Dnes
Teplota: 20.2 °C

Souhrn usnesení z 55. / 114. / schůze Rady města Náchoda konané 23. listopadu 2020

Změna č. 2 Územního plánu Náchod - námitky k veřejnému projednání

Usnesení č. 114/2378/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Rozhodnutí o námitce uplatněné k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Náchod

Změna č. 2 Územního plánu Náchod - vydání formou opatření obecné povahy

Usnesení č. 114/2379/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vydat Změnu č. 2 Územního plánu Náchod formou opatření
obecné povahy

Návratový box na knihy

Usnesení č. 114/2380/20 - rada města s o u h l a s í

s instalací „Návratového boxu" včetně jeho přichycení k podkladu u vchodu do budovy Městské knihovny Náchod, Kamenice čp. 105, na p. p. č. 1921 v k. ú. Náchod a

s c h v a l u j e

nákup návratového boxu na knihy /barva provedení - staromosaz nebo RAL7016 antracitová šedá/ pro organizaci Městská knihovna Náchod, o.p.s. (IČO 64829812) včetně finančního krytí z vlastních finančních prostředků organizace

Projektová dokumentace - dětský bazén - Jiráskovo koupaliště

Usnesení č. 114/2381/20 - rada města s c h v a l u je

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro
Aquamrine Spa s.r.o., Vrchotovy Janovice 257 53, IČO 25621599 na provedení projektové dokumentace dětského nerezového bazénku na Jiráskově koupališti v Náchodě

Dotační program KHK na Obnovu památkového fondu - „Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras"

Usnesení č. 114/2382/20 - rada města s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci z Dotačního programu
Královéhradeckého kraje č. 21KPGU2 na Obnovu památkového fondu - účel 1. Stavební obnova památkového fondu na akci
„Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras".

Velitelský automobil JSDH Náchod - Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. KT/5/20

Usnesení č. 114/2383/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. smlouvy kupujícího KT/5/20, č. smlouvy prodávajícího 120014 dle předloženého
konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl
o jeho finálním znění

V Náchodě 24. listopadu 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta