Dnes
Teplota: 19.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 23. dubna 2007


I. Zastupitelstvo město p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Smlouvy o dotacích z rozpočtu města Náchoda na rok 2007
c/ Půjčky z rozpočtu města Náchoda na rozvoj bydlení
d/ Rozpočtová opatření
e/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO
f/ Vyřazení majetku
g/ Půjčku Občanskému sdružení Cesta
h/ Krátkodobé řešení přebytku výkopku
ch/ Delegování zástupců města na valné hromady

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2329A s doplněním kdykoliv, nejdéle do 2 měsíců po kolaudaci, 2654A, 2658A, 2664A, 2621A

b/ prodej bytových jednotek Kostelecká č.1828/44, Havlíčkova č. 1113/11, Jugoslávská č. 87/1,Komenského č. 276/8, Příkopy č. 1105/14, Zelená č. 1953/3, Kostelecká č. 1828/28, č. 1828/34 a Běloveská č. 1671/22 nájemníkům dle zásad prodeje bytů
c/ prodej prázdných bytových jednotek Komenského č. 610/8, Borská č. 617/7, Raisova č. 676/13, Nerudova č.1339/2, Bílá č. 1959/14, Zelená 1955/8 s příslušnými podíly na společných částech objektů a stavebních parcelách dle výsledků výběrového řízení s tím, že kupní smlouva bude uzavřena pouze v případě, že kupující nebude mít vůči městu žádné nesplněné závazky

d/ doplnění zásad prodeje bytů tak, že v oddíle VI. Zásady a metody prodeje : nový článek č. 24) Prodej administrativně rozdělených bytů bude uskutečněn za cenu kombinovanou tak, že prodej obsazené části, vč sociálního zařízení, bude za cenu dle znaleckého posudku, volná část za cenu 10.000,- Kč/m2. nové znění odst č. 4) prázdné byty v domech určených k prodeji nebudou, od data rozhodnutí ZM o prodeji domu, přidělovány žadatelům o byt, ale budou nabídnuty k prodeji výběrovým řízením formou obálkové metody s vyvolávací cenou schválenou radou města s tím, že bytová jednotka bude prodána pouze tomu zájemci, který se ve výběrovém řízení umístí na prvním místě. Pokud tento zájemce od své nabídky odstoupí, bude výběrové řízení zrušeno a opakováno. Pokud zájemce, který se umístí na prvním místě ve výběrovém řízení, opakovaně -2x- od své nabídky odstoupí, tak nebude k jeho nabídkám v dalších výběrových řízeních přihlíženo.

e/ smlouvy o dotacích z rozpočtu města Náchoda na rok 2007 - nad 50 tis. Kč

f/ rozdělení půjček na rozvoj bydlení z rozpočtu města Náchoda a uzavření smluv o poskytnutí finanční půjčky dle schváleného vzoru smlouvy a pravidel za podmínky předložení nezbytných podkladů do 16. července 2007

g/ rozpočtová opatření uskutečněná od 26. 2. 2007

h/ rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2006 do fondu odměn, do rezervního fondu a odvod do rozpočtu zřizovatele, do fondu rezerv a rozvoje dle návrhu

ch/ vyřazení majetku v pořizovací ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu

i/ smlouvu o půjčce č. SMF/876/2007 mezi městem Náchod a Občanským sdružením Cesta - stacionář, IČO 48653292 ve výši Kč 500 000,-

j/ přenechávání přebytečné zeminy ze staveb prováděných městem Náchod zájemcům z řad veřejnosti s tím, že konkrétní technické aspekty budou řešeny dle aktuální poptávky odborem správy majetku a financování

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ č. 2676 - nabytí p. p. č. 574 k. ú. Staré Město nad Metují

IV. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení k č. 2621 ze dne 11. 12. 2006
b/ usnesení k prodeji bytové jednotky č. 1828/28 ze dne 27. 4. 2006

V. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) a h) zákona o obcích, jako zástupce města Náchoda na valnou hromadu :
a/ Beránek Náchod a. s. : Ing. Pavlu Maršíkovou s mandátem hlasovat dle programu valné hromady
b/ VAK Náchod a. s. : p. Jiřího Maršíka s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ dopis p. Tomáše Dražana a informaci o jednání s Židovskou obcí

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta