Dnes
Teplota: 23.9 °C

Souhrn usnesení ze 4.  / 61. / schůze Rady města Náchoda konané 22. ledna 2024

Výroční zprávy mateřských škol Komenského, Myslbekova, Vančurova

Usnesení č. 61/1219/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zprávy o činnosti za školní rok 2022/2023 Mateřské školy, Náchod, Komenského 301; Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4 a Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345.

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 61/1220/24 - rada města    s c h v a l u j e

č. 28213/2023 - uzavření Smlouvy o nájmu pozemků č.
SM/4249/2023 s Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, která se týká pronájmu části p.p.č. 689 a p.p.č. 681/1 v katastrálním území Běloves, za účelem umístění a provozování plovoucího mola. Celková pronajatá plocha pozemků je 5,32 m2. Nájemné je
stanoveno dohodou ve výši 2.000,- Kč za celou pronajímanou plochu za kalendářní rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne 1.2.2024. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění smlouvy

č. 34632/2023 - uzavření nájemní smlouvy č. SM/4254/2024 s paní ******* Praha 4, na pronájem části pozemku p.p.č. 1603/1 o výměře 18 m2 v k.ú. Náchod, za účelem umístění montované garáže. Roční nájemné je stanoveno dohodou ve výši 500,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2024

č. 35237/2023 - uzavření nájemní smlouvy č. SM/4255/2024
s panem ******* Náchod, na pronájem části pozemku p.p.č. 2016/1 o výměře 24 m2 v k.ú.
Náchod, za účelem zřízení zpevněné plochy ze zámkové dlažby a zřízení venkovního vstupního schodiště k domu. Roční nájemné je stanoveno dohodou ve výši 480,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2024

Usnesení č. 61/1221/24 - rada města    d o p o r u č u j e     zastupitelstvu města

schválit č. 650/2024, 35761/2023, 14836/2020/1, 14836/2020/2

Usnesení č. 61/1222/24 - rada města    s c h v a l u j e

č. 81/2024 - vyhlášení výběrového řízení na obsazení nájemního bytu č. 5 v č.p. 270, ul. Bílkova v Náchodě dle předloženého textu Výběrového řízení na obsazení nájemního bytu

- žádost Správy majetku a schvaluje kompletní rekonstrukci - stavební úpravy bytu číslo 1 v budově čp. 60, ul. Broumovská v Náchodě, a schvaluje uzavření objednávky s firmou: Interiéry Robert Janovský, Kramolna 263, 547 01 Náchod, nabídková cena 778.093,- Kč bez DPH, tj. 871.464,-Kč vč. DPH 12%

- žádost Správy majetku a schvaluje rekonstrukcí bytového jádra bytu číslo 7 v budově čp. 293, ul. Borská v Náchodě, a schvaluje uzavření objednávky s firmou: Interiéry Robert Janovský,
Kramolna 263, 547 01 Náchod, nabídková cena 321.382,- Kč bez DPH, tj. 359.948,-Kč vč. DPH 12%

Usnesení č. 61/1223/24 - rada města    s c h v a l u j e

č. 15502/2022 - uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 26.8.2002 s ELDORÁDO, středisko Náchod, V Třešinkách 2124, 54701 Náchod, IČ 48650480 ke dni 31.1.2024. Smlouva o výpůjčce se týká části nebytových prostor v budově č.p. 147, ul. Hurdálkova o výměře 92,95 m2. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 31847/2023 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4252/2023 s ELDORÁDO, středisko Náchod, V Třešinkách 2124, 54701 Náchod, IČ 48650480. Smlouva o výpůjčce č. SM/4252/2023 je uzavírána dobu neurčitou od 1.2.2024 na část nebytových prostor č.p. 1759, ul. Pražská, a to na místnost č. 253 o výměře 29 m2 a místnost č. 254 o výměře 5,5 m2. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 32364/2023 - uzavření smlouvy o nájmu části nemovitosti č. SM/4261/2024 s panem ******* Nové Město nad Metují. Smlouva se týká pronájmu části č.p. 2108, ul. Za Sodovkárnou, a to 1. a 2. nadzemního podlaží
budovy. Roční výše nájemného je stanovena dohodou ve výši 180.000,- Kč. Smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1.2.2024 do 31.12.2024 s možností automatické prolongace o další
kalendářní rok

č. 35198/2023 - uzavření smlouvy o nájmu části nemovitosti č. SM/4258/2024 s panem ******* Náchod. Smlouva se týká pronájmu části 2. nadzemního podlaží budovy č.p. 200, ul. Tyršova o výměře 30 m2 za účelem uskladnění hudební aparatury. Smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1.2.2024 do 30.6.2024. Měsíční výše nájemného je stanovena dohodou ve výši 500,- Kč

č. 33461/2023/1 - dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby (o správě) plynovodní přípojky č. 4000245016 se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

č. 5658/2022 - uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3914/2022 s obchodní společností Dressfactory s.r.o., Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 04287029 ke dni 31.1.2024 za podmínky, že nájemné za měsíc leden 2024 bude řádně uhrazeno. RM pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/3914/2022

 

Usnesení č. 61/1224/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

č. 2083/2024 - žádost obchodní společnosti REHAMEDICA Žacléř, a.s, J. E. Purkyně 229, 542 01 Žacléř, IČ 08208778 a pověřuje starostu zasláním odpovědi

 

Změna předsedkyně osadního výboru SUN Náchod

Usnesení č. 61/1225/24 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

vzít na vědomí rezignaci předsedkyně osadního výboru paní
Simony Hlavaté a zvolit předsedkyní osadního výboru SUN paní Lucii Dostálovou s účinností od 1. března 2024

 

 

Návrh na pověření člena zastupitelstva obce vykonáváním občanských   sňatků, vítání občánků, výročí zlatých svateb a jiných významných  obřadů

Usnesení č. 61/1226/24 - rada města    p o v ě ř u j e

člena zastupitelstva města Náchoda pana Jiřího Prokopa vykonáváním občanských sňatků, vítání občánků a dalších slavnostních obřadů

 

Smlouvy o poskytnutí dotací

Usnesení č. 61/1227/24 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

- schválit poskytnutí dotací a uzavření smluv o poskytnutí dotace   z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č. FIN/15/2024   až FIN/23/2024 dle předloženého návrhu

- schválit navýšení vyrovnávací platby a uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě č. FIN/3/2024 o plnění závazku veřejné služby
obecného hospodářského zájmu dle předloženého návrhu

 

Usnesení č. 61/1228/24 - rada města    s c h v a l u j e

- uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -
podpora de minimis - č. FIN/24/2024 až FIN/29/2024 dle
předloženého návrhu

- uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda   č. FIN/30/2024 a FIN/31/2024 dle předloženého návrhu

 

Návrh nového Jednacího řádu Rady města Náchoda

Usnesení č. 61/1229/24 - rada města    s c h v a l u j e

nový Jednací řád Rady města Náchoda dle předloženého návrhu

 

Návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Náchoda

Usnesení č. 61/1230/24 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit nový Jednací řád Zastupitelstva města Náchoda dle
předloženého návrhu

 

Závazné ukazatele PO pro rok 2024

Usnesení č. 61/1231/24 - rada města    s c h v a l u j e

limity mzdových prostředků a odpisové plány PO Sportovní
zařízení města Náchoda, PO Kino Vesmír a PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves pro rok 2024 v navrhované výši

Dodatek k ceníku plaveckého - TJ Delfín Náchod

Usnesení č. 61/1232/24 - rada města    s c h v a l u j e

dodatek k ceníku plaveckého bazénu Náchod na rok 2024

 

EU projekt „Společně za zážitkem" SVČ Déčko Náchod

Usnesení č. 61/1233/24 - rada města    s o u h l a s í

se zapojením Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektu „Společně za zážitkem" ve výši 10 000 EUR a s jeho spolufinancováním ve výši 20 %

 

Dodatek č. 15 Smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královehradeckým krajem a městem Náchod

Usnesení č. 61/1234/24 - rada města    s c h v a l u j e

Dodatek č. 15 Smlouvy o vzájemné spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi
Královehradeckým krajem a městem Náchod

 

Změna odpisového plánu  MěSSS  Marie na rok 2023

Usnesení č. 61/1235/24 - rada města    s c h v a l u j e

snížení závazného ukazatele účetního odpisového plánu
Městského střediska sociálních služeb Marie na rok 2023 na
částku 160.905,- Kč

 

Akční plán rozvoje škol a školských zařízení zřizovaných městem Náchod na rok 2024

Usnesení č. 61/1236/24 - rada města    s c h v a l u j e

Akční plán rozvoje škol a školských zařízení zřizovaných městem Náchod na rok 2024

 

Navýšení rozpočtu Základní školy T.G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 61/1237/24 - rada města    s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu Základní školy T.G. Masaryka, Náchod,
Bartoňova 1005 ve výši 30.000 Kč na pořádání Sportovní ligy náchodských škol

 

Schválení limitu příspěvkových organizací na platy a odpisy pro rok 2024

Usnesení č. 61/1238/24 - rada města    s c h v a l u j e

limity na platy a odpisy příspěvkových organizací pro rok 2024 v navrhované výši

 

Souhlas se zapojením do projektů SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 61/1239/24 - rada města    s o u h l a s í

se zapojením PO Středisko volného času Déčko, Náchod,
Zámecká 243 do projektů v roce 2024 dle návrhu

 

Vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy, Náchod, 1. Máje 365

Usnesení č. 61/1240/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy, Náchod,
1. Máje 365 Mgr. Libora Zeleného ke dni 31.7.2024

 

Rekonstrukce domu ul. Odboje č.p. 50, k.ú. Staré Město nad Metují, rozdělení rozpočtu

Usnesení č. 61/1241/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předložené informace a souhlasí s vystavením objednávky Janu Krčmářovi, Českoskalická 2041, 547 01, Náchod, IČO 46527478 na rozdělení a případné další úpravy rozpočtu „Rekonstrukce domu ulice Odboje č.p. 50, k.ú. Staré Město nad Metují" za nabídkovou cenu max 21 780 Kč vč. DPH (18 000 Kč bez DPH) a schvaluje příslušné rozpočtové opatření

 

Kniha k vítání občánků

Usnesení č. 61/1242/24 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření ve výši 56 000 Kč do kapitoly 16-kultura a sport na úhradu honoráře pro ilustrátora knihy určené jako dar pro vítání občánků

 

Reprezentační ples města Náchoda, Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s. - vstupné

Usnesení č. 61/1243/24 - rada města    s c h v a l u j e

výši vstupného na Reprezentační ples města Náchoda, Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s., velký sál 300 Kč, malý sál 200 Kč, stání 100 Kč a cenu jednoho losu do soutěže o ceny 20 Kč

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Zateplení obvodového pláště bytového domu Borská 293-294, Náchod" - vypsání výběrového řízení, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 61/1244/24 - rada města    s c h v a l u j e

-vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce „Zakázka "Zateplení obvodového
pláště bytového domu Borská 293-294, Náchod" je realizována v rámci stejnojmenného projektu. Zadavatel deklaruje, že projekt bude spolufinancován v rámci podprogramu Nová zelená
úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu BYTOVÉ DOMY pro žadatele - veřejná správa, obce a příspěvkové
organizace jimi zřizované

-výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a
pokyny pro zpracování nabídky s přílohami k předmětné zakázce a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění

 

Usnesení č. 61/1245/24 - rada města    u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Zateplení obvodového pláště bytového domu Borská 293-294, Náchod" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Miroslav Petr, Marie
Maršíková (náhradníci Zuzana Součková, Eva Zákravská, Romana Pichová), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

 

Schválení výjimky pro vyhrazené parkování ZTP

Usnesení č. 61/1246/24 - rada města    s o u h l a s í

s návrhem udělit výjimku z pravidel pro vyhrazení parkovacího místa ZTP/P schválených RM dne 5.6.2012 a vyhradit 1 (jedno) parkovací místo na veřejném parkovišti p.č. 778/1, k.ú. Běloves v ul. Mánesovo nábřeží, jež je ve vlastnictví města Náchod a je v blízkosti bydliště žadatele, domu č.p. 1600 v ul, Běloveská,Náchod

 

Záměr vytvoření stanoviště pro měření rychlosti projíždějících vozidel v obci Velké Petrovice

Usnesení č. 61/1247/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předloženou zprávu

 

Radnice čp. 40 - obnova ostění dveří, oken a okenních křídel

Usnesení č. 61/1248/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na obnovu ostění dveří, oken a obnovu okenních křídel v budově radnice čp. 40, Masarykovo náměstí v Náchodě pro pana Josefa Pavla, IČO 652 16 792, Lhotky 37, Náchod 547 01

 

SVČ Déčko - havárie voda, vybourání podkladní vrstvy podlahy

Usnesení č. 61/1249/24 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
vybourání podkladní vrstvy podlahy v učebně ve 3.NP v budově Bartoňovy vily - SVČ Déčko, čp. 243 Zámecká ulice v Náchodě pro společnost Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062, Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

 

 

 

SPZL - reklamace a oprava vzduchotechniky

Usnesení č. 61/1250/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

informaci o výsledku reklamace nefunkčního odtahu od digestoře a zajištění výměny motoru odtahu z rozpočtu Správy přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvkové organizace

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 61/1251/24 - rada města    s c h v a l u j e

- rozpočtové opatření č. 33/2023 dle návrhu a doporučuje
zastupitelstvu města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

- rozpočtové opatření č. 3/2024 dle návrhu a doporučuje
zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

 

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města

Usnesení č. 61/1252/24 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

stanovit výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva  města za výkon funkce s účinností od 01.03.2024 takto :

místostarosta - 35706 Kč, člen rady města - 11196 Kč, předseda výboru zastupitelstva města, komise rady města - 5620 Kč, člen výboru zastupitelstva města, komise rady města - 4690 Kč, člen zastupitelstva města - 2789 Kč. Dále rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit, že v případě souběhu výkonu více funkcí bude náležet neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna
schválená zastupitelstvem města

 

Vytvoření 1 funkčního místa a zrušení 1 funkčního místa Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 61/1253/24 - rada města    s c h v a l u j e

- s účinností od 01.02.2024 vytvoření 1 funkčního místa
odborného pracovníka kultury a sportu, správce spolkového   domu na odboru kultury a sportu.

- zrušení 1 funkčního místa pracovníka podatelny - doručovatele   na odboru správním k 31.01.2024

Na základě výše uvedených skutečností nedochází ke změně celkového počtu zaměstnanců města zařazených v městském úřadu

 

Park Velké lázně - předložení žádosti o dotaci, manažerské řízení a součinnost při získávání dotace

Usnesení č. 61/1254/24 - rada města    s o u h l a s í

s vystavením objednávky společnosti Společnost EAG-
EuroAdvisory Group s.r.o., Nerudova10, Praha1 na manažerské řízení a součinnost související s registrací dané žádosti za
nabídkovou cenu 30 000 Kč bez  DPH a schvaluje příslušné
rozpočtové opatření

 

Česko-polský mikroprojekt - Dohoda o spolupráci - Sport v Evropském městě Kudowa-Zdrój - Náchod

Usnesení č. 61/1255/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

předložené informace a souhlasí s realizací projektu s názvem „Sport v Evropském městě Kudowa-Zdrój - Náchod". Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg Česko - Polsko 2021 - 2027 prostřednictvím Fondu malých projektů v Euroregionu
Glacensis

 

Usnesení č. 61/1256/24 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit uzavření Dohody o spolupráci k projektu „Sport
v Evropském městě Kudowa-Zdrój - Náchod" s obcí Kudowa-Zdrój. Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg Česko - Polsko 2021 - 2027 prostřednictvím Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis

 

Stavba „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod" chodníky - uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo

Usnesení č. 61/1257/24 - rada města    b e r e    n a    vědomí

opravu ceny změnového listu č. 09 a schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č.  IRM/664/22 se společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744 na stavbu „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod" - chodníky, který bude vypracován na jeho podkladě

 

V Náchodě 23. ledna 2024

 

Jan    B i r k e 
starosta
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta