Dnes
Teplota: 21.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 24. / 28. / schůze rady města Náchoda konané dne 7. září 2015


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 28/864/15 - rada města ne s o u h l a s í s převedením finanční částky-smluvní pokuty ve výši 185.549,14 Kč na splátku bytu č.11-3-8 v Náchodě, v Duhové ulici č.p.265 a ponechává splátkový kalendář v současné podobě

Usnesení č. 28/865/15 - rada města r u š í
č. 3379 - usnesení č. 108/3036/13 ze dne 25.6.2013 v části týkající se akce 3379 a s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2683/2015 se společností HVB Leasing Czech Republic s.r.o., Praha, IČ 62917188. Smlouva se týká pronájmu čtyř sloupů veřejného osvětlení. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 12.000,- Kč/rok + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2015

Usnesení č. 28/866/15 - rada města s o u h l a s í
č. 3645 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti č. SMF/2713/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno nad povrchem pozemkové parcely č. 160/19 v katastrálním území Malé Poříčí v ulici Lomená. Předpokládaná délka vedení NN umístěného nad pozemkovou parcelou č. 160/19 má být cca 33 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3646 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti č. SMF/2714/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 240/2 v katastrálním území Bražec v ulici Na Kopečku. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele č. 240/2 má být cca 6 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3654 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 23/14, č. 88/5 a č. 633/1 v katastrálním území Běloves v Lázeňské ulici. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách má být cca 46 m
č. 3655 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1135/3 v katastrálním území Náchod v ul. Krásnohorské. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele č. 1135/3 má být cca 2 m
č. 3656 - se zveřejněním záměru přenechat do bezplatného užívání spolku: HC Náchod, IČO 62731050, TJ Kraso Náchod, IČO 48652679, Škola bruslení, IČO 01284746 a BK Náchod, IČO 27032311, ledovou plochu na Zimním stadionu v Náchodě v budově bez čp/če na stavební parcele č. 2871 v katastrálním území Náchod v ul. Na Strži. Spolky budou ledovou plochu využívat pro provozování sportovní činnosti podle schváleného časového rozpisu

Usnesení č. 28/867/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3009 - zrušit usnesení k této akci, č. 3252 - schválit nabytí, č. 3653 - schválit návrh, č. 3027 - schválit prodej, č. 3625 - schválit převod, č. 3648 - schválit směnu pozemku, č. 3569 - schválit nabytí

Usnesení č. 28/868/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 3618 - informaci o ceně nemovitostí a ukládá vedení města jednat se stávající vlastnicí o podmínkách prodeje
č. 15139 - informaci o uvolnění bytu č. 24 v Náchodě, Běloveská č.p. 1674 k 31.08.2015
č. 15140 - informaci o uvolnění bytu č. 30 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 31.08.2015

Usnesení č. 28/869/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 3650 - zveřejnění záměru na prodej části pozemkové parcely č.1573/9 a pozemkové parcely č. 1591/17 vše v katastrálním území Náchod
č. 3322 - zveřejnění záměru prodeje domu čp. 97, stav. parcely č. 1/1, poz. parcely č. 529/1, poz. parcely č. 529/2, poz. parcely č. 530/2, poz. parcely č. 531, poz. parcely č. 538/2 vše v katastrálním území Běloves

Usnesení č. 28/870/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15134 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Michalem Francem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2015 do 31.12.2015
č. 15135 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s panem Janem Ludvikem Lipartem, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.10.2015 do 31.12.2015
č. 15144 - s tím, aby Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Náchod, IČO 67 77 74 14, sídlil na adrese Krámská č.p. 731 v Náchodě a nechal si tuto adresu svého sídla zapsat do příslušného spolkového rejstříku a pověřuje starostu města k podpisu příslušného Prohlášení
Usnesení č. 28/871/15 - rada města n e s c h v a l u j e č. 15136 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v č.p. 505 v ulici Francouzská v Náchodě s Jolanou Huškovou
Usnesení č. 28/872/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15137 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 12 v č.p. 577, ul. Komenského v Náchodě s Henrietou Balážovou od 01.10.2015 do 31.12.2015, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00
č. 15138 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 18 v č.p. 275, ul. Bartoňova v Náchodě s Renatou Dvořákovou od 01.10.2015 do 31.12.2015, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00
č. 15141 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v č.p. 1550, ul. Pražská v Náchodě s Alexandrem Duškem dohodou k 30.11.2015 a zproštění úhrady jistoty ve výši Kč 20.000,00
č. 15142 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s p. Vilémem Vašíčkem
č. 15143 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Martinou Kárníkovou

Městská policie

Usnesení č. 28/873/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města - na návrh starosty odejmout strážníku městské policie Miroslavu Horákovi pověření plněním některých úkolů při řízení městské policie v Náchodě
- na návrh starosty města pověřit plněním některých úkolů při řízení městské policie v Náchodě strážníka Bc. Petra Valicu

Inventarizace majetku a závazků v roce 2015

Usnesení č. 28/874/15 - rada města s c h v a l u j e zabezpečení inventarizací majetku a závazků v roce 2015 - ústřední inventarizační komise, dílčí inventarizační komise, plán inventur, pověření vedoucích pracovníků příspěvkových organizací, příloha plánu inventur a u k l á d á pověřeným pracovníkům a předsedovi ústřední inventarizační komise zajistit řádný průběh inventarizací

Kahan

III Usnesení č. 28/875/15 - rada města s c h v a l u j e podporu města Náchoda k žádosti spolku Kahan III z.s., Dobrošov 17, 547 01 Náchod, IČ 02101823I o bezúplatný převod objektu bývalého pěchotního srubu N-S 71 v souladu se Zák. 219/2000 Sb. do vlastnictví tohoto spolku

Nabídka odkupu akcií VAK Náchod a.s.

Usnesení č. 28/876/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Darovací smlouva

Usnesení č. 28/877/15 - rada města s c h v a l u j e darovací smlouvu č. SMF/2715/2015 na úhradu nákladů vzniklých při revitalizaci památníku J. Krapky v Pavlišově

MěSSS Marie - dodatek č. 4

Usnesení č. 28/878/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/3/2015 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Cesta Dobrošov

Usnesení č. 28/879/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Žádost ZŠ TGM

Usnesení č. 28/880/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření ve výši Kč 50 000,- na povýšení příspěvku ZŠ TGM na pořízení koberce do posilovny

Nákup nových šatních skříní pro strážníky městské policie

Usnesení č. 28/881/15 - rada města s o u h l a s í s nákupem 20 ks nových šatních skříní pro strážníky městské policie v celkové hodnotě 72.000,-Kč vč.DPH

Nařízení obce o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

(LHO Náchod II) Usnesení č. 28/882/15 - rada města v y d á v á Nařízení obce č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Výkazy SVČ Déčko Náchod

Usnesení č. 28/883/15 - rada města u k l á d á ředitelce SVČ Déčko ing. Pohankové
- zajistit bezproblémovou komunikaci ekonomky paní Hermanové se zřizovatelem
- zajistit zmocnění k předávání účetní závěrky do CSÚIS pro účetní firmu paní Hermanové

Schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště" v rámci IPRM zóny v IOP

Usnesení č. 28/884/15 - rada města s c h v a l u j e Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Veřejná prostranství Náchod - parkoviště a zpevněné plochy u hřiště", číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09811

Žádost ZŠ, Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 28/885/15 - rada města s o u h l a s í s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu OBĚDY PRO DĚTI Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE Usnesení č. 28/886/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy s paní Evu Klímovou, bytem Náchod, Pavlišovská 140, panem Petrem Klímou, bytem Náchod, Pavlišovská 140 oba dvougarsonka č. 215, Harmonie II a panem Alešem Davidem, bytem Trubějov 38, Kramolna - byt č. 25, Harmonie I, od 15.9.2015, kauce na byt není stanovena

Nakládání s BRO - kompostování - Výzva k podání nabídek

Usnesení č. 28/887/15 - rada města s c h v a l u j e výzvu k podání nabídek na zakázku "Nákup kompostérů" v rámci projektu "Nakládání s BRO - kompostování evidovaného pod číslem 15ZPD03-0004" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka Města do kupní smlouvy

Veřejná zakázka "Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická" - výsledek VŘ

Usnesení č. 28/888/15 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická" realizovanou v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/15.29655 Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:
Pořadí č. 1 - Jakub Hrůša, Bělý 9, 549 31, Machov, IČ 73991376, nabídková cena: 468 227,20 Kč včetně DPH (386 964,63 Kč bez DPH)
Pořadí č. 2 - Green4plan s.r.o., č.p. 191, 549 12 Vysokov, IČ 28857097, nabídková cena: 840 027,50 Kč včetně DPH (694 237,60 Kč bez DPH)
Pořadí č. 3 - Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Žďárky 69, PSČ 549 31, nabídková cena: 1 207 194,03 Kč včetně DPH (997 681,02 Kč bez DPH)

Usnesení č. 28/889/15 - rada města p r o h l a š u j e, že má dostatečné zajištění vlastních zdrojů k realizaci projektu CZ.1.02/6.5.00/15.29655 s názvem "Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická"

Plnění rozpočtu za srpen 2015

Usnesení č. 28/890/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Rozpočtová opatření od 8.6.2015

Usnesení č. 28/891/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 136 až č. 152 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Informace o zajištění festivalu Náchodská Prima sezóna 2016

Usnesení č. 28/892/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace o zajištění festivalu Náchodská Prima sezóna 2016 a souhlasí s představením pana Hejzlara a jeho koncepce festivalu na jednání Zastupitelstva města Náchoda dne 21. 9. 2015 Žádost o zapůjčení prostor obřadní síně náchodské radnice pro natáčení krátkého filmu Usnesení č. 28/893/15 - rada města s o u h l a s í se zapůjčením prostor obřadní síně náchodské radnice pro natáčení krátkého filmu Petru Neumannovi, 1. Máje 88, Náchod 547 01 na jeden víkendový den v měsíci říjnu 2015 tak, aby nebyl narušen jiný program v obřadní síni

Žádost o zrušení Koncertu k výročí republiky pro rok 2015

Usnesení č. 28/894/15 - rada města s c h v a l u j e zrušení konání akce "Koncert k výročí republiky" pro rok 2015 včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly "16" kultura z položky 3399-518-5169 "Koncert k výročí republiky 28. 10." do položky 3319-rezerva-5169 "Rezerva na kulturu" ve výši 35 000 Kč

Záměr - oprava areálu sportovního hřiště městské části Branka

Usnesení č. 28/895/15 - rada města s o u h l a s í
- se záměrem opravy sportovního hřiště v městské části Branka
- s vypracováním jednoduchého návrhu s propočtem nákladů

Kanalizace Pavlišov

Usnesení č. 28/896/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a p o v ě ř u j e vedení města jednáním s občany Pavlišova o nutnosti provést navrhovaná opatření tak, aby město Náchod splňovalo stanovené limity znečištění a dále pověřuje vedení města s přípravou navrhovaného řešení

Dodatky č. 1 k uzavřeným smlouvám

Usnesení č. 28/897/15 - rada města s c h v a l u j e dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/114/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 28/898/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit dodatky č. 1 ke smlouvám č. SMF/111/20015 a č. SMF/121/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Souhlas se záborem - stání mobilní kanceláře - Internet2 - reklamní účel

Usnesení č. 28/899/15 - rada města s o u h l a s í s žádostí Internet s.r.o. o zábor uvedených prostorů v daných termínech za podmínky úhrady poplatku za zábor dle platné vyhlášky o poplatcích

Přemístění Městského informačního centra

Usnesení č. 28/900/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předpokládané náklady na rekonstrukci prostor nového MIC a souhlasí s příslušným rozpočtovým opatřením

Klub Montace Náchod

Usnesení č. 28/901/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí o poskytnutí dotace a u k l á d á svolat jednání všech vlastníků objektů vč. Regionálního muzea na téma celková koncepce propagace opevnění zodpovídá : R. Toušek

Informace o získání dotace do rozpočtu PO ZUŠ

Usnesení č. 28/902/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o získání dotace PO Základní umělecká škola, Tyršova 247, Náchod ve výši 15 000 Kč

Farmářské trhy - žádost stánkařů o odvolání organizátora trhů o.s. Bokouš

Usnesení č. 28/903/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í petici a u k l á d á - odboru SMF předložit do příští RM návrh na ukončení nyní uzavřené smlouvy se současným organizátorem farmářských trhů
- vypsat nové výběrové řízení na organizátora farmářských trhů na rok 2016

Projednání přijetí dotace - Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě

Usnesení č. 28/904/15 - rada města p r o j e d n a l a Smlouvu č. 15243363 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí (č. IRM/385/2015) a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně příloh a s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy č. 15243363 (IRM/385/2015) a přijetí přislíbené dotace z Fondu soudržnosti ve výši 3 135 471,50 Kč a dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 184 439,00 Kč na projekt "Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě" (CZ.1.02/3.2.00/15.27973; EDS 115D222006335, EIS 15243363) poskytnuté v rámci OPŽP, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.

Schválení smlouvy o realizaci programu kvality vody pro chladící věž pro objekt zimní stadion Náchod

Usnesení č. 28/905/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy č. 22/KSCR/2015/ZS o realizaci programu kvality vody pro chladící věž pro objekt zimní stadion Náchod s firmou NCH Czechoslovakia spol. s r. o. , Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1, IČO: 45793468, zastoupenou manažerem divize Chem-Aqua Josefem Novákem, oprávněným k jednání na základě plné moci, s účinností od 8. 9. 2015

Zadání opravy dvou komunikací - ulice Dlouhá a na Pavlišově a zrušení výběrového řízení na ulici oprava ul. Dlouhá, Náchod - Babí

Usnesení č. 28/906/15 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 27/837/15 a s c h v a l u j e, aby veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci stavby oprava ulice Dlouhá a komunikace na Pavlišově byla zadána společnosti ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470, za nabídkovou cenu 1.111.824,23 Kč, včetně DPH a schvaluje uzavření objednávky s touto společností

Budova Palachova 1303

Usnesení č. 28/907/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

V Náchodě 8. září 2015

Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta