Dnes
Teplota: 24.4 °C

Souhrn usnesení z 2. / 121. / schůze Rady města Náchoda konané 11. ledna 2021

Souhrn usnesení ze 3. / 122. / schůze Rady města Náchoda konané 25. ledna 2021

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 122/2503/21 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 120/2021 - možné umístění dětských hřišť v Malém Poříčí a na Dobrošově a ukládá odboru SMF jednat s Českými drahami o možnosti umístění dětského hřiště na části jejich pozemku

č. 21019 - informaci o přípravě akce - čipové otevírání
vchodových dveří domů č.p. 1810 a č.p. 1819 v ul. Rybářská

č. 2963 - že nájem zanikl koupí stavebního pozemku

č. 3595 - koupi částí pozemků p. č. 2067/1 (ostatní plocha) o výměře 316 m2 a pozemku p. č. 2058/59 (ostatní plocha) o výměře 388 m2 v k. ú. Náchod z majetku Správy železnice, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 do vlastnictví města za cenu 700,- Kč/m2, dle znaleckého posudku SŽDC č. 1400/28/2018 ze dne 18.6.2018, která je v místě a čase obvyklá, (včetně nákladů na zaměření a znalecký posudek) celkem 503.000,- Kč

Usnesení č. 122/2504/21 - rada města s o u h l a s í

č. 21011 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 1 s panem **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.02.2021 do 28.02.2021

č. 21012 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.02.2021 do 28.02.2021

č. 21013 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.02.2021 do 28.02.2021

č. 21014 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.02.2021 do 28.02.2021

č. 21015 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 8 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.02.2021 do 28.02.2021

Usnesení č. 122/2505/21 - rada města s c h v a l u j e

č. 21016 - uzavření Smlouvy o ubytování s paní ********** na místnost č. 9 na období 01.02.2021 - 28.02.2021 v městské ubytovně, Běloveská č.p. 2013 v Náchodě, výše
nájemného dle platného ceníku, jistota Kč 5.000,00

č. 21017 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 6 v č.p. 277 v ulici Bartoňova v Náchodě dohodou k 31.01.2021 a

uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 6 v č.p. 277 v ulici Bartoňova v Náchodě s paní ********** na období 01.02.2021 -
30.04.2021, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota Kč 17.000,00

č. 21018 - zrušení označení bytu č. 106 v č.p. 1819 ve zřizovací listině MěSSS Náchod jako byt služební

- označení nově vzniknuvšího bytu číslem 105

- zařazení bytu č. 105 do bytového fondu města Náchoda

- zřízení evidenčního listu výpočtu nájemného bytu č. 105

- byt č. 105 jako byt s výší nájmu bytu zvláštního určení

- změnu evidenčního listu výpočtu nájemného bytu č. 106 - podlahová plocha prostoru

- byt č. 106 jako byt s výší nájmu bytu v městských bytech obvyklou

- uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 106 v č.p. 1819 v ul. Rybářská v Náchodě s p. ********** na období 01.02.2021 - 30.04.2021, nájemné ve výši Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 16.000,00

Usnesení č. 122/2506/21 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit : č. 15599/2020 - prodej, 8893/2020 - prodej, č. 128/2021 - bezúplatný převod, č. 119/2021 - bezúplatný převod, č. 15704/2019 - koupi pozemků, č. 13482 - prodej, č. 15694/2019 - bezúplatný převod, č. 120/2021 - změnu katastrálních hranic, č. 883/2021 - koupi pozemku, č. 13676/2020 - prodej

Usnesení č. 122/2507/21 - rada města o d r o č u j e

č. č. 5519/2020, č. 9553/2019

Usnesení č. 122/2508/21 - rada města s c h v a l u j e

č. 7601/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3638/2021 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, kterou předkládá RM ke schválení. Nové zemní kabelové vedení NN je umístěno na pozemkové parcele č. 555 v katastrálním území Lipí u Náchoda o celkové délce 3,11 m.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 8644/2019 - odpuštění nájemného za měsíce červenec, srpen, září ve výši 50% paní Hejzlarové, IČO: 01530062 na základě
usnesení č. 113/2336/20, pod číslem 20163, úpravou splátkového kalendáře na rok 2021

Usnesení č. 122/2509/21 - rada města n e s o u h l a s í

č. 13090/2020 - se zveřejněním záměru pronajmout část
pozemkové parcely č. 49/1 v katastrálním území Staré Město nad Metují panu Zekiria Redjepi pro umístění stánku s občerstvením a

p o v ě ř u j e

odbor IRM prověřit možnost vybudování parkovacích míst na tomto pozemku

Usnesení č. 122/2510/21 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 9791/2018 - dosavadní průběh jednání mezi vedením města a panem ********** a

schvaluje

- zveřejnění záměru budoucího prodeje části pozemku p. č. 105/5 v k. ú. Náchod, konkrétně pozemku p. č. 105/11 o výměře 182 m2, odděleného geometrickým plánem č. 4040-189/2020, s tím, že město Náchod se již po schválení budoucího prodeje
v zastupitelstvu města smluvně zaváže prodat tuto část pozemku, ale k prodeji dojde až po nabytí vlastnického práva městem
Náchodem, přičemž nabytí vlastnického práva městem Náchodem

bude smluvně zakotveno jako odkládací podmínka, a

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- schválit uzavření dodatku č. 1 dohody o narovnání, která byla uzavřena dne 22.05.2019 mezi městem Náchodem a panem
**********, v předloženém znění, tedy včetně ujednání o budoucím prodeji části pozemku p. č. 105/5 v k. ú. Náchod panu **********, konkrétně pozemku p. č. 105/11 o výměře 182 m2, odděleného geometrickým plánem č. 4040-189/2020, který dne 10.07.2020 pod číslem PGP-1137/2020-605 odsouhlasil Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, a to za cenu 1.000 Kč/m2 - tedy za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

Usnesení č. 122/2511/21 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/14/2021 až SMF/17/2021

Usnesení č. 122/2512/21 - rada města s c h v a l u j e

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis č. SMF/18/2021 a SMF/19/2021

- že odchylně od usnesení RM č. 121/2470/21 bude uzavřena
Darovací smlouva č. SMF/3639/2021 v předloženém znění

Pomník padlých na Dobrošově

Usnesení č. 122/2513/21 - rada města s c h v a l u j e

notářský zápis, kterým bude městu Náchodu přiznáno vlastnictví pomníku padlých (válečný hrob č. VH CZE5209-4565 v k.ú.
Dobrošov)

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 122/2514/21 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu a doporučuje ZM vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

Žádost Tréninkové kavárny Láry Fáry

Usnesení č. 122/2515/21 - rada města b e r e n a v ě d o m í

promítání filmů po 22. hodině, maximálně však do 23:00 hodin na zahradě Tréninkové kavárny Láry Fáry v Náchodě, ul.
Hurdálkova č.p. 371, pod dobu osmi čtvrtků ve dnech 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8. a 2. 9. roku 2021 s tím, že si
žadatelé vyjednají rušení nočního klidu s vlastníky sousedních objektů

Výroční zprávy mateřských škol zřizovaných městem Náchod

Usnesení č. 122/2516/21 - rada města b e r e n a v ě d o m í

projednané výroční zprávy o činnosti Mateřské školy, Náchod, Alšova 952; Mateřské školy, Náchod, Březinova 669; Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848; Mateřské školy, Náchod,
Komenského 301; Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4;
Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 a Mateřské školy,
Náchod, Vítkova 304

Směrnice pro stanovení výše příplatku za vedení, poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Náchodem

Usnesení č. 122/2517/21 - rada města s c h v a l u j e

Směrnici č. 1 / 2021 pro stanovení výše příplatku za vedení,
poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Náchodem

Stanovení platu ředitelů příspěvkových organizací od 01.01.2021

Usnesení č. 122/2518/21 - rada města s t a n o v u j e

platy ředitelů příspěvkových organizací od 01.01.2021
v navrhované výši

Souhlas se zapojením do projektu PO Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

Usnesení č. 122/2519/21 - rada města s o u h l a s í

se zapojením Mateřské školy, Náchod, Alšova 952 do dotačního projektu KHK Rozvoj podmínek pro vzdělávání v předpokládané

výši 50 000 Kč

Povolení výjimky z nejvyššího povoleného počtu dětí v Mateřské škole, Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 122/2520/21 - rada města s c h v a l u j e

výjimku z počtu dětí v Mateřské škole, Náchod, Vančurova 1345 dle návrhu

Schválení limitu PO na platy a odpisy pro rok 2021

Usnesení č. 122/2521/21 - rada města s c h v a l u j e

limity na platy a odpisy příspěvkových organizací pro rok 2021 v navrhované výši

Závazný ukazatel na platy pro MěSSS Marie na rok 2021 včetně odpisů

Usnesení č. 122/2522/21 - rada města s c h v a l u j e

závazný ukazatel na platy PO MěSSS na rok 2021 ve výši
19.750.000,-Kč a odpisy ve výši 158.909,-Kč

Plat ředitele příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie s účinností od 01.01.2021

Usnesení č. 122/2523/21 - rada města s t a n o v u j e

plat ředitele příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie v navržené výši od 01.01.2021

Možnost zřízení (obnovení provozu) autobusové zastávky MHD - Náchod, Parkány; na místní komunikaci ul. Parkány

Usnesení č. 122/2524/21 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí o obnovení zastávky MHD Náchod,Parkány a

u k l á d á

odboru DSH předložit písemné stanovisko DI PČR

Systém nakládání s komunálním odpadem města Náchod - navýšení rozpočtu na rok 2021

Usnesení č. 122/2525/21 - rada města s c h v a l u j e

předložené navýšení prostředků na kapitolách 5169 a 20-3725-608-5169

Žádost TS Náchod o navýšení fakturace za zabezpečení čistoty města na rok 2021

Usnesení č. 122/2526/21 - rada města s o u h l a s í

s navýšením fakturace za zabezpečení čistoty města v roce 2021 takto :

- navýšením svozu odpadkových košů a odpadů přidáním dalšího vozidla Multicar M25 Kuka a četností svozů 2x týdně, tedy 104 svozů/rok, za cenu 563.763,20Kč včetně DPH,

- zajištěním pravidelného svozu odpadů nadměrných rozměrů vozidlem Renault Master a to 3x týdně, tedy 156 svozů/rok, za cenu 798.454,80Kč včetně DPH

- s celkovým navýšením fakturace za zabezpečení čistoty města v roce 2021 v celkové výši 1.362.218,-Kč včetně DPH

Vývěsní skříňky na veřejném prostranství včetně areálu hřbitova

Usnesení č. 122/2527/21 - rada města s o u h l a s í

a) s tím, že zájemce o pronájem vývěsní skříňky na veřejném prostranství za účelem umístění reklamy musí podat písemnou žádost a v žádosti uvést o jaký druh reklamy se bude jednat,

b) s tím, že tato žádost včetně vhodnosti druhu reklamy a zpoplatnění nebo nezpoplatnění z důvodu tzv. služby veřejnosti, bude posouzena v RM,

c) s tím, že pro NEPODNIKAJÍCÍ by byl pronájem za účelem umístění reklamy ZDARMA,

d) s tím, že pro PODNIKAJÍCÍ by byl pronájem za účelem umístění reklamy za poplatek dle Směrnice RM Náchoda č. 3/2019, čl. 6, druhý odstavec, písmeno a) 1. pásmo = 3.000,-Kč/ks/rok nebo
b) 2. pásmo = 2.000,-Kč/ks/rok od r. 2022

Objednávka pečovatelských lůžek pro MěSSS Marie

Usnesení č. 122/2528/21 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky firmě
PROMA REHA, s.r.o. Riegrova 342, Česká Skalice

MěSSS Marie - Smlouva o bezúplatném převodu majetku

Usnesení č. 122/2529/21 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 1/SV/2021

Smlouva o prodeji cenin v MIC

Usnesení č. 122/2530/21 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na prodej poštovních cenin v MIC Náchod
s Českou poštou s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČ: 47114983, zastoupenou Borisem Šlosarem, manažerem
specializovaného útvaru správa externích sítí

Žádost o dotaci Kavalerie Náchod

Usnesení č. 122/2531/21 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Kavalerie Náchod, z.s. (IČO 27054802),
zastoupenou panem Petrem Bohušem - předsedou spolku, ve výši 15 000 Kč na činnost spolku v roce 2021 včetně
rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Závazné ukazatele PO pro rok 2021

Usnesení č. 122/2532/21 - rada města s c h v a l u j e

limity mzdových prostředků a odpisové plány PO Sportovní
zařízení města Náchoda, PO Kino Vesmír a PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves pro rok 2021 v navrhované výši

Nabídka lety vrtulníkem

Usnesení č. 122/2533/21 - rada města s c h v a l u j e

uspořádání letů vrtulníkem nad městem Náchodem organizací HELI CZECH s. r. o. (IČO 27490271), zastoupenou panem Ing. Pavlem Koppem - managerem, dne 2. 4. 2021 za uvedených
podmínek

Dotační program na podporu sportu 2021 - majetek, pronájmy

Usnesení č. 122/2534/21 - rada města r u š í

„Dotační program na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu" a „Dotační program z výnosu města ze sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu" schválené pro rok 2021 v RM dne 14. 12. 2020

Usnesení č. 122/2535/21 - rada města s c h v a l u j e

vyhlášení dotačních programů města Náchoda na podporu sportu pro rok 2021, a to „Dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu - majetek, pronájmy" a „Dotačního
programu z výnosu města ze sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu - majetek, pronájmy"

Zpráva o činnosti Městského informačního centra Náchod za červenec-prosinec 2020

Usnesení č. 122/2536/21 - rada města b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o činnosti Městského informačního centra Náchod za červenec - prosinec 2020

Administrace výběrového řízení „Nová komunikace, ulice Tkalcovská"

Usnesení č. 122/2537/21 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
administraci výběrového řízení: „Nová komunikace, ulice
Tkalcovská", pro Ing. Petra Vláška, Karla Poura 311, 533 75 Dolní Ředice, IČO 74836994

PD dětského bazénu na Jiráskově koupališti v Náchodě

Usnesení č. 122/2538/21 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro
společnost Aquamarine Spa s.r.o., Vrchotovy Janovice 257 53, IČO 25621599, na provedení projektové dokumentace dětského
nerezového bazénu, včetně stavebních prací, na Jiráskově
koupališti v Náchodě

Oprava manipulační plochy Branka u kiosku

Usnesení č. 122/2539/21 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na akci oprava plochy na sídlišti Branka, pro společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 54932 Velké Poříčí IČO: 275 04 867

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „SKATEPARK NÁCHOD"

Usnesení č. 122/2540/21 - rada města s c h v a l u j e

nabídku na veřejnou zakázku zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v souladu s Vnitřním předpisem Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem Mystic Construction s.r.o., se sídlem Římská 26, IČO 26177358 s
nabídkovou cenou 4.398.531,- Kč bez DPH

Opravy místních komunikací, Náchod - stanovení výše polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)

Usnesení č. 122/2541/21 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky společnosti
STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO
60838744

Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě - dodatek č. 1 kupní smlouvy na nábytek

Usnesení č. 122/2542/21 - rada města b e r e n a v ě d o m í

změnový list č.1 a

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1, ke kupní smlouvě číslo smlouvy objednatele IRM/603/20, na akci Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě s
dodavatelem Hilbert Interiéry s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín IČO 28661133, který bude vypracován na jejich podkladě

Velitelský automobil JSDH Náchod

Usnesení č. 122/2543/21 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 30.417,45 Kč dodavateli WISS CZECH, s.r.o., IČ 29305934, a to v režimu de minimis

Oprava části komunikace Na Přadýnku, odbočka k č.p.2036 a 1799

Usnesení č. 122/2544/21 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na opravu části komunikace v ulici Na Přadýnku pro společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 54932 Velké Poříčí IČO 275 04 867

Česko-polský projekt - dohoda o spolupráci na projektu

Usnesení č. 122/2545/21 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předložené informace a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt Spolupráce on-line v Evropském městě Náchod-Kudowa- Zdrój. Projekt se bude ucházet o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit

uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit

VZ „Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod" - vypsání zadávacího řízení, schválení zadávacích podmínek, komise

Usnesení č. 122/2547/21 - rada města s c h v a l u j e

- vypsání zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce s názvem „Stavební úpravy místní komunikace, ulice Purkyňova Náchod" v režimu zadávacího řízení
zjednodušeného podlimitního

- zadávací podmínky k předmětné zakázce a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění

Usnesení č. 122/2548/21 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Miroslav Petr (náhradníci Ing. Pavla
Maršíková, Ing. Petra Čimerová, Eva Zákravská), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Finanční zápůjčky sportovním klubům z důvodu pozastavení dotačních programů

Usnesení č. 122/2549/21 - rada města p o v ě ř u j e

odbor kultury, sportu a cestovního ruchu informovat sportovní kluby o možnosti žádat nejpozději do 15. 3. 2021 o finanční
zápůjčku od města Náchoda určenou na celoroční činnost
v oblasti sportu

Žádost o fin. příspěvek paní J. Šolcová Křepelková

Usnesení č. 122/2550/21 - rada města z a m í t á

žádost o finanční příspěvek pod č.j. 2429/2021

Změna odpisového plánu MěSSS Marie na rok 2020

Usnesení č. 122/2551/21 - rada města s c h v a l u j e

změnu odpisového plánu Městského střediska sociálních služeb Marie na rok 2020 na částku 150.465,-Kč

Rozpočtová opatření od 30.11.2020

Usnesení č. 122/2552/21 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 78 a 79 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Nabídka Police Symphony Orchestra na živé vysílání Na slyšenou! formou hudebního happeningu

Usnesení č. 122/2553/21 - rada města s c h v a l u j e

zapojení města Náchoda do akce Na slyšenou!

Vzdání se funkce vedoucího odboru správy majetku a financování a jmenování vedoucí odboru správy majetku a financování

Usnesení č. 122/2554/21 - rada města b e r e n a v ě d o m í

vzdání se funkce vedoucího odboru správy majetku a financování Ing. Ladislava Šimka ke dni 31.01.2021

Usnesení č. 122/2555/21 - rada města j m e n u j e

na návrh Mgr. Hany Mílové, tajemnice Městského úřadu Náchod, s účinností od 01.02.2021 paní Bc. Janu Majerovou do funkce vedoucí odboru správy majetku a financování

V Náchodě 26. ledna 2021Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta