Dnes
Teplota: 11.2 °C

Souhrn usnesení z 23. / 106. / schůze Rady města Náchoda konané 14. června 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 106/2923/17 - rada města s o u h l a s í
č. 2873 - s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce č. SM/1236/2008 uzavřené se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866, k 30.6.2017
č. 3712 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/3005/2017 s FC Fialky Branka, IČO 68245963. Smlouvou o výpůjčce se sportovnímu klubu FC Fialky Branka předává do bezplatného užívání trojúhelníkový kartáč v ceně 7.248,- Kč a elektrický vysavač/fukar v ceně 1.599,- Kč za účelem údržby umělého povrchu hřiště na Brance, na pozemkové parcele č. 1897/2 v katastrálním území Náchod. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 15.6.2017
č. 3713 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3002/2017 mezi městem Náchodem a společností VISUS s.r.o., IČO 48154229, jako strany povinné z věcného břemene a společností innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171, jako strany oprávněné z věcného břemene. Věcné břemeno spočívá v umístění rozvodného tepelného zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů určených pro dodávky tepla ze systémů centralizovaného zásobování teplem v budově čp. 738, která je součástí stavební parcely č. 2781/1 (poliklinika Náchod) v katastrálním území Náchod v ulici Němcové. Věcné břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH. Tato cena bude mezi spoluvlastníky budovy polikliniky rozdělena podle podílového vlastnictví
č. 3845 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/3008/2017 se Správou silnic KHK, IČO 70947996. Správa silnic přenechává do výpůjčky městu Náchodu část pozemkové parcely č. 491/3 o výměře 805 m2 v katastrálním území Staré Město nad Metují, šest různě velkých částí pozemkové parcely č. 540/1 o výměře 2230 m2 v katastrálním území Lipí u Náchoda a část pozemkové parcely č. 474 o výměře 382 m2 v katastrálním území Jizbice u Náchoda. Výše uvedené části pozemkových parcel budou využity pro vybudování chodníku - akce "chodník III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod". Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran
č. 3856 - s uzavřením Dohody o zrušení věcného břemene č. SMF/3011/2017 mezi městem Náchodem jako stranou povinnou z věcného břemene a panem Janem Koubou, bytem v Náchodě, Na Letné 480 a paní Lenkou Koubovou, bytem Rohenice 94. Břemeno spočívá v právu chůze a jízdy ručním vozíkem nebo trakařem po pozemkové parcele č. 1629/2 a č. 2335 v katastrálním území Náchod pro Jana Koubu a Lenku Koubovou. Město Náchod uhradí veškeré náklady spojené se zrušením věcného břemene
č. 3858 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3003/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno nad pozemkovou parcelou města č. 486 a č. 623/3 v katastrálním území Běloves. Předpokládaná délka vrchního vedení NN umístěného nad pozemkovými parcelami města má být cca 2 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3859 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3004/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely města č. 524 v katastrálním území Lipí u Náchoda. Předpokládaná délka zemního vedení NN umístěného v pozemkové parcele města má být cca 41 m. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3861 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele města č. 73/23 v katastrálním území Staré Město nad Metují. Předpokládaná délka zemního vedení NN umístěného v pozemkové parcele města má být cca 9 m. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3862 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely města č. 2036/2, č. 1929, č. 1223, č. 2024/1 a č. 1212/1, všechny v katastrálním území Náchod, v ulici Českoskalické, v ulici Komenského, v ulici Štefkova, v ulici Českých bratří a v ulici Bratří Čapků. Dále bude plynovodním potrubím zasažena pozemková parcela města č. 429 a č. 471, obě v katastrálním území Staré Město nad Metují v ulici Českoskalické. Celková délka plynovodního potrubí uloženého v pozem. parcelách města má být cca 635 m č. 3863 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/3012/2017 s příspěvkovou organizací Základní škola, Náchod, Komenského 425, IČO 70154279. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do bezplatného užívání "Recepční pult" v hodnotě 156.090,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 19.6.2017
č. 3864 - se zveřejněním záměru přenechat část pozemkové parcely č. 1203/12 a část pozemkové parcely č. 1197/1 v katastrálním území Náchod o výměře 10,5 m2 do nájmu společnosti DRANA s.r.o., IČO 25945734. Přenechané části pozemků budou pronajaty za účelem přesahu zateplení budovy čp. 313
č. 3867 se zveřejněním záměru přenechat část pozemkové parcely č. 524/12 v katastrálním území Běloves, společnosti VaK Náchod, a.s., IČO 48172928, pro umístění reklamního panelu na dobu od 1.9.2017 do 30.11.2017 - s podnájmem bytu č. 267/5 ul. Duhová v Náchodě
- s převodem práv a povinností k bytu č.269/14 ul. Duhová v Náchodě

Usnesení č. 106/2924/17 - rada města s c h v a l u j e č. 3853 - zveřejnění prodeje části pozemkové parcely č. 139 katastrální území Běloves

Usnesení č. 106/2925/17 - rada města n e s c h v a l u j e č. 3852 - zveřejnění záměru na prodej části pozemkové parcely č. 1209/7 katastrální území Náchod a u k l á d á řešit celé území vč. majetkových poměrů, dřevníků atd. zodpovídá: Ing. Šimek

Usnesení č. 106/2926/17 - rada města s o u h l a s í
č. 17067 - s ukončením Nájemní smlouvy bytu č. 1 v č.p. 577 v ul. Komenského v Náchodě dohodou k 31.07.2017
č. 17072 - s uzavřením smlouvy o umístění reklamy na vánočních převěsech s uvedenými firmami na dobu 3 let do roku 2020 za cenu dle usnesení 153/4270/14 ze dne 22.07.2014

Usnesení č. 106/2927/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 17068 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s p. Miroslavem Machem
č. 17069 - instalaci internetového připojení do bytu č. 31 v č.p. 1810 v ulici Rybářská v Náchodě za dodržení stanovených podmínek
č. 17071 - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce SMF/2999/2017 se spolkem Amag - z.s., IČO 03831400, adresa Komenského č.p. 235, 547 01 Náchod

Usnesení č. 106/2928/17 - rada města r e v o k u j e č. 17070 - usnesení 102/2788/17, bod jednání 17050, ve věci ukončení Nájemní smlouvy SMF/1982/2011 o nájmu nebytového prostoru v ul. Hurdálkova v č.p. 147 v Náchodě dohodou k 30.06.2017

Oprava stoupačky vody - radnice č.p. 40

Usnesení č. 106/2929/17 - rada města s o u h l a s í s opravou havarijního stavu stoupačky potrubí rozvodů vody v budově radnice a vystavení objednávky pro p. Kmocha, Kramolna 115, 547 01 Náchod IČO 74217585.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora minimis č. SMF/149/2017

Usnesení č. 106/2930/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/149/2017 ve výši Kč 4 000,-

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/148/2017

Usnesení č. 106/2931/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/148/2017 ve výši Kč 20 000,-

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 106/2932/17 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 56 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou doplněny z provozních prostředků školy a použity na renovaci parket v přízemí nové budovy

Částečná úhrada střednědobého investičního úvěru na nákup Zámecká 1845

Usnesení č. 106/2933/17 - rada města s o u h l a s í v souladu s článkem VI bod 1 b) uzavřené úvěrové smlouvy registrační číslo 99016427671 s provedením mimořádné splátky části úvěru ve výši Kč 10 100 000,- v červnu 2017

Technické služby Náchod s.r.o. - výroční zpráva za rok 2016

Usnesení č. 106/2934/17 - rada města v působnosti valné hromady s c h v a l u j e
- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2016
- Roční účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad
- Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2016
- Odměnu jednateli společnosti za rok 2016 dle návrhu dozorčí rady
- Zprávu dozorčí rady
- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9) podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2016
- Plán činnosti společnosti na rok 2017

Verpet s.r.o. - žádost o pronájem parkoviště

Usnesení č. 106/2935/17 - rada města n e s o u h l a s í se zveřejněním záměru přenechat městský pozemek par.č. 2240 k.ú. Náchod do nájmu v pracovní dny od 6:00 do 14:00 hod. firmě Verpet s.r.o.-chráněná dílna

Zápis z finančního výboru

Usnesení č. 106/2936/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 5.6.2017

Likvidace skříněk z plaveckého bazénu

Usnesení č. 106/2937/17 - rada města u k l á d á odboru sociálních věcí a školství provést v měsíci červnu 2017 průzkum mezi jím řízenými školskými městskými zařízeními o převzetí šatních skříněk a potřebné počty předat ing. Justové, ředitelce Sportovních zařízení města Náchoda do konce června 2017 zodpovídá : Bc. Schuma

Usnesení č. 106/2938/17 - rada města u k l á d á

Ing. Justové, ředitelce Sportovních zařízení města Náchoda inzerovat nabídku prodeje šatních skříněk (které nebudou umístěny v městských zařízeních). V případě nezájmu tyto skříňky zlikvidovat zodpovídá : Ing. Justová

Plnění rozpočtu za květen 2017

Usnesení č. 106/2939/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Návrh na odměny ředitelům PO I. pololetí 2017

Usnesení č. 106/2940/17 - rada města s c h v a l u j e vyplacení odměn za I. pololetí 2017 ředitelům PO dle návrhu

Žádost o dotaci

Usnesení č. 106/2941/17 - rada města z a m í t á žádost Gymnázia Cheb o finanční podporu

Nabídka rozšíření jádra IS GINIS Standard

Usnesení č. 106/2942/17- rada města s c h v a l u j e rozšíření jádra IS GINIS Standard o dva moduly v ceně Kč 117 128,- vč. DPH od firmy Gordic spol. s r.o. a vystavení objednávky na tuto dodávku software

Dokončení oprav chodníku a komunikace Jiráskova ul. Náchod

Usnesení č. 106/2943/17 - rada města s o u h l a s í s navrženým rozsahem oprav chodníku a komunikace v Jiráskově ulici v Náchodě

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/113/2017 Usnesení č. 106/2944/17 - rada města s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/113/2017

Klub vojenské historie - žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku

Usnesení č. 106/2945/17 - rada města z a m í t á žádost Klubu vojenské historie Náchod z.s. pro rok 2017 z důvodu napjatého rozpočtu a doporučuje tuto žádost zahrnout do návrhu dotací pro rok 2018 do kapitoly 16

PROFIT REAL, a.s. - výstavba RD + přípojka vody

Usnesení č. 106/2946/17 - rada města s o u h l a s í s vydáním souhlasu města Náchoda s umístěním přípojky vody do pozemku č. 821/1 v k.ú. Náchod (místní komunikace ul. Pod Montací)

Elektrocomp ČS - "Malé Poříčí nn rekonstrukce u TS NA_0037"

Usnesení č. 106/2947/17 - rada města s o u h l a s í se zařazením do plánu investic na rok 2018, zadání PD na umístění VO v Malém Poříčí a následnou realizaci VO

Smlouvy o úvěru - VAK Náchod a.s.

Usnesení č. 106/2948/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvy o úvěru č. SMF/3013/2017 a č. SMF/3014/2017 a pověřit paní Ing. Pavlu Maršíkovou, místostarostku jejich podpisem za stranu úvěrující

Žádost o finanční příspěvek - SDH Jizbice

Usnesení č. 106/2949/17 - rada města z a m í t á žádost Sboru dobrovolných hasičů Jizbice o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2017 z rozpočtu města Náchoda

Rozpočtová opatření od 12.06.2017

Usnesení č. 106/2950/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 68 až č. 72 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě - předložení žádosti o dotaci na KHK

Usnesení č. 106/2951/17 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci do programu 17RRD11 "Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji" vyhlášeného Královéhradeckým krajem na akci novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě

Modernizace kina Vesmír v Náchodě - předložení žádosti o podporu na SFK

Usnesení č. 106/2952/17 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o podporu do výzvy "Digitalizace a modernizace kin v roce 2017 - 2018" vyhlášeného Státním fondem kinematografie pro modernizaci kina Vesmír v Náchodě

Žádost o dotaci na uspořádání cyklistického závodu "Náchodská 24 hours MTB"

Usnesení č. 106/2953/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro sportovní klub TRI SKI Klub KOHA Náchod z.s. zastoupený panem Lukášem Habrem, předsedou, ve výši 10 000 Kč na uspořádání cyklistického závodu Náchodská 24 hours MTB ve dnech 17.-18. 6. 2017 v Náchodě-Bělovsi

Schválení ceníku zimního stadionu pro zimní sezónu 2017/2018

Usnesení č. 106/2954/17 - rada města s c h v a l u j e - ceník Zimního stadionu Náchod pro využití ledové plochy na sezonu 2017/2018
- ceník Zimního stadionu Náchod pro využití tělocvičny na sezonu 2017/2018

Běh Hronov - Náchod

Usnesení č. 106/2955/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro Okresní sdružení České unie sportu, z.s. (IČO: 00435767) zastoupené paní Hanou Kopeckou, předsedkyní, ve výši 65.000,00 Kč včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16 - Kultura"

Poutače na příjezdech do města

Usnesení č. 106/2956/17 - rada města n e s c h v a l u j e záměr na úpravu dvou konstrukcí při vjezdech do města a na zakoupení propagačních bannerů pro účely propagace nejvýznamnějších akcí v Náchodě

Žádosti o pojmenování a částečné zpřístupnění podzemních chodeb

Usnesení č. 106/2957/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í žádosti o pojmenování a zpřístupnění podzemních chodeb pod historickým centrem města

Elektronický odbavovací systém pro Jiráskovo koupaliště

Usnesení č. 106/2958/17 - rada města n e s c h v a l u j e pronájem elektronického odbavovacího systému pro Jiráskovo koupaliště v Náchodě od Sportovního klubu, z.s. (IČO: 46524142) zastoupeného panem Ing. Lukášem Kučerou, předsedou, za uvedených podmínek

Zastávka Medvědi; doplnění figur betlému

Usnesení č. 106/2959/17 - rada města s c h v a l u j e výrobu dřevěného označení Zastávky Medvědi uměleckým řezbářem Miroslavem Křížem, 9. května 393, Smiřice, IČO: 741 44 782 za finanční částku 22 000 Kč vč. DPH včetně rozpočtového opatření do kapitoly 12 a pověřuje Odbor investic a rozvoje města instalací označení

Usnesení č. 106/2960/17 - rada města s c h v a l u j e výrobu 3 kusů dřevěných figur (beránek, ovečka, jehně) ke stávajícím figurám betlému, Miroslavem Křížem, 9. května 393, Smiřice, IČO: 741 44 782 za finanční částku 50 000 Kč vč. DPH včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16

Předložení žádosti do Operačního programu Zaměstnanost

Usnesení č. 106/2961/17 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti do 58. Výzvy Operačního programu "Zaměstnanost", jehož obsahem je kompletní zpracování bytové koncepce, koncepce rozvoje sportu, pasport (koncepce) místních komunikací, včetně koncepce dopravy k klidu-parkování a dopravního značení, pasport (koncepce) zeleně a pasport (koncepce) veřejného osvětlení včetně mobiliáře

Oprava zvoničky v obci Babí

Usnesení č. 106/2962/17 - rada města p o v ě ř u j e - odbor SMF jednáním o uvedení pozemku 58/1 k.ú. Babí do původního stavu
- odbor IRM opravou zvoničky v obci Babí u Náchoda

Defibrilátory

Usnesení č. 106/2963/17 - rada města s c h v a l u j e nákup 7 ks AED značky ZOLL od firmy OMS - MEDI s. r. o., Sedliště 384, Sedliště

ZŠ TGM Náchod - nastavení prvních tříd

Usnesení č. 106/2964/17 - rada města d o p o r u č u j e vytvoření pro školní rok 2017/2018 pouze jedné třídy v prvním ročníku ZŠ TGM Náchod

Stanovení platu ředitelce ZŠ T.G. Masaryka Náchod

Usnesení č. 106/2965/17 - rada města s o u h l a s í se stanovením platu ředitelky ZŠ T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 od 1.7.2017 v uvedené výši

Zápis z jednání soc. komise - rozdělení dotací na prevenci kriminality - II. kolo

Usnesení č. 106/2966/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání sociální komise

Usnesení č. 106/2967/17 - rada města s o u h l a s í s rozdělením finančních prostředků z rozpočtu města, kap. 28 na podporu prevence kriminality pro rok 2017 ve II. kole ve výši 74,6 tis. Kč dle předloženého návrhu

Výsledek burzy energií pro město Náchod

Usnesení č. 106/2968/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka - Závěrečný účet za rok 2016

Usnesení č. 106/2969/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit toto usnesení :
- Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
- Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2016 a schválení účetní závěrky kontrolní komisí

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 106/2970/17 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Pravidla pro provoz výsuvného sloupku na pěší zóně na Kamenici

Usnesení č. 106/2971/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci

Innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod - SUN - optimalizace soustavy CZT - změna stavby před dokončením

Usnesení č. 106/2972/17 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Projekt "Česko-polské dobíjení" - opravny kol

Usnesení č. 106/2973/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smluvního vztahu na nákup 4 ks opraven kol pro projekt "Česko-polské dobíjení" se společností Venag (PL)

VZ - Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě

Usnesení č. 106/2974/17 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek "Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 74 924, nabídková cena : 3.546.405,09 Kč bez DPH Pořadí č. 2: SOVIS CZ a.s., se sídlem Přemyslova 219/17, Nová Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 27532208, nabídková cena: 3.547.298,00 Kč bez DPH
Pořadí č. 3: KENVI CZ s.r.o., se sídlem Na Popluží 936, 517 41 Vamberk, IČO: 28825039, nabídková cena: 3.777.493,25 Kč bez DPH Pořadí č. 4: M-Silnice a.s., se sídlem Husova1697, Pardubice, 530 03 IČO: 42196868, nabídková cena: 4.274.517,90 Kč bez DPH

ZUŠ

Usnesení č. 106/2975/17 - rada města u d ě l u j e výsadu používat čestný název "Náchodský dětský sbor" pěveckému sboru ZUŠ Náchod a všem jeho oddělením za dlouhodobé dosahování skvělých výsledků a za vynikající reprezentaci města

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka