Dnes
Teplota: 25.1 °C

Odbor finanční - rozsah hlavních působností

Rozsah hlavních působností

a)  na úseku účtárna

 • vede, zpracovává účetnictví města, včetně archivace účetních dokladů a včetně vedlejší hospodářské činnosti
 • zajišťuje agendu došlých a vydaných faktur, likvidaci finančních nároků a faktur
 • zajišťuje agendu interních účetních dokladů
 • spolupracuje speněžními ústavy a zabezpečuje bankovní styk města (včetně elektronického)
 • spravuje fond rezerv a rozvoje, sociální fond a ostatní fondové účty, stejně jako všechny účty města u bank
 • zodpovídá za příjmovou a výdajovou pokladnu, vč. provádění inventarizace dílčích pokladen
 • zajišťuje evidenci stavu majetku města, jeho inventarizaci a kontrolu účetního stavu vnávaznosti na inventarizaci
 • vede agendu pojištění majetku a odpovědnosti
 • přijímá hotovost zparkovacích automatů a WC a zodpovídá za vkládání tržeb do banky
 • vymáhá pohledávky
 • zpracovává daňová přiznání za město

b)  na úseku daně a poplatky

 • zodpovídá za komplexní správu daní a poplatků včetně místních poplatků, včetně vydávání rozhodnutí, zpracování obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
 • u místních poplatků zajišťuje vyhledávací, vyměřovací, kontrolní a vymáhací činnosti
 • vede analytické účty u všech místních poplatků a pokut uložených příkazem na místě včetně vymáhání­­
 • zodpovídá za evidenci a kontrolu příkazových bloků
 • eviduje a vymáhá pokuty uložené příkazem na místě a na místě nezaplacené, uložené městskou policií a pokuty uložené komisí pro projednávání přestupků
 • eviduje a vymáhá ostatní pohledávky včetně vzniklých ve správním a daňovém řízení
 • zajišťuje měsíční a pololetní inventarizace pohledávek
 • při plnění uvedených úkolů spolupráce s příslušnými odbory městského úřadu, orgány veřejné moci a osobami dle § 57 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, vplatném znění
 • vede evidenci prodeje bytů, včetně vymáhání nezaplacených splátek
 • vede evidenci zúčtovatelných tiskopisů (stvrzenkové bloky)
 • vede komplexní zpracování agendy na úseku úhrad plateb za pronájem pozemků anebytových prostor, včetně rozesílání složenek a vymáhání pohledávek
 • zpracovává agendu umístění herního prostoru kněkterým hazardním hrám, příjem ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu
 • zajišťuje dílčí úkony při konání veřejných sbírek
 • spolupracuje sfinančním úřadem na úseku daně znemovitých věcí

 

c)  na úseku rozpočet města

 • zodpovídá za přípravu a sestavení rozpočtu města ve spoluprácisostatními odbory aorganizacemi řízenými městem a kontrolu plnění rozpočtu města
 • zpracovává stanoviska knávrhu rozpočtových opatření
 • realizuje schválené rozpočtové změny
 • eviduje čerpání rozpočtu a zajišťuje rozborovou činnost
 • kontroluje dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové skladby, podává návrhy na opatření
 • zpracovává podklady pro úvěry a dotace
 • zajišťuje uzavírání smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města

d) na úseku příspěvkových organizací

 • řeší komplexní zpracování agendy, spojené sposkytováním a čerpáním příspěvků zrozpočtu města
 • metodicky řídí příspěvkové organizace se zaměřením zejména na:

- předkládané účetní výkazy, zpracování rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů,            inventarizační dokumentaci

- zpracování předkládané dokumentace pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací a rozdělování zlepšeného hospodářského výsledku, odvody z fondu investic a nedočerpaného příspěvku

- zpracování podkladů a materiálů pro porady vedení, rady a zastupitelstva města ohledně tvorby a čerpání fondu rezerv a rozvoje, čerpání fondu investic. Kontrola finančních toků mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací dle z. č. 250/2000 Sb., ve znění posledních předpisů, a dle vnitřního předpisu zřizovatele pro řízení příspěvkové organizace

- archivace materiálů týkajících se hospodaření  příspěvkových organizací (inventarizace, rozbory hospodaření, účetní závěrky, schvalovací dokumentace k účetním závěrkám,  žádosti o čerpání fondů, rozdělení ZHV a ostatní dokumentace)

 • zodpovídá za kontrolní činnost v oblasti:

- čerpání městem poskytnutých příspěvků a dotací ve spolupráci s ostatními odbory

- účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků

- hodnocení finančního hospodaření příspěvkových organizací (rozborová činnost)

- předkládání výsledků hospodaření příspěvkových organizací orgánům města

- spolupráce s útvarem interního auditu v oblasti následných veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací

 

e) na úseku majetkových účastí města v jiných právnických osobách

 • eviduje akcie společností, jichž je město vlastníkem
 • eviduje obchodní podíly města vjiných právnických osobách
 • zabezpečuje bezpečné uložení akcií a ostatních cenných papírů

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 13.