Dnes
Teplota: 17.1 °C

Souhrn usnesení ze 7. / 90. / schůze Rady města Náchoda konané 22. února 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 90/2557/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 3607 - zveřejnění záměru prodeje stavební parcely č. 700 jejíž součástí je stavba domu čp. 500, stavební parcely č. 701 jejíž součástí je stavba domu čp. 501, stavební parcely č. 702 jejíž součástí je stavba domu čp. 502, stavební parcely č. 729 jejíž součástí je stavba domu čp. 534 , pozemkové parcely č. 711/5 a pozemkové parcely č. 711/6 vše v katastrálním území Náchod do vlastnictví Stavebního bytového družstva Náchod
Usnesení č. 90/2558/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit č. 3830 - nabytí pozemku

Pověření

Usnesení č. 90/2559/17 - rada města p o v ě ř u j e podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích, v platném znění, zaměstnankyni města Náchoda paní Ing. Evu Bauerovou, aby se vzdala práva na odvolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové čj. N 446/RD17/KSHK, Fj 1976/2017/KSHK ze dne 15.2.2017 a převzala od krajského soudu listiny, které se zápisem Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě do nadačního rejstříku souvisejíMiroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka