Dnes
Teplota: 0,8 °C

Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů


Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru, který napadené rozhodnutí vydal ve správním řízení, a to ve lhůtě uvedené v poučení o podání opravného prostředku tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná městská rada, starosta nebo tajemník. Proti rozhodnutí odborů a strážníků MP při projednávání přestupků v tzv. blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.


2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města


Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, městské rady nebo přestupkové komise učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny ve lhůtě uvedené v poučení o podání opravného prostředku tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno. Proti opatřením městské rady nebo městského zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Městskému úřadu v Náchodě, Palachova 1303, 547 28, Náchod.Proti ostatním úkonům orgánů města nelze podat opravný prostředek.


3. Soudní přezkoumání


Pokud došlo rozhodnutím výše uvedených subjektů ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s ustanovením § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb občanského soudního řádu v platném znění žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s ust. čl. 87 odst. 1 písm. d Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.