Dnes
Teplota: 23.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 5. / 46. / schůze Rady města Náchoda konané dne 8. února 2016


Kronika Náchoda

Usnesení č. 46/1284/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace týkající se kronik Náchoda

MŠ Vítkova - inspekce - opatření

Usnesení č. 46/1285/16 - rada města se velmi intenzivně zabývala situací MŠ Vítkova a rozhodla o společné schůzce rodičů, vedení školky a zřizovatele, která se uskuteční v I. polovině března 2016

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 46/1286/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 2148 - předloženou zprávu a u k l á d á obnovit vodorovné dopravní značení na parkovišti zodpovídá : Ing. L.Šimek termín : květen 2016

Usnesení č. 46/1287/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3076 - budoucí nabytí, č. 1565 - nabytí stavby, č. 3610 - směnu, č. 3700 - nabytí parcely, schválit prodej b. j.783/8, č. 3600 - nabytí pozemku,

Usnesení č. 46/1288/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3170 - se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory o výměře 74 m2 v budově čp. 2013 v ulici 1. Máje v Náchodě, která je součástí stavební parcely č. 3320/1 v katastrálním území Náchod, společnosti Autoservis Švorc s.r.o., se sídlem v Náchodě, IČO 01986732
č. 3253 - aby Královéhradecká lékárna a.s., IČO 27530981, na vlastní náklady provedla stavební úpravy vybraných nebytových prostorů o výměře 54,3 m2 v budově polikliniky čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě, dle odsouhlaseného plánu a za stanovených podmínek, které Královéhradecká lékárna užívá na základě nájemní smlouvy č. SMF/2002/2011. Zároveň RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Královéhradecká lékárna a.s., a MUDr. Shihatovou, ke zřízení plicní ordinace
č. 3528 - s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce číslo SMF/2602/2015 uzavřené s Národním památkovým ústavem, IČO 75032333. Smlouva bude ukončena dohodou ke dni 29.2.2016
č. 3608 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2785/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 668/39 a č. 1989/1 v katastrálním území Náchod v ulici Francouzské v celkové délce 58 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 11.600,- Kč + DPH č. 3645 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č.
SMF/2785/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení je umístěno nad pozemkovou parcelou č. 160/19 v katastrálním území Malé Poříčí v ulici Lomená v délce 35,5 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3681 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2767/2016 se Zdeňkem Slavíkem, nájemní smlouvy č. SMF/2768/2016 s Jitkou Štěpovou, nájemní smlouvy č. SMF/2769/2016 s Hynkem Luňákem, nájemní smlouvy č. SMF/2770/2016 s Petrem Hummlerem, nájemní smlouvy č. SMF/2771/2016 se Zdeňkem Duškem, nájemní smlouvy č. SMF/2772/2016 se Zdeňkem Líbalem, nájemní smlouvy č. SMF/2773/2016 s Pavlem Ravingerem, nájemní smlouvy č. SMF/2774/2016 s Karlem Tomšů a nájemní smlouvy č. SMF/2775/2016 s Martinem Prouzovu. Smlouvami se nájemcům přenechává do nájmu část pozemkové parcely č. 2177 v katastrálním území Náchod o výměře 9 x 18 m2 pro umístění montovaných garáží. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 900,- Kč/rok/garáž, tj. 50,- Kč/m2/rok. Smlouvy se uzavírají na dobu určitou s účinností od 1.4.2016 do 31.3.2026
č. 3701 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností VaK Náchod, a.s., IČO 48172928. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele č. 293/11 v katastrálním území Náchod v ulici U Práchovny. Břemeno spočívá v uložení nového vodovodního potrubí v délce 101 m
č. 3702 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno na pozemkové parcele č. 1125/1, č. 1134/1, č. 1149/1 a č. 1152/2 všechny v katastrálním území Náchod v ulici Pražské. Plynárenským zařízením budou zasaženy pozemky města v délce cca 136 m
č. 3704 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063. Optický kabel bude uložen v pozemkové parcele č. 593/5 v katastrálním území Náchod a v pozemkové parcele č. 261/2 v katastrálním území Babí u Náchoda. Optickým kabelem budou zasaženy pozemky města v délce cca 16m
č. 3528 - se zveřejnění záměru pronajmout Národnímu památkovému ústavu, IČO 75032333, pozemkovou parcelu č. 383 a parcelu č. 1964 obě v katastrálním území Náchod. Pozemky budou pronajaty za účelem "Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě"

Usnesení č. 46/1289/16 - rada města n e s o u h l a s í č. 3564 - se zveřejněním záměru přenechat spolku AMAG z.s., IČO 03831400, do bezplatného užívání nebytové prostory v budově čp. 1759 v Pražské ulici v Náchodě a žádost spolku AMAG z.s., zamítá

Usnesení č. 46/1290/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 3304 - vypsání výběrového řízení formou obálkové metody na prodej domu čp. 113 Stárkov spolu s pozemky se základní cenou 400.000,- Kč
č. 3703 - zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 70 v katastrálním území Běloves
č. 3705 - zajištění znaleckého posudku na zjištění ceny rodinného domu čp. 628 spolu se stavební parcelou číslo 609 a zahradou číslo parcely 1236/3 vše v k.ú. Náchod

Usnesení č. 46/1291/16 - rada města s o u h l a s í
č. 16020 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.2 s panem Lukášem Balogem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.03.2016 do 31.05.2016
č. 16021 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.12 s panem Michalem Matou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.03.2016 do 31.05.2016
č. 16027 - s revokací usnesení 43/1244/16, bod jednání 16016, ve věci vyhlášení výběrového řízení na volný nájemní byt č. 1 v č.p. 628 v ulici Čechova v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku

Usnesení č. 46/1292/16 - rada města s c h v a l u j e

č. 16022 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v ul. Bartoňova v č.p. 276 v Náchodě dohodou k 29.02.2016 a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení obálkovou metodou na obsazení bytu č. 5 v č.p. 276 ul. Bartoňova v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 16023 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 22 v č.p. 1106 v ulici Příkopy v Náchodě s pí. Ivanou Dusbabovou na dobu určitou od 01.02.2016 - 30.04.2016 a nájemné ve stejné výši jako je předepsané nájemné k tomuto bytu k datu 31.01.2016, jistota není požadována
č. 16024 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 5 v č.p. 100 ul. Na Drážkách v Náchodě a nabídku bytu č. 5 k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 16025 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 4 v č.p. 349 ul. Francouzská v Náchodě a nabídku bytu č. 4 k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 16026 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Janou Neugebauerovou
č. 16028 - uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. SMF/2787/2016 na pronájem nebytového prostoru č. 318 v Náchodě, Rybářská č.p. 1819, s p. Stanislavem Felcmanem, Rybářská 1819, Náchod, s platností od 01.03.2016
č. 16029 - na základě výjimky ze Zásad pro přidělování bytů v majetku města Náchoda uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 9 v č.p. Komenského č.p. 577 v Náchodě s p. Miroslavem Samkem na dobu 01.03.2016 - 31.05.2016; nájemné je Kč 65,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00

Komunikace Lidl - Karlovo nám.

Usnesení č. 46/1293/16 - rada města s o u h l a s í se zadáním studie na umístění stavby "Komunikace Lidl - Karlovo nám."

Rozpočtová opatření od 14.12.2015 do konce roku 2015

Usnesení č. 46/1294/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 262 až č. 267 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/2/2016

Usnesení č. 46/1295/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/2/2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/20/2016

Usnesení č. 46/1296/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/20/2016

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 46/1297/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
- schválit smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/21/2016 a SMF/22/2016
- schválit smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/23/2016 až SMF/28/2016

Rozpočtová opatření od 25.01.2016

Usnesení č. 46/1298/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 9 až č. 14 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Nabídka pronájmu

Usnesení č. 46/1299/16 - rada města z a m í t á nabídku INVESTMENT ADVISORY na pronájem prostor v čp. 1845 Zámecká

Novela OZV č. 5/2015 o místním poplatku za KO

Usnesení č. 46/1300/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2015, v předloženém znění

Průkazy energetické náročnosti budov města Náchoda

Usnesení č. 46/1301/16 - rada města s c h v a l u j e zpracování průkazů energetické náročnosti budov energetickým auditorem Ing. Petrem Frintou dle předložené cenové nabídky

Vavřinecká pouť 2016

Usnesení č. 46/1302/16 - rada města s c h v a l u j e dohodu na zajištění Vavřinecké pouti v Náchodě pro rok 2016 (dle přílohy) s firmou Jan Pazdera, bytem Máchova 539, Jaroměř, IČO: 115 93 202. Pořadateli budou Jan Pazdera, David Novotný a Město Náchod

Úhrada neinvestičních výdajů za rok 2016 obcí Vysokov

Usnesení č. 46/1303/16 - rada města s t a n o v í výši úhrad neinvestičních výdajů na rok 2016 na základě Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Vysokov na 7 000,- Kč za každé dítě z obce Vysokov, vzdělávající se v náchodských mateřských školách

SVČ Déčko Náchod - ředitelka - úprava platu

Usnesení č. 46/1304/16 - rada města s o u h l a s í s úpravou platu ředitelky SVČ Déčko, Náchod Ing. Ludmily Pohankové dle návrhu s účinností od 1.3.2016

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 46/1305/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy pro :
- pana Karla Schnurpfeila, nar. 23.8.1952, trvale bytem Náchod, Běloveská 1598 - byt č. 208, Harmonie II.
- paní Alžbětu Horákovou, nar. 14.3.1938, trvale bytem Náchod, Kostelecká 1829 - byt č. 41, Harmonie I.
- pana Václava Stránského, nar. 1.2.1947, trvale bytem Náchod, Běloveská 1595 - byt č. 207, Harmonie II.
Nájemní smlouva se uzavírá od 1.2.2016 na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena

Žádost o navýšení dotace na MČR v rock and rollu

Usnesení č. 46/1306/16 - rada města z a m í t á navýšení dotace o 20 000 Kč pro ČSAR zastoupený Jiřím Haisem - předsedou na uspořádání MČR v rock and rollu a Pohár města Náchod 2016

Výstavba velínu strojovny Zimního stadionu Náchod

Usnesení č. 46/1307/16 - rada města z a m í t á vybudování nového velínu strojovny Zimního stadionu Náchod a u k l á d á zpracovat nákladovost rolby a její poruchovost a koncepci oprav zimního stadionu do r. 2018 zodpovídá : R. Toušek

Návrh na úpravu autobusového spojení na trase Náchod - Pavlišov

Usnesení č. 46/1308/16 - rada města d o p o r u č u j e úpravu jízdního řádu dle návrhu

Schválení limitu na mzdy a odpisy pro rok 2016

Usnesení č. 46/1309/16 - rada města s c h v a l u j e limity na mzdy a odpisy PO pro rok 2016 v navrhované výši

Memorandum o spolupráci se Společností Josefa Škvoreckého

Usnesení č. 46/1310/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření memoranda o spolupráci mezi městem Náchodem a Společností Josefa Škvoreckého zastoupenou Mgr. Václavem Krištofem - předsedou za výše uvedeným účelem

Pojištění majetku města

Usnesení č. 46/1311/16 - rada města u k l á d á odboru SMF ve spolupráci s makléřskou firmou OK Group a.s. provést v souladu s vnitřním předpisem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2. kategorie poptávkové řízení na pojištění majetku města v souladu s usnesením RM č. 8/282/15

Lázně Běloves

Usnesení č. 46/1312/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
- zrevokovat usnesení ze dne 25. června2012, kterým - VII.písm. a/ Zastupitelstvo města pověřilo radu města přípravou kupní smlouvy na odkup pozemků a nemovitostí lázní, Jiráskova statku, stáčírny a vrtů v k.ú. Běloves od stávajících vlastníků a její předložení do zastupitelstva města k projednání a ke schválení
- odmítnout souhrnnou nabídku majitelů Běloveských lázní a.s., a Lázní Běloves a. s. ze dne 20. února 2013

Záložní zdroj UPS, evakuačního výtahu Domova pro seniory Marie -rozšíření stávajícího bateriového boxu

Usnesení č. 46/1313/16 - rada města s o u h l a s í s úhradou, přímých nákladů rozšiřujících stávající bateriový box "Záložního zdroje UPS evakuačního výtahu Domova pro seniory Marie v Náchodě" společnosti ELTYM Hronov, spol., Husova 207, 549 31 Hronov 7, ve výši 24 800,- Kč bez DPH

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/29/2016

Usnesení č. 46/1314/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/29/2016 dle návrhu

V Náchodě 9. února 2016

Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta