Dnes
Teplota: 21.5 °C

Souhrn usnesení z 27. / 110. / schůze Rady města Náchoda konané 20. července 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 110/3070/17 - rada města s c h v a l u j e č. 2601 - zveřejnění záměru darování pozemkových parcel v katastrálním území Běloves a Malé Poříčí do vlastnictví Královéhradeckého kraje a záměru dočasného užívání pozemkových parcel v katastrálním území Běloves a Malé Poříčí vše pro stavbu - přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí

Usnesení č. 110/3071/17 - rada města s c h v a l u j e č. 2886 - bezúplatné zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty na dobu neurčitou k nové pozemkové parcele č. 675/19 ve prospěch každého vlastníka pozemkové parcely č. 675/2 vše v katastrálním území Náchod s tím, že Město Náchod uhradí veškeré náklady spojené s touto akcí

Usnesení č. 110/3072/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit č. 3848 - směnu pozemkové parcely č. 1275 s cenou 4310,- Kč za část pozemkové parcely č. 1931/1 s cenou 150,-Kč/m2 s tím, že na získané části pozemkové parcely č. 1931/1 bude zřízeno věcné břemeno na dobu neurčitou a to služebnost stezky a cesty za jednorázovou úhradu 200,- Kč/bm vše v katastrálním území Městská Kramolna s tím, že město Náchod uhradí veškeré náklady spojené s touto směnou a doplatí obci Kramolna rozdíl cen směňovaných nemovitostí snížený o cenu služebnosti

Usnesení č. 110/3073/17 - rada města s c h v a l u j e č. 3878 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely č.110/9 ostatní plocha a části pozemkové parcely č.110/26 ostatní plocha v katastrálním území Staré Město nad Metují o výměře cca 72,5 m2 pro umístění akumulačních nádrží a komínu společnosti innogy Energo, s.r.o.

Usnesení č. 110/3074/17 - rada města s c h v a l u j e č. 3879 - zveřejnění záměru směny části o výměře cca 150 m2 z pozemkové parcely 798 v katastrálním území Náchod pro úpravu chodníku vedoucího směrem od závor před nádražím přes ulici Běloveská u "čedoku"

Usnesení č. 110/3075/17 - rada města s o u h l a s í s vydáním souhlasu města Náchoda s umístěním dvou akumulačních nádob o výšce 8,0m (2x 70m?) místo jedné - o výšce 12,7m (1x 140m?) pro dodatečné povolení stavby

Usnesení č. 110/3076/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í obdržené Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu (AQUA MINERALIS GLACENSIS reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266) realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Usnesení č. 110/3077/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o převodu a převzetí investorství se společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. na stavbu kanalizace v ulici U Kočovny v Náchodě - Bražci

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta