Dnes
Teplota: 12.0 °C

Souhrn usnesení z 51. / 110. / schůze Rady města Náchoda konané 22. října 2020

Uzavření sportovišť

Usnesení č. 110/2293/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření městských sportovišť - Atletického stadionu Hamra včetně víceúčelového hřiště a víceúčelového hřiště při ZŠ T. G. Masaryka
pro veřejnost z důvodu epidemie COVID-19, a to s účinností od
22. 10. 2020 do odvolání nouzového stavu Vládou ČR

Uzavření dětského dopravního hřiště DDH Běloves

Usnesení č. 110/2294/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dětského dopravního hřiště v Bělovsi pro veřejnost
v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 k přijetí
krizových opatření a to s účinností od 22. 10. 2020 do odvolání
krizových opatření Vládou ČR

Roušky - dar

Usnesení č. 110/2295/20 - rada města s c h v a l u j e

přijetí daru roušek od náchodských firem a darovací smlouvu
č. JB/14/2020

Prodej ochranných pomůcek v MIC na Masarykově náměstí

Usnesení č. 110/2296/20 - rada města s c h v a l u j e

prodej ochranných pomůcek (roušek, popř. respirátorů) v Městském informačním centru na Masarykově náměstí formou prodeje
„z okénka" ve všedních dnech v čase 8 - 11 hod. a 13 - 15 hod.
s platností od 23. 10. 2020 do opětovného otevření informačních
center

Nákup a prodej respirátorů v Městském informačním centru

Usnesení č. 110/2297/20 - rada města s c h v a l u j e

nákup a prodejní cenu respirátorů od firmy Swonia, a.s.
(IČ: 24761184, DIČ: CZ24761184), Tržiště 372/1, Praha 1, 118 00
v počtu 300 ks dle návrhu, s prodejní cenou 20 Kč vč. DPH za kus

Přerušení provozu Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345

Usnesení č. 110/2298/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

přerušení provozu Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 od
23.10.2020 do 30.10.2020

V Náchodě 22. října 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta