Dnes
Teplota: 23.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 31. / 35. / schůze Rady města Náchoda konané 2. listopadu 2015


Výroční zprávy PO MŠ : Alšova, Březinova, Vítkova, Myslbekova, Havlíčkova

Usnesení č. 35/1016/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy PO MŠ, Náchod, Alšova 952; MŠ, Náchod, Březinova 669; MŠ, Náchod, Vítkova 304; MŠ, Náchod, Myslbekova 4 a MŠ, Náchod, Havlíčkova 1848

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 35/1017/15 - rada města s o u h l a s í
č. 3662 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/2732/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 540/5 v katastrálním území Lipí u Náchoda. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele č. 540/5 má být cca 18 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3665 - se zveřejněním záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 276/1 o výměře 200 m2 v katastrálním území Jizbice u Náchoda, panu Kamilu Bořkovi, IČO 46524771, za účelem umístění zemědělské techniky
č. 3667 - se zveřejněním záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 506/1, č. 520/1, č. 521/1 a č. 527/28 vše v katastrálním území Běloves o celkové výměře 8108 m2, společnosti Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866. Pronajaté pozemkové parcely budou využívány pro provoz pily a skladování dřeva
č. 3668 - se zveřejněním záměru propachtovat pozemkové parcely vedené na listu vlastnictví č. 579 pro katastrální území Stárkov, mimo p.č. 12/2 a st.p.č. 152, listu vlastnictví č. 455 pro katastrální území Dolní Vernéřovice, listu vlastnictví č. 459 pro katastrální území Studnice u Jívky a listu vlastnictví č. 262 a č. 354 pro katastrální území Metujka o celkové výměře 267 ha společnosti Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866. Pozemky budou společnosti Lesy města Náchoda spol. s r.o., přenechány do užívání za účelem těžby dřeva a odborného lesního a mysliveckého hospodaření
č. 3669 - se zveřejněním záměru propachtovat vybrané pozemkové parcely vedené na listu vlastnictví č. 10001 katastrální území Náchod, Lipí u Náchoda, Babí u Náchoda, Běloves, Bražec, Dobrošov, Dolní Radechová, Jizbice u Náchoda, Malá Čermná, Malé Poříčí, Městská Kramolna, Pavlišov, Staré Město nad Metují a Trubějov. Dále vybrané lesní pozemkové parcely vedené na listu vlastnictví č. 669 katastrální území Kramolna, listu vlastnictví č. 515 katastrální území Dolní Radechová, listu vlastnictví č. 3378 katastrální území Malá Čermná a listu vlastnictví č. 693 katastrální území Rtyně v Podkrkonoší o celkové výměře 544 ha společnosti Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866. Pozemky budou společnosti Lesy města Náchoda spol. s r.o., přenechány do užívání za účelem těžby dřeva a odborného lesního a mysliveckého hospodaření
č. 3670 - se zveřejněním záměru propachtovat vybrané pozemkové parcely vedené na listu vlastnictví č. 4940 katastrální území Bražec společnosti Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866. Jedná se o pozemkové parcely č. 123/1, č. 123/2, č. 126/1, č. 126/2, č. 126/3, č. 127, č. 255/1, č. 255/2, č. 379 a č. 380 o celkové výměře 29 ha. Pozemky budou společnosti Lesy města Náchoda spol. s r.o., přenechány do užívání za účelem těžby dřeva a odborného lesního a mysliveckého hospodaření
č. 3671 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s manželi Polákovými z Náchoda. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkových parcelách č. 1965/1 a č. 2240 v katastrálním území Náchod v ulici Příkopy na Plhově
č. 3304 - se zajištěním nového znaleckého posudku na čp. 113 Stárkov vč. pozemků

Usnesení č. 35/1018/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3625 - informaci o stavu této akce s tím, že pro jednání s novými vlastníky bude zajištěn znalecký posudek na ocenění části stavební parcely č. 205 v katastrálním území Staré Město nad Metují

Usnesení č. 35/1019/15 - rada města r u š í č. 3650 - usnesení č. 31/941/15 z 5.10.2015 č. akce 3650 - o zřízení věcného břemene na uložení vodovodního řadu v pozemkové parcele č. 1573/9 a č. 1591/17 v délce cca 56m se společností VaK Náchod, a.s. IČ 48172928 na dobu neurčitou a bezúplatně (jedná se o ošetření stávajícího stavu) s tím, že náklady uhradí VaK Náchod, a.s.

Usnesení č. 35/1020/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit :
č. 3657 - prodej parcely, č. 3659 - směnu pozemků, č. 3666 - zamítnout prodej parcely, prodej byt. jednotky č. 1955/6

Usnesení č. 35/1021/15 - rada města s c h v a l u j e č. 3672 - zveřejnění záměru prodeje nemovitostí a zajištění znaleckého posudku na zjištění ceny v místě a čase obvyklé

Usnesení č. 35/1022/15 - rada města n e s c h v a l u j e
č. 15165 - uzavření Smlouvy o ubytování s paní Věrou Samkovou na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě
č. 15166 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v č.p. 50, ul. Odboje v Náchodě s Tiborem Čisárem

Usnesení č. 35/1023/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15167 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o byt, uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 8 v č.p. 391, ul. Běloveská v Náchodě s Nikolou Krupovou od 01.12.2015 do 29.02.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 25.000,00 a ukončení Nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č.p. 391 v ulici Běloveská v Náchodě s pí. Nikolou Krupovou dohodou k 30.11.2015
č. 15168 - snížení nájemného bytu č. 1 v č.p. 247, ul. Tyršova v Náchodě o Kč 10,00/měsíčně s tím, že od 01.12.2015 bude nájemné pro tento byt stanoveno ve výši Kč 50,00/m2 podlahové plochy

Usnesení č. 35/1024/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í dle usnesení městské rady č.102/1294/97 ze dne 29.10.1997 a č.114/1458/98 ze dne 25.2.1998 změnu kupujícího Nájemní smlouvy ze dne 31.1.2007 a změnu kupujícího Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 31.1.2007

Žádost o čerpání fondu - MŠ Březinova

Usnesení č. 35/1025/15 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 20 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Březinova 669, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na úhradu energií

Revokace usnesení

Usnesení č. 35/1026/15 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 30/917/15 z 22.9.2015

Zápis z komise

Usnesení č. 35/1027/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání kulturní komise konané dne 29. 9. 2015

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 35/1028/15 - rada města s c h v a l u j e
- čerpání investičního fondu ve výši Kč 17 664,- pro příspěvkovou organizaci Základní škola Náchod, Pavlišovská 55, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na úpravu nově vybudovaných prostor žákovských šaten

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 99 680,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola, Náchod, 1. Máje 365, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nové vybavení sborovny školy. Dále RM schvaluje čerpání investičního fondu ve výši Kč 5 500,- na tapetování a malování v budově školy

- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 78 270,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na opravu ocelolitinové pánve a výměnu rozbitého dataprojektoru

- čerpání investičního fondu ve výši Kč 9 306,- pro příspěvkovou organizaci Základní škola Náchod, Drtinovo nám. 121, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených s malováním jedné školní třídy

Schválení smlouvy o připojení na PCO pro MIC

Usnesení č. 35/1029/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o připojení na PCO (zabezpečení Městského informačního centra v Náchodě) s firmou JJ Trend s. r. o., Dobrošovská 960, 547 01 Náchod, IČO: 63216302, zastoupenou Ing. Jiřím Jedličkou - jednatelem společnosti

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 35/1030/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 179 až č. 186 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Návrh na úpravu rozpočtu MŠ, Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 35/1031/15 - rada města s o u h l a s í s rozpočtovou úpravou ve výši 14 000 Kč na dofinancování odloučeného pracoviště a zároveň schvaluje úpravu mzdového limitu pro rok 2015 na celkovou výši 100,5 tis. Kč

Změna účelu dotace - prevence kriminality 2015

Usnesení č. 35/1032/15 - rada města s o u h l a s í se změnou účelu využití dotace na prevenci kriminality na rok 2015 pro ZŠ Plhov Náchod dle předložené žádosti

Uzavření smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE a Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 35/1033/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í - zápis z rozmísťovací komise ze dne 20.10.2015 - zápis z komise sociální a prevence kriminality ze dne 21.10.2015

Usnesení č. 35/1034/15 - rada města s o u h l a s í - s uzavřením nájemní smlouvy s paní Jindřiškou Hybšovou, bytem Náchod, Kostelecká 1821 - byt č. 49, Harmonie I.
- panem Michalem Tomanovičem, bytem Trubějov 31, Kramolna - byt č. 29, Harmonie I.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 10.11.2015, kauce na byt není stanovena

Žádost o změnu závazného ukazatele ZUŠ Náchod

Usnesení č. 35/1035/15 - rada města s c h v a l u j e nový závazný ukazatel na odpisy na rok 2015 pro ZUŠ Náchod, Tyršova 247 ve výši 163 806,- Kč

Návrh na úpravu platů ředitelů školských příspěvkových organizací

Usnesení č. 35/1036/15 - rada města s o u h l a s í se změnou platů ředitelů školských příspěvkových organizací od 1.11.2015 dle návrhu

Podání žádosti o dotaci na podporu terénní práce v Náchodě

Usnesení č. 35/1037/15 - rada města s c h v a l u j e podání žádosti v rámci výzvy č. 22 - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začlenění se spoluúčastí města ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. částka 134 621,87 Kč

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Usnesení č. 35/1038/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (verze 3)

Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa - odstoupení od realizace projektu

Usnesení č. 35/1039/15 - rada města s c h v a l u j e odstoupení od realizace projektu "VO města Náchod - IX. etapa" (Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa), číslo 122D 14200 5210 předloženého do Programu EFEKT 2015 vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště - dodatek č.1 SOD

Usnesení č. 35/1040/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele IRM/349/2015 číslo smlouvy zhotovitele 6/2015 na dodavatele díla "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" na méněpráce týkající se dopravního svislého značení

Platy ředitelů příspěvkových organizací

Usnesení č. 35/1041/15 - rada města s t a n o v u j e - plat ředitele příspěvkové organizace Kino Vesmír Náchod v navržené výši od 1.11.2015
- plat ředitelky příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda v navržené výši od 1.11.2015
- plat ředitele příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie v navržené výši od 1.11.2015

Zábor parkovacích míst - zateplení Rubeny

Usnesení č. 35/1042/15 - rada města s o u h l a s í s umístěním záboru v ul. Českých Bratří u objektu Rubeny, budova B30 v místě parkovacích míst o rozměru 3,5 x 7,0 m pro firmu MOVIS Hronov s.r.o. do 31.12.2015

Veřejná zakázka "Hydrogeologický průzkum v Náchodě"

Usnesení č. 35/1043/15 - rada města v y l u č u j e
- z výběrového řízení "Hydrogeologický průzkum v Náchodě" CHEMCOMEX Praha, a.s., Elišky Přemyslovny 379, Zbraslav, 156 00 Praha, IČO 25076451 uchazeče pro nesplnění zadávacích podmínek
- z výběrového řízení "Hydrogeologický průzkum v Náchodě" V.H.S.H. s.r.o., Strakonice - Přední Ptákovice, Ptákovická 489, 386 01, IČO 49060392 uchazeče pro nesplnění zadávacích podmínek

Usnesení č. 35/1044/15 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí na VZMR "Hydrogeologický průzkum v Náchodě" předložených a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem nabídek na veřejnou zakázku na Pořadí č. 1 :
Pořadí č. 1 - Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, IČO 00494356, nabídková cena: 3 299 514 Kč bez DPH / 3 992 412 Kč včetně DPH Pořadí č. 2 - Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice,
spol. s.r.o., České Budějovice, Pekárenská 257/81, 372 13, IČO 15769976, nabídková cena: 3 707 075 Kč bez DPH / 4 485 561 Kč včetně DPH

"Kladská stezka - úsek č. 16, projektová dokumentace - DUR" - Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Usnesení č. 35/1045/15 - rada města r o z h o d l a o přijetí dotace a s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 15RRD05 na projekt "Kladská stezka - úsek č. 16, projektová dokumentace - DUR"
V Náchodě 3. listopadu 2015

Jiří Maršík
radní
Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta