Dnes
Teplota: 23.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 8. / 49. / schůze Rady města Náchoda konané 7. března 2016Partnerství v projektu Festival zážitků

Usnesení č. 49/1376/16 - rada města s c h v a l u j e partnerství Města Náchoda na projektu "Festival zážitků" za uvedených podmínek vč. rozpočtového opatření ve výši 120 000 Kč do kapitoly "16" - kultura

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 49/1377/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 2028 - problematiku využití staveb garáží, skladu a čp.148 spolu se stav. parcelou č. 202 katastrální území Náchod s tím, že pro další pokračování požaduje předložit stanoviska Komise výstavby, Komise pro záměry města, Městské policie a Správního odboru a Odboru investic a rozvoje MěÚ Náchod

Usnesení č. 49/1378/16 - rada města s o u h l a s í
č. 2781 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SM/1094/2008 uzavřené s panem Františkem Adámkem, bytem Riegrova čp. 632, Hronov. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou podle čl. VI. odst. 1. nájemní smlouvy č. SM/1094/2008, a to ke dni 31.3.2016
č. 3141 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/1837/2011 uzavřené se společností Monybela s.r.o., IČO 27546985. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou podle čl. VI. odst. 1. nájemní smlouvy č. SMF/1837/2011, a to ke dnu 29.2.2016 a s prominutím úhrady nájemného za měsíc leden a únor 2016 ve výši 2.758,70 Kč. Rada města ukládá odboru IRM zlikvidovat objekt č. 3170, 3715 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/1890/2011 ze dne 16.6.2011 uzavřené s Petrem Švorcem, IČO 16277775. Smlouva bude ukončena k 31.3.2016
- s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2806/2016 se společností Autoservis Švorc s.r.o., IČO 01986732, na pronájem nebytových prostorů o výměře 74 m2 v budově čp. 2013 v ulici 1.Máje v Náchodě. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.4.2016 do 31.3.2026. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 26.768,- Kč + DPH + inflace
č. 3632 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene SMF/2807/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 1300 v katastrálním území Pavlišov v celkové délce 45,48 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3711 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2805/2016 s podnikatelem Martinem Táborským, IČO 64796779, na krátkodobý pronájem ledové plochy a zázemí na Zimním stadionu v Náchodě. Panu Táborskému se na dobu 100 hodin v období od 17.7.2016 do 30.7.2016 pronajímá ledová plocha a zázemí na Zimním stadionu v Náchodě v budově bez čp/če na stavební parcele č. 2871 v katastrálním území Náchod v ul. Na Strži, za cenu 200.000,- Kč
č. 3713 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE Energo, s.r.o., Praha, IČO 25115171. Teplovodní vedení a jeho součásti budou umístěny na pozemkové parcele města č. 1162/1, stavební parcele č. 2781/1, jejíž součástí je budova čp. 738 a stavební parcele č. 506/4, jejíž součástí je budova čp. 540, všechny v katastrálním území Náchod v ulici Němcové a v ulici Českých bratří. Teplovodním vedením a jeho součástí budou zasaženy budovy a pozemky města v délce cca 39 m
č. 3714 - se zveřejněním záměru přenechat Regionálnímu muzeu v Náchodě, IČO 00084930, do pronájmu část pozemkové parcely č. 2067/74 o výměře 1 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem umístění vývěsní skříňky - poutače Pevnosti Dobrošov

Usnesení č. 49/1379/16 - rada města r u š í
č. 3076 - usnesení č. 46/1287/16 ze dne 8.2.2016 v části týkající se akce 3076 a bere na vědomí předloženou informaci a p o v ě ř u j e
odbor investic a rozvoje města svoláním schůzky s Ing. Michalem Rýdlem ohledně nalezení dohody o podmínkách uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Usnesení č. 49/1380/16 - rada města r u š í č. 3660 - usnesení č. 31/942/15 ze dne 5.10.2015 v části týkající se akce 3660 a s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2804/2016 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynovodní vedení bude umístěno pod povrchem stavebních a pozemkových parcelách města st. č. 2884, st. č. 2885, č. 607/5, č. 624, č. 621/3, č. 626/3 , č. 728/5, č. 728/15, č. 728/16, č. 728/17, č. 1982/11, č. 1982/12, č. 1982/13, č. 1982/15, č. 1982/17 a č. 1985/1 vše v katastrálním území Náchod v Borské ulici. Předpokládaná délka plynovodního vedení umístěného v pozemcích parcelách města má být cca 374 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 49/1381/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 3694 - zveřejnění záměru na pronájem části pozemkové parcely č. 1879/1 katastrální území Náchod a doporučuje Zastupitelstvu města prodej zamítnout
č. 3707 - zveřejnění záměru převodu (směny) části pozemkové parcely č. 240/1 v katastrálním území Běloves
č. 3717 - zveřejnění záměru převodu (směny) pozemkové parcely č. 327/4 v katastrálním území Malé Poříčí s tím, že bude vyžádáno stanovisko Povodí Labe s.p. k tomuto způsobu majetkového vyrovnání

Usnesení č. 49/1382/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3703 - prodej pozemku, č. 3709 - zamítnout prodej

Usnesení č. 49/1383/16 - rada města s c h v a l u j e č. 16034 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v č.p. 391, ul. Běloveská v Náchodě s Josefem Klinkovským od 01.04.2016 do 30.06.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00

Usnesení č. 49/1384/16 - rada města s o u h l a s í
- s podnájmem bytu č. 268/8, ul. Duhová
- s podnájmem bytu č. 269/41, ul. Duhová
- s podnájmem bytu č. 269/8, ul. Duhová

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/67/2016

Usnesení č. 49/1385/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/67/2016

Schválení nákupu techniky pro TS Náchod s.r.o.

Usnesení č. 49/1386/16 - rada města s c h v a l u j e v souladu se svým usnesením č. 91/252/05 ze 4.10.2005, společnosti Technické služby Náchod s.r.o. nákup nového traktoru s předním náhonem s očekávanou cenou 900 000,- Kč bez DPH

Inventarizační zpráva - výsledky inventarizace majetku a závazků v roce 2015

Usnesení č. 49/1387/16 - rada města s c h v a l u j e Inventarizační zprávu o výsledcích inventarizace provedené k 31.10.2015 a k 31.12.2015 a schvaluje skutečnosti uvedené v této zprávě

Zateplení MŠ Komenského v Náchodě

Usnesení č. 49/1388/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í,
že u akce "Zateplení MŠ Komenského v Náchodě" předkládané do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 je systém větrání navržen pomocí větracích mřížek umístěných v přídavném rámu nad okny a dále, že stavební práce mohou být realizovány z důvodu předpokládané délky procesu schvalování žádostí o podporu nejdříve v roce 2017 a dále RM souhlasí s tím, že vyregulování otopné soustavy bude součástí zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací

Bytové domy Harmonie I a Harmonie II

Usnesení č. 49/1389/16 - rada města s o u h l a s í s aktualizací potřebné dokumentace na stavební úpravy (zateplení obvodového a střešního pláště) bytových domů HARMONIE I a HARMONIE II pro předložení žádostí o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu

Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda, Zateplení MŠ Komenského v Náchodě - zplnomocnění

Usnesení č. 49/1390/16 - rada města z p l n o m o c ň u j e Ing. Romanu Pichovou k zastupování Města Náchoda jednáním se SFŽP v projektech "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda" a "Zateplení MŠ Komenského v Náchodě" předkládaných do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

MŠ Komenského - výměna jídelního výtahu

Usnesení č. 49/1391/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením objednávky ve výši 393.250,- Kč vč. DPH, na akci "Výměna jídelního výtahu v MŠ Komenského v Náchodě" s firmou RP výtahy s.r.o., Julia Fučíka 182, České Meziříčí 517 71

Výběr zhotovitele stavby "Kanalizační přípojka k č.p. 472 Českoskalická ulice,Náchod"

Usnesení č. 49/1392/16 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky fyzické osobě Milan Leinweber, Šonov u Nového Města nad Metují 188, 549 08 Provodov-Šonov, IČO 45919518 na realizaci stavby "Kanalizační přípojka k č.p. 472 Českoskalická ulice, Náchod

Hotel Zimní stadion - výměna dveří a zárubní

Usnesení č. 49/1393/16 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na práce a dodávky dle nabídky společnosti DOMIVO s.r.o. Náchod 547 01, Kladská 104, IČO 03771351 za cenu 583.871,- Kč včetně DPH

Rekonstrukce sportovního hřiště v ulici Na Výsluní na Brance

Usnesení č. 49/1394/16 - rada města u k l á d á
- odboru IRM realizovat akci "Rekonstrukce sportovního hřiště v ulici Na Výsluní na Brance" v roce 2016
- odboru SMF finančně pokrýt rozpočtované náklady akce

Výběr zhotovitele na restaurování vitrážových oken na radnici čp. 40 v Náchodě

Usnesení č. 49/1395/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo s panem Vítězslavem Zilvarem, Nádražní 159, 517 73 Opočno, IČ:13221086 na "Restaurování vitrážových oken radnice čp. 40 v Náchodě" za nabídkovou cenu 879.069,-Kč včetně DPH

Park u města Prahy v Náchodě - Zadávací dokumentace

Usnesení č. 49/1396/16 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na stavební práce "Park u města Prahy v Náchodě" a dále schvaluje smlouvu o dílo se zapracovanými připomínkami od externího právníka města

Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb č. IRM/415/2016

Usnesení č. 49/1397/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb č. IRM/415/2016 s panem Jackem Kowalczykem Oprava chodníku Babí - úsek od ul. K Rozvodně po ul. Truhlářská
Usnesení č. 49/1398/16 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na zakázku ,,Oprava chodníku Babí - úsek od ul. K Rozvodně po ul. Truhlářská" pro společnost Vše pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO: 289 69 553, provozovna Náchod 547 01, Kamenice 113, za nabídkovou cenu 478.931,- Kč vč. DPH

Výběr zhotovitele studie umístění stavby "Komunikace Lidl - Karlovo náměstí v Náchodě"

Usnesení č. 49/1399/16 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky společnosti Hauckovi, s.r.o., Zlíč 73, 552 03 Česká Skalice, IČO 28779533 na vypracování studie umístění stavby "Komunikace Lidl - Karlovo náměstí v Náchodě"

Zápisy z komisí

Usnesení č. 49/1400/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 15. 2. 2016
- zápis z jednání lázeňské komise ze dne 24. 2. 2016

Penzion Marie, III. etapa - Dokončení rekonstrukce šesti koupelen

Usnesení č. 49/1401/16 - rada města s o u h l a s í s objednáním dodávky prací "III. etapa - dokončení rekonstrukce šesti koupelen penzionu Marie v Náchodě" u společností STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o., Českoskalická 1, 547 01 Náchod za nabídkovou cenu 278.958,- Kč bez DPH

Žádost o dotaci Euroregionu Glacensis

Usnesení č. 49/1402/16 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis zastoupený Miroslavem Wágnerem - předsedou sdružení ve výši 15 000 Kč na zajištění spolufinancování projektu Cyklobusy Orlických hor 2016 včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16" - kultura, položka 2143-411-5229

Žádost o dotaci na Španělské dny v Náchodě

Usnesení č. 49/1403/16 - rada města s o u h l a s í s dotací ve výši 15 000 Kč pro SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu v Náchodě na uspořádání druhého ročníku festivalu Španělské dny v Náchodě

Den otevřených dveří s Primátorem

Usnesení č. 49/1404/16 - rada města s c h v a l u j e prodloužení nočního klidu dne 21. května 2016 do 24 hodin při akci Den otevřených dveří s Primátorem

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 49/1405/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 20 až č. 22 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/68/2016
Usnesení č. 49/1406/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/68/2016 ve výši Kč 5 000,- pro Ligu proti rakovině Náchod, z.s.

Výběrové řízení

Usnesení č. 49/1407/16 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 47/1348/16 z 22.2.2016 a u k l á d á provést klasické výběrové řízení na dodávku rolby pro zimní stadion zodpovídá : R. Toušek

Poradenská a koordinační činnost v oboru balneotechniky a hydrogeologie související s obnovou využívání minerální vody v Náchodě-Bělovsi

Usnesení č. 49/1408/16 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na provádění poradenské a koordinační činnosti v oboru balneotechniky a hydrogeologie pro společnost AquaEnviro s.r.o. Ječná 1321/29a 621 00 Brno, IČO 269 07 909 v rozsahu nabídky

Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 33 - Efektivní veřejná správa

Usnesení č. 49/1409/16 - rada města s c h v a l u j e
- podání žádosti v rámci výzvy č. 33 - "Efektivní veřejná správa" se spoluúčastí města ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů projektu
- uzavření Příkazní smlouvy na komplexní zpracování žádosti a zajištění administrace projektu "Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů na úřadě" s Centrem evropského projektování a.s., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové a zároveň vyslovuje souhlas s užitím znaku Města Náchoda pro účely tohoto projektu

Vyhrazení parkovacích míst

Usnesení č. 49/1410/16 - rada města z a m í t á žádost o vyhrazení parkovacích míst před čp. 6 Weyrova ulice

Usnesení č. 49/1411/16 - rada města n e s o u h l a s í s vyhrazením parkovacího místa pro invalidy v Řezníčkově ulici před čp. 343 z důvodu záporného stanoviska Policie ČR a z důvodu omezení parkování před tímto domem v současné době

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/69/2016

Usnesení č. 49/1412/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/69/2016

Hasičský vůz - prodloužení termínu na vrácení dlužné splátky

Usnesení č. 49/1413/16 - rada města s c h v a l u j e prodloužení termínu splatnosti druhé splátky společnosti KOBIT - THZ s.r.o. ve výši 1.360.645,- Kč z 15.3.2016 na 25.3.2016

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 49/1414/16 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Výběr provozovatele farmářských trhů- rok 2016

Usnesení č. 49/1415/16 - rada města v souladu s bodem 7 c) výzvy k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem "Výběr provozovatele Náchodských farmářských trhů" r u š í výběrové řízení bez uvedení důvodu

Jiráskovo koupaliště Usnesení č. 49/1416/16 - rada města u k l á d á připravit studii na osazení nerezových van včetně napojení zodpovídá : B. Voborník

Sběrný dvůr

Usnesení č. 49/1417/16 - rada města u k l á d á připravit návrh na aktualizaci PD na zpevněné plochy zodpovídá : B. Voborník

V Náchodě 8. března 2016

Jiří M a r š í k
radní
Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta