Dnes
Teplota: 21.6 °C
logo

Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008012


Místo realizace projektu: Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod


Cíl projektu

Dlouhodobé podfinancování základního školství neumožňuje průběžně investovat do vybavení škol. Projekt „Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě" si klade za cíl tento problém alespoň částečně vyřešit. V rámci projektu dojde k rekonstrukci odborných učeben a kabinetů včetně pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v dnešní době klíčových kompetencích, kterými jsou komunikace v cizích jazycích, oblast práce s digitálními technologiemi a oblast přírodních věd. Modernizací konektivity bude zajištěna bezpečná a rychlá datová síť, která je nezbytná pro další rozvoj žáků v dnešní informační společnosti.

Výstup a popis projektu

Projekt řeší nevyhovující stav odborných učeben cizích jazyků, přírodních věd (chemie, fyzika, přírodopis) a počítačové učebny, ve kterých bude nutné provést jak stavební práce, např. rekonstrukce podlah a rozvodů vody a elektro, tak i dodávku chybějícího vybavení. Projekt je zaměřen i na rekonstrukci a vybavení kabinetů příslušných učeben.

Nové zmodernizované učebny saturují stávající poptávku po odborné školní výuce již na základních školách, která bude mít pozitivní vliv na uplatnění absolventů školy v pracovním procesu a zvýší možnost kvalitní odborné vzdělávací činnosti. Kromě výše uvedených aktivit je v projektu zahrnuta také úprava vnějších prostor v atriu školy.

Město Náchod předložilo v listopadu 2017 žádost o podporu ze 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu - Infrastruktura základních škol (SVL), Specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Projekt bude realizován do konce srpna 2021.