Dnes
Teplota: 23.8 °C

Souhrn usnesení ze 4. / 11. / schůze Rady města Náchoda konané 5. února 2019

VZ – Malé lázně – Běloves- dostavba

Usnesení č. 11/273/19 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Malé lázně – Běloves – dostavba“

Usnesení č. 11/274/19 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Malé lázně – Běloves – dostavba“ - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Ing. Jiří Hurdálek (Bohuslav Voborník), Lucie Hurdálková (Ing. Romana Pichová), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta