Dnes
Teplota: 24.4 °C

Souhrn usnesení z 43. / 52. / schůze Rady města Náchoda konané 27. listopadu 2023

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 52/1085/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 13044/2022 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SM/4219/2023 s obchodní společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928. Věcné břemeno se týká vybudování nového vodovodního řadu
v pozemkových parcelách č. 1024/17, č. 2006 a č. 2011 v k.ú.
Náchod v délce 527,54 m. Úplata za zřízení věcného břemene činí 29.742,- Kč + 21 % DPH

č. 27645/2023 - uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání č. SM/4211/2023 s obchodní společností MUDr.
Vladimír Chvojka s r.o., Němcové 738, 547 01 Náchod, IČ
06242511 s účinností od 1.1.2024. Smlouva o nájmu prostor
sloužících k podnikání č. SM/4211/2023 zahrnuje část jednotky č. 738/200 v budově č.p. 738 v k.ú. Náchod (místnosti č. 2.37, č. 2.38 a č. 2.39) o celkové výměře 58,59 m2. Výše ročního nájemného je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 74.400,- Kč.
Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to dobu jednoho
kalendářního roku, s možností automatického prodloužení o další období

č. 32056/2023 - uzavření smlouvy o výpůjčce č. SM/4218/2023 Městským střediskem sociálních služeb MARIE, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, IČ 70947589. Smlouva o výpůjčce č. SM/4218/2023 se týká UV sterilizátoru vzduchu zn. Air Cleaner profiSTERIL 300 v pořizovací hodnotě 14.790,13 Kč vč. Smlouva o výpůjčce je uzavírána na dobu neurčitou

č. 26310/2023 -  záměr koupě pozemku p.č. 527/8 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 1877 m2 v k.ú. Běloves z majetku CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod do vlastnictví města a ukládá odboru SM zadat znalecký posudek

 

Usnesení č. 52/1086/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit č.:9895/2023, 8361/2023, 251/2023, 33330/2023,33461/2023

 

Usnesení č. 52/1087/23 - rada města    s o u h l a s í

č. 33327/2023 - s uzavřením Smluv o umístění reklamy na
vánočních převěsech dle předloženého návrhu

 

Usnesení č. 52/1088/23 - rada města    s c h v a l u j e

č. 4472/2023 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 41 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 42, č.p. 1810, ulice Rybářská v Náchodě dle předloženého návrhu a pověřuje městský úřad aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

č. 32994/2023 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení na byt č. 206, č.p. 1819 v ulici Rybářská v Náchodě dle
předloženého návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

 

Usnesení č. 52/1089/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í,

č. 23934/2023 - že byt zvláštního určení č. 37, č.p. 1810, ul.
Rybářská v Náchodě bude k dispozici pro další nájemníky, k tomu

bude RM předložen samostatný návrh

č. 20385/2023 - že byt č. 6, č.p. 1526, ul. Pražská v Náchodě bude k dispozici pro další nájemce, k tomu bude RM předložen
samostatný návrh

 

Podnikni to! v Náchodě

Usnesení č. 52/1090/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

prezentaci projektu Podnikni to.

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb Náchod na rok 2024

Usnesení č. 52/1091/23 - rada města    s c h v a l u j e

v souladu s Koncepcí rozvoje sociálních služeb pro město
Náchod na rok 2022-24 Akční plán rozvoje sociálních služeb
Náchod na rok 2024

 

Odměny ředitelů PO

Usnesení č. 52/1092/23 - rada města    s o u h l a s í

s vyplacením odměn ředitelům PO za 2. pololetí roku 2023 dle návrhů

 

Zápis z jednání sportovní komise

Usnesení č. 52/1093/23 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

zápis z jednání sportovní komise ze dne 14. 11. 2023

 

Odpis očekávaných pojistných plnění

Usnesení č. 52/1094/23 - rada města    s o u h l a s í

s návrhem škodní a likvidační komise LIK 130/2023 ze dne
21.11.2023 na odpis očekávaných pojistných plnění z pojistných smluv v celkové částce Kč 590.995,- dle návrhu

 

Usnesení č. 52/1095/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit na návrh škodní a likvidační komise LIK 130/2023 ze
dne 21.11.2023 odpis očekávaných pojistných plnění z pojistných smluv v celkové částce Kč 590.995,-- dle návrhu.

 

Nápravná opatření ke zprávě Závěrečný účet 2022

Usnesení č. 52/1096/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

vzít zprávu k naplnění nápravných opatření na vědomí

 

Pojmenování nové ulice

Usnesení č. 52/1097/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit rozšíření stávajícího pojmenování ulice „Pod Vyhlídkou" o dosud nepojmenovanou komunikaci na p.p.č. 2287 a p.p.č. 1054/10 dle KN v k. území Náchod dle návrhu Letopisecké a
místopisné komise Rady města Náchoda z důvodu probíhající výstavby rodinných domů

 

Jízdní řády linek MHD od 10. 12. 2023

Usnesení č. 52/1098/23 - rada města    s c h v a l u j e

jízdní řády linek MHD č. 645121 a 645383 od 10. 12. 2023
v předloženém znění

 

Zřízení přípravné třídy v Základní škole Plhov-Náchod

Usnesení č. 52/1099/23 - rada města    s o u h l a s í

se   zřízením   přípravné  třídy  v   Základní škole Plhov  -  Náchod,


Příkopy 1186 od školního roku 2024/2025 a

p o v ě ř u j e

odbor školství k zaslání žádosti o zřízení přípravné třídy
na Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 

Úprava závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2023

Usnesení č. 52/1100/23 - rada města    s c h v a l u j e

úpravy závazného ukazatele na platy a závazného ukazatele
odpisového plánu příspěvkových organizací pro rok 2023 dle návrhu bez úprav provozního příspěvku

 

Střednědobé výhledy rozpočtu za PO města Náchoda

Usnesení č. 52/1101/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit rozpočtové výhledy rozpočtu (rok 2025-2026) za
příspěvkové organizace města Náchoda

 

Rozpočty 2024 za PO města Náchoda

Usnesení č. 52/1102/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit rozpočty za příspěvkové organizace města Náchoda na rok 2024

 

Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 52/1103/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit uzavření smluv o plnění závazku veřejné služby
obecného hospodářského zájmu č. FIN/1/2024 až FN/5/2024 dle předloženého návrhu

 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 52/1104/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č. FIN/7/2024 až FIN/12/2024 dle předloženého návrhu

 

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 52/1105/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. FIN/6/2024, FIN/13/2024 a FIN/14/2024 dle
předloženého návrhu

 

Žádost o dotaci pana Richarda Sejka

Usnesení č. 52/1106/23 - rada města    n e s c h v a l u j e

dotaci pro pana Richarda Sejka na úhradu části nákladů
souvisejících se sportovní činností v oblasti zimního plavání

 

Chodník podél silnice III/30413 v ul. Krkonošská

Usnesení č. 52/1107/23 - rada města    s o u h l a s í

s předložením projektového záměru na akci „Chodník podél
silnice III/30413 v ul. Krkonošská" do 1. výzvy MAS Stolové hory - IROP - Doprava - I.

 

Usnesení č. 52/1108/23 - rada města,

v případě kladného vyjádření MAS Stolové hory, z. s. o souladu projektového záměru se schválenou strategií CLLD, souhlasí s předložením žádosti o dotaci do 60. výzvy IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD) vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

 

Dotační program KHK na Obnovu památkového fondu - obnova oken Městské knihovny

Usnesení č. 52/1109/23 - rada města    s o u h l a s í

s předložením žádostí o dotaci z dotačního programu
Královéhradeckého kraje č. 24KPGU2 obnova památkového fondu - účel 1 stavební obnova památkového fondu na akci „Obnova oken Městské knihovny, č.p. 105, ul. Kamenice, Náchod"

 

Spolkový dům, Náchod - dodatek č.5 smlouvy o dílo

Usnesení č. 52/1110/23 - rada města    s o u h l a s í

s evidenčními změnovými listy číslo 14 a  15 a schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. IRM/645/2021 na akci „Spolkový dům, Náchod" se zhotovitelem Průmstav Náchod s.r.o.,
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO 25275062

 

Balneum Glacensis - administrativně-ekonomické řízení projektu

Usnesení č. 52/1111/23 - rada města    s o u h l a s í

s externím administrativně-ekonomickým řízením projektu
„Balneum Glacensis", reg. číslo: CZ.11.02.01/00/23_004/0000046 společností Regional Development Agency, Rychnov nad
Kněžnou, IČ 70157855 dle nabídkové ceny, schvaluje uzavření příkazní smlouvy dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

 

Schválení parkování na MK Náchod

Usnesení č. 52/1112/23 - rada města    s o u h l a s í

s povolením 1 (jednoho) parkovacího místa na veřejném
parkovišti a MK ve vlastnictví města pro potřeby stavby za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000,-Kč + 21% DPH

 

Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

Usnesení č. 52/1113/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit návrh na odvod  nedočerpaného příspěvku
příspěvkových organizací za rok 2023 do rozpočtu zřizovatele

 

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2026

Usnesení č. 52/1114/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2026

 

Městská knihovna v Náchodě - zátěžový koberec

Usnesení č. 52/1115/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost Koberce Brázda, s.r.o., č.p. 326, 543 62 Dolní Branná, IČO 64825027 na výměnu zátěžového koberce v 1. NP (přízemí) a opravu zátěžového koberce ve 2. NP

 

Městská knihovna v Náchodě - servis vzduchotechniky

Usnesení č. 52/1116/23 - rada města    s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky pro
společnost JIŘÍ RESL - S K mont. s.r.o., Zájezd 25, 552 03 Česká Skalice, IČO 25937812 na provedení servisu vzduchotechniky v budově městské knihovny čp. 105 ul. Kamenice v Náchodě

 

Rozpočet 2024

Usnesení č. 52/1117/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

přijmout toto usnesení:

1) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Náchoda na rok 2024 členěný dle kapitol včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:

a) finančními prostředky z minulých let v objemu 41,2 mil. Kč

b) smluvně zabezpečeným KTK úvěrem ve výši 40 mil Kč (ČSOB)

c) nově sjednaným střednědobým úvěrem na krytí rozpočtu 2024 ve výši 60 mil Kč  (ČSOB)

2) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření příslušné úvěrové smlouvy

3) Závaznými  ukazateli jsou jednotlivé kapitoly v příjmech a
výdajích a dále finanční vztahy k jiným rozpočtům (vč. příloh č. 1,2, 3 a 4)

 

Dlouhodobý účelový úvěr na roky 2024-2025

Usnesení č. 52/1118/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 60.000.000,- Kč a uzavření úvěrové smlouvy dle předloženého návrhu

 

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 52/1119/23 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 29 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

 

Energetický management

Usnesení č. 52/1120/23 - rada města    s c h v a l u j e

nabídku a uzavření objednávky se společností MONTRAVEL s.r.o. se sídlem Stará Louka 346/26, 360 01 Karlovy vary ve výši 84 000 Kč bez DPH na vytvoření energetického managementu

 

Usnesení č. 52/1121/23 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB V OBLASTI ENERGETIKY se společností MONTRAVEL s.r.o. se sídlem Stará Louka 346/26, 360 01 Karlovy vary a pověřuje
městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění.

 

Pojištění majetku a odpovědnosti - dodatek č. 1

Usnesení č. 52/1122/23 - rada města    s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě od společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s. IČO 45534306 pro pojištění majetku a
odpovědnosti města Náchoda, kterým dochází k navýšení pojistné částky pro věci nemovité o 96 539 586 Kč za výši splátky
pojistného 7 741 Kč a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o finálním znění

 

Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky o vymezení doby nočního klidu

Usnesení č. 52/1123/223 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit Obecně závaznou vyhlášku o vymezení doby nočního klidu dle návrhu

 

Návrh na odvolání člena správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda + jmenování nového člena

Usnesení č. 52/1124/23 - rada města    d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města

schválit odvolání paní Sabiny Matoulkové  z funkce členky správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda k 31. 12. 2023 a jmenování paní Ivety Janovské členkou správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda k 1. 1. 2024

 

Žádost p. Novotného o zábor stánkem při prodeji vánočního jmelí - ul. Plhovská

Usnesení č. 52/1125/23 - rada města    s c h v a l u j e

žádost p. Novotného o zábor části pozemku p.p.č. 739/15 v k.ú. Náchod, vlastník město Náchod (ul. Plhovská, vedle novinového stánku), dle předloženého návrhu

 

Výstava studentských prací ČVUT architektura

Usnesení č. 52/1126/23 - rada města    s c h v a l u j e

rozpočtové opatření do kapitoly 16 - Kultura a sport ve výši
144 822 Kč na úhradu nákladů souvisejících s výstavou
„Manchester východu, Náchod zítřka?"

 

V Náchodě 28. listopadu 2023

 

 

Jan    B i r k e 
starosta
Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta