Dnes
Teplota: 20.1 °C

Souhrn usnesení z 26. / 109. / schůze Rady města Náchoda konané 10. července 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 109/3020/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 2557 - zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 1069/15 v katastrálním území Náchod
č. 3828 - zveřejnění záměru prodeje částí pozemkových parcel č.3 a č. 421/8 katastrální území Staré Město nad Metují
č. 3833 - ukončení průzkumu zájmu o prodej bytových jednotek spolu s objekty čp. 293, 294 Borská s pozemky, do soukromého vlastnictví a doporučuje ZM tento záměr zrušit
č. 3852 - zveřejnění záměru na výpůjčku části a na prodej části pozemkové parcely č. 1209/7 katastrální území Náchod
č. 3872 - zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 929/14 v katastrálním území Náchod

Usnesení č. 109/3021/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3482 - nabytí parcely, č. 3840 - zamítnout prodej, č. 3865 - zamítnout prodej, schválit prodej b.j. Nerudova 528/2, schválit prodej b. j. Bílá 1971/12

Usnesení č. 109/3022/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3261 - předloženou informaci

Usnesení č. 109/3023/17 - rada města r u š í
č. 3411 - usnesení č. 54/1547/16 ze dne 18.4.2016 vztahující se k akci 3411 a smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2829/2016 se společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČO 27935311 a s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3007/2017 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení je uloženo v pozemkové parcele č. 2024/1 v katastrálním území Náchod v ulici Českých bratří v délce 52 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 5.200,- Kč + DPH

Usnesení č. 109/3024/17 - rada města r u š í
č. 3693 - usnesení č. 55/1638/16 ze dne 2.5.2016 v části týkající se akce 3693. Usnesení se týká uzavření smlouvy o výpůjčce č. SMF /2835/2016 se společností Protivítr-invest s.r.o., IČO 27477096 a s o u h l a s í
- s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/3021/2017 se společností Protivítr-invest s.r.o., IČO 27477096. Smlouva se týká pronájmu části pozemkové parcely č. 2190/6 o výměře 622 m2, pozemkové parcely č. 2313 o výměře 255 m2 a části stavební parcely č. 403/6 o výměře 3458 m2. Celková výměra pronajatých pozemků je 4335 m2. Pronajaté pozemky budou využity pro zřízení placeného parkoviště. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2017. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 108.000,- Kč/rok, tj. 9.000,- Kč/měsíc. Dále nájemce uhradí pronajímateli nájemné ve výši 9.000,- Kč za období od 1.5.2016 do 31.7.2017, tj. za dobu, kdy nájemce užíval předmět nájmu.
- s přenecháním pronajatých pozemkových parcel do správy společnosti Technické služby Náchod s.r.o., IČO 25270095, za účelem provozování placeného parkoviště
- s předloženým "Ceníkem", podle kterého bude společnost TS Náchod s.r.o., vybírat poplatek za parkování vozidel.

Usnesení č. 109/3025/17 - rada města s o u h l a s í
č. 3768 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3024/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení je uloženo pod povrchem pozemkové parcely města č. 416 v katastrálním území Jizbice u Náchoda v délce 9 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH
č. 3790 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2923/2016 uzavřené se společností CF servis Czech s.r.o., IČO 27505537, ke dni 31.7.2017
č. 3804 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3023/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení je uloženo pod povrchem pozemkové parcely č. 1190/2 a č. 1190/3 v katastrálním území Náchod v areálu stadionu Hamra v celkové délce 18 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za úhradu ve výši 10.000,- Kč+ DPH
č. 3810 - s uzavřením smlouvy o podmínkách užívání silničního pozemku, naše číslo smlouvy SMF/3022/2017, se Správou silnic KHK, IČO 70947996. Smlouva se týká užívání části silničního pozemku (tělesa silnice) za účelem provádění stavebních prací spojených se zvláštním užíváním silničního pozemku - provádění stavebních prací. Jedná se zábor části pozemku silnice číslo III/30413 v kilometru 4,800 o výměře 25 m2 (pohyb mechanizace po vozovce, skládání, nakládání). Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 4.9.2017 do 31.10.2017. Úhrada je stanovena ve výši 3.750,- Kč
č. 3866 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3018/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2006 v katastrálním území Náchod. Předpokládaná délka zemního vedení NN umístěného v pozemkové parcele města má být cca 11 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3867 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/3016/2017 se společností Vak Náchod, a.s., IČO 48172928. Smlouvou se pronajímá společnosti Vak Náchod část pozemkové parcely č. 524/12 v katastrálním území Běloves pro umístění reklamního panelu. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 5.000,- Kč + DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.9.2017 do 30.11.2017
č. 3871 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3020/2017 s Martinem Šrámkem bytem Pavlišov čp. 47. Věcné břemeno spočívá v uložení kanalizační přípojky pod povrchem pozemkové parcele č. 541/1 v katastrálním území Lipí u Náchoda. Kanalizace zasahuje do pozemkové parcely města v délce 32 m. Břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Šrámkovi uhradí náklady související se zápisem věcného břemene do KN
č. 3873 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely města č. 122/1, č. 1125/1, č. 1143/10, č. 1143/11, č. 1150/4, č. 1164/2, č. 1164/1, č. 1164/3, č. 1165/3, č. 1197/1, stavební parcela č. 1409, č. 1919/29, č. 2020/26, č. 2058/3 a č. 2058/40, všechny v katastrálním území Náchod, v ulici Pražské, v ulici Němcové, v ulici Palachova, v ulici Janáčkova a v ulici Raisova. Celková délka plynovodního potrubí uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 446 m

Usnesení č. 109/3026/17 - rada města n e s o u h l a s í č. 3790 - s odprodáním 4 kusů židlí, 2 kusů křesel a konferenčního stolku za cenu 1.000,- Kč

Usnesení č. 109/3027/17 - rada města o d r o č u j e č. 3864

Usnesení č. 109/3028/17 - rada města s o u h l a s í
- s převodem práv a povinností k bytu č.269/53 ul. Duhová
- s převodem práv a povinností k bytu č.269/62 ul. Duhová
- s převodem práv a povinností k bytu č.269/63 ul. Duhová
- s podnájmem bytu č.7, ul. Duhová čp. 268

Usnesení č. 109/3029/17 - rada města n e s c h v a l u j e
č. 17082 - uzavření Smlouvy o nájmu místnosti č. 12 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s Jiřinou Černou
č. 17083 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 4 v č.p. 50 ul. Odboje v Náchodě s Mariánem Čisárem. Rada města konstatuje, že pokud nebudou narovnány dluhy vůči městu, tak se nebude zabývat žádostmi p. Čisára
č. 17084 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě s Editou Dančovou. Rada města konstatuje, že pokud nebudou narovnány dluhy vůči městu, tak se nebude zabývat žádostmi p. Dančové Usnesení č. 109/3030/17 - rada města s o u h l a s í
č. 17085 - s vyhlášením výběrového řízení na obsazení volného nájemního bytu č. 6 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 17086 - s montáží a umístěním venkovní markýzy na balkon bytu č. 5 v č.p. 275 v ulici Bartoňova v Náchodě za stanovených podmínek
č. 17087 - s vyúčtování jistot bývalých nájemníků domů č.p. 500,501,502 a 534 v ulici Ruská v Náchodě a s vrácením přeplatků jistot bývalým nájemníkům domů č.p. 500,501,502 a 534 v ulici Ruská v Náchodě

Usnesení č. 109/3031/17 - rada města r e v o k u j e č. 17088 - usnesení 76/2154/16, bod jednání 16167, ve věci uvolnění jednoho bytu v domě v č.p. 1810 a jednoho bytu v č.p. 1819 v ulici Rybářská v Náchodě pro potřeby stěhování nájemníků bytů dotčených prováděnými pracemi v rámci akce Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení a s o u h l a s í s obsazením volných rezervovaných bytů v č.p. 1810 a v č.p. 1819 novým nájemníkem s okamžitou platností

Městská knihovna

Usnesení č. 109/3032/17 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 100/2731/17 v části nákupu 18 židlí za max. 70 tis.Kč ze dne 18.4.2017 a s c h v a l u j e nákup celkem 37 židlí za max. 70 tis.Kč pro Městskou knihovnu o.p.s.

Náchod včera a dnes III

Usnesení č. 109/3033/17 - rada města s c h v a l u j e záměr na vydání publikace ,,Náchod včera a dnes III" za stejných podmínek jako předchozí dva díly, tedy ve spolupráci s Fotoklubem Náchod, zastoupeným Petrem Šulcem, předsedou, Pavlišov 80, 547 01 Náchod, IČ: 26680041

Žádost o dotaci na dokument o Lubě Skořepové

Usnesení č. 109/3034/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši 10 000 Kč vč. DPH pro společnost Media Offline s.r.o. zastoupenou panem Michalem Novákem, jednatelem, na postprodukci a propagaci filmu "Sama" o Lubě Skořepové

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 109/3035/17 - rada města s c h v a l u j e
čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 128 000,- pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Náchod, Vančurova 1345, 547 01 Náchod, s převodem do rozpočtu organizace. Finanční prostředky budou použity na opravu stěny kanceláře ředitelky školy po stávajícím dožitém obložení a vybavení kanceláře novým nábytkem Financování městské autobusové dopravy
Usnesení č. 109/3036/17 - rada města s c h v a l u j e
navýšení finančních prostředků pro zajištění úhrad na dopravní obslužnost městskou autobusovou dopravou ve výši 250.000 Kč a u k l á d á
odboru správy majetku a financování zajistit formou rozpočtového opatření tyto finanční prostředky

Doplnění vytápění Hopsáčku na SUN

Usnesení č. 109/3037/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na provedení 1.etapy doplnění vytápění v Hopsáčku na SUN fyzické osobě Aleš Rybín - topenářství, Spyta 36, 552 03 Česká Skalice, IČO 10491015

Festival zážitků - Smlouva o spolupráci

Usnesení č. 109/3038/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o spolupráci při projektu "Festival zážitků" v regionu Kladské pomezí s BRANKA, o.p.s., se sídlem Náchod, Němcové 2020, 547 01 Náchod, IČ 25915096, zastoupenou paní Markétou Venclovou, ředitelkou, za uvedených podmínek

Nájemní smlouva a smlouva o spolupráci - Národní památkový ústav - Náchodské Kuronské slavnosti

Usnesení č. 109/3039/17 - rada města s c h v a l u j e
- uzavření Smlouvy o spolupráci pro konání kulturní akce Náchodské Kuronské slavnosti 2017 s Národním památkovým ústavem, za který jedná územní památková správa na Sychrově se sídlem Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov, NKP Státní zámek Náchod, Smiřických 1282, Náchod 547 01, zastoupený vedoucím odboru správy Jiřím Růžičkou. - uzavření Nájemní smlouvy pro konání kulturní akce Náchodské Kuronské slavnosti 2017 s Národním památkovým ústavem, za který jedná územní památková správa na Sychrově se sídlem Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov, NKP Státní zámek Náchod, Smiřických 1282, Náchod 547 01, zastoupený vedoucím odboru správy Jiřím Růžičkou, za nájemné 20 000 Kč vč. DPH

Dodatek smlouvy o dílo

Usnesení č. 109/3040/17 - rada města s c h v a l u j e Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 1/2017/ŽP ze dne 23. 3. 2017

Žádost o úpravu závazného ukazatele na platy na rok 2017 pro MěSSS Marie

Usnesení č. 109/3041/17 - rada města s c h v a l u j e zvýšení závazného ukazatele na platy na rok 2017 pro PO MěSSS Marie na celkovou výši 12 099 000,- Kč

Problematika sociálního bydlení

Usnesení č. 109/3042/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í upozornění OSVŠ na problematiku sociálního bydlení
Zápis z jednání komise výstavby konané 21.6.2017 Usnesení č. 109/3043/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise výstavby konané 21.6.2017

Smlouva o výkonu funkce jednatele - Lesy města Náchoda, spol. s r. o.

Usnesení č. 109/3044/17 - rada města s c h v a l u j e udělení souhlasu města jako jediného společníka obchodní společnosti Lesy města Náchoda, spol. s r. o., IČO 60109866, s uzavřením Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti, která bude uzavřena mezi touto společností a Bc. Lubošem Veverkou, jejím jednatelem, v předloženém znění

Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 109/3045/17 - rada města s c h v a l u j e povýšení limitu mezd na rok 2017 o Kč 106 944,- na celkový limit Kč 4 888 792,- v souvislosti s vládním nařízením č. 168/2017 Sb. ze dne 31.5.2017

Usnesení č. 109/3046/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/4/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 109/3047/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/4/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Veřejnosprávní kontrola na místě - HC Náchod z.s.

Usnesení č. 109/3048/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í výsledky provedené veřejnosprávní kontroly u HC Náchod z.s. ze dne 26.6.2017 a s c h v a l u j e platební výměr na odvod a platební výměr na penále podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád vůči HC Náchod z.s., Na Strži 1795, 547 01 Náchod, IČO 62731050

Plnění usnesení RM č. 86/2428/17

Usnesení č. 109/3049/17 - rada města u k l á d á odboru SMF neprodleně odeslat na provozovny Masarykovo nám. 68 a Hurdálkova 152 dopisy s žádostí o fotografické doložení dodržování § 72 odst. 1 Zákona č. 186/2016 Sb. V případě nedoložení, nebo žádné odpovědi připravit novelu OZV č. 1/2013 s vyškrtnutím obou adres z OZV

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/2/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 109/3050/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/2/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/1/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis Usnesení č. 109/3051/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/1/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Návrh - Železniční jízdní řád pro období 10.12.2017 do 8.12.2018 v Královéhradeckém kraji Usnesení č. 109/3052/17 - rada města n e m á připomínky k navrhovanému železničnímu jízdnímu řádu na období 10.12.2017 do 8.12.2018

Navýšení příspěvku na provoz a mzdových limitů PO a navýšení dotace pro o.p.s. Městská knihovna Usnesení č. 109/3053/17 - rada města s c h v a l u j e navýšení příspěvku na provoz a navýšení mzdového limitu pro příspěvkové organizace a navýšení dotace pro Městskou knihovnu, Náchod, Kamenice 105, dle předloženého rozpisu, v celkové výši Kč 348 544,- navýšení mzdového limitu a Kč 407 905,- navýšení příspěvku na provoz a dotace pro Městskou knihovnu, Náchod, Kamenice 105

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/3/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis Usnesení č. 109/3054/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/3/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Rozpočtová opatření od 12.06.2017

Usnesení č. 109/3055/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 82 až č. 85 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

KHK - předložení žádosti o dotaci na individuální účel na modernizaci zásahových osobních ochranných prostředků pro JSDH Náchod Usnesení č. 109/3056/17 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o "Dotaci na individuální účel" na modernizaci osobních ochranných prostředků - nákup záchranářských přileb - pro JSDH Náchod a dále souhlasí se spolufinancováním ve výši minimálně desetiny všech výdajů

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č. SMF/146/2017 Usnesení č. 109/3057/17 - rada města s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/146/2017

Žádost o čerpání fondů

Usnesení č. 109/3058/17 - rada města s c h v a l u j e převod z vlastního rezervního fondu, účet 413, do fondu investic ve výši Kč 317 424,63 a převod částky Kč 53 150,- z fondu rezerv a rozvoje do fondu investic pro příspěvkovou organizaci SVČ Déčko, Zámecká 243, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup nového osobního automobilu, typu Dacia Lodgy, jehož cenu ředitelka předpokládá dle zvoleného vybavení ve výši Kč 370 500,-. RM zároveň schvaluje čerpání fondu investic ve výši Kč 370 500,- pro příspěvkovou organizaci SVČ Déčko

Petice za hospodárné vynakládání veřejných prostředků při celkové rekonstrukci Mánesova nábřeží

Usnesení č. 109/3059/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou petici občanů "Mánesova nábřeží" a souhlasí s navrženým postupem

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se společností Ekola group, spol. s r.o. Usnesení č. 109/3060/17 - rada města s o u h l a s í s podpisem dodatku č.1 (ke smlouvě o dílo č.VYS/01/2017 uzavřené dne 7.4.2017) se společností Ekola group, spol. s r.o.

Nabídka projektových prací - ZUŠ Náchod - Přestavba půdních prostor

Usnesení č. 109/3061/17 - rada města s o u h l a s í se záměrem vypracování podrobné studie a vystavením objednávky pro společnost Space4Life

Nabídka projektových prací - úpravy studie "Ukončení Karlova náměstí"

Usnesení č. 109/3062/17 - rada města s o u h l a s í se záměrem vypracování podrobné studie a vystavením objednávky pro společnost Space4Life

Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 899-23375-14 o pojištění majetku podnikatelů

Usnesení č. 109/3063/17 - rada města s c h v a l u j e Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 899-23375-14 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení) o pojištění odpovědnosti, uzavřený s Českou pojišťovnou a.s.

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 109/3064/17 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 73 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vítkova 304, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity k instalaci videotelefonů v celém objektu mateřské školy k zajištění zvýšené bezpečnosti dětí a zaměstnanců

Partnerství s městem Hirošimou

Usnesení č. 109/3065/17 - rada města s o u h l a s í se záměrem odeslání dopisu do Hirošimy za účelem navázání vzájemné partnerské spolupráce

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR na spolufinancování projektů realizovaných v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Usnesení č. 109/3066/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů (Aktivní senior polsko-českého příhraničí, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057 a Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa - Zdroj, reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000271) realizovaných v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

VZ - Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě, vyloučení vybraného dodavatele, zrušení VŘ

Usnesení č. 109/3067/17 - rada města v y l u č u j e v rámci veřejné zakázky "Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zákon) účastníka (vybraného dodavatele) STAVIBET s.r.o., se sídlem Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČO 27472922 dle § 48 odst. 2 písm. a) a § 122 odst. 5 zákona

Usnesení č. 109/3068/17 - rada města r u š í veřejnou zakázku "Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zákon) dle § 127 odst. 2 písm. b) zákona

Žádost o dotaci - Městské muzeum Nové Město nad Metují

Usnesení č. 109/3069/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro Městské muzeum Nové Města nad Metují (IČO: 71229337) zastoupené panem Jiřím Hladíkem, ředitelem, ve výši 10 000 Kč na uhrazení autobusové dopravy mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují v rámci akce Dny evropského dědictví dne 9. 9. 2017 včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16 - Kultura"

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka