Dnes
Teplota: 12.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 27. / 31. / schůze Rady města Náchoda konané dne 5. října 2015


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 31/941/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 2126 - zveřejnění záměru převodu podílu o velikosti 741/49621 ke stavební parcele č. 3036 katastrální území Náchod a podílu o velikosti 731/18134 ke stavební parcele č. 430 katastrální území Staré Město nad Metují
č. 3650 - zřízení věcného břemene na uložení vodovodního řadu v pozemkové parcele č. 1573/9 a č. 1591/17 v délce cca 56m se společností VaK Náchod, a.s. IČ 48172928 na dobu neurčitou a bezúplatně (jedná se o ošetření stávajícího stavu) s tím, že náklady uhradí VaK Náchod, a.s.
č. 3659 - zveřejnění záměru směny částí pozemků č. 87/13 a č. 405/1 katastrální území Jizbice u Náchoda
Usnesení č. 31/942/15 - rada města s o u h l a s í
č. 2626 - se společným užívání nebytových prostorů (kanceláře) společností TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s., IČO 25975498, a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, IČO 65399447. Společné užívání se týká nebytových prostorů - kancelář č. 239 o výměře 16,7 m2 v budově čp. 1303 v Palachově ulici v Náchodě (budova soudu)
č. 3398 - s ukončením nájemní smlouvy č. SMF/2306/2013 uzavřené s panem Janem Filipem a to odstoupením ze strany pronajímatele podle článku VI. odst.2.b) nájemce je v prodlení s placením nájemného déle než 1 měsíc
č. 3555 - se zrušením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2628/2015 se společností Bonett Gas Investment, a.s., Praha, IČO 28253655, schválené RM dne 9.3.2015 usnesením č. 9/308/15 pod číslem akce 3555
č. 3656 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2723/2015 s HC Náchod, IČO 62931050, smlouvy o výpůjčce č. SMF/2724/2015 s TJ Kraso Náchod, IČO 48652679, smlouvy o výpůjčce č. SMF/2725/2015 s BK Náchod, IČO 27032311 a smlouvy o výpůjčce č. SMF/2726/2015 se Školou bruslení, IČO 01284746. Smlouvou o výpůjčce se přenechává uvedeným spolkům do bezplatného užívání ledová plocha na Zimním stadionu v Náchodě, v budově bez čp/če na stavební parcele č. 2871 v katastrálním území Náchod v ul. Na Strži. Spolky budou ledovou plochu užívat v přesně stanoveném čase, který bude každý měsíc aktualizován. Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou s účinností od 10.10.2015
č. 3660 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2727/2015 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynovodní vedení bude umístěno pod povrchem stavebních a pozemkových parcelách města st. č. 2884, st. č. 2885, č. 607/5, č. 624, č. 621/3, č. 626/3 , č. 728/5, č. 728/15, č. 728/16, č. 728/17, č. 1982/11, č. 1982/12, č. 1982/13, č. 1982/15, č. 1982/17 a č. 1985/1 vše v katastrálním území Náchod v Borské ulici. Předpokládaná délka plynovodního vedení umístěného v pozemcích města má být cca 374 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH
č. 3601 - se záměrem vlastnice čp. 2042 Běloveská na koupi části městských nemovitých věcí tj. části čp. 2013 Běloveská, části stavební parcely č. 3320/1 a části pozemkové parcely č. 769/4 vše katastrální území Náchod s tím, že žadatelka zajistí a uhradí veškeré nutné podklady pro zdárné uskutečnění prodeje tj. povolení dle příslušných ustanovení stavebního zákona a Prohlášení vlastníka, k čemuž jí bude ze strany města Náchoda vystaven souhlas či zplnomocnění. Záměr prodeje uvedených nemovitých věcí bude zveřejněn až bude určen konkrétní nebytový prostor (číslo nebytové jednotky)

Usnesení č. 31/943/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3009 - předloženou informaci č. 15150 - informaci o uvolnění bytu č. 49 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 30.09.2015

Usnesení č. 31/944/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3322 - prodej, č. 3611 - dle návrhu, č. 3650 - prodej, č. 3427 - směnu

Usnesení č. 31/945/15 - rada města n e s o u h l a s í
č. 15146 - s uzavřením Smlouvy o ubytování se Štefanem Kristofoli na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě
č. 15147 - s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu s Milanem Puškou k bytu č. 1 v ulici Běloveská č.p. 391 v Náchodě
Usnesení č. 31/946/15 - rada města s o u h l a s í č. 15148 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 2 v č.p. 505 v ulici Francouzská Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku

Usnesení č. 31/947/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15149 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 15 v č.p. 294 ul. Borská v Náchodě a nabídku bytu k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 15151 - čerpání jistoty bytu č.1 v č.p. 276 v požadované výši a uzavření Dohody o postupném splácení dluhu na jistotě s p. Josefem Peštou

Rozpočtová opatření od 7.9.2015

Usnesení č. 31/948/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 159 až č. 160 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Prodloužení kanalizačního řadu v ul. Zákoutí v Náchodě

Usnesení č. 31/949/15 - rada města s o u h l a s í s prodloužením kanalizace v ul. Zákoutí v Náchodě a se zařazením 200 tis. Kč do rozpočtu města Náchoda na rok 2016 na zajištění PD k územnímu rozhodnutí a půjčky pro VAK Náchod a.s. na zajištění a realizaci stavby kanalizace v ul. Zákoutí v Náchodě

"Náchod, Bartoňova vila, Zámecká 243 - obnova terénního jihovýchodního schodiště - 2. etapa"

Usnesení č. 31/950/15 - rada města s c h v a l u j e vystavení dodatku objednávky č. 399/2015 ze dne 15.7.2015 společnosti Teraco lité s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha, IČO 24230456 na zvýšenou výměru povrchové teracové vrstvy zábradelních zídek na akci "Náchod, Bartoňova vila, Zámecká 243 - obnova terénního jihovýchodního schodiště - 2. etapa"

MS v kuželkách 2017

Usnesení č. 31/951/15 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 9/365/15 ze dne 9. 3. 2015, kterým RM schválila financování MS a bezplatný pronájem zimního stadionu

Žádost o dotaci na dřevořezbářské sympózium v areálu pevnosti Dobrošov

Usnesení č. 31/952/15 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši 15 000 Kč pro Regionální muzeum v Náchodě zastoupené Mgr. Petrem Landrem - ředitelem na uspořádání dřevořezbářského sympózia v areálu pevnosti Dobrošov v červenci roku 2016. RM pověřuje odbor kultury, sportu a CR zahrnutím této položky do návrhu rozpočtu města Náchod na rok 2016

Žádost o dotaci na pořádání Mistrovství světa Flanderských bouvierů

Usnesení č. 31/953/15 - rada města do p o r u č u j e předložit žádost o dotaci Kulturní a sportovní nadaci města

Reprezentační ples města 2016 - schválení ceny vstupenek

Usnesení č. 31/954/15 - rada města s c h v a l u j e ceny vstupenek na "Reprezentační ples Města Náchoda, PRIMÁTORU a.s. a Beránku Náchod a. s.", který se bude konat dne 20. 2. 2016 dle návrhu

Přebudování prostoru po MIC na malou městskou výstavní síň

Usnesení č. 31/955/15 - rada města s c h v a l u j e využití a přebudování prostoru součastného Městského informačního centra v hale recepce Hotelu U Beránka na malou městskou výstavní síň dle výše uvedeného návrhu ve výši 98 000 Kč. RM pověřuje odbor kultury, sportu a CR zahrnutím této položky do návrhu rozpočtu města Náchod na rok 2016

Smlouva o reklamě - ples města 2016

Usnesení č. 31/956/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy "Smlouva o reklamě" s firmou Primátor a. s., Dobrošovská 130, Náchod, zastoupenou Ing. Josefem Hlavatým, předsedou představenstva, IČ: 47468661 na zajištění reklamy Primátoru a. s. na Reprezentačním plese Města Náchoda, PRIMÁTORU a. s., Beránku Náchod a. s., který se koná 20. února 2016. Za zajištění reklamy firmě Primátor a. s. obdrží Město Náchod finanční příspěvek na realizaci plesu 50 000 Kč + DPH v platné zákonné sazbě

Veřejná zakázka "Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa"

Usnesení č. 31/957/15 - rada města v y l u č u j e z výběrového řízení "Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa" uchazeče Technické služby Náchod s.r.o., Bílkova 196, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod, IČO 25270095 pro nesplnění zadávacích podmínek

Uzavření smlouvy v Domě s pečovatelskou službou Harmonie a Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 31/958/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z rozmísťovací komise ze dne 30. 9. 2015 a s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy s panem Petrem Sajfrídem, bytem Náchod, Kladská 333 - byt č. 47, Harmonie I. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 15.10.2015, kauce na byt není stanovena

Organizační řád

Usnesení č. 31/959/15 - rada města s c h v a l u j e Organizační řád s účinností od 6. 10. 2015 Zápis z tělovýchovné komise Usnesení č. 31/960/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání tělovýchovné komise ze dne 16. 9. 2015

Žádost pana Štěpána Přibyla - Jazz Generation

Usnesení č. 31/961/15 - rada města s o u h l a s í, aby spolupráce s hudební skupinou Jazz Generatinon pokračovala i v roce 2016 a to za stejných podmínek jako v předchozích letech. Využití prostoru pro zkoušky kapely Jazz Generation v zastoupení pana Štěpána Přibyla, kapelníka v budově ZUŠ Náchod včetně jeho nabídky pro Město Náchod

"Stavební úpravy komunikace v ul. Hřbitovní v Náchodě" - dodatek č.1 k SOD

Usnesení č. 31/962/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. IRM/352/2015 se zhotovitelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25953818, na stavbu "Stavební úpravy komunikace v ul. Hřbitovní v Náchodě", s termínem dokončení do 23.10.2015

Žádost SK Plhov - Náchod o dotaci na nákup korfbalových košů

Usnesení č. 31/963/15 - rada města s c h v a l u j e dotaci sportovnímu klubu SK Plhov - Náchod (Příkopy 1186, 547 01 Náchod, IČO: 48621803) zastoupeného Jaroslavou Pavlovičovou - trenérkou ve výši 12 000 Kč na nákup 4 ks korfbalových košů. Dotace bude hrazena z kapitoly "16" kultura, z položky 16-3319-rezerva-5169

Žádost ZŠ, Komenského 425, Náchod o schválení darovací smlouvy

Usnesení č. 31/964/15 - rada města s c h v a l u j e Základní škole, Náchod, Komenského 425, Darovací smlouvu na finanční dar od společnosti WOMMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 18 759,- Kč

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 31/965/15 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 107 145,50,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pořízení žákovského nábytku do učebny výtvarné výchovy a do učebny v ulici Českých bratří

Žádost o záštitu města Náchoda nad akcí Goodyear Bezpečná školka

Usnesení č. 31/966/15 - rada města s c h v a l u j e záštitu města Náchoda nad akcí Goodyear Bezpečná školka, pořádané společností Temper Communication a.s., Staropramenná 3117/17, 150 00 Praha 5, IČO: 29043620 zastoupenou Blankou Hronovou - konzultantkou, která se uskuteční 19. října 2015 v Kině Vesmír a na Masarykově náměstí za uvedených podmínek

ÚZSVM

Usnesení č. 31/967/15 - rada města p ř i j a l a následující stanovisko : - Město Náchod v minulosti užívalo a i nadále užívá budovu Palachova 1303 v souladu se "Smlouvou o bezúplatném převodu majetku a o zřízení věcného břemene",
- Město Náchod je připraveno jednat o převodu budovu Palachova 1303 zpět ČR za předpokladu, že výše finanční kompenzace ze strany ČR městu bude činit 40-50 mil. Kč (první nabídka ČR ÚZSVM činila 67 mil. Kč),
- Pozemek č. parc. 122/4 bude vrácen městu v souladu s čl. II. Darovací smlouvy z roku 1999

Usnesení č. 31/968/15 - rada města p o v ě ř u j e starostu Jana Birke, místostarostu Tomáše Šuberta a zastupitele Pavla Bělobrádka odesláním dopisu s uvedeným stanoviskem ředitelce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Žádost o partnerství města Náchoda na adventním koncertu

Usnesení č. 31/969/15 - rada města s c h v a l u j e partnerství města Náchoda při pořádání adventního koncertu panem Davidem Novotným, Kostelecká 1829, Náchod, IČO 66302129, za uvedených podmínekIng. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta