Dnes
Teplota: 22.5 °C

Souhrn usnesení ze 49. / 108. / schůze Rady města Náchoda konané 19. října 2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 108/2237/20 - rada města s o u h l a s í

č. 20128 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 1 s panem **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.11.2020 do 30.11.2020

č. 20129 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 11 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.11.2020 do 30.11.2020

č. 20130 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od
01.11.2020 do 30.11.2020

č. 20131 - na základě výjimky z Podmínek pro žadatele o byt, s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 7 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.11.2020 do 30.11.2020

č. 20132 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 10 s **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.11.2020 do 30.11.2020

č. 20133 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 8 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní **********, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 1 měsíce od 01.11.2020 do 30.11.2020

Usnesení č. 108/2238/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 20134 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 7 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě k 31.10.2020 a

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 60 v ulici Broumovská v Náchodě s paní ********** od 01.11.2020 do
31.01.2021, nájemné je Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota je Kč 12.500,00

Usnesení č. 108/2239/20 - rada města r e v o k u j e

č. 20135 - část usnesení 105/2212/20 z 05.10.2020 ve věci uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 27, č. 43
v Harmonii I. a byt č. 219 v Harmonii II. od 05.10.2020 a

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 27, č. 43 v Harmonii I. a byt č. 219 v Harmonii II. od 01.11.2020 dle
jmenného seznamu předloženého 05.10.2020 k usnesení
105/2212/20, jistota není stanovena

Usnesení č. 108/2240/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 20136 - odpuštění nájmu včetně plateb za vybavení prostoru bytu č. 2 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě v celkové výši Kč 3.330,00 za měsíc prosinec 2020

č. 20141 - záměr nájmu prostoru sloužícího k podnikání v ulici Českoskalická č.p. 105 v Náchodě firmě pí **********, IČO

62716352 a

zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru nájmu prostoru sloužícího k podnikání v ulici Českoskalická č.p. 105 v Náchodě

Usnesení č. 108/2241/20 - rada města r e v o k u j e

č. 20142 - revokuje část usnesení 102/2172/20 ze dne 21.09.2020 - odročené rozhodnutí o č. 20120 a

b e r e n a v ě d o m í

ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 391 v ulici Běloveská v Náchodě k 31.10.2020 a

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 9 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s p. ********** na období 01.11.2020 - 31.01.2021, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 9.500,00

Usnesení č. 108/2242/20 - rada města z a m í t á

č. 20137 - žádost o přidělení bytu v majetku města Náchoda paní **********

Usnesení č. 108/2243/20 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 20138 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu v majetku města
Náchoda s paní **********

č. 20139 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 1502 v ul. Českých bratří v Náchodě s paní **********

č. 20140 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 60 v ul.
Broumovská v Náchodě s paní **********

Usnesení č. 108/2244/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 9295/2018 - schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o
smlouvě budoucí kupní a o závazcích výstavby č. SMF/3205/2018, v předloženém znění

č. 9297/2018 - schválit prodej části pozemku p. č. 110/65 (ostatní plocha) o celkové výměře cca 1.000 m2 v k. ú. Staré Město nad Metují z majetku města, a to nikoliv do vlastnictví Bytového družstva Náchodská vyhlídka, jak bylo původně schváleno, ale do
vlastnictví FATO real s.r.o., člena holdingu FATO, IČO 27467031, za cenu v místě a čase obvyklou 900 Kč/m2 + DPH 21 %, vztaženo k celkové cenové hladině roku 2018, s tím že:

- pro rok uzavření kupní smlouvy bude kupní cena valorizována za užití indexů spotřebitelských cen (CPI),

- prodej bude uskutečněn nejdříve po realizaci výstavby jednoho podlaží bytového domu, na základě následně zhotoveného
geometrického plánu,

- uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a o závazcích výstavby č. SMF/3206/2018, v předloženém znění,

a pověřit městský úřad, aby zajistil postupy předpokládané
předmětným dodatkem č. 2 a aby rozhodl o uzavření kupní
smlouvy v návaznosti na splnění podmínek stanovených
předmětným dodatkem č. 2.

č. 706/1/2020 - revokovat usnesení, č. 706/2/2020 - schválit koupi pozemku, č. 706/3/2020 - revokovat usnesení, č. 706/4/2020 - schválit směnu pozemku

Usnesení č. 108/2245/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 7602/2020 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3592/2020 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Vedení knn je umístěno na pozemkové parcele č. 1912/20 v katastrálním území Náchod o celkové délce 3 m.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 13316/2020 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3593/2020 s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda, IČO 62731891. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci
předávají do bezplatného užívání dvě branky na házenou.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2020

č. 13586/2020 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3599/2020 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848, IČO 70996440. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové
organizaci předává do bezplatného užívání zařízení do kuchyněk. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2020, případně dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv, nastane-li tento den později

č. 13586/2020 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF/3598/2020 s příspěvkovou organizací Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848, IČO 70996440. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové
organizaci předávají do bezplatného užívání dva pracovní stoly. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2020, případně dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv, nastane-li tento den později

Plán zimní údržby na období 2020/2021

Usnesení č. 108/2246/20 - rada města s c h v a l u j e

plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní
období 2020-2021

Smlouva kupní - obrazy

Usnesení č. 108/2247/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy kupní č. 16/KSCR/2020 se členkou spolku
AMAG, z.s., Náchod, Hanou Koblížkovou-Šálovou, autorkou
obrazů

Zápisy z jednání komisí

Usnesení č. 108/2248/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- zápis z jednání komise pro záměry města z 30. září 2020

- zápis z jednání letopisecké a místopisné komise z 6. října 2020

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - Změna č. 3 Územního plánu Náchod

Usnesení č. 108/2249/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zpracování „Změny č. 3 Územního plánu Náchod" se zhotovitelem Atelierem architektury a urbanismu, s.r.o., Lipky č.p.1283, 549 41 Červený Kostelec

Kontrolní výbor ZM - provedené kontroly

Usnesení č. 108/2250/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vzít dané kontroly na vědomí a

u k l á d á

jednotlivým odborům, kterých se kontroly týkaly odstranit dané nedostatky

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
č. SMF/24/2020

Usnesení č. 108/2251/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/24/2020

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje - MŠ Havlíčkova

Usnesení č. 108/2252/20 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 321 681,- a
převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848. Finanční prostředky budou
použity na vybavení školy dle rozpisu a navýšení rozpočtu na opravy a udržování

Dodávka a montáž kuchyně do budovy klubovny na Pavlišově

Usnesení č. 108/2253/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Petra Nývlta, Rybářská 97, 547 01 Náchod IČO 67471374

Oprava vstupu zimního stadionu v Náchodě

Usnesení č. 108/2254/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro
DOMIVO s. r. o., Kladská 104, 547 01 Náchod IČ: 03771351.

Úprava projektové dokumentace střechy ZŠ TGM

Usnesení č. 108/2255/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro pana Ing. Michala Strnada Ph.D, Sídliště 281, 513 01 Chuchelna IČO 06231608

ARTCentrum - prodloužení termínu pro zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení

Usnesení č. 108/2256/20 - rada města s o u h l a s í

se změnou objednávky č.86/2020 na akci ARTCentrum, zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, zhotovitel ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01
Náchod, IČO 48151122

Lázeňský park Běloves - proplacení částečného plnění za zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení

Usnesení č. 108/2257/20 - rada města s o u h l a s í

s proplacením částečného plnění za projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení Lázeňský park Běloves zhotoviteli
ATELIER TSUNAMI s r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod,
IČO:48151122

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/151/2020

Usnesení č. 108/2258/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/151/2020

Žádost o schválení havarijní opravy části komunikace ul. Za Přádelnou v Náchodě

Usnesení č. 108/2259/20 - rada města s o u h l a s í

s havarijní opravou části komunikace ul. Za Přádelnou za částku

244.862,96Kč bez DPH. Opravu zajistí firma Silvagro s.r.o., IČO: 274 76 162, Zábrodí čp. 120, 549 41 Červený Kostelec. OSMF
zajistí objednávku na havarijní opravu části komunikace ul. Za Přádelnou u firmy Silvagro s.r.o., IČO: 274 76 162, Zábrodí čp. 120, 549 41 Červený Kostelec

Žádost o schválení úhrady ceny opravy plotu v ul. Pod Rozkoší v Náchodě

Usnesení č. 108/2260/20 - rada města s o u h l a s í

s úhradou ceny opravy poškozeného plotu ve výši 12.550,-Kč bez DPH. Opravu poškozeného plotu zajistí TS Náchod v termínu dle dohody s paní Martinou Dusilovou. OSMF vystaví pro TS Náchod objednávku na opravu plotu za cenu 12.550,-Kč bez DPH

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 108/2261/20 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 12.10.2020 :

- vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku

v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

- upuštění od vymáhání pohledávky - MŠ Alšova

Usnesení č. 108/2262/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit

- vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20 000 Kč/kus dle návrhu

- odpis nerealizovaných projektů - Zimní stadion

Prodloužení veřejné kanalizace a vodovodu v lokalitě V Kalhotách

Usnesení č. 108/2263/20 - rada města s c h v a l u j e

text dopisu starosty města na VAK Náchod a.s. týkající se
zařazení akce prodloužení vodohospodářské infrastruktury
v lokalitě V Kalhotách

Plnění rozpočtu za září 2020

Usnesení č. 108/2264/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 108/2265/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 54 až č. 56 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost o partnerství města na akci Náchodský My Food Festival

Usnesení č. 108/2266/20 - rada města s c h v a l u j e

zařazení akce „Náchodský My Food Festival" pořádané organizací My Promotion, zastoupenou panem Ondřejem Kozákem (IČ
04689828), dne 19. 6. 2021 na Masarykově náměstí v Náchodě do rozpočtu města na rok 2021

Žádost o dotaci Kavalerie Náchod, z.s.

Usnesení č. 108/2267/20 - rada města n e s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci Kavalerie Náchod, z. s., zastoupenou panem Petrem Bohušem - předsedou spolku na zajištění činnosti spolku v roce 2020 a navrhuje půjčku ve výši 30.000,- Kč se splatností ve 2 splátkách v r. 2021 a 2022

Pořádání kulturních akcí s ohledem na COVID-19

Usnesení č. 108/2268/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

opatření přijatá v souvislosti s probíhající epidemií COVID-19 k pořádání kulturních akcí města Náchoda v roce 2020 dle návrhu

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 108/2269/20 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 100 888,30 a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola, Náchod, 1. Máje 365. Finanční prostředky budou použity na malování a další náklady dle rozpisu

Smlouva s firmou Internet2 s.r.o., na umístění přenosného stožáru pro jednotku bezdrátového datového spoje na střechu budovy Jiráskova koupaliště

Usnesení č. 108/2270/20 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na umístěním přenosného stožáru pro
jednotku bezdrátového datového spoje na budovu Jiráskova koupaliště

Řád veřejného pohřebiště Náchod pro pohřebiště Náchod - Staré Město nad Metují a Pavlišov

Usnesení č. 108/2271/20 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 91/1959/20 ze dne 29.6.2020

Usnesení č. 108/2272/20 - rada města s c h v a l u j e

Řád veřejného pohřebiště města Náchod pro pohřebiště :

Náchod - Staré Město nad Metují a Pavlišov

SVČ Déčko - stavební úpravy hygienického zázemí ve 2. NP

Usnesení č. 108/2273/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO 25931300 na realizaci stavebních úprav hygienického zázemí ve 2. NP budovy SVČ Déčko, čp. 243, Zámecká ulice v Náchodě

Dětské dopravní hřiště - dočasný sjezd

Usnesení č. 108/2274/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
realizaci dočasného sjezdu na dopravní hřiště pro zhotovitele Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

PD - stavebních úprav komunikace Nad Březinkou

Usnesení č. 108/2275/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky Ing. Filipu Eichlerovi, Ph.D., Nábřežní 322, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 76176355 na zpracování projektové dokumentace pro
společné povolení v rozsahu pro provedení stavby na stavební úpravy komunikace Nad Březinkou

Usnesení č. 108/2276/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky Ing. Josefu Bartošovi, U Lípy 995, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO
87612607 na geodetické zaměření komunikace Nad Březinkou

Dodatky č. 1 ke Smlouvě č. SMF/98/2020 a SMF/99/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 108/2277/20 - rada města s c h v a l u j e

Dodatky č. 1 ke Smlouvě č. SMF/98/2020 a SMF/99/2020 o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de
minimis

Rozbor hospodaření za III.Q.2020

Usnesení č. 108/2278/20 - rada města s c h v a l u j e

rozbor hospodaření města Náchoda za III.čtvrtletí 2020

Poradenské a konzultační činnosti v rámci využívání přírodních léčivých zdrojů a obnovy lázeňství v Náchodě-Bělovsi v roce 2020

Usnesení č. 108/2279/20 - rada města s c h v a l u j e

nabídku a vystavení objednávky firmě Aqua Enviro s. r. o.
zastoupenou panem Ing. Liborem Olivianem Michelem (IČ 269 07 909) na poradenské a konzultační činnosti v rámci využívání
přírodních léčivých zdrojů a obnovy lázeňství v Náchodě-Bělovsi v roce 2020 za uvedených podmínek

Přidělení názvu základním sídelním jednotkám (ZSJ)

Usnesení č. 108/2280/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit změnu v názvech základních sídelních jednotek (ZSJ) využívaných Českým statistickým úřadem při sčítání lidu, domů a bytů dle návrhu Letopisecké a místopisné komise Rady města Náchoda

Pojmenování komunikace na p.p.č 907/15 v k. ú. Náchod

Usnesení č. 108/2281/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit pojmenování ulice na p.p.č 907/15 v k. ú. Náchod jménem „Šikmá" dle uvedeného návrhu Letopisecké a místopisné komise Rady města Náchoda

Žádost ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 108/2282/20 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 60.738 Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Oprava části střešní konstrukce na ZŠ TGM v Náchodě

Usnesení č. 108/2283/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky se
společností Jaroslav Pavelka PKP s.r.o., Mánesova 1224, Dvůr Králové nad Labem 544 01, IČO 07762895 na opravu části střechy na ZŠ TGM v Náchodě

Smlouva o výpůjčce - společný pás pro chodce a cyklisty přes železniční přejezd v ul. Kladská v Náchodě Bělovsi

Usnesení č. 108/2284/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o výpůjčce na část pozemkové parcely č. 623/1 v k.ú. Běloves mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje p.o. a městem Náchod dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Česko-polský mikroprojekt - Deklarace partnerství - Cesta starými lázněmi

Usnesení č. 108/2285/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předložené informace a souhlasí s realizací mikroprojektu
s názvem Cesta starými lázněmi. Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Usnesení č. 108/2286/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit uzavření Deklarace partnerství na projekt: Cesta starými lázněmi s obcí Kudowa-Zdrój. Projekt se uchází o podporu
z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

PD veřejného osvětlení v trasách rušení sloupů ČEZ- změna termínu dodání

Usnesení č. 108/2287/20 rada města s o u h l a s í

s prodloužením termínu dodání projektové dokumentace na
veřejné osvětlení U Koupaliště pro společnost MATEX HK
s.r.o. Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČO 259 68807

Nákup 4 ks UV sterilizátorů vzduchu pro desinfekci prostor Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 108/2288/20 - rada města s c h v a l u j e

nákup 4 ks průmyslových UV sterilizátorů vzduchu za účelem průběžné desinfekce pracovních prostor městského úřadu

NOVÁ TEPNA Vrstevnaté centrum Náchoda, soutěž o návrh

Usnesení č.108/2289/20 - rada města v souladu se stanoviskem poroty s c h v a l u j e

vyloučení z účasti v soutěži o návrh - nadlimitní veřejné zakázce na služby „NOVÁ TEPNA Vrstevnaté centrum Náchoda"
účastníků, jejichž řešení nebyla vybrána do druhé fáze soutěže o návrh:

- ZALUBEM s.r.o., sídlem náměstí Osvoboditelů 820/1, 500 03 Hradec Králové, IČO: 02314894

- UNIT architekti s.r.o., sídlem Slezská 1454, 130 00 Praha, IČO: 63987309

- Tomáš Pavlovský, sídlem Stojanova 373/10, 602 00 Brno, IČO: 74337785

- Studio acht, spol. s.r.o., sídlem Za Zámečkem 746/3, 15800 Praha, IČO: 25119966

- Štěpán Jablonský, sídlem U Garáží 1436/6, 170 00 Praha, IČO: 87396769

- Refuel s.r.o., sídlem Babákova 2153/8, 148 00 Praha, IČO:
24849308

- PROLOG - Bartosz Koval, sídlem Ul.Wandy4/8, 53-320- Wroclaw

- P.P. Architects s.r.o., sídlem Slovinská 693/29, 612 00 Brno, IČO: 27689778

- Ondřej Tuček, sídlem Modřínová 1395/24, 182 00 Praha, IČO: 70735352

- MS plan s.r.o., sídlem U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha, IČO: 16190513

- Martinez Morero Recabarren, Estudio S.L., sídlem Edificio Est 5, Complejo WTCB, Moll de Barcelona, Barcelona

- MADADORS s.r.o., sídlem Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 07786808

- Len+k architekti s.r.o., sídlem Vinohradská 343/6, 120 00 Praha, IČO: 27414957

- JTP Studios, sídlem Unit 5, The Rum Warehouse, Pennington Street, E1W 2AP London

- ONplan lab s.r.o., sídlem Františka Křížka 362/1, 170 00 Praha, IČO: 03481387

- Jonas Houba, sídlem Hufelandstraße 30, 104 07 Berlin

- Jaroslav Ševčík, sídlem Kamenná 3857, 760 01 Zlín, IČO:
41578007

- City Upgrade s.r.o., sídlem Dukovany 221, 567 75 Dukovany, IČO: 02756021

- Atelier architektury a urbanismu, s.r.o., sídlem Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 03637182

- A.D.O.PRAHA s.r.o., sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha, IČO: 64941442

- ABM architekti, s.r.o., sídlem Masarykovo nábřeží 239/22, 110 00 Praha, IČO: 25606026

- Abad Architetti Srl, sídlem Via Enrico Noe 22, 201 33 Milano

Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Tepna - zajištění činnosti poroty a participační činnost

Usnesení č. 108/2290/20 - rada města s o u h l a s í

s prodloužením termínu plnění a tím změnou objednávek
č.746/2019 a č.264/2020, dodavateli CCEA MOBA z.s., U Půjčovny 953/4,110 00 Praha1, IČO 26546370, s termínem plnění 06. 05. 2021

Záměry

Usnesení č. 108/2291/20 - rada města s c h v a l u j e

záměr zadání studií - sportovní hala Plhov a urbanisticko
dopravní řešení prostoru „Bílá růže"

V Náchodě 20. října 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta