Dnes
Teplota: 11.1 °C

Souhrn usnesení z 23. / 155. / schůze Rady města Náchoda konané 11. června 2018

Nákup pozemků v areálu bývalé Tepny

Usnesení č. 155/4139/18 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 152/4063/18 ze dne 24.5.2018

Usnesení č. 155/4140/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků st.p.č. 338/1 o výměře 18497 m2, st.p.č. 403/4 o výměře 173 m2, p.č. 1974/1 (ostatní plocha) o výměře 510 m2, p.č. 2187 (ostatní plocha) o výměře 186 m2, p.č. 2188 (ostatní plocha) o výměře 864 m2, p.č. 2190/1 (ostatní plocha) o výměře 5476 m2 v k.ú. Náchod za účelem záměru výstavby:

Multifunkční hala, byty pro komerční prodej, prostory a stavby pro komerční prodej (obchody) anebo podnikatelský pronájem plátcům DPH, parkoviště provozované mimo systém obecních poplatků, víceúčelové stavby pro rekreaci pronajaté městské společnosti (s.r.o., plátce DPH) a s těmito záměry související infrastruktura, zeleň a úpravy, popřípadě za účelem záměru prodeje částí pozemků nebo směny

z majetku společnosti JTH Holding a.s., Krupská 33/20, 415 01 Teplice do vlastnictví města Náchoda za cenu 1 800,- Kč/m2 + DPH. Cena dle znaleckého posudku č. 2806-10/18 ze dne 4.6.2018 je ve výši intervalu 1 760,- Kč/m2 až 1 839,- Kč/m2.

Vzhledem k tomu, že z pořízení pozemků vznikne městu nárok na odpočet DPH na vstupu, nedojde ke zvýšení finanční zátěže města, protože část kupní ceny ve výši DPH bude vrácena od správce daně, tedy pořizovací cena v majetku města bude odpovídat cenovému rozpětí uvedenému ve znaleckém posudku.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města uplatnit nárok na odpočet DPH

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejím podpisem.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města pana Jana Birke zrušením platného územního rozhodnutí pod číslem 3587/2017-1 ze dne 31.7.2017 (nabytí právní moci 31.8.2017) vydaným Městským úřadem Náchod, odborem výstavby a územního plánování, k daným nakupovaným pozemkům bez zbytečného odkladu

Usnesení č. 155/4141/18 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 152/4066/18 ze dne 24.5.2018 a

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit přijetí úvěru a smlouvu o úvěru od Komerční banky a.s. na nákup pozemků z majetku společnosti JTH Holding a.s. do vlastnictví města Náchoda a nákup pozemků, které jsou pod budoucí propojovací komunikací s Karlovým náměstím ve výši Kč 58 000 000,-. Podmínkou uzavřené smlouvy je možnost předčasného splacení poskytnutého úvěru.

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 155/4142/18 - rada města s o u h l a s í

- s podnájmem bytu č.7, ul. Duhová čp. 268

č. 18072 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní *******, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.06.2018 do 31.08.2018

Usnesení č. 155/4143/18 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 18073 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 60 v Náchodě, Broumovská ul. s pí *******

č. 18074 - neúčtování nájmu bytu č. 210 v č.p. 1819 v Náchodě, Rybářská ul. za období 01.04. - 19.04.2018

Usnesení č. 155/4144/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 3253 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/2002/2011 uzavřené se společností Královéhradecká lékárna a.s., IČO 27530981, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2029 a dává se nájemci souhlas s úpravou stávajících prostor (zabudování klimatizace)

Usnesení č. 155/4145/18 - rada města z a m í t á

č. 5685/2018 - žádost pana ******* týkající se pronájmu části pozemkové parcely č. 711/1, díl č. 12 o výměře 306 m2 v katastrálním území Náchod a

s c h v a l u j e

pachtovní smlouvu č. SMF/3175/2018 s paní Ivou Tichou. Smlouvou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 711/1, díl č. 12 o výměře 306 m2 v katastrálním území Náchod pro zřízení zahrádky. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 1.530,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.7.2018

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 155/4146/18 - rada města s c h v a l u j e

- čerpání fondu investic ve výši 50 000,00 Kč pro Základní

uměleckou školu, Náchod, Tyršova 247, 547 01 Náchod. Finanční

prostředky budou použity na nákup koncertního akordeonu

Delicia - Dinete s melodickým basem

- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 61 090 Kč a

převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská

škola Náchod, Myslbekova 4, 547 01 Náchod. Finanční

prostředky budou použity na dovybavení třídy mateřské školy pro

předškolní děti stoly a židličkami

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 130 000 Kč a převod

této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola

Náchod, Alšova 952, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou

použity na vybavení bílé třídy mateřské školy novým nábytkem

ve výši 115 000 Kč a položení stěrky ve výši 15 000 Kč pod novou

podlahovou krytinu

Pila

Usnesení č. 155/4147/18 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky na firmu *******, Kramolna 169,

547 01 Náchod 1, IČ 11057891 na dokončení opravy plochy na pile Náchod do Kč 108 900,- vč. DPH

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/175/2018

Usnesení č. 155/4148/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/175/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/174/2018

Usnesení č. 155/4149/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/174/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/172/2018 a SMF/173/2018

Usnesení č. 155/4150/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/172/2018 a SMF/173/2018

Smlouva o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu SMF/131/2018

Usnesení č. 155/4151/18 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/131/2018

Výsledky konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ky MŠ, Náchod, Vančurova

Usnesení č. 155/4152/18 - rada města j m e n u j e

do funkce ředitelky Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 od 1.8.2018 Bc. Sylvii Perháčovou

Návrh na odměny ředitelům PO I. pol. 2018

Usnesení č. 155/4153/18 - rada města s o u h l a s í

s vyplacením odměn za I. pololetí 2018 ředitelům PO dle návrhu

Pohádková kniha k propagaci pramenů a města Náchoda

Usnesení č. 155/4154/18 - rada města n e s o u h l a s í

s objednávkou 600 ks pohádkové knihy k propagaci pramenů a města Náchoda

Plnění rozpočtu za květen 2018

Usnesení č. 155/4155/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Nabídka JP exekutorský úřad Praha 5

Usnesení č. 155/4156/18 - rada města z a m í t á

nabídku exekučních služeb od firmy JP exekutorský úřad Praha 5

Rozpočtová opatření od 11.06.2018

Usnesení č. 155/4157/18 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 53 až č. 59 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Rekonstrukce veřejného osvětlení v součinnosti s rekonstrukcí sítí NN ČEZ Distribuce

Usnesení č. 155/4158/18 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí a pověřuje Ing. Čtvrtečku jednáním s ČEZ a dotčenými organizacemi

Rozšíření linky MHD - č. 645121, dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy

Usnesení č. 155/4159/18 - rada města s c h v a l u j e

- udělení souhlasu města Náchoda jako vlastníka místních

komunikací s rozšířením licence dopravce CDS Náchod, s.r.o., pro

linku č. 645 121 o zastávky dle předloženého jízdního řádu,

- výstavbu nových zálivů autobusových zastávek tak, aby bylo

možné předmětnou změnu licence co nejdříve realizovat a

p o v ě ř u j e starostu města

jednáním s Královéhradeckým krajem o finanční spoluúčasti Královéhradeckého kraje na navýšených nákladech města Náchoda na městskou hromadnou dopravu, které vzniknou zajištěním dopravní obslužnosti dolního areálu Oblastní nemocnice Náchod při modernizaci a dostavbě tohoto zdravotnického zařízení, jak tyto navýšené náklady vyplynou z porovnání původního finančního modelu dle uzavřené smlouvy s finální verzí finančního modelu dle dodatku č. 1

Darovací smlouva

Usnesení č. 155/4160/18 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí a pověřuje Ing. Maršíkovou, Ing. Čtvrtečku a Ing. Šimka k vyjasnění sporných otázek, které jsou s předmětem daru pozemkových parcel v lokalitě V Kalhotách s JUDr. Svobodou

Novostavba skladu pro SDH Lipí u Náchoda - Dodatek č. 1

Usnesení č. 155/4161/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo IRM/516/18 na akci „Novostavba skladu pro SDH Lipí u Náchoda" se zhotovitelem Vše pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO: 289 69 553

Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb

Usnesení č. 155/4162/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb s panem ******* na období od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2019, a to za obdobných podmínek, jak jsou nastaveny v současně platné a účinné smlouvě IRM/496/2017

Oprava komunikace na Pavlišově, parc. číslo 1309

Usnesení č. 155/4163/18 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou na akci „Oprava komunikace na Pavlišově, parc. číslo 1309" a vystavením objednávky pro firmu STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO : 60838744

Oprava balkonů na MěSSS Marie

Usnesení č. 155/4164/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro společnost ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČ: 25931300

Žádost ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 155/4165/18 - rada města s o u h l a s í

s přijetím účelově určeného finančního daru Základní umělecké škole, Náchod, Tyršova 247 od Velvyslanectví Lotyšské republiky v České republice ve výši 150 000,- Kč na podporu činnosti smyčcového oddělení ZUŠ Náchod

Oprava místní komunikace v obci Pavlišov

Usnesení č. 155/4166/18 - rada města s o u h l a s í

s navrhovanou opravou komunikace firmou STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO : 60838744 za nabídkovou cenu 251.432,-Kč + 21% DPH

Kontejnerová stání etapa V - 2018 - výběr zhotovitele

Usnesení č. 155/4167/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo kontejnerová stání etapa V - 2018 s účastníkem ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČO 609 30 888

Umístění jména pana Antonína Taichmana na tabuli s významnými osobnostmi na Staroměstském hřbitově v Náchodě

Usnesení č. 155/4168/18 - rada města s c h v a l u j e

umístění jména pana Antonína Taichmana na tabuli s významnými osobnostmi na Staroměstském hřbitově v Náchodě s textem :

Antonín Taichman, 1899-1969,

spoluzakladatel náchodského elektrotechnického průmyslu

a pověřuje odbor kultury, sportu a cestovního ruchu zajištěním jeho realizace

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - Závěrečná vystoupení žáků ZUŠ Náchod

Usnesení č. 155/4169/18 - rada města s c h v a l u j e

poskytnutí slevy z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě organizaci Spolek rodičů a přátel ZUŠ Náchod, zastoupenou panem *******, předsedou spolku, IČO (26570033), ve výši 23 000 Kč na akci Cesta kolem světa za 80 minut (Závěrečná vystoupení žáků ZUŠ Náchod), která se uskuteční ve dnech 12. a 13. 6. 2018

Schválení ceníku zimního stadionu pro zimní sezónu 2018/2019

Usnesení č. 155/4170/18 - rada města s c h v a l u j e

- ceník Zimního stadionu Náchod pro využití ledové plochy na

sezonu 2018/2019

- ceník Zimního stadionu Náchod pro využití tělocvičny na sezonu

2018/2019

Zajištění zadávacího řízení na akci s názvem „Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě"

Usnesení č. 155/4171/18 - rada města s o u h l a s í

s externí administrací zadávacího řízení na zpracování a vyhodnocení technické specifikace a dodávku a montáž v rámci akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě " panem *******, Dolní Ředice, IČO 74836994 za nabídkovou cenu 40 000,- Kč vč. DPH a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

Využití ledové plochy na zimním stadionu v Náchodě

Usnesení č. 155/4172/18 - rada města r e v o k u j e

usnesení č. 120/3318/17 ze dne 16.10.2017, kterým bylo schváleno zahájení provozu ledové plochy na Zimním stadionu v Náchodě od 1. 7. 2018 včetně pronájmu ledové plochy Hokejové škole *******, Jungmannova 1391, 500 02 Hradec Králové, IČ: 64796779 v období 1.7.2018 - 31.7.2018 za celkovou finanční částku 300 000,- Kč včetně DPH

Usnesení č. 155/4173/18 - rada města s c h v a l u j e

zahájení provozu ledové plochy na Zimním stadionu v Náchodě od 8.7.2018 včetně pronájmu ledové plochy Hokejové škole *******, Jungmannova 1391, 500 02 Hradec Králové, IČ: 64796779 v období 8.7.2018 - 31.7.2018 za celkovou částku 240 000,- Kč včetně DPH

ZUŠ - stavební úpravy vstupní haly

Usnesení č. 155/4174/18 - rada města s o u h l a s í

s provedením navržených stavebních úprav ve vstupní hale ZUŠ Náchod - dle I. ve výši do 150 000,- Kč

Žádost o finanční příspěvek

Usnesení č. 155/4175/18 - rada města n e s c h v a l u j e

finanční příspěvek ve výši Kč 38 952,- vč. DPH a doporučuje žadatelce obrátit se na zřizovatele středního školství, tj. kraj o finanční příspěvek na krytí jejího požadavku

Žádost o finanční příspěvek (taneční soubor Mirikle)

Usnesení č. 155/4176/18 - rada města z a m í t á

danou žádost

Majetkoprávní úkon obce

Usnesení č. 155/4177/18 - rada města o d r o č u j e

č. 1719 - rozhodnutí a pověřuje pana starostu jednáním s žadatelkou a právním zástupcem města

Parkoviště na pozemku parcela číslo 122/4 u Bílé růže

Usnesení č. 155/4178/18 - rada města s c h v a l u j e

systém výběru parkovného na pozemku parc.č.122/4 u Bílé růže od 1.7.2018

Smlouva o výpůjčce archiválií k výstavě Hrdý Náchoďák Josef Škvorecký

Usnesení č. 155/4179/18 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií se Státním oblastním archivem v Zámrsku, Zámrsk 1, 566 43, Zámrsk, IČO: 70979201, zastoupeného panem ******* , ředitelem, za účelem zapůjčení archiválií pro výstavu „Hrdý Náchoďák Josef Škvorecký", která bude probíhat ve dnech 25. 6. - 2. 9. 2018
ve výstavní síni Muzea Náchodska v NáchoděIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta