předložit jej k podpisu;

iii.     Takto vyhotovená smlouva se již nepředkládá ani ke kontrole právníkovi města, ani ke schválení (obsahu smlouvy) RM;

iv.     Případné změny textu vzorové smlouvy či parametry Finančního modelu jsou v pravomoci právníka.

 

Veřejná zakázka

Usnesení č. 138/2948/21 - rada města    v y l u č u j e

účastníka Imaginox a.s. se sídlem Vrchotovy Janovice 266, PSČ                            257 53, IČO 03070069 v podlimitní veřejné zakázce na stavební                         práce „Nový víceúčelový bazén na koupališti v Náchodě" dle                           ustanovení § 48 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 134/2016 Sb., o                               zadávání veřejných zakázek, v platném znění

 

Obnovení činnosti Komunitního centra v Náchodě

Usnesení č. 138/2949/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

obnovení činnosti Komunitního centra v Náchodě od 19. 5. 2021

 

Náchod žije kulturou

Usnesení č. 138/2950/21 - rada města    s c h v a l u j e

pořádání akce ,,Náchod žije kulturou" dle návrhu včetně
rozpočtového opatření do kapitoly 16-kultura

Dopis KHK

Usnesení č. 138/2951/21 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

text dopisu týkající se možné směny pozemku pro výstavbu nové                                    budovy Zdravotnické záchranné služby KHK za budovu internátu                               na Denisově nábřeží a parku u staré polikliniky

 

V Náchodě 18. května 2021Jan    B i r k e
starosta 
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
 1. místostarosta