Dnes
Teplota: 26.4 °C

Výběr provozovatele Náchodských farmářských trhů


Datum od - do: 28.01.2016 - 29.02.2016
Typ: Výzva k podání nabídky
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod

Obsah: 

Výzva

k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem

„Výběr provozovatele Náchodských farmářských trhů"

 

 

 

1. Identifikační a kontaktní údaje Vyhlašovatele:

 

Město Náchod

se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

IČ 00272868

zastoupené ing. Tomášem Šubertem, místostarostou města

kontaktní osoba: Gabriela Horníková

telefon 491 405 240,mob.739 548 975

E-mail: g.hornikova@mestonachod.cz

dále jen „Vyhlašovatel"

 

2. Předmět poptávkového řízení

 

2.1. Popis předmětu a podmínek zajištění Náchodských farmářských trhů

 

Předmětem poptávkového řízení (dále jen „") je technické a organizační zajištění Náchodských farmářských trhů (dále jen „NFT") v roce 2016 na vymezeném, k tomu vybraném prostoru části par.č.1919/3 na Masarykově náměstí, před budovou městského úřadu čp. 40 ohraničeném řetězovým oplocením v maximální rozloze 511 m2. Daný pozemek je specifikován v příloze č. 2 této výzvy.  NFT se pro účely tohoto PŘ rozumí především činnost spočívající v prodeji produktů farmářského trhu nebo služeb.

 

Uchazeč by měl zpracovat celkovou koncepci pořádání NFT, kterou se při realizaci bude řídit. Uchazeč se zavazuje, že zajistí řádné pravidelné konání NFT ve všechny prodejní dny na místě pro konání NFT, ledaže tomu brání extrémní klimatické podmínky.

 

2.2. Požadavky na organizaci NFT:

 

Uchazeč se zavazuje, že zajistí, i smluvně s jednotlivými prodejci na NFT, aby byla dodržována příslušná pravidla a podmínky stanovené níže.

Uchazeč bude povinen na své náklady zajistit bezprostředně před prodejní dobou veškeré potřebné materiálně-technické zabezpečení, vybavení a zázemí, např. připojení el. energie z připojovacího místa na Masarykově náměstí před budovou radnice (ohraničená plocha) do určených odběrných míst v místě pro konání NFT. Provozovatel musí zajistit přenosný rozvaděč 32A, který bude vybaven proudovým chráničem.

Poplatky za odběr nebo připojení (propojení) el. energie z připojovacích míst hradí Uchazeč Vyhlašovateli sám. Úhrada nákladů spojených s užíváním zařízení Města Náchoda: příkon zařízení do 2 kW - 100,- Kč/den, příkon zařízení od 2,01 - 10 kW je 300,- Kč/den a příkon zařízení nad 10 kW (14 kW) - 1.000,- Kč/den. Uchazeč se zavazuje, že na koncového prodejce nepřenese částku větší, než kterou uhradí Vyhlašovateli.

Uchazeč se zavazuje bezprostředně po ukončení prodejní doby na své náklady zajistit dokonalý úklid po prodejcích v místě konání NFT a v jeho bezprostředním okolí. 

 

 

2.3. Skladba sortimentu

 

Předmětem prodeje na NFT může být pouze zboží, které tematicky odpovídá charakteru Farmářských trhů.

Produkty farmářského trhu NFT se konkrétně rozumí zboží a služby, které spadají a jsou vymezeny dle následujících kategorií:

 • Kvalitní a čerstvé zboží, pocházející z domácích zdrojů (potraviny) i zahraniční produkce - cca 80 %, zbylé nepotravinové produkty cca 20 %

Produkty farmářského trhu se konkrétně rozumí zboží a služby, které spadají a jsou vymezeny dle následujících kategorií:

 • Zelenina a ovoce
 • Ovocné a zeleninové šťávy, mošty
 • Žampiony, hlíva, lesní houby
 • Květiny řezané, hrnkové sazenice
 • Mléko a mléčné výrobky
 • Chléb, pečivo, koláče
 • Cukrářské specialisty
 • Polotovary (čerstvé těstoviny, knedlíky)
 • Sýry kravské, ovčí, kozí
 • Maso a masné výrobky
 • Ryby chlazené, uzené sladkovodní
 • Marmelády, zavařeniny
 • Oleje, octy
 • Koření
 • Bylinné směsi, sirupy, tinktury
 • Sušená zelenina, sušené plody
 • Káva, čaje
 • Víno, vinotéka
 • Pivní speciály
 • Občerstvení
 • Řemesla
 • Přírodní kosmetika- léčiva
 • Chráněné dílny

Provozovatel zajistí, že na NFT prodávané zboží pochází od farmáře nebo výrobce potravin, který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů a je schopen tento původ při prodeji prokázat.

 

2.4. Prodejní doba, prodejní dny

 

Vyhlašovatel stanovuje, že prodejním dnem se rozumí středa, počínaje od 6.4.2016. Prodejní doba maximální od 6:00 do 18:00 hodin.

 

2.5. Peněžní plnění za pořádání NFT

 

Provozovatel bude vymezený veřejný prostor užívat pro konání NFT bezúplatně. Pro poskytování míst jednotlivým prodejcům stanoví Vyhlašovatel maximální sazbu ve výši Kč 50,-/m2/den.

 

 

3. Doba trvání poskytování služeb provozování NFT

 

Doba provozování NFT je stanovena na dobu určitou, tj. od 6.4.2016 do 31.12.2016.

V případě, že bude Vyhlašovatel s poskytovanými službami budoucího provozovatele spokojen, předpokládá se prodloužení smlouvy o pořádání NFT o další 1 rok.

 

4. Zpracování a podání nabídky

 

4.1. Požadovaný obsah nabídky

 

4.1.1. Identifikační údaje o uchazeči

 

V případě právnických osob je nezbytné uvést obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby.

V případě fyzických osob jméno, příjmení, případně sídlo, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo.

 

4.1.2. Popis navrhované koncepce pořádání NFT

 

Součástí nabídky bude dále popis nabízeného plnění, a to v podobě návrhu koncepce pořádání NFT.

 

 

4.2. Lhůta a místo pro podání nabídky

 

Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu poptávkového řízení bude zpracována v českém jazyce.

Uchazeč je povinen podat nabídku nejpozději do 12:00 hod. dne 29.2.2016 v uzavřené zapečetěné obálce opatřené adresou uchazeče, na které bude uveden název zakázky„Výběr provozovatele Náchodských farmářských trhů" a zvýrazněn nápis „NEOTEVÍRAT!" do podatelny Městského úřadu Náchod na adrese Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Obálka bude adresována na Městský úřad Náchod, odbor správy majetku a financování, k rukám paní Gabriely Horníkové. Nabídku může dodavatel vyhlašovateli doručit též prostřednictvím osoby s poštovní licencí nebo prostřednictvím osoby zajišťující přepravu zásilek (kurýrní služba) tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podání nabídek.

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí, středa 8:00 - 17:00 hodin

Úterý, čtvrtek    8:00 - 14:00 hodin

pátek                  8:00 - 13:30 hodin

 

 

5. Prokázání kvalifikace

 

Uchazeč musí v nabídce prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán.

 

 

 

6. Způsob hodnocení nabídek

 

Vyhlašovatel zvolil jako jediné kritérium pro hodnocení nabídek kvalitativní hledisko. Vyhlašovatel bude hodnotit kvalitu nabídky, která musí obsahovat komplexní řešení uchazeče na pořádání NFT.

Vyhlašovatel bude při hodnocení posuzovat následující parametry uchazečem dodané nabídky, a to při vzájemném orovnání jednotlivých nabídek:

 • a) Celková koncepce NFT - vrámci tohoto parametru bude hodnocena celková navrhovaná koncepce provozování NFT.
 • b) Organizace - vrámci hodnocení tohoto parametru bude posuzován navrhovaný způsob organizace NFT
 • c) Skladba sortimentu - vrámci hodnocení tohoto parametru bude hodnocena navrhovaná skladba sortimentu, seznam a počet dodavatelů a jejich podíl vrámci jednotlivých kategorií, podíl dodavatelů, kteří působili vrámci NFT vminulosti, apod.
 • d) Propagace - vrámci tohoto parametru bude hodnocen způsob a rozsah zajišťování propagace
 • e) Reference - vrámci tohoto parametru bude hodnocena kvalita a zkušenosti spořádáním farmářských trhů

Jako výstup z hodnocení kvality řešení sestaví hodnotící komise na základě subjektivního hodnocení pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné tak, že za každý výše uvedený parametr přiřadí každé nabídce 4-0 bodů (4 body = výborný, 3 body = velmi dobrý, 2 body - dobrý, 1 bod = dostatečný, 0 bodů = nedostatečný), následně tyto body sečte. Nabídka s nejvyšším počtem bude vybrána jako vítězná.

 

7. Práva Vyhlašovatele

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo

 • a) před uzavřením smlouvy ověřit, případně vyjasnit, informace deklarované uchazečem vnabídce a také jednat o znění smlouvy před jejím uzavřením
 • b) neposkytnout uchazečům náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží vsouvislosti se svou účastí ve výběrovém řízení
 • c) odmítnout všechny předložené nabídky a výběrové řízení do doby uzavření smlouvy zrušit, a to i bez uvedení důvodu.

 

8. Přílohy

 

Nedílnou součástí této výzvy je:

Příloha č. 1 - Specifikace plochy pro konání NFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přílohy:

Farmářské trhy - příloha č. 1     (5984_147288227.pdf / 0,45 MB)