Dnes
Teplota: 17.1 °C

Souhrn usnesení z 9. / 92. / schůze Rady města Náchoda konané 6. března 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 92/2567/17 - rada města s o u h l a s í
č. 3253 - s uzavřením aktualizované smlouvy č. SMF/2002/2011 s Královéhradeckou lékárnou a.s., IČO 27530981. Tato smlouva bude vzorovou smlouvou, podle které budou upraveny smlouvy s dalšími nájemci. Jedná se o aktualizaci nájemní smlouvy č. SM/195/2004, uzavřené se společností R.E.P., s.r.o., IČO 64827208, aktualizaci nájemní smlouvy č. SMF/1851/2011, uzavřené se společností OLVAN Náchod s.r.o., IČO 27464547 a aktualizaci převzaté nájemní smlouvy č. SMF/2924/2016, uzavřené se společností FG Forrest, a.s., IČO 25290568
č. 3375 - s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/2281/2013, kterým se z nájemního vztahu vypouští MUDr. Kodýdek, IČO: 71205951, a nájemní smlouva je nově uzavřena jen s MUDr. Špátou, IČO: 71164197, a MUDr. Střechou, IČO: 71164171. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
č. 3783 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene číslo SMF/2976/2017. Věcné břemeno spočívá ve zřízení vyústního objektu na pozemkové parcele č. 681/1 a č. 697 v katastrálním území Běloves, které jsou ve vlastnictví České republiky. Právo hospodařit s těmito pozemky má Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 2.900,- Kč + DPH a město Náchod zajistí vklad smlouvy o věcném břemenu do katastru nemovitostí a uhradí náklady související s jejím zápisem do katastru nemovitostí
č. 3826 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2975/2017 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkových parcelách města č. 1832/1, č. 1827/1 a č. 2042/11 v katastrálním území Náchod, v ulici Dobenínské. Optickým kabelem budou zasaženy pozemky města v délce cca 82 m. Břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3832 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČO 28762738. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1675, č. 1680/1, č. 1687, č. 1694, č. 1746/2, č. 1751/3, č. 1916/11, č. 2034, č. 2036/2, č. 2036/4, č. 2047/3, č. 2067/36 a č. 2067/37 všechny v katastrálním území Náchod v ulici Českoskalické. Dále bude plynovodním potrubím zasažena pozemková parcela města č. 26 v katastrálním území Staré Město nad Metují v ulici Českoskalické. Celková délka plynovodního potrubí uloženého v poz. parcelách města má být cca 418 m

Usnesení č. 92/2568/17 - rada města s c h v a l u j e č. 3666 - zveřejnění záměru na pronájem části cca 90 m2 z pozemkové parcely č. 833/2-lesní pozemek v katastrálním území Náchod pro zřízení odstavné parkovací plochy

Usnesení č. 92/2569/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3770 - schválit prodej pozemku

Usnesení č. 92/2570/17 - rada města r u š í
dodatek č. 1 ze dne 9.1.2017 ke "Směrnici" ze dne 8.2.2011 a s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 ke "Směrnici" ze dne 8.2.2011. Cena za odstavné a parkovací stání na komunikacích přilehlých ke stavbě se nově stanovuje za jedno vozidlo v jednorázové výši 10.000,- Kč + DPH. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti od dne 7.3.2017

Usnesení č. 92/2571/17 - rada města n e s c h v a l u j e č. 17021 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v č.p. 270 v ulici Bílkova v Náchodě s Vladimírem Říhou

Usnesení č. 92/2572/17 - rada města s c h v a l u j e č. 17022 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu 3 v č.p. 270 v ulici Bílkova v Náchodě s Davidem Křížem od 01.04.2017 do 30.06.2017, výše nájmu je stanovena na Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 11.000,00
č. 17023 - prominutí nájmu bytu č. 9 v č.p. 534 v ulici Ruská v Náchodě v celkové výši Kč 2.262,00 rozvržené takto : duben 2017 nájem Kč 0,00; květen 2017 nájem Kč 754,00; červen 2017 a dále - nájem předepsaný v plné výši

Usnesení č. 92/2573/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 17024 - přechod nájmu bytu č. 24 v č.p. 1671 v ulici Běloveská v Náchodě na pí. Irenu Doležalovou od 01.03.2017 a s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 24 v č.p. 1671 v ulici Běloveská v Náchodě s pí. Irenou Doležalovou od 01.03.2017 - 31.05.2017 a nájemné ve stejné výši jako je předepsané nájemné k tomuto bytu k datu 28.02.2017, jistota není požadována

Usnesení č. 92/2574/17 - rada města s o u h l a s í s podnájmem bytu č. 269/8, ul. Duhová

Inventarizační zpráva - výsledky inventarizace majetku a závazků v roce 2016

Usnesení č. 92/2575/17 - rada města s c h v a l u j e Inventarizační zprávu o výsledcích inventarizace provedené k 31.10.2016 a k 31.12.2016 a schvaluje skutečnosti uvedené v této zprávě

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - smlouva č. SMF/41/2017

Usnesení č. 92/2576/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/41/2017

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 92/2577/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/37/2017 až SMF/40/2017

Provedení klimatizace Němcové č.p. 2020

Usnesení č. 92/2578/17 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky pro JIŘÍ RESL - S K mont. s.r.o., Zájezd 25, 552 03 Česká Skalice, IČ 25937812

Záměr - vybudování zpevněné plochy za pilou Ohrada

Usnesení č. 92/2579/17 - rada města s o u h l a s í
se záměrem vybudování zpevněné plochy za pilou Ohrada a schvaluje zahájení přípravy této akce a zadání projektové dokumentace Informace - výběr poplatků za komunální odpad dle OZV č. 5/2015 Usnesení č. 92/2580/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Termínované vklady

Usnesení č. 92/2581/17 - rada města s c h v a l u j e navýšení TV u J&T BANKA a.s. dle návrhu

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 92/2582/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 25 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí Žádost Obchodní akademie Náchod

Usnesení č. 92/2583/17 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 10 000 Kč vč. DPH na akci Regionální veletrh fiktivních firem pořádaný Obchodní akademií, Náchod, zastoupenou paní RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou školy dne 15. 3. 2017

Nabídka na zpracování informačního plánu města

Usnesení č. 92/2584/17 - rada města s c h v a l u j e záměr na zpracování informačního plánu města a turistické mapy okolí firmou EUROPROGRESS zastoupenou panem Ing. Miroslavem Hartmanem včetně znění dohody o spolupráci

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 92/2585/17 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Zápis z finančního výboru

Usnesení č. 92/2586/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání finančního výboru ze dne 1.3.2017

Žádost o dotaci Spolek přátel vojenské historie

Usnesení č. 92/2587/17 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Konkursní řízení na ředitele/ku ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 - inzerát, členové KK

Usnesení č. 92/2588/17 - rada města j m e n u j e členy konkursní komise v konkursním řízení na ředitele/ku ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 92/2589/17 - rada města s c h v a l u j e znění inzerátu konkursního řízení na ředitele/ku ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 a jeho zveřejnění na úřední desce města, v okolních ORP, na webových stránkách města, webových stránkách KÚ, v Náchodském deníku a v Echu

Oznámení o termínu zápisu do náchodských mateřských škol

Usnesení č. 92/2590/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o termínu zápisu dětí do náchodských mateřských škol

Stanovení platu ředitelce MŠ Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 92/2591/17 - rada města s o u h l a s í se stanovením platu ředitelky MŠ Náchod, Vítkova 304 od 1.3.2017 v uvedené výši

VZ - Územní studie krajiny správního obvodu ORP Náchod

Usnesení č. 92/2592/17 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "Územní studie krajiny správního obvodu ORP Náchod" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem na Pořadí č. 1: Pořadí č. 1: EKOLA group s.r.o., se sídlem Mistrovská 4, 108 00 Praha 10, IČO: 63981378, nabídková cena: 1 495 000 Kč bez DPH
Pořadí č. 2: EKOTOXA s.r.o., se sídlem Fišova 403/7, Brno - Černá Pole 602 00, IČO: 64608531, nabídková cena:1 600 000 Kč bez DPH
Pořadí č. 3: Atelier T-plan, s.r.o., se sídlem Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO:26483734, nabídková cena: 1 780 000 Kč bez DPH
Pořadí č. 4: Ing. arch. Bohuslava Kolářová, se sídlem Na Řiháku 1198/25, Praha - Radotín 153 00, IČO: 12609773, nabídková cena: 1 850 000 Kč bez DPH
Pořadí č. 5: Institut regionálních informací, s.r.o., se sídlem Chládkova 898/2, 616 Brno, IČO: 25585991, nabídková cena: 2 145 000 Kč bez DPH
Pořadí č. 6: ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26003236, nabídková cena: 1 850 000 Kč bez DPH
Pořadí č. 7: HRDLIČKA spol. s.r.o., se sídlem nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČO: 18601227, nabídková cena: 2 300 000 Kč bez DPH

Zpracování územních studií Náchod - předložení žádosti o podporu

Usnesení č. 92/2593/17 - rada města s o u h l a s í
s předložením žádosti o podporu na projekt "Územní studie - město Náchod" do Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osy 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, Průběžné výzvy č. 9 Územní studie

Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě

Usnesení č. 92/2594/17 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě"

Usnesení č. 92/2595/17 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Eva Zákravská (náhradník Ing. Zuzana Klicnarová), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 92/2596/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy pro pana Jaromíra Růžičku, trvale bytem Náchod, Rybářská 62 - byt č. 48, Harmonie I. Nájemní smlouva se uzavírá od 15.3.2017 na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena

Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu

Usnesení č. 92/2597/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytování práva k užití systému Thomas se společností Thomas International CZ s.r.o., Hradec Králové, IČO 25294610 dle nabídkové ceny

VZ - ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LOKALITY "Nad nemocnicí"

Usnesení č. 92/2598/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo s účastníkem Ing. Eduardem Žaludem, se sídlem Železná 493/20, Praha 1 - Staré Město, 110 00, IČO: 73580872 s nabídkovou cenou 240 000 Kč bez DPH na veřejnou zakázku "ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LOKALITY "Nad nemocnicí"

"Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží" - poplatek za zásah do pozemků města Náchoda

Usnesení č. 92/2599/17 - rada města s t a n o v u j e poplatek za zásahy do městských pozemků v rámci optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží ve výši Kč 200 000,-

Usnesení č. 92/2600/17 - rada města s o u h l a s í po dobu provádění Optimalizace CZT s parkováním vozidel na asfaltovém hřišti

Usnesení č. 92/2601/17 - rada města u k l á d á předložit za r. 2014-2016 přehled vybraných poplatků za zásahy do pozemků města zodpovídá : J. Maršík

Dopis Regionálního romského občanského sdružení Města Náchoda

Usnesení č. 92/2602/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í dopis ze dne 3. 3. 2017

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta