Dnes
Teplota: 13.9 °C

Souhrn usnesení z 53. / 112. / schůze Rady města Náchoda konané 2. listopadu 2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 112/2303/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 3202 - uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č.
SMF/1929/2011 uzavřené dne 9.9.2011 se společností Kladským pomezím, o.p.s., IČO 25915096

č. 7222/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 6DHM200239, naše číslo SMF/3559/2020 s Povodím Labe, státní podnik, IČO 70890005. Věcné břemeno bude zřízeno na částech pozemkových parcel č. 681/1, č. 694 a č. 696 v katastrálním území Běloves o celkové výměře 62 m2. Úplata za zřízení věcného
břemene byla dohodnuta jako pětinásobek ročního užitku při ceně 20,- Kč za 1 m2, tj. ve výši 6.200,- Kč. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou

č. 12098/2020 - uzavření nájemní smlouvy č. SMF/3596/2020 s paní ********, bytem Babí, na pronájem části pozemkové parcely č. 379/3 o výměře 135 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda, za účelem skladování palivového dřeva. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 3.11.2020. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 2.700,- Kč/rok

č. 7360/2020 - zveřejnění záměru výběrového řízení formou
obálkové metody na prodej pozemku p.č. 1913/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1168 m2 v k.ú. Náchod s vyvolávací cenou 1.000,- Kč/m2, která je v místě a čase obvyklá

Usnesení č. 112/2304/20 - rada města p o v ě ř u j e

místostarostu prověřením doby platnosti povolení dočasné
stavby

Usnesení č. 112/2305/20 - rada města s o u h l a s í

č. 368/2020 - s nabídkou od Ing. Brandy - projektanta
vodohospodářských staveb na práce předcházející realizaci
opatření na odtoku z rybníku za cenu ve výši 12.000,- Kč a
pověřuje Lesy MN jejím financováním

Usnesení č. 112/2306/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 1821 - vzít na vědomí nerealizování usnesení

Usnesení č. 112/2307/20 - rada města r e v o k u j e

č. 20143 - usnesení 108/2239/20 z 19.10.2020 ve věci schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 27, č. 43 v Harmonii I. a byt č. 219 v Harmonii II. od 01.11.2020 a

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 27, č. 43 v Harmonii I. a byt č. 219 v Harmonii II. od 01.01.2021 nebo dříve dle vývoje pandemie covid - 19 dle jmenného seznamu
předloženého 05.10.2020 k usnesení 105/2212/20, jistota není stanovena

Usnesení č. 112/2308/20 - rada města r e v o k u j e

č. 20144 - usnesení 102/2171/20 ze dne 21.09.2020, bod jednání č. 20124 - ukončení nájmu k bytu k 31.10.2020 a

s c h v a l u j e

Dodatek ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4 v č.p. 192 v ulici
Českoskalická v Náchodě - prodloužení nájmu na dobu
01.11.2020 - 30.11.2020

Usnesení č. 112/2309/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 20145 - uzavření Dohody o postupném splácení jistoty s panem Petrem Crhou

Usnesení č. 112/2310/20 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 20146 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu v majetku města
Náchoda s paní **************

č. 20147 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 60 v ul.
Broumovská v Náchodě s paní **************

č. 20148 - úhradu za nákup 3 kusů vodovodních baterií
instalovaných v domě č.p. 1, Masarykovo náměstí v Náchodě a

s c h v a l u j e,

že za úhradu nákupu vodovodních baterií nájemcem bude
dodatkem ke smlouvě SM/480/05 z 01.12.2005 upravena doba tzv. odbydlení

Usnesení č. 112/2311/20 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 20149 - žádost p. V. Ficu o prominutí úhrady úroků z exekuce k 15.10.2020 a

trvá na úhradě celé částky vymáhané Exekutorským úřadem Hradec Králové exekucí Sp. zn. 19 EX 399/16

MŠ Alšova - žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 112/2312/20 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 19 630 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Alšova 952. Finanční prostředky budou použity na
úpravu zavěšení ručníků

PRIMÁTOR a.s. - darovací smlouva

Usnesení č. 112/2313/20 - rada města s c h v a l u j e

Darovací smlouvu mezi obchodní společností Primátor a.s. -
dárcem a městem Náchod, jako obdarovaným

Plocha ze zatravňovacích tvarovek ulice Pražská č.p.1531 a 1532

Usnesení č. 112/2314/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
provedení plochy ze zatravňovacích plastových tvarovek pro společnost Vše pro stavby s r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČO 28969553

Oprava střešního pláště ZŠ TGM - autorský dozor

Usnesení č. 112/2315/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana Ing. Michala Strnada Ph.D, Sídliště 281, 513 01 Chuchelna IČO 06231608

TDS na akci oprava střešního pláště TGM

Usnesení č. 112/2316/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku na činnost výkonu technického dozoru
stavebníka a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana Michala

Nováka, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí IČO 87825848

Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

Usnesení č. 112/2317/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tento návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2020 do rozpočtu zřizovatele

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 112/2318/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 57 až č. 59 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dodatek č.1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II

Usnesení č. 112/2319/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání mezi Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a městem
Náchod v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v
sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II.

Uzavření nájemní smlouvy v DPS HARMONII

Usnesení č. 112/2320/20 - rada města n e s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy s p. Petrem Brichem v Domě s byty zvláštního určení Harmonie v souladu s předloženým návrhem

Rekonstrukce domu ul. Odboje č.p. 50, k.ú. Staré Město nad Metují Energetické hodnocení

Usnesení č. 112/2321/20 - rada města s o u h l a s í

se změnou objednávky č. 205/2020 vystavené pro Ing. Petra
Frintu, Václavická 1714, Náchod, IČO 42891116 v souladu
s upravenou nabídkou ze dne 16.10.2020 a s prodloužením
termínu dodání energetického hodnocení pro stavební povolení v rámci akce Rekonstrukce domu ul. Odboje č.p.50, k.ú. Staré Město nad Metují

VZ - Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/28526 Jizbice - opěrná zeď"

Usnesení č. 112/2322/20 - rada města s c h v a l u j e

- vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského
dozoru stavební akce „III/28526 Jizbice - opěrná zeď",

- zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle předloženého
návrhu a pověřuje Ing. Jana Čtvrtečku k rozhodování o
vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a
k rozhodování o případných námitkách

Usnesení č. 112/2323/20 - rada města j m e n u j e

členem hodnotící komise Ing. Jana Čtvrtečku a náhradníkem hodnotící komise p. Bohuslava Voborníka

Rozpočet 2021

Usnesení č. 112/2324/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tato usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Náchoda na rok 2021 členěný dle kapitol včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:

1. finančními prostředky z minulých let v objemu 50,74 mil. Kč

2. smluvně zabezpečeným krátkodobým revolvingovým úvěrem v objemu 30 mil.Kč

3. smluvně zabezpečeným střednědobým revolvingovým úvěrem přecházejícím z roku 2020 v objemu 45 mil.Kč

4. smluvně zabezpečeným střednědobým úvěrem 2021/2022 v objemu 136,5 mil.Kč.

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak. Provedená rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních částkách a dána zastupitelům na vědomí na
nejbližším zastupitelstvu.

Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po
písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším Zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí.

Prodloužení přerušení provozu Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 a přerušení provozu odloučeného pracoviště Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4

Usnesení č. 112/2325/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

prodloužení přerušení provozu Mateřské školy, Náchod,
Vančurova 1345 do 03.11.2020 a přerušení provozu Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4 (pouze pracoviště Bražec) od
02.11.2020 do 06.11.2020

Veřejná zakázka na dodávky „Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě" - 2. část Technické vybavení

Usnesení č. 112/2326/20 - rada města s c h v a l u j e

- rozhodnutí o výběru dodavatele k podlimitní veřejné zakázce na dodávky „Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě" pro část 2.
Technické vybavení, konkrétně účastníka na pořadí č. 2 DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 26012162, nabídková cena: 749.000,- Kč bez DPH (906.290,- Kč vč. DPH) a

- uzavření kupní smlouvy s účastníkem DLNK s.r.o., T. G.
Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 26012162 po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek podle § 242 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, účastníka Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26843935

NOVÁ TEPNA Vrstevnaté centrum Náchoda

Usnesení č. 112/2327/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

ve zprávě uvedené informace týkající se soutěže o návrh -
nadlimitní veřejné zakázky na služby „NOVÁ TEPNA Vrstevnaté centrum Náchoda"

V Náchodě 3. listopadu 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta