Dnes
Teplota: 17.2 °C

Souhrn usnesení z 15. / 98. / schůze Rady města Náchoda konané 3. dubna 2017

Vyhodnocení I. etapy geologického průzkumu

Usnesení č. 98/2672/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace

Výroční zprávy : Náchodská Prima sezóna, Kino Vesmír

Usnesení č. 98/2673/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- výroční zprávu za rok 2016 Náchodské Prima sezóny, o.p.s.
- výroční zprávu za rok 2016 PO Kino Vesmír

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 98/2674/17 - rada města s c h v a l u j e č. 2126 - zveřejnění záměru prodeje podílu o velikosti 792/34801 ke stavební parcele č. 423, podílu o velikosti 183/26213 ke stavební parcele č. 425, podílu o velikosti 183/26213 ke stavební parcele č. 427, podílu o velikosti 739/18134 ke stavební parcele č. 430 vše katastrální území Staré Město nad Metují

Usnesení č. 98/2675/17 - rada města s o u h l a s í
č. 2493, 3841 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy SM/547/2005 uzavřené s paní Mgr. Irenou Klimkovou, Náchod, IČO 14542129, ke dni 30.6.2017 a se zveřejněním záměru pronajmout společnosti Klinická logopedie Náchod s.r.o., Náchod, IČO 05881731, prostory sloužící k podnikání v budově čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě, která je součástí stavební parcely č. 2781/1 v katastrálním území Náchod. Jedná se o pronájem prostorů ve druhém nadzemním podlaží budovy o celkové výměře 26,97 m2, které budou využity k výkonu klinické logopedie
č. 3556 - s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SMF/2581/2014 uzavřené se spolkem Klub Montace Náchod, IČO 69837473. Dodatkem se smlouva uzavírá na dobu dokud bude provozována bunkrologická činnost a současně se sjednané podmínky výpůjčky nezmění. Dále RM souhlasí s pořádáním akcí které souvisí s bunkrologií (kulturní a společenské akce, které souvisí s bunkrologií a oslavou roku 1938)
č. 3560 - s uzavřením dodatku č.1 ke Smlouvě o omezení užívání lodžie a úhradě nákladů s tím spojených č. SMF/2566/2014. Dodatkem dochází ke změně na straně "vlastníka jednotky". Novým vlastníkem je od 1.5.2017 paní Renata Židková
č. 3564 - s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce SMF/2644/2015 uzavřené se spolkem AMAG z.s., IČO 03831400, ke dni 31.5.2017
č. 3776 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2985/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 642/2, č. 643/1, č. 643/3, č. 643/7, č. 643/11, č. 643/15, 643/18, č. 668/5, č. 668/10, č. 711/1, č. 711/3, č. 711/4, č. 712/1, č. 1983/1, č. 1985/2, v katastrálním území Náchod v ulici Brožíkově a v ulici Ruské v celkové délce 515 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 103.000,- Kč + DPH
č. 3836 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/2979/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely města č. 2004/9, č. 2004/10, č. 985/21, č. 966/7, č. 2003, č. 964/8, č. 920/3, č. 918/2, č. 919/7, č. 2005/1, č. 2005/2, č. 924/3, č. 913/38, č. 965/1 a č. 913/8 v katastrálním území Náchod v ulici Březinova, Gruberova, Raichlové, Bezručova, Jablonského a Šafaříkova. Předpokládaná délka vedení NN uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 2060 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3666 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2986/2017 se společností PROFIT REAL, a.s., IČO25932403. Smlouva se týká pronájmu části pozemkové parcely č. 833/2 o výměře 90 m2 v katastrálním území Náchod za účelem zřízení štěrkové manipulační plochy s tím, že bude zahrnovat možnost manipulace s dřevem společností Lesy města Náchoda. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 36.000,- Kč/rok + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2017

Usnesení č. 98/2676/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit č. 3839 - nabytí pozemku, č. 3282 - zamítnout prodej, č. 3664 - zrušit usnesení

Usnesení č. 98/2677/17 - rada města s c h v a l u j e č. 17033 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 27 v č.p. 1538 v ulici Jugoslávská v Náchodě s Jiřím Lipovským od 01.05.2017 do 31.07.2017, výše nájmu je stanovena na Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 10.000,00

Usnesení č. 98/2678/17 - rada města n e s c h v a l u j e
č. 17034 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 97 v ulici Kladská v Náchodě s Milanem Janem a Olgou Janovou
č. 17035 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 4 v č.p. 50 ul. Odboje v Náchodě s Gabrielou Horváthovou
Usnesení č. 98/2679/17 - rada města r e v o k u j e
č. 17036 - revokuje usnesení 57/1695/16, bod jednání 16079.), ve věci stanovení výše jistoty ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě - usnesení 57/1695/16, bod jednání 16079.), ve věci stanovení měsíčních splátek jistoty ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě a s c h v a l u j e
novou výši jistoty ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě na Kč 11.000,00

MěSSS Marie - Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/9/2017

Usnesení č. 98/2680/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

- č. SMF/44/2017 Usnesení č. 98/2681/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/44/2017 ve výši Kč 8 000,-

Ceník poskytovaných služeb MěÚ Náchod

Usnesení č. 98/2682/17 - rada města s c h v a l u j e Ceník poskytovaných služeb MěÚ Náchod s účinností od 4.4.2017, který nahrazuje původní ceník schválený RM dne 10.1.2012 a jeho dodatek č. 1 dne 21.2.2012 a usnesení RM č. 28/273/95 z 22.8.1995

VO - Běloves čp. 1593-1600

Usnesení č. 98/2683/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na TS Náchod s.r.o. ve výši Kč 139 364,89 vč. DPH na instalaci 3 ks světel veřejného osvětlení před čp. 1593-1600 v Bělovsi

Program na podporu sportu - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Usnesení č. 98/2684/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda v rámci "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" č. SMF/45/2017, SMF 47 a 48/2017, SMF/55/2017, SMF/59/2017, SMF/60/2017, SMF/63/2017 a SMF/66/2017

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2016

Usnesení č. 98/2685/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2016 do fondu odměn a rezervního fondu a odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) ve výši Kč 717 455,60

Program na podporu sportu (v pravomoci ZM) - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Usnesení č. 98/2686/17- rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda v rámci "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" č. SMF/46/2017, SMF 49 až 54/2017, SMF/56/2017 až SMF/58/2017, SMF/61/2017a SMF/65/2017

Program na podporu sportu z hazardu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Usnesení č. 98/2687/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda v rámci "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" č. SMF/70/2017, SMF 72 a 73/2017, SMF/79/2017, SMF/82/2017, SMF/86/2017, SMF/88/2017 až SMF/90/2017 a SMF/94/2017

Usnesení č. 98/2688/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda v rámci "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" č. SMF/67/2017až SMF/69/2017

Usnesení č. 98/2689/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda v rámci "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" č. SMF/71/2017, SMF 74 až 78/2017, SMF/80/2017 a SMF/81/2017, SMF/83/2017 až SMF/85/2017, SMF/87/2017, SMF/92/2017, SMF/96/2017 až SMF/98/2017

Záměr - prodloužení kanalizačního řadu do lokality nad rybníkem Podborný

Usnesení č. 98/2690/17 - rada města s c h v a l u j e záměr prodloužení kanalizačního řadu (splašková kanalizace) do lokality nad rybníkem Podborný (navazující lokalita na lokalitu Na Rachtě)

Usnesení č. 98/2691/17 - rada města s o u h l a s í se zadáním PD pro územní řízení - prodloužení kanalizačního řadu do lokality nad rybníkem Podborný

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 98/2692/17 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 27.3.2017 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 98/2693/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 27.3.2017 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Změna závazného ukazatele pro rok 2017 - mzdový limit pro Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 98/2694/17 - rada města s c h v a l u j e zvýšení mzdového limitu (o 106 848,-- Kč) z důvodů povýšení minimální mzdy a posílení dotace organizaci Sportovní zařízení města Náchoda zastoupené paní Ing. Jaroslavou Justovou, ředitelkou, pro rok 2017 na celkovou částku 4 781 848,-- Kč a povýšení zákonných odvodů o 36 328,-- Kč

Usnesení č. 98/2695/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Dohoda o spolupráci - brožura Náchod

Usnesení č. 98/2696/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření dohody o spolupráci na vydání nové brožury o městě s firmou Robert Helvich - vydavatelství multimédia, Na Zálesí 265, 500 02 Hradec Králové, IČ: 486 34 026, zastoupenou panem Robertem Helvichem

Žádost o mimořádný příspěvek na mezinárodní setkání žáků ZŠ, Komenského 425, Náchod

Usnesení č. 98/2697/17 - rada města s c h v a l u j e navýšení rozpočtu PO Základní škola, Náchod, Komenského 425 o 30 000,- Kč na mezinárodní setkání žáků škol

Stanovení výše úplaty v ZUŠ na školní rok 2017/2018

Usnesení č. 98/2698/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í stanovení výše úplaty v ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 pro školní rok 2017/2018

Žádost ředitelky MŠ Náchod, Komenského 301 o souhlas se zapojením do projektu "Šablony pro MŠ"

Usnesení č. 98/2699/17 - rada města s o u h l a s í se zapojením MŠ Náchod, Komenského 301 do projektu "Šablony pro MŠ" v celkové výši 445 716,- Kč

Žádost ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 98/2700/17 - rada města s o u h l a s í s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole, Náchod, Pavlišovská 55 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 1 200,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ Náchod, 1.Máje 365

Usnesení č. 98/2701/17 - rada města s c h v a l u j e navýšení rozpočtu PO Základní škola, Náchod, 1. Máje 365 o 77 000,- Kč na nákup interaktivní tabule

Zápis z jednání tělovýchovné komise

Usnesení č. 98/2702/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání tělovýchovné komise konané 23. března 2017

Žádost o dotaci na uspořádání akce Cyklo glacensis 2017

Usnesení č. 98/2703/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši 5000 Kč vč. DPH pro Region Orlicko - Třebovsko zastoupeného panem Petrem Hájkem, předsedou svazku obcí ve výši 5000 Kč vč. DPH na uspořádání akce Cyklo glacensis 2017, která se uskuteční dne 19. 5. 2017 včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16 - Kultura"

Schválení ceníku zimního stadionu v letním období 2017

Usnesení č. 98/2704/17 - rada města s c h v a l u j e ceník Zimního stadionu Náchod v období duben až červen 2017

Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2017

Usnesení č. 98/2705/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ke schválení návrh odboru kultury, sportu a cest. ruchu na rozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu", z "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" a z "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku" pro rok 2017

Vytvoření funkčního místa Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 98/2706/17 - rada města s c h v a l u j e vytvoření jednoho funkčního místa odborného pracovníka registru řidičů odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod s účinností od 1.7.2017

Usnesení č. 98/2707/17 - rada města s t a n o v u j e k 1.7.2017, podle ust. § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 175, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Zápis z jednání sociální komise - rozdělení dotací na sociální služby a prevenci kriminality

Usnesení č. 98/2708/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání sociální komise konané 20. 3. 2017

Usnesení č. 98/2709/17 - rada města s o u h l a s í - s rozdělením finančních prostředků z rozpočtu města, kap. 28 na podporu sociálních služeb neziskových organizací pro rok 2017 ve výši 2, 149 mil. Kč a prevenci kriminality pro rok 2017 ve výši 189 tis. Kč dle předloženého návrhu
- s vypsáním II. kola dotačního řízení na prevenci kriminality

Žádost o dotaci na postprodukci filmu o Lubě Skořepové

Usnesení č. 98/2710/17 - rada města z a m í t á dotaci ve výši 250 000 Kč vč. DPH pro společnost Media Offline s.r.o. zastoupenou panem Michalem Novákem, jednatelem na obrazovou a zvukovou postprodukci filmu "Sama" o Lubě Skořepové

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/95/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 98/2711/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/95/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Žádost SZMN Kneippovy chodníky

Usnesení č. 98/2712/17 - rada města n e s c h v a l u j e záměr na objednání a instalaci Kneippových chodníků do saun plaveckého bazénu v Náchodě

Žádost o partnerství města Náchoda na MČR v akrobatickém rock and rollu 2017

Usnesení č. 98/2713/17 - rada města s c h v a l u j e partnerství města Náchoda na MČR v akrobatickém rock and rollu 2017 za uvedených podmínek včetně slevy z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 20 000 Kč

Změna Smlouvy o půjčce - obec Kramolna

Usnesení č. 98/2714/17 - rada města p o v ě ř u j e odbor SMF přípravou Dodatku č. 3 ke Smlouvě o půjčce ze dne 30.5.2001

Změna Smlouvy o poskytnutí úvěru - obec Vysokov

Usnesení č. 98/2715/17 - rada města p o v ě ř u j e odbor SMF přípravou Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 30.4.1999

Žádost o dotaci na podporu taneční skupiny "Druhá realita"

Usnesení č. 98/2716/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši 10 500 Kč vč. DPH na podporu taneční skupiny "Druhá realita" působící pod hlavičkou SVČ Déčko Náchod zastoupeného paní Ludmilou Pohankovou, ředitelkou na uhrazení dopravy a startovného na zemském kole Mistrovství Čech ve street dance, které se uskuteční dne 1. 5. 2017 v Praze včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16 - Kultura"

Schválení žádosti o dotaci na výrobu informačních a propagačních materiálů, výrobu skříně na propagační materiál + koupě el. reg. pokladny

Usnesení č. 98/2717/17 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci do programu Podpora činnosti turistických informačních center, číslo Programu 17CRG04 vyhlášeného Královéhradeckým krajem včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16-2143-565-5137, na výrobu infopropagačních materiálů, pořízení prosklené skříně pro regionální výrobky a pořízení nové registrační pokladny

VZMR - Stavební úpravy komunikace Pod Rozkoší

Usnesení č. 98/2718/17 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na stavební práce "Stavební úpravy komunikace Pod Rozkoší" a souhlasí s jeho vyhlášením a se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo

Usnesení č. 98/2719/17 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Stavební úpravy komunikace Pod Rozkoší" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr), Ing. Jana Kovářová (náhradník Zuzana Klicnarová), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Schválení podpisů smluv o financování projektů

Usnesení č. 98/2720/17 - rada města s o u h l a s í s podpisem dvojice smluv o financování mikroprojektů typu A č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000375 s názvem "Náchod - Klodzko - partnerství idejí" a č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000376 s názvem "Spolupráce v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój" realizovaných z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A - Česká republika - Polsko

Finanční situace

Usnesení č. 98/2721/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Stavební úpravy hradby na parcelách č. 38/3 a 63, Náchod

Usnesení č. 98/2722/17 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na realizaci stavby "Stavební úpravy hradby na parcelách č. 38/3 a 63, Náchod", společnosti ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470

Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku

Usnesení č. 98/2723/17 - rada města s o u h l a s í s umístěním spolku s názvem Spolek rodičů a přátel ZUŠ Náchod do budovy základní umělecké školy umístěné na adrese Tyršova 247, Náchod, 547 01 zapsané v katastru nemovitostí vedeném pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Náchod

Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě

Usnesení č. 98/2724/17 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek "Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: KENVI CZ, s.r.o., se sídlem Popluží 936, 517 41 Vamberk IČO: 28825039, nabídková cena: 9.214.115,69 Kč bez DPH
Pořadí č. 2: MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25968807, nabídková cena: 9.449.563,63 Kč bez DPH
Pořadí č. 3: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868, nabídková cena: 9.812.703,03 Kč bez DPH
Pořadí č. 4: SOVIS CZ a.s., se sídlem Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 27532208, nabídková cena: 9.850.017,00 Kč bez DPH Pořadí č. 5: EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, nabídková cena: 10.536.572,44 Kč bez DPH

Výběr zpracovatele žádosti o dotaci k projektu "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa"

Usnesení č. 98/2725/17 - rada města s o u h l a s í se zpracováním a podáním žádosti včetně zpracování studie proveditelnosti a analýzy CBA na projekt "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - II. etapa" společností CENTRUM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ a.s., Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové za nabídkovou cenu 54.450,- Kč vč. DPH 21% a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru r.č. 990168950083

Usnesení č. 98/2726/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města Dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo 990168950083

Rozpočtová opatření od 06.03.2017

Usnesení č. 98/2727/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 40 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka