Dnes
Teplota: 24.7 °C

Souhrn usnesení z  5.  / 62. /  schůze Rady města Náchoda konané 5. února 2024

Procesní a personální audit

Usnesení č. 62/1258/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zprávu o výsledku procesního a personálního auditu a

p o v ě ř u j e

vedení města implementací závěrů personálního a procesního auditu

 

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 62/1259/24 - rada města    s c h v a l u j e

č. 3528 - uzavření dohody o ukončení nájemní č. SMF/2789/2016 s Národním památkovým ústavem, Valdštejnské náměstí 162/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 75032333 ke dni 29.2.2024

č. 775/2024 - snížení účetní hodnoty evidovaných pozemků o 140,48 Kč

č. 2298/2024 - bezúplatný převod 13 ks jízdních kol z majetku České republiky s právem hospodařit s tímto majetkem - Centrum služeb pro silniční dopravu, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 do vlastnictví města

 

Úprava závazného ukazatele na odpisy ZŠ, Náchod, Komenského 425 pro rok 2023

Usnesení č. 62/1260/24 - rada města    s c h v a l u j e

úpravu závazného ukazatele na odpisy PO Základní škola,
Náchod, Komenského 425 pro rok 2023 na celkovou výší 203.249 Kč bez úpravy provozního příspěvku

 

Veřejná zakázka na dodávku zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Univerzální kloubový chodníkový zametací  stroj"

Usnesení č. 62/1261/24 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění „Univerzální kloubový
zametací stroj" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem:

Unikont Group s.r.o., se sídlem Služeb 609/6, 108 00 Praha 10 Malešice, IČ 41193113, nabídková cena 3 289 000 Kč bez DPH,
nabídková cena 3 979 690 Kč vč. DPH

 

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 62/1262/24 - rada města    s c h v a l u j e

posudek odborné skupiny a souhlasí, aby město Náchod podalo žádosti o  povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Smlouva o reklamě - ples města 2024

Usnesení č. 62/1263/24 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smlouvy „Smlouva o reklamě" s firmou Primátor a.s. (IČ: 47468661), Dobrošovská 130, Náchod, zastoupenou Ing. Petrem Kalužou - předsedou představenstva, na zajištění reklamy Primátoru a.s. na Reprezentačním plese Města Náchoda,
Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s., který se koná dne 9.3.2024

 

Žádost o povolení konání triatlonového závodu Slavata Triatlon Tour a nabídka patronace města Náchoda

Usnesení č. 62/1264/24 - rada města    s c h v a l u j e

partnerství při závodu Slavata Triatlon Tour dne 9. 5. 2024 na Dětském dopravním hřišti v Náchodě-Bělovsi dle návrhu

 

Výstavní panely do expozice Josefa Škvoreckého

Usnesení č. 62/1265/24 - rada města    s c h v a l u j e

nákup tiskových dat k 10 ks výstavních panelů pojednávajících o životě a díle Josefa Škvoreckého od společnosti Book and Cards (IČO 25662023), zastoupené panem Mgr. Václavem Krištofem - jednatelem, za celkovou částku 30 250 Kč  vč. DPH

 

Žádost o partnerství města Náchoda akci Food festival Náchod

Usnesení č. 62/1266/24 - rada města    s c h v a l u j e

partnerství města Náchoda na akci Food festival Náchod,
pořádané organizací Festivaly Náchod s.r.o. (IČO: 11687240), zastoupené Jiřím Johnem a Janem Berkou, která se uskuteční dne 18. 5. 2024 na Masarykově náměstí v Náchodě

 

Informace k vyúčtování městské autobusové dopravy (MAD) za rok 2023

Usnesení č. 62/1267/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

vyúčtování MAD za rok 2023

 

Zápis z jednání KV ZM ze dne 15.11.2023

Usnesení č. 62/1268/24 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

vzít zápis z jednání KV ZM ze dne 15.11.2023 na vědomí

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 62/1269/24 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 4 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - FIN/32/2024 - FIN/33/2024

Usnesení č. 62/1270/24 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č. FIN/32/2024 a FIN/33/2024 dle
předloženého návrhu

 

Jmenování vedoucí odboru finančního

Usnesení č. 62/1271/24 - rada města    j m e n u j e

na návrh Mgr. Hany Mílové, tajemnice Městského úřadu Náchod, s účinností od 01.05.2024 paní Bc. Danu Sedláčkovou do funkce vedoucí odboru finančního

 

Nová kronikářka příměstské části Náchoda - Bělovse a Jizbice

Usnesení č. 62/1272/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

změnu na pozicích kronikářů příměstských částí Bělovse a
Jizbice. Funkci kronikářky Bělovse bude od 1. 1. 2024 vykonávat paní Mgr. Věra Pellyová a funkci kronikářky Jizbice bude od 1. 1. 2024 vykonávat paní Mgr. Michaela Hejzlarová Voňková

 

Schválení čerpání fondu investic ZŠ, Náchod, Komenského 425

Usnesení č. 62/1273/24 - rada města    s c h v a l u j e

čerpání fondu investic PO Základní škola, Náchod, Komenského 425 v celkové výši 677.869,83 Kč na nákup konvektomatu a stojanového vozíku pro konvektomat

 

Souhlas se zapojením do projektů ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186

Usnesení č. 62/1274/24 - rada města    s o u h l a s í

se zapojením PO Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 1186 do projektů v celkové výši 140.000 Kč

 

FVE VE MĚSTĚ NÁCHOD - Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků

Usnesení č. 62/1275/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu na projekt „FVE VE MĚSTĚ NÁCHOD" předloženého do výzvy ModF - RES+ č. 4/2022 vyhlášené Ministerstvem životního prostředí ČR
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR

 

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod - chodníky, Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)

Usnesení č. 62/1276/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) společně
s Podmínkami u projektu „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod -
chodníky" předloženého do 40. výzvy IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (MRR) vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

 

Rozpočtová opatření  za rok 2023

Usnesení č. 62/1277/24 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 34 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

 

Stanovení místa a doby určené pro konání svatebních obřadů

Usnesení č. 62/1278/24 - rada města    s t a n o v u j e

- jako místo konání svatebních obřadů obřadní síň ve 2. patře   Městského úřadu v Náchodě, Masarykovo náměstí 40

- jako oddací den bez vybírání správního poplatku pátek od 9:00   do 16:00 hod. včetně

 

2. výzva - Zavedení nového stavebního zákona do praxe "IT vybavení pro stavební úřady"

Usnesení č. 62/1279/24 - rada města    s o u h l a s í

se zapojením města Náchoda do 2. výzvy subkomponenty
Národního plánu obnovy 1.6.1 - Zavedení nového stavebního zákona do praxe "IT vybavení pro stavební úřady" vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a
s c h v a l u j e

- zplnomocnění Centra pro regionální rozvoj České republiky, IČO   04095316 k jednání v souvislosti s financováním standardizovaných balíčků IT vybavení, dle předloženého
konceptu

- zplnomocnění České republiky - Ministerstva pro místní rozvoj,   IČO 66002222 k uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání   s Českou republikou - Ministerstvem financí, IČO 00006947, dle   předloženého konceptu

 

Park Velké lázně - mobiliář (odpadkové koše) - předložení žádosti o dotaci

Usnesení č. 62/1280/24 - rada města    s o u h l a s í

s předložením žádosti o dotaci do programu Dotace na
individuální účel - jednorázové akce, číslo dotačního programu 24RGI02 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na pořízení
odpadkových košů do parku Velké lázně

 

Schválení opravy komunikace „U Lomu v Bělovsi" - f. Dudek provádění staveb s.r.o.

Usnesení č. 62/1281/24 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku na opravu komunikace U Lomu, p.č. 667/1, k.ú. Běloves, v jejím horním úseku a schvaluje uzavření objednávky s firmou:

Rostislav Dudek - provádění staveb s.r.o. se sídlem Přibyslav 72, 549 01 Nové Město nad Metují, nabídková cena: 86.810,- Kč bez DPH, tj. 105.040,10 Kč vč. DPH 21%

 

Průkazy energetické náročnosti budov

Usnesení č. 62/1282/24 - rada města    s c h v a l u j e

nabídky na zpracování průkazů energetické náročnosti budov a schvaluje uzavření objednávek s :

- MAFEP energo s.r.o. se sídlem Verdek 61, 544 01  Dvůr Králové,
nabídková cena: 150 000 Kč bez DPH, tj. 181 500 Kč vč. DPH 21%

- Ing. Petr Frinta se sídlem Václavická 1714, 547 01 Náchod,
nabídková cena: 99 000 Kč bez DPH, není plátce DPH

 

- JOFAMA s.r.o. se sídlem Dolní Adršpach 7, 549 57 Adršpach,
nabídková cena: 64 000 Kč bez DPH, není plátce DPH

 

Kniha k vítání občánků - smlouva o dílo

Usnesení č. 62/1283/24 - rada města    s c h v a l u j e

znění rámcové smlouvy o dílo se společností Modrý slon s.r.o.
(IČO 28623169), zastoupené panem Markem Halfarem -
jednatelem, na zhotovení personalizovaných publikací, které budou sloužit jako dárek k vítání občánků

 

Vytvoření 1 funkčního místa Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 62/1284/24 - rada města    s c h v a l u j e

s účinností od 01.03.2024 vytvoření 1 funkčního místa -
odborného pracovníka životního prostředí na odboru životního prostředí

 

Usnesení č. 62/1285/24 - rada města    s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 198, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců
uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.03.2024

 

Přehled akcí v Náchodě v roce 2024

Usnesení č. 62/1286/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

seznam akcí, které se budou konat v roce 2024 v Náchodě

 

V Náchodě 6. února 2024

 

Jan    B i r k e 
starosta
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta