Dnes
Teplota: 2,3 °C

Postup Městského úřadu v Náchodě při vyřizování žádosti o poskytnutí informací

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Dle tohoto zákona má Město Náchod jako povinný subjekt za povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k jeho působnosti. Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může Město Náchod požádat o informaci ústně nebo písemně. Obsah písemné žádosti, včetně žádostí podaných elektronickou poštou nebo faxem zpracovatel - příslušný odbor městského úřadu, posoudí a vyřídí následovně:


poskytne požadovanou informaci, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích, a to ve lhůtě :


a) v roce 2000 do 30 dnů, v závažných důvodech pak do 50 dnů (např. při vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, konzultace mezi dvěma nebo více odbory městského úřadu nebo s jiným povinným subjektem).

b) v roce 2001 do 22 dnů, v závažných důvodech pak do 27 dnů (např. při vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, konzultace mezi dvěma nebo více odbory městského úřadu nebo s jiným povinným subjektem).

c) v roce 2002 a dalších do 15 dnů, v závažných důvodech pak do 25 dnů (např. při vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, konzultace mezi dvěma nebo více odbory městského úřadu nebo s jiným povinným subjektem).

v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; pokud tak žadatel do 30 dnů neučiní, rozhodne o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli

v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti Města Náchoda, žádost odloží, a tuto skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli

v případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace vydá příslušný odbor rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dle § 7 až 11 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí zašle žadateli - viz VZOR 1

Po vyřízení žádosti zpracovatelem příslušný odbor městského úřadu, podatelna nebo tiskové středisko žadateli tuto skutečnost oznámí a vyzve ho k uhrazení příslušných nákladů za poskytnutí informace (viz zveřejněný sazebník úhrad - příloha č. 6). Po zaplacení úhrady výše zmíněné odbory městského úřadu žadateli požadovanou informaci vydají, a to způsobem, který žadatel ve své žádosti uvedl.


Způsoby podání žádosti o informaci :

a) ústně u vedoucího příslušného odboru, který se danou problematikou zabývá, a to: v pondělí a ve středu v době od 8 do 17 hodin

b) písemně poštou na adresu:


Městský úřad Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 61 Náchod

c)osobně předáním písemné žádosti: na podatelně MěÚ Náchod

d) e-mailem na adresu: podatelna@mestonachod.cz

e) faxem : na faxové číslo městského úřadu 491 405 298


Pro písemné podání:
a) je určen formulář žádost o poskytnutí informací (rtf/9kB) , který je k dispozici:
v podatelně Městského úřadu v Náchodě - adresa: Masarykovo nám. 40, Náchod
na oficiálních stránkách Městského úřadu v Náchodě, adresa: http://www.mestonachod.cz
b) žádost lze též formulovat volně s uvedením následujících údajů:
identifikace žadatele
(u fyzické osoby jméno, adresa, telefon, rodné číslo, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, IČO, DIČ, příp. adresa e-mailu)
charakteristika požadované informace
způsob poskytnutí informace (písemně, na paměťovém médiu, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí)
Forma vyřízení žádosti :
Vyřízená žádost je zasílána poštou, e-mailem nebo je předána v podatelně městského úřadu :
adresa podatelny : Masarykovo nám. 40, Náchod
úřední hodiny: Po a St od 8.00 -17 hod, Út a Čt od 8.00 - 15 hod., Pá od 8.00 - 13.30 hod.

Možnost odvolání:
O odvolání proti rozhodnutí Města Náchoda, které se týká informace ve věcech přenesené působnosti Města Náchoda, rozhoduje příslušný referát Okresního úřadu v Náchodě.
O odvolání proti rozhodnutí Města Náchoda, které se týká informace ve věcech samostatné působnosti Města Náchoda, rozhoduje rada Města Náchoda.