Dnes
Teplota: 13.4 °C

Souhrn usnesení  ze  7.   schůze Rady města Náchoda konané 7. prosince 2022

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 7/118/22 - rada města    s c h v a l u j e

č. 210/2022 - zařazení tělesa komunikace do majetku města na pozemku p.č. 719/24 (ostatní plocha, silnice) o výměře 383 m2 v k.ú. Běloves v hodnotě 900.000,- Kč

č. 3669 - uzavření dodatku č. 4 pachtovní smlouvy č.

SMF/2742/2015 dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

č. 3200/2018 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/3149/2018 s panem ********

č. 10605/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3972/2022 se společností „N_SYS s.r.o."

č. 12396/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/4038/2022 s manželi ******** č. 15098/2022 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/4043/2022 se společností Lesy města Náchoda

č. 15304/2022 - uzavření smlouvy o nájmu majetku č. SMF/4047/2022 (UZSVM/HNA/4653/2022-HNAM) s Českou  republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech  majetkových dle předloženého návrhu

 

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 7/119/22 - rada města    s c h v a l u j e

- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 446.543,81 Kč s převodem   do fondu investic příspěvkové organizace Základní škole Náchod   - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod. Zároveň schvaluje čerpání   fondu investic na nákup varného elektrického multifunkčního   zařízení do školní jídelny v celkové částce 588.060,- Kč.

- Základní škole Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod   převedení částky 34.213,19 Kč z rezervního fondu do fondu investic

CLM noi, s.r.o. - žádost o souhlas s vybudováním optického vedení v rámci akce „Náchod, Bartoňova ul., optické vedení"

Usnesení č. 7/120/22 - rada města    n e s o u h l a s í

s uložením a výstavbou podzemního komunikačního vedení sítí elektronických komunikací v ulici Bartoňova v Náchodě a zamítá žádost o souhlas vlastníka pozemků v k. ú. Náchod a k. ú. Staré Město nad Metují

 

Žádost o výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4

Usnesení č. 7/121/22 - rada města    p o v o l u j e

výjimku z počtu dětí ve třech třídách Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4 z 24 na 26 dětí

 

Úprava limitu na platy a odpisy pro rok 2022

Usnesení č. 7/122/22 - rada města    s c h v a l u j e

zvýšení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2022

v celkové výši 7.869,03 Kč a navýšení závazného ukazatele limitu na platy pro rok 2022 v celkové výši 20.000 Kč bez navýšení provozního příspěvku pro příspěvkové organizace dle návrhu

Souhlas k výkonu jiné výdělečné činnosti ředitele ZUŠ

Usnesení č. 7/123/22 - rada města    s o u h l a s í

s výkonem jiné výdělečné činnosti ředitele Základní umělecké školy, Náchod, Tyršova 247 Mgr. Zbyňka Mokrejše - lektor

inovativního vzdělávání žáků v rámci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I z operačního programu Jan Amos Komenský

Zprávy o činnosti mateřských škol zřizovaných městem Náchod za školní rok 2021/2022

Usnesení č. 7/124/22 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

výroční zprávy o činnosti Mateřské školy, Náchod, Alšova 952; Mateřské školy, Náchod, Březinova 669; Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848; Mateřské školy, Náchod, Komenského 301; Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4; Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 a Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304

Dodatek č. 8 Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy

Usnesení č. 7/125/22 - rada města    s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 8 Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy mezi městem Náchod a CDS s.r.o. Náchod, v předloženém znění

Dodatek č. 11 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod - linka

č. 000158

Usnesení č. 7/126/22 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 11 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod, č. smlouvy ES

11712, v předloženém znění

Lesy města Náchoda - investiční záměr

Usnesení č. 7/127/22 - rada města    s c h v a l u j e

nákup nového traktoru John Deere 6120M s lesní nástavbou a příslušenstvím společností Lesy města Náchoda spol. s r.o. za pořizovací cenu Kč 3 900 000,- bez DPH a zároveň bere na vědomí způsob financování

 

Technické služby města Náchoda - oznámení o zvýšení cen za svoz odpadů firem od 1.1.2023

Usnesení č. 7/128/22 - rada města     b e r e     n a     v ě d o m í

informaci Technických služeb Náchod s.r.o. ze dne 28.11.2022

 

Veřejná zakázka na dodávky zadávané v režimu otevřeného nadlimitního řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Dodávka elektrické      energie" a „Dodávka zemního plynu" - zrušení dle § 127  odst. 1 ZZVZ

Usnesení č. 7/129/22 - rada města    s c h v a l u j e

zrušení Veřejné zakázky na dodávky zadávané v režimu

otevřeného nadlimitního řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Dodávka elektrické

energie" dle § 127 odst. 1. ZZVZ.

 

 

Usnesení č. 7/130/22 - rada města    s c h v a l u j e

zrušení Veřejné zakázky na dodávky zadávané v režimu

otevřeného nadlimitního řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Dodávka zemního plynu" dle § 127 odst. 1. ZZVZ.

 

Zřízení komisí rady města

Usnesení č. 7/131/22 - rada města    z ř i z u j e

tyto komise

- komise pro obřady a slavnosti

- komise pro záměry města a Smart City Náchod

- dopravní komise

- komise výstavby a územního plánování

- komise životního prostředí a čistoty města

- kulturní komise

- sportovní komise

- komise sociální

- komise prevence kriminality

- komise lázeňská

- komise cestovního ruchu a partnerských měst

- komise školská

- komise letopisecká a místopisná

- komise škodní a likvidační

 

Směrnice Pravidla pro využívání a provozování městského rozhlasu

Usnesení č. 7/132/22 - rada města    s c h v a l u j e

Směrnici Rady města Náchoda č.7/2022, kterou se stanoví

pravidla pro využití a provozování městského rozhlasu

 

Návrh na změnu ceníku plaveckého bazénu

Usnesení č. 7/133/22 - rada města    s c h v a l u j e

nový ceník Plaveckého bazénu s účinností od 1. 1. 2023

 

Ceníku zimního stadionu pro období duben - prosinec 2023

Usnesení č. 7/134/22 - rada města    s c h v a l u j e

upravený ceník Zimního stadionu Náchod pro využití ledové

plochy s účinností od 1. 1. 2023 a

p o v ě ř u j e

odbor kultury a sportu předložením přehledu nasmlouvaných pronájmů ledové plochy Zimního stadionu Náchod pro období duben - červenec 2023

 

Odměny ředitelům PO za 2. pololetí

Usnesení č. 7/135/22 - rada města    s c h v a l u j e

vyplacení odměn ředitelům PO za 2. pololetí roku 2022 dle návrhu

 

Sdružení lázeňských míst - prodloužení zmocnění osoby

Usnesení č. 7/136/22 - rada města    s o u h l a s í

s prodloužením zmocnění p. Ing. Jana Čtvrtečky jako zástupce města Náchoda v organizaci Sdružení lázeňských míst pro příští

4 roky

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 7/137/22 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 62 až č. 65 dle návrhu a bere na vědomí

uvedené informace a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Správa budov Náchod s.r.o. - odvod nerozděleného výsledku minulých let

Usnesení č. 7/138/22 - rada města v rozhodovací působnosti města jako jediného společníka obchodní korporace Správa budov Náchod, s. r. o.

p o n e c h á v á

42810 Nerozdělený zisk z minulých let ve společnosti. Finanční

prostředky budou použity na obnovu IT systémů včetně výměny zastaralých PC sestav a serverové infrastruktury

 

LEADERMARK -  revokace usnesení č. 5/104/22 ze dne 21.11.2022  a schválení opraveného propočtu vrácení poměrné části úplaty za věcné břemeno (rekonstrukce střechy TGM)

Usnesení č. 7/139/22 - rada města    r e v o k u j e

usnesení č 5/104/22 ze dne 21.11.2022 a schvaluje snížení roční úhrady za věcné břemeno firmě LEADERMARK, a.s. IČO25299981 za období odinstalace, odstávky a reinstalace FVE v důsledku rekonstrukce střechy budovy ZŠ TGM po vichřici v roce 2020 dle předloženého návrhu

 

ČOV pro táborovou základnu SVČ Déčko ve Vižňově

Usnesení č. 7/140/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky

společnosti Rec.ing. spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 47453761 na vyčerpání a očistění ČOV pro táborovou základnu SVČ Déčko ve Vižňově

 

Cenová nabídka na úpravu projektové dokumentace tenisová hala v Náchodě -Bělovsi

Usnesení č. 7/141/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro

projekční atelier Ing. Jan Matoulek, Promenádní 4, 547 01 Náchod,  IČO  08329826  na provedení úpravy projektové dokumentace tenisové haly v Náchodě -Bělovsi

 

NOVÁ TEPNA - územní studie, dodatek smlouvy číslo 1

Usnesení č. 7/142/22 - rada města    s o u h l a s í

s předloženým dodatkem smlouvy na zpracování územní studie - „Nová TEPNA - zpracování územní studie" s Piotrem Personem, IČO 389889756, se sídlem Ul. Radna 1/7 m. 34, 00-341 Warszawa, Polsko

 

Komunikace V Kalhotách - úprava projektové dokumentace

Usnesení č. 7/143/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro Ing. Filipa Eichlera, Ph.D., Nábřežní 322, 549 01 Nové Město nad

Metují, IČO 761 76 355 na úpravu projektové dokumentace na stavební úpravy komunikace a návrh odvodnění u řadových

garáží v ulici V Kalhotách v Náchodě, Starém Městě nad Metují, Bražci

 

Výměna osobního výtahu v bytovém domě Bartoňova čp. 275 - změna objednávky

Usnesení č. 7/144/22 - rada města    s o u  h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření změny č.1 objednávky 673/2022 pro společnost RP výtahy s.r.o., Julia Fučíka 182, 517 71

České Meziříčí IČ: 28935934 na provedení výměny osobního

výtahu v bytovém domě Bartoňova čp. 275, 547 01 Náchod

 

Záměr pořídit platební terminály a zakoupení 5 malých tiskáren EPSON

Usnesení č. 7/145/22- rada města    s c h v a l u j e

záměr pořídit 5 ks platebních terminálů prostřednictvím Komerční banky, a.s. a zakoupení 5 ks tiskáren EPSON TM-T20III od

dodavatele MELCO spol. s.r.o. Trutnov dle předloženého návrhu

 

Petice - ul. Na Horním konci - kanalizační přípojky

Usnesení č. 7/146/22 - rada města    p o v ě ř u j e

starostu vyřešením dané situace

 

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a přístavbu č.p. 92 Velké lázně Běloves - lázeňská budova IDA v Bělovsi.

Usnesení č. 7/147/22 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro

projekční atelier Ing. Jan Matoulek, Promenádní 4, 547 01 Náchod, IČO 08329826, na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a přístavbu č.p. 92 Velké lázně Běloves - lázeňská budova IDA v Bělovsi

 

Stavební úpravy objektu č.p. 371, ul. Hurdálkova, Náchod - schválení změnových listů a uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Usnesení č. 7/148/22 - rada města    s o u h l a s í

se změnovým listem č. 7 a schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. IRM/650/21 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 na

stavbu s názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 371, ul.

Hurdálkova, Náchod" se zhotovitelem STAVIX s. r. o., Türkova 828/20, 149 00 Praha-Chodov, IČO 27526984, který bude

vypracován na jejich podkladě a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

 

V Náchodě 8. prosince 2022Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta