Dnes
Teplota: 10,0 °C

Kancelář tajemníka - rozsah hlavních působností

Kancelář tajemníka plní především tyto úkoly:

- organizačně a administrativně zajišťuje činnost starosty, místostarosty a tajemnice, kompletuje podklady pro jednání RM, ZM, vyhotovuje zápisy z jednání a přijatá usnesení těchto orgánů a vede jejich evidenci a archiv
- organizačně zabezpečuje jednání se zástupci příměstských částí, vyhotovuje zápisy z těchto jednání a vede jejich evidenci
- vede úřední desku úřadu, kontroluje a aktualizuje ji
- zabezpečuje vydávání vnitřních předpisů a vede jejich evidenci
- napomáhá odborům při přípravě právních předpisů města: obecně závazných vyhlášek města a nařízení města
- plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integrace příslušníků romské komunity do společnosti
- zajišťuje a spravuje počítačový systém úřadu a jeho bezpečnost
- spravuje webové stránky
- připravuje podklady a informace z digitálních map a připojených databází a provádí jejich aktualizaci
- zabezpečuje implementaci elektronizace veřejné správy
- dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajišťuje požární prevenci v rámci úřadu, zabezpečuje požární preventivní prohlídky, zabezpečuje v oblasti BOZP a PO školení a přezkoušení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, zabezpečuje prověrky BOZP
- vede evidenci pracovních úrazů, zajišťuje styk s příslušnou pojišťovnou při odškodnění pracovních úrazů
- zajišťuje styk s příslušnou pojišťovnou při pojistných událostech na základě uzavřených pojistných smluv, vede evidenci - Oznámení škodních událostech týkajících se pracovních úrazů - zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona o integrovaném záchranném systému (zák. č. 239/2000 Sb.)
- zabezpečuje úkoly vyplývající z krizového zákona (zák. č. 240/2000 Sb. a nař. vl.
č. 462/2000 Sb.) - krizové plánování, bezpečnostní rada, krizový štáb - zabezpečuje úkoly v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (zák.
č. 241/2000 Sb. a vyhl. SSHR č. 498/2000 Sb.) - zpracování plánu nezbytných dodávek, regulační opatření při vyhlášení krizových stavů, vyžádání humanitární pomoci - zabezpečuje úkoly v oblasti příprav k obraně státu (z. č. 222/1999 Sb. a vyhl. MO
č. 280/1999 Sb.) - vyhodnocování objektů, evidence, výběr a určení vhodných věcných prostředků, povolání k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem
- zabezpečuje úkoly v rozsahu branné povinnosti (z.č. 585/2004 Sb., branný zákon) - součinnost s Krajským vojenským velitelstvím - zabezpečuje ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost (zák.
č. 412/2005 Sb.) - administrativní bezpečnost, personální bezpečnost, fyzická bezpečnost
- vede personální agendu zaměstnanců města, zpracovává podklady pro odměňování zaměstnanců
- vede evidenci žádostí a odpovědí dle Zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
- vede kompletní mzdovou agendu
- zajišťuje agendu spojenou s výkonem trestu obecně prospěšných prací
- zajišťuje spolupráci s Úřadem práce ČR týkající se veřejně prospěšných prací, společensky účelných pracovních míst, apod.
- zabezpečuje kontrolní činnost
- na úseku styku s veřejností komplexně zajišťuje přípravu a vydávání Náchodského zpravodaje, informuje veřejnost o připravovaných záměrech města, provádí monitoring tisku, informuje sdělovací prostředky o činnosti úřadu a orgánů města
- vede registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
- vede centrální evidenci žádostí o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- napomáhá odborům s vyřizováním žádostí o informace
- napomáhá odborům při vypracování smluv města
Činnost kanceláře tajemníka spadá přímo pod vedení tajemníka, organizuje, řídí a kontroluje ji mzdová účetní.
Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti. Při své činnosti se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kancelář tajemníka spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 10 a 17.